LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Procedureverloop
Hoge Raad, 27-11-2020, nr. 17/00799 bis, ECLI:NL:HR:2020:1884
Hoge Raad, 14-12-2018, nr. 17/00799, ECLI:NL:HR:2018:2309

Gerelateerde thema's
Aftrek van voorbelasting (art. 15 Wet OB)


Mail a friend

Hof
Stichting Schoonzicht (hierna X) heeft een appartementencomplex laten bouwen, bestaande uit zeven woonappartementen. Dit complex is in juli 2014 opgeleverd. Het appartementencomplex was oorspronkelijk bestemd voor belaste doeleinden, zodat X de btw op die (op)levering volledig in aftrek heeft gebracht.
Vanaf 1 augustus 2014 zijn vier appartementen met vrijstelling van btw verhuurd, terwijl de drie andere appartementen in 2014 niet in gebruik zijn genomen. X heeft vanwege deze vrijstelling de btw op de voet van art. 15 lid 4 tweede en derde volzin Wet OB 1968 ineens moeten herzien.
Bij Hof Amsterdam was in geschil of volledige herziening van de oorspronkelijk toegepaste aftrek op het tijdstip van ingebruikneming van een investeringsgoed, zoals voorgeschreven in artikel 15 lid 4 Wet OB 1968 in strijd is met artikel 187 Btw-richtlijn. Volgens het Hof is dat niet het geval. X heeft cassatieberoep ingesteld.

Hoge Raad 14 december 2018
De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld over de Nederlandse regeling inzake de btw-herzieningsregels voor investeringsgoederen.

Hof van Justitie EU
Het Hof van Justitie EU (17 september 2020, nr. C-791/18, ECLI:EU:C:2020:731) beslist dat de btw-herzieningsregels voor wat betreft de herziening van de btw-aftrek op een investeringsgoed in één keer op het moment van ingebruikname niet in strijd is met de BTW-richtlijn. Het Hof heeft ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.