LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Procedureverloop
Hoge Raad, 29-05-2020, nr. 19/03944, ECLI:NL:HR:2020:831
Hof Arnhem-Leeuwarden, 16-07-2019, nr. 18/00775, ECLI:NL:GHARL:2019:5836

Gerelateerde thema's
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (art. 5.1 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
X heeft in 2015 een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 3.803 en een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 48.128. X stelt dat de heffing over het inkomen uit sparen en beleggen in strijd is met het recht op eigendom van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (EP EVRM).

Hof
Het Hof overweegt dat het arrest van de Hoge Raad in de proefprocedure inzake de vraag of de forfaitaire rendementsheffing van box 3 over de jaren 2013 en 2014 in strijd is met art. 1 EP EVRM (HR 14 juni 2019, nr 17/05606, ECLI:NL:HR:2019:816), ook van toepassing is op de heffing in het jaar 2015. Dit betekent dat de rechter niet in een rechtstekort op stelselniveau kan voorzien, indien de heffing van box 3 op stelselniveau een schending van art. 1 EP EVRM oplevert. Wel kan de rechter in het rechtstekort voorzien in het geval dat een invidiuele belastingplichtige wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige last. Gezien zijn inkomen uit werk en woning in hetzelfde jaar, oordeelt het Hof dat voor X geen sprake is van een individuele en buitensporige last.

Hoge Raad
X stelt dat bij het onderzoek of sprake is van een individuele en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.