LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, nr. 16/01393 en 16/01394, ECLI:NL:GHARL:2018:656, Notamail 2018, nr 24

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
In juni 2014 hebben A en B ieder voor de onverdeelde helft de eigendom van een onroerende zaak verkregen. De onroerende zaak bestond uit een woonboerderij met schuur, bijgebouwen, erf, tuin en grasland. Het grasland was voorheen in gebruik voor de verbouw van mais en voor de opslag van bieten en aardappels. Ten tijde van de koop was het grasland niet in gebruik. A en B hebben over de totale koopprijs 2% overdrachtsbelasting voldaan.
In geschil is of het grasland als aanhorigheid bij de woonboerderij moet worden aangemerkt. De Inspecteur meent van niet en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Hof
Het Hof overweegt dat het tarief van 2% van toepassing is op de verkrijging van woningen. Onder woningen worden ook begrepen aanhorigheden die tot de woning behoren of gaan behoren. Voor de invulling van het begrip aanhorigheden wordt aangesloten bij de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd voor de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. Van een aanhorigheid is sprake als een onroerende zaak naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. De subjectieve bedoeling van de verkrijger is bij deze beoordeling niet relevant.
In casu behoorde het grasland ten tijde van de verkrijging niet tot het direct rond de woonboerderij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.