LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Uitspraak

Verkrijging door gewijzigde winstverdeling via ontbinding en directe inbreng in nieuwe maatschap vrijgesteld

Uitspraak

Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan

Uitspraak

Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen

Uitspraak

Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert

Uitspraak

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Uitspraak

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Uitspraak

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 23-01-2018, nr. 16/01393 en 16/01394, ECLI:NL:GHARL:2018:656, Notamail 2018, nr 24

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
In juni 2014 hebben A en B ieder voor de onverdeelde helft de eigendom van een onroerende zaak verkregen. De onroerende zaak bestond uit een woonboerderij met schuur, bijgebouwen, erf, tuin en grasland. Het grasland was voorheen in gebruik voor de verbouw van mais en voor de opslag van bieten en aardappels. Ten tijde van de koop was het grasland niet in gebruik. A en B hebben over de totale koopprijs 2% overdrachtsbelasting voldaan.
In geschil is of het grasland als aanhorigheid bij de woonboerderij moet worden aangemerkt. De Inspecteur meent van niet en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Hof
Het Hof overweegt dat het tarief van 2% van toepassing is op de verkrijging van woningen. Onder woningen worden ook begrepen aanhorigheden die tot de woning behoren of gaan behoren. Voor de invulling van het begrip aanhorigheden wordt aangesloten bij de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd voor de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. Van een aanhorigheid is sprake als een onroerende zaak naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. De subjectieve bedoeling van de verkrijger is bij deze beoordeling niet relevant.
In casu behoorde het grasland ten tijde van de verkrijging niet tot het direct rond de woonboerderij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.