LOADING  
Fiscaal
Civiel
Instantie

Jaar


Inkomstenbelasting

Successiewet

Overdrachtsbelasting

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Natuurschoonwet

Wet waardering onroerende zaken

Verhuurderheffing

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Invorderingswet

Zorgwetgeving

Registratiewet

Algemene wet bestuursrecht

Besluit voorkoming dubbele belasting

Internationaal belastingrecht

Premieheffing en diverse regelingen

Wijzigingen belastingwetten per jaar

Eindejaarstips voor het notariaatInstantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 20-01-2023 22/02124 Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing
Rechtbank Gelderland 11-01-2023 AWB - 21 _ 4687 Parkeerterrein met klinkers is een gebouw
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2023 21/01591 Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2022 21/00939 Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld
Hoge Raad 16-12-2022 20/03239 Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie
Hoge Raad 16-12-2022 22/00119 Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken
Hoge Raad 16-12-2022 21/03794 Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering
Hof Den Haag 15-12-2022 BK-22/00213 Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is
Hoge Raad 09-12-2022 20/03559 Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer
Rechtbank Den Haag 05-12-2022 20/6960 Rechtbank biedt meer rechtsherstel dan volgt uit Besluit rechtsherstel box 3
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-12-2022 BRE - 20 _ 8214 en 20 _ 8216 Kwalificeert de overdragende vennootschap op het moment van de verkrijging als vastgoedvennootschap
Hoge Raad 02-12-2022 21/03796 Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF
Hof Den Haag 01-12-2022 BK-22/00374 Geen sprake van gelijke gevallen dus geen schending van het gelijkheidsbeginsel
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-11-2022 BRE 21/2953 en 21/2954 Niet voldaan aan optie voor btw-belaste verhuur bij verhuur werkkamer
Hoge Raad 25-11-2022 20/01501 Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-11-2022 BRE-21_5773 Bij bepaling hoogte van verschuldigde erfbelasting gaat het om omvang van verkrijging en niet om omvang van nalatenschap
Hoge Raad 18-11-2022 22/01834 Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO
Hoge Raad 18-11-2022 22/00697 Heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan afkoopsom
A-G Hoge Raad 14-11-2022 22/01352 Beding is verkoopregulerend in de zin van art. 9 lid 5 WBR, maar dit baat belanghebbende niet
Hoge Raad 11-11-2022 20/01344 Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'
Rechtbank Gelderland 04-11-2022 AWB - 22 _ 1001 Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor bouwkavel met deel voormalige woning
Hoge Raad 04-11-2022 22/01246 Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat
Rechtbank Gelderland 04-11-2022 AWB - 22 _ 998 Verlaagde tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op kavel met deel muur en terras voormalige woning
Rechtbank Gelderland 04-11-2022 AWB 22/1000 Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd
Rechtbank Gelderland 04-11-2022 AWB - 22 _ 999 Niet aannemelijk gemaakt dat onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen ter beschikking was gesteld, geen aftrek afwaarderingsverlies
Hoge Raad 04-11-2022 21/02980 Geen aanleiding om af te wijken van de historische kostprijs van deelneming
Hoge Raad 28-10-2022 22/00600 Aan APV-stichting overgedragen eigen woning blijft voor overdrager een eigen woning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-10-2022 21/629 Voormalige woning kwam wegens renovatie tot kantoorpand niet in aanmerking voor verlaagd tarief
Rechtbank Gelderland 25-10-2022 AWB - 21 _ 4535 Overdracht van aandelen in bebouwd perceel gevolgd door verdeling wordt aangemerkt als meerdere leveringen van bouwterreinen
Staatssecretaris van Financiën 21-10-2022 2022-0000238345 Intrekking cassatieberoep inzake partnerbegrip voor de Successiewet
Hoge Raad 21-10-2022 22/00141 Sprake van afzonderen van vermogen in geval van vervreemden aan APV waarmee particulier belang wordt beoogd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-10-2022 20/5590 Geen vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer als geen sprake is van overdracht tussen natuurlijke personen
Hof Amsterdam 13-10-2022 21/01723 t/m 21/01726 In andere straat gelegen garage is geen aanhorigheid ondanks dat 2% overdrachtsbelasting is betaald, rente garage kan niet in aftrek worden genomen als eigen woning kosten
Rechtbank Gelderland 13-10-2022 21/3563; 21/3564; 21/3565 en 21/5404 Bij woning gebouwde paardenaccommodatie kwalificeert als aanhorigheid
A-G Hoge Raad 10-10-2022 22/00697 & 22/00698 Heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan afkoopsom
Hoge Raad 07-10-2022 21/00732 Vijfjarige periodieke gift afhankelijk van meerdere levens voldoet aan onzekerheidsvereiste
A-G Hoge Raad 06-10-2022 21/04462 Bezitstermijn BOR moet volgens AG worden bezien vanuit de positie van de schenker
Hof van Justitie EU 06-10-2022 C-293/21 Vittamed arrest
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-09-2022 21/2381 Rechtbank oordeelt dat het voor de startersvrijstelling geldende leeftijdscriterium niet discriminatoir is
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2022 HAA 22/681 Voorbelasting gedeelte bouwkosten woning mogen in aftrek worden gebracht bij btw-belaste verhuur kamer door dga aan eigen BV
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2022 20/01107 Hof oordeelt dat de inspecteur terecht het verzoek om toepassing van de splitsingsvrijstelling heeft afgewezen
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2022 21/00530 ANBI-status ingetrokken wegens niet voldoen aan anti-oppoteis
Hoge Raad 23-09-2022 21/04401 Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan
Hof Den Haag 20-09-2022 BK-21/00417 Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming
Hoge Raad 16-09-2022 19/01427 De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-09-2022 AWB - 21 _ 2710 Ook bij geïntegreerde zonnepanelen is geen recht op aftrek voorbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-09-2022 21/2710 Geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning bij geïntegreerde zonnepanelen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-09-2022 AWB - 21 _ 3137 Eigen vermogen van erfgenaam staat toepassing van verhoogde kindvrijstelling niet in de weg
Rechtbank Oost-Brabant 14-09-2022 C/01/348352 / FA RK 19-3259 Geheel verkregen goed kan niet deels in de huwelijksgemeenschap en deels daar buiten vallen
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2022 21/01487 Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning
Rechtbank Gelderland 29-08-2022 AWB - 20 _ 5271 Geen omzetbelasting verschuldigd omdat verkoper van nieuwbouwwoning geen ondernemer was
Hof Amsterdam 23-08-2022 21/00084 Geruisloze inbrengfaciliteit voor inbreng van verhuurde onderneming in BV
Hof Den Bosch 11-08-2022 BKDH-21/00371 Hof aanvaardt de werkwijze van de Inspecteur ten aanzien van de navorderingsaanslag
Hof Amsterdam 11-08-2022 21/00299 Geen verlaagd tarief omdat units kwalificeren als hotelkamers
Rechtbank Noord-Holland 27-07-2022 HAA 21/2524 Bij toepassing van art. 12 SW moet de in mindering te brengen schenkbelasting naar evenredigheid worden toegerekend
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2022 21/00025 Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2022 21/00852 Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor de erfbelasting
Hof van Justitie EU 12-07-2022 C-194/21 De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2022 20/01096 en 20/01098 Geldlening van holding vader aan holding zoon is onzakelijk en wordt aangemerkt als schenking
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-07-2022 20_7579 Vooraf betaalde afkoopsom van partneralimentatie geldt als aftrekpost ex art. 6.3 lid 1 onder b Wet IB 2001
Hof Den Bosch 29-06-2022 BKDH-21/00566 Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen
Rechtbank Gelderland 28-06-2022 AWB - 20 _ 5567 Perceel met beklinkerd parkeerterrein is een bebouwd terrein
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022 21/00615 Verhuur van een onzelfstandig deel van een onroerende zaak is mogelijk
Rechtbank Gelderland 28-06-2022 AWB - 21_ 5348 Toepassing omzetmethode bij BTW aftrek op aanschaf kosten bij gemengd gebruikt complex met zonnepanelen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-06-2022 BRE 19/1382 en 19/1383 Percelen met restanten van bebouwing onder maaiveld kwalificeren als bouwterrein, maar belastingplichtige mocht vertrouwen ontlenen aan beleidsbesluit
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-06-2022 21_626 en 21_1040 Voormalige brandweerkazerne is niet aan te merken als woning ondanks woonbestemming
Hof Amsterdam 21-06-2022 21/00370 Stichting verkrijgt economisch eigendom als gevolg van een op eigen naam ten behoeve van fonds gesloten koopovereenkomst
Hof Den Bosch 21-06-2022 200.288.038_01 Kwijtgescholden koopprijs van woning behoort niet tot de huwelijksgemeenschap
Rechtbank Den Haag 14-06-2022 21 _ 3971 Rechtbank oordeelt in gelijke zin met Hoge Raad in uitspraak over art. 66 lid 4 SW
Hof Den Haag 14-06-2022 BK-21/00829 tot en met BK-21/00831 Geen woning in aanbouw voor eigenwoningregeling door gebrek aan bouwkundige werkzaamheden
A-G Hoge Raad 10-06-2022 21/04401 Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan
Rechtbank Gelderland 07-06-2022 AWB - 21 _ 3019 Leeftijdsvereiste voor toepassing startersvrijstelling is niet discriminatoir
Rechtbank Gelderland 03-06-2022 AWB 20/4460 Voor bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting wordt alleen de materiële onderneming (van een andere vennootschap) toegerekend bij een belang van minimaal een derde
Rechtbank Noord-Nederland 02-06-2022 AWB - 20 _ 2749 Grond kwalificeert niet als bouwterrein aangezien kosten en risico sloop van koper waren
Rechtbank Gelderland 02-06-2022 AWB 20/4506 Voor bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting wordt alleen de materiële onderneming (van een andere vennootschap) toegerekend bij een belang van minimaal een derde
A-G Hoge Raad 30-05-2022 21/03796 Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF
Hoge Raad 27-05-2022 21/02618 Inspecteur pleegt geen ambtelijk verzuim door het volgen van de IB-aangifte zonder eerst andere aangiften te raadplegen
Hoge Raad 27-05-2022 21/01146 Economisch eigendom volstaat voor toepassing scheidingsregeling voor kwalificatie als eigen woning
Hoge Raad 27-05-2022 20/01702 Voormalig bestuurder/vennoot blijft aansprakelijk voor belastingschuld
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-05-2022 BRE 19/1740 Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer
Hof Den Haag 25-05-2022 BK-21/00839 Verschuldigde erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last bij erfgename
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-05-2022 21/223 Bestemmingswijziging is onvoldoende voor toepassing woningtarief overdrachtsbelasting
Hoge Raad 20-05-2022 21/04407 Geen compensatie box 3 heffing indien niet tijdig bezwaar is gemaakt
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2022 21/00041 Overgang algemeenheid van goederen ondanks dat vastgoedontwikkelaar het appartementencomplex korte tijd zelf heeft verhuurd
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2022 20/01113 en 20/01114 Overgang van algemeenheid van goederen ondanks gewijzigde intentie tot langdurige verhuur als belegging
Hof Amsterdam 17-05-2022 21/00162 Enkele overdracht van een stuk bouwgrond is niet een algemeenheid van goederen
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2022 21/00513 Niet-erkend biologisch kind van erflater is bloedverwant en wordt belast als kind in juridische zin
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2022 BRE - 20 _ 9356 Koopsom die ter garantstelling op derdengeldenrekening is blijven staan is voor de btw niettemin een ontvangen vergoeding
Hof Den Bosch 04-05-2022 20/00795 Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing
Hoge Raad 29-04-2022 21/00232 Navorderingsaanslag aan kind na vaststelling vaderschap ten onrechte opgelegd naar moment van overlijden erflater
Hoge Raad 22-04-2022 21/02468 Voor rechtspersoon geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 sub b WBR (bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer)
Hoge Raad 22-04-2022 20/04105 Hoge Raad verwerpt cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO
Hoge Raad 22-04-2022 21/02473 Recreatiewoning geen eigen woning wegens verbod op permanente bewoning
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2022 21/00262 t/m 21/00264 Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is
Rechtbank Gelderland 15-04-2022 AWB - 21 _ 4940 Geen vermindering aanslag erfbelasting wegens ontbreken vestiging vruchtgebruik
Rechtbank Gelderland 15-04-2022 AWB - 21 _ 4941 Door beperkte uitleg art. 53 Sw is geen ruimte voor de Rechtbank om rekening te houden met bijzondere situaties
Hof Amsterdam 12-04-2022 21/00304 Onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon
Rechtbank Noord-Holland 07-04-2022 AWB - 20 _ 3723 Rente derdengeldenrekening heeft als btw-vrijgestelde omzet invloed op 'pro rata' zodat niet alle algemene kosten in aftrek mochten worden gebracht
A-G Hoge Raad 28-03-2022 21/01146 A-G meent dat voor toepassing art. 3.111 lid 4 Wet IB 2001 eigendom is vereist
Hoge Raad 25-03-2022 19/05929 Nachten waarin recreatiewoning daadwerkelijk voor privégebruik werd gebruikt alleen relevant voor btw-heffing o.g.v. art. 4 lid 2 onder a Wet OB
A-G Hoge Raad 24-03-2022 21/04407 Aanvullende conclusie A-G over rechtsherstel en ambtshalve vermindering box 3-heffing
Hof Den Bosch 16-03-2022 19/00706 Op grond van een nietige overeenkomst kan geen schenking worden aangenomen
Hof Amsterdam 15-03-2022 21/00017 Hof oordeelt dat een anti-speculatiebeding niet kan worden aangemerkt als een verkoopregulerend beding
Rechtbank Gelderland 11-03-2022 AWB - 20 _ 6119 Splitsingsvrijstelling voor afsplitsing zendmasten van toepassing nu zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht aannemelijk zijn gemaakt
Rechtbank Den Haag 10-03-2022 21/1512 Geen rechtsgeldige overdracht economische eigendom van het recht van erfpacht wegens ontbreken toestemming erfverpachter: geen eigen woning
Rechtbank Den Haag 10-03-2022 AWB - 20 _ 8160 Rechtbank volgt de zienswijze van de Belastingdienst bij het bepalen van het dividendpercentage
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-03-2022 21/00607 Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval
Hoge Raad 25-02-2022 19/04138 Naheffing van herzienings-btw indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering is toegestaan
A-G Hoge Raad 24-02-2022 21/04407 A-G meent geen rechtsherstel voor box 3-heffing over belastingjaren t/m 2016
Rechtbank Den Haag 22-02-2022 20_7695 Geen ongeoorloofde discriminatie op grond van rechtsvorm
Rechtbank Gelderland 22-02-2022 AWB - 20 _ 1827 Bij invordering NSW kan niet meer worden teruggekomen op hoogte aanslag erfbelasting
Rechtbank Gelderland 21-02-2022 AWB - 21 _ 4141 Erfbelasting over woning die na de verkrijging is afgebrand vormt buitensporige last
Rechtbank Gelderland 21-02-2022 AWB - 20 _ 1820 Maatstaf van heffing overdrachtsbelasting is niet aankoopsom maar hogere getaxeerde waarde economisch verkeer
Rechtbank Gelderland 21-02-2022 AWB - 20 _ 5653 Pand dat gebouwd is als verslavingskliniek kan niet worden aangemerkt als woning
Rechtbank Den Haag 17-02-2022 21_2859 Werknemersvrijstelling Successiewet terecht niet toegepast vanwege ontbreken arbeidsovereenkomst
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-02-2022 21/00646 Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-02-2022 21/00040 Terechte navorderingsaanslag opgelegd wegens vordering op zoon
Rechtbank Den Haag 10-02-2022 20/6395 Geen splitsingsvrijstelling voor afsplitsing 261 zendmasten omdat zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht niet aannemelijk zijn gemaakt.
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2022 19/01734 Perceel grond kwalificeert niet als bouwterrein door op de grond aanwezige constructies
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-01-2022 BRE 19/1990 Paardenhouderij en weilanden bij woning vormden aanhorigheden in de zin van art. 14 lid 2 WBR
Hof Amsterdam 27-01-2022 20/00796 Heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan afkoopsom
Hof Den Haag 26-01-2022 21/00186, 21/00187 en 21/00188 Aan APV-stichting overgedragen eigen woning blijft voor overdrager een eigen woning
Rechtbank Gelderland 24-01-2022 AWB - 21 _ 1539 Terugwerkende kracht in maatschapsovereenkomst niet relevant voor bezitseis van de BOR
Hoge Raad 21-01-2022 20/00772 Tweede winstgrens geldt ook voor vereniging van minder dan vijf jaren oud
Hof Amsterdam 20-01-2022 BKDH-21/00571 Inkomsten uit eigen woning inclusief belaste inkomsten uit tijdelijke huur naar rato eigendomsrecht
Hoge Raad 14-01-2022 21/01170 Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing
Rechtbank Gelderland 13-01-2022 AWB - 19 _ 7297 Samenloopvrijstelling niet van toepassing omdat pand al in gebruik was genomen als bedrijfsmiddel
Rechtbank Gelderland 10-01-2022 AWB - 20 _ 1585 Verkrijging krachtens koop, nadien ingebracht in kavelruil vrijgesteld en duidelijkheid over invulling begrip 'bebouwde kom'
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-01-2022 18/00500 en 18/00501 Verhuur van parkeerplaatsen gaat op in belaste prestatie verhuur woonruimte
Hof Amsterdam 04-01-2022 20/00804 Wijziging gerechtigdheid huwelijksgemeenschap in het zicht van overlijden behandeld als 180-dagen schenking
A-G Hoge Raad 03-01-2022 20/01344, 21/02167, 21/02407 Drie conclusies van de A-G met gemeenschappelijke bijlage inzake btw-problematiek
A-G Hoge Raad 03-01-2022 21/02407 A-G: Hof ging uit van onjuiste rechtsopvatting omdat muur niet de functie van gebouw vervulde bij levering bouwterrein
A-G Hoge Raad 03-01-2022 21/02167 A-G: Cassatieberoep ongegrond nu Hof niet is uitgegaan van onjuiste rechtsopvatting bij berekening pro-rata-aftrek
A-G Hoge Raad 03-01-2022 21/02167 A-G: Cassatieberoep ongegrond nu Hof niet is uitgegaan van onjuiste rechtsopvatting bij berekening pro-rata-aftrek
A-G Hoge Raad 03-01-2022 20/01344 Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd
Rechtbank Noord-Holland 24-12-2021 HAA- 20/5280 Kwijtgescholden huurpenningen waren aan te merken als periodieke gift
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-12-2021 AWB -19 _ 2285 Letselschade-uitkering terecht in rendementsgrondslag in box 3 betrokken
Hoge Raad 24-12-2021 21/01243 Box 3-vermogensmix leidt tot strijd met het EVRM; rechtsherstel op basis van werkelijk genoten rendement
Rechtbank Den Haag 16-12-2021 AWB - 19 _ 7603 Geen verlaagd tarief voor perceel grond waarop afgebrande woning heeft gestaan
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-12-2021 19/01704 WOZ-waarde kan niet worden verlaagd in procedure over de heffing van erfbelasting
Hof Amsterdam 14-12-2021 20/00526 Woning kon niet nogmaals in aanmerking komen voor verhuisregeling
Hof Amsterdam 14-12-2021 20/00526 Geen verhuisregeling voor woning die al jaren geen hoofdverblijf meer is
A-G Hoge Raad 10-12-2021 20/04105 Uit art. 17 lid 1 WNA, dan wel art. 11 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 volgt niet dat notaris altijd juistheid moet onderzoeken van opgegeven tarief voor overdrachtsbelasting
Hoge Raad 10-12-2021 21/01513 Aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-12-2021 20/00753 Hof hecht geen geloof aan verklaring van notaris dat kwijtschelding reeds mondeling heeft plaatsgevonden
Hoge Raad 03-12-2021 20/03663 Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling
Rechtbank Gelderland 01-12-2021 AWB - 19 _ 4914 Geen verrekening overdrachtsbelasting met naheffing omzetbelasting inzake levering percelen met restanten bebouwing
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2021 20/00978 Afstempeling aandelen van pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven van pensioenaanspraken
Hof Amsterdam 25-11-2021 20/00698 Lenen leeftijd partner voor toepassing schenkvrijstelling eigen woning niet gehonoreerd vanwege ontbreken wederzijdse zorgverplichting
Rechtbank Gelderland 25-11-2021 AWB - 20 _ 1645 Geen aandelenfusiefaciliteit door ontbreken van voldoende zakelijke overwegingen
Hoge Raad 19-11-2021 20/03558 Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-11-2021 19/318 Verbouwingsuitgaven als geheel bezien bij omvangrijke verbouwing van eigen woning (complexgedachte)
Hof Den Haag 11-11-2021 BK-20/00779 Niet-geïntegreerde zonnepanelen op verhuurde woning geven (beperkt) recht op aftrek omzetbelasting investering draagconstructie
Rechtbank Gelderland 09-11-2021 AWB - 20 _ 2292 Geen open fonds voor gemene rekening vanwege het ontbreken van een afgescheiden vermogen
Rechtbank Noord-Nederland 09-11-2021 20/2857 Box 3-heffing vormt individuele en buitensporige last wegens interen op vermogen van € 1,3 miljoen
Hoge Raad 05-11-2021 20/03173 Opgewekt vertrouwen door onjuiste mededeling op website Belastingdienst
A-G Hoge Raad 03-11-2021 21/01170 Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing
A-G Hoge Raad 01-11-2021 21/01243 A-G adviseert om spaargeld en overig vermogen buiten de vermogensmix om te belasten naar het eigen forfaitair rendement
Rechtbank Gelderland 01-11-2021 AWB - 20 _ 6881 Aangaan nieuwe maatschap vanwege gewenste wijziging in gerechtigdheid en winstverdeling is vrijgesteld van overdrachtsbelasting
Rechtbank Gelderland 01-11-2021 AWB - 19 _ 6155 Geen sprake van bouwterrein aangezien verkoper geen rol had in sloop resterende bebouwing
Hoge Raad 22-10-2021 21/00228 Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-10-2021 AWB - 20 _ 7038 Er ontstaat geen voljaarspartnerschap indien het verzoek slechts door een van beide partners wordt gedaan
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-10-2021 20/7038 Overgang economische eigendom woning pas bij akte van verdeling; volledige aftrek boeterente
Hof Den Haag 20-10-2021 BK-20/00629 Vermogen van stichting die panden exploiteert is een APV en behoort tot nalatenschap van erflaatster
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-10-2021 20/00988 en 20/00989 Hypotheekrente aftrekbaar vanwege 38% economische eigendom van verlaten eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2021 20/01094 Door tweetrapsmaking blijft ontbonden huwelijksgemeenschap bestaan; toedeling aan kinderen is uitgezonderde verkrijging in de zin van art. 3 lid 1 sub b WBR
Rechtbank Gelderland 11-10-2021 AWB - 20 _ 5713 Een woonbestemming en omgevingsvergunning om te bouwen leiden er op zichzelf niet toe dat voor de WBR sprake is van een woning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-10-2021 BRE - 19 _ 878 Vanwege interen op vermogen was box 3-heffing een individuele en buitensporige last en daardoor in strijd met art. 1 EP EVRM
Hoge Raad 08-10-2021 21/00235 Van stichting gekochte kwitanties voor contante giften geven geen recht op giftenaftrek
Hof Den Haag 06-10-2021 BK-20/00719 t/m BK-20/00722 Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een individuele en buitensporige last in de jaren 2015 tot en met 2018
Hof Den Bosch 01-10-2021 20/00548 Er moet rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaan tussen het bouwen van de woning en het tegen vergoeding leveren van energie aan de energiemaatschappij
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-09-2021 AWB - 19/4531 Geen sprake van individuele en buitensporige last omdat inkomen ruim voldoende was om belastingheffing te kunnen voldoen
Rechtbank Noord-Nederland 23-09-2021 AWB - 20 _ 1169 Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-09-2021 20/8393, 20/8394 Door ontbreken contractuele aflossingseis is lening geen eigenwoningschuld
Hof Den Bosch 17-09-2021 19/00378 Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming
Hoge Raad 17-09-2021 20/02395 Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting
Hoge Raad 17-09-2021 20/01706 Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming
Hoge Raad 17-09-2021 20/01707 Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming
A-G Hoge Raad 17-09-2021 21/00232 Navorderingsaanslag aan kind terecht opgelegd na vaststelling vaderschap en ambtshalve vermindering bij overige erfgenamen
Hof Den Haag 15-09-2021 BK-21/00033 Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan
Hof Den Bosch 09-09-2021 20/00447 Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2021 AWB - 18 _ 2355 Geen sprake van fictieve erfrechtelijke verkrijging omdat voor de schenkbelasting de verruimde schenkvrijstelling is toegepast
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2021 AWB - 18 _ 2356 Aanslagen schenkbelasting zijn niet in geschil, waardoor er geen gevolgen zijn voor de erfrechtelijke verkrijging en de aanslag erfbelasting
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2021 AWB - 18 _ 2354 Na ambtshalve vermindering is aanslag erfbelasting juist; bezwaar ontvankelijk verklaard
Rechtbank Noord-Nederland 31-08-2021 20/2256 Levering perceel met bouwvlak en natuurvlak vormt één belaste btw-prestatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-08-2021 20/00078 Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen
Rechtbank Gelderland 13-08-2021 AWB - 20 _ 1530 Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-08-2021 20/01000 Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag
Hoge Raad 06-08-2021 20/02510 Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)
Rechtbank Noord-Holland 02-08-2021 AWB - 20 _ 2386, 20_2385 Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik
Rechtbank Noord-Nederland 02-08-2021 20/1710, 20/1711 Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM
A-G Hoge Raad 30-07-2021 20/03663 A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren
Hof Den Bosch 29-07-2021 20/00340 Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering
Hof Den Bosch 29-07-2021 20/00155 Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF
Rechtbank Noord-Nederland 22-07-2021 19/4468 Navordering bij echtgenote van erflater vanwege niet maken van keuze bij wie gemeenschappelijk inkomensbestanddeel moet worden belast
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-07-2021 20/00917 Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden
Hoge Raad 16-07-2021 19/02837 Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB)
Hoge Raad 02-07-2021 20/02453 Geen heffing bij interen op eigen vermogen
Hof Den Haag 01-07-2021 21/00012 Overdrachtsbelasting verschuldigd over verkrijging aandelen in BV met selfstorageactiviteiten (art. 4 WBR)
Rechtbank Gelderland 28-06-2021 19/7353 Niet in rekening brengen van overeengekomen rente over rekening-courantschuld aan eigen BV leidt tot winstuitdeling
Rechtbank Gelderland 28-06-2021 19/7302 Ook niet uitgekeerd deel van pensioen is genoten
Hoge Raad 25-06-2021 19/03812 Leegstaande woningen die niet te huur worden aangeboden kwalificeren niet als huurwoning voor VHH
Rechtbank Gelderland 25-06-2021 AWB - 19 _ 700 en 19_710 Door het uittreden van vennoten verkregen de voortzetters de economische eigendom van de onroerende zaken
Hof Den Bosch 24-06-2021 nr 20/00287 Rente over schuld voor eigen woning volledig aftrekbaar ook wanneer slechts een deel daarvan drukt
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-06-2021 19/01012 t/m 19/01014 Geen toepassing BOR SW vanwege ontbreken materiële onderneming in BV
Rechtbank Den Haag 22-06-2021 AWB - 20 _ 402 Overlijden bezwaarde leidt tot fictieve vervreemding aanmerkelijk belang (art. 4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001)
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-06-2021 AWB - 19 _ 5143 Termijn van één jaar voor verzoek teruggave btw op oninbare factuur moet strikt worden toegepast
Rechtbank Noord-Holland 21-06-2021 AWB - 19 _ 5478 Geen vermindering art. 13 WBR voor door verkopers in eigen beheer gebouwde woning
Hoge Raad 18-06-2021 20/01486 Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming
Hoge Raad 18-06-2021 20/01485 Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming
Hoge Raad 18-06-2021 20/01487 Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming
Hoge Raad 18-06-2021 20/01488 Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming
Hoge Raad 18-06-2021 20/01489 Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming
Hoge Raad 11-06-2021 20/00239 Hoge Raad oordeelt dat voorvoegingshoudsterverlies van moeder verrekenbaar is met winst van nieuwe gevoegde dochter
Hoge Raad 11-06-2021 20/02119 Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen
Hoge Raad 11-06-2021 20/03722 Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen
Hoge Raad 11-06-2021 19/04234 Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang
Hof Amsterdam 10-06-2021 19/01326 tot en met 19/01332 Ideële stichting was geen ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB
Rechtbank Gelderland 08-06-2021 AWB - 20 _ 6291 Langdurig samenwonende broer en zus niet aangemerkt als partners voor erfbelasting
Rechtbank Noord-Holland 31-05-2021 HAA - 19 _ 5064 Verhuurovereenkomst moest zo worden uitgelegd dat partijen appartementen verhuurden voor short-stay
Hof Den Bosch 28-05-2021 20/00325 Mantelzorgwoning terecht aangemerkt als afzonderlijke onroerende zaak in de zin van art. 16 Wet WOZ
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-05-2021 BRE 18/991 Lucratieve huurovereenkomst gesloten met gezamenlijke NV, maar voorwerk gedaan door BV van één partner; geen schenking
Hoge Raad 21-05-2021 19/02508 Ordner valt onder verschoningsrecht advocaat
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-05-2021 20/00298 Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie
Hof Amsterdam 11-05-2021 20/00561 Inspecteur pleegt geen ambtelijk verzuim door het volgen van de IB-aangifte zonder eerst andere aangiften te raadplegen
Hoge Raad 07-05-2021 20/00171 Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking
Hof Den Bosch 06-05-2021 20/00052 Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend
Hof Den Haag 29-04-2021 BK-20/00711 Geen sprake van bouwterrein, omdat de na sloop resterende bebouwing/muur niet als verwaarloosbaar moet worden beschouwd
Hof Den Haag 29-04-2021 BK-20/00682 Voor rechtspersoon geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 sub b WBR (bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer)
Hof Den Haag 28-04-2021 BK-20/00765 en BK-20/00766 Recreatiewoning geen eigen woning wegens verbod op permanente bewoning
Rechtbank Gelderland 26-04-2021 AWB - 19 _ 6016 Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval
Hoge Raad 23-04-2021 nr 19/02640 Constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren, vormt geen misbruik van recht
Hof Amsterdam 22-04-2021 19/00662 Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij structurele kostenbesparing
A-G Hoge Raad 19-04-2021 20/01706, 20/01707, 20/01709 Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming
Hoge Raad 16-04-2021 20/00081 Onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-04-2021 AWB - 18 _ 7782 Overdracht van aandelen in OZR door verbonden lichamen leidt tot heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijger, ook al wijzigt uiteindelijke gerechtigdheid niet
Hof Den Haag 15-04-2021 20/00678;20/00679;20/00680;20/00681 Woonappartementen zijn zelfstandige onroerende zaken indien zij beschikken over eigen voorzieningen die deze geschikt maken voor zelfstandige bewoning
Kamer voor het notariaat Den Bosch 12-04-2021 SHE/2020/40 Notaris schendt notariële kernwaarden door stamrecht BV te ontbinden op basis van enkele mededeling enig aandeelhouder dat de stamrechten waren uitgekeerd
Hoge Raad 09-04-2021 nr 20/00859 Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen
Hoge Raad 09-04-2021 20/00805 Naar derdengeldrekening advocaat overgeboekt banksaldo van cliënt valt onder verschoningsrecht advocaat
Rechtbank Gelderland 29-03-2021 AWB - 17 _ 6904 ANBI-status ingetrokken wegens niet voldoen aan anti-oppoteis
Hoge Raad 26-03-2021 19/03671 Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger
Hoge Raad 26-03-2021 19/01427 Prejudiciële vragen gesteld of bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting alsnog bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek kan worden gebracht
Hoge Raad 26-03-2021 20/03364 Beroep in cassatie ongegrond. Richtlijnen WOZ niet absoluut
Rechtbank Midden-Nederland 24-03-2021 C/16/496790 / HA ZA 20/098 Zorgplicht van goed opdrachtnemer geschonden doordat benodigde deskundigheid ontbrak
Rechtbank Gelderland 22-03-2021 20/967 Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2021 AWB - 19 _ 1201 Bij beoordeling of sprake is van exploitatie van vastgoed moet worden gekeken naar feitelijke werkzaamheden die vennootschap zelf verricht
Rechtbank Noord-Holland 22-03-2021 AWB - 19 _ 1201 Op basis van een feitelijke werkzaamhedentoets oordeelt de Rechtbank dat aan de doeleis van art. 4 WBR is voldaan
Hoge Raad 19-03-2021 20/02041 Terugverkrijging economisch eigendom leidt niet tot vermindering maatstaf van heffing overdrachtsbelasting
Rechtbank Noord-Holland 17-03-2021 C/15/301517 / FA RK 20-1805 Woning behoort voor een deel tot het privé-vermogen van partner en behoort voor een deel tot de huwelijksgemeenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-03-2021 19/01074 Aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak
Hof Amsterdam 16-03-2021 19/01674 Niet op laatste wil gebaseerde uitkeringen aan neven en nicht zijn niet aftrekbaar van de nalatenschap
Rechtbank Noord-Holland 15-03-2021 19/5286 Geen verlaagd tarief omdat units kwalificeren als hotelkamer
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-03-2021 17/8249 Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-03-2021 BRE 18/3841 Gezinsvervangend tehuis kwalificeert niet als woning omdat de aard van het pand niet is gewijzigd door verbouwing
Rechtbank Gelderland 02-03-2021 AWB - 19 _ 4022 Beïnvloedt de schenkbelasting de verkrijgingsprijs van geschonken aandelen?
Rechtbank Noord-Nederland 25-02-2021 AWB LEE - 19 _ 4271 Uitspraak op bezwaar tegen aanslag schenkbelasting aangemerkt als non-existent
Hoge Raad 19-02-2021 19/4003 Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen
Hoge Raad 19-02-2021 19/04004 Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen
Hoge Raad 19-02-2021 20/02459 Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting
Rechtbank Den Haag 11-02-2021 AWB - 20_2598 2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning
Rechtbank Gelderland 10-02-2021 AWB 20/3028 en 20/3029 A-G adviseert om spaargeld en overig vermogen buiten de vermogensmix om te belasten naar het eigen forfaitair rendement
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2021 20/00557 Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop
Hof Den Bosch 04-02-2021 20/00122 Woningverlater-niet-eigenaar kan ook na einde partnerschap 50% van de rente aftrekken op grond van echtscheidingsregeling
Rechtbank Den Haag 03-02-2021 19/7887 Bij onvoorwaardelijke levering geen toepassing art. 19 WBR en naheffing overdrachtsbelasting ter zake van teruglevering bedrijfspand
Rechtbank Den Haag 03-02-2021 19/3969 Bij onvoorwaardelijke levering leidt obligatoire ontbindende voorwaarde niet tot teruggaaf overdrachtsbelasting
Rechtbank Gelderland 03-02-2021 AWB - 20 _ 4912 Toepassing evenredigheidsbeginsel verhindert berekening van belastingrente
Hof Den Haag 03-02-2021 20/00405 Woning van binnenlands belastingplichtige uitgezonden ambtenaar geen hoofdverblijf
Hof Den Haag 02-02-2021 BK-20/00328 Toename schulden regulier voordeel als schulden nooit afbetaald worden
Hoge Raad 29-01-2021 19/00699 HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB
Hoge Raad 29-01-2021 19/04782 Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente
Hof Amsterdam 26-01-2021 18/00109 Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing
Hof Den Haag 20-01-2021 BK-20/00480 ANBI-status van stichting vervalt door afsplitsing van de operationele activiteiten naar eigen BV's
Hof Amsterdam 19-01-2021 19/00273 Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting
Rechtbank Noord-Nederland 14-01-2021 AWB - 18 _ 3497 Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2021 19/01176 Herinvesteringsvoornemen aanwezig door vermelding intentie boekwinst in directiebesluit aan dochter
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2021 19/01175 Herinvesteringsvoornemen niet aanwezig door wijziging functie vennootschap die boekwinst behaalde
Hof Den Haag 05-01-2021 20/00398, 20/00399 Van stichting gekochte kwitanties voor contante giften geven geen recht op giftenaftrek
Hof Den Bosch 31-12-2020 19/00732 Tegenover de woning gelegen percelen weiland zijn geen aanhorigheden van de woning
Hof Den Bosch 31-12-2020 20/00111 Vijfjarige periodieke gift afhankelijk van meerdere levens voldoet niet aan onzekerheidsvereiste
Hof Den Bosch 31-12-2020 19/00654 Als alimentatie verstrekt woongenot van niet-voormalige echtelijke woning door beperkt gerechtigde
A-G Hoge Raad 23-12-2020 20/01485 Hof is ten onrechte voorbijgegaan aan vraag of bepaalde verhuurde panden voldoende verband hebben met de bedrijfsuitoefening
Hof Amsterdam 22-12-2020 19/01732 Hof bevestigt dat Inspecteur bevoegd was tot het opleggen van de navorderingsaanslag
Hoge Raad 18-12-2020 20/00199 Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2020 19/01077 en 19/01078 Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken
Rechtbank Noord-Holland 08-12-2020 AWB - 19 _ 2137 Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op
Rechtbank Noord-Holland 03-12-2020 AWB - 18 _ 4832 De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom
Rechtbank Noord-Holland 02-12-2020 18/5030 Geen vermindering heffingsmaatstaf ondanks toepasselijkheid art. 9 lid 5 WBR op verkrijging aandelen in OZ-rechtspersoon
Rechtbank Noord-Holland 01-12-2020 AWB - 20 _ 1608 Geen geruisloze inbrengfaciliteit voor inbreng van verhuurde onderneming in BV
Rechtbank Gelderland 30-11-2020 AWB - 19 _ 2608 Geen overgang algemeenheid van goederen omdat de vastgoedontwikkelaar het object niet heeft gebruikt voor langdurige exploitatie
Hoge Raad 27-11-2020 17/00799 bis Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-11-2020 BRE - 17_1364 Toerekeningsstop voor APV van toepassing bij heffing van 10 procent op Curaçao
Rechtbank Noord-Holland 25-11-2020 8707308 Adviseur had nagelaten om cliënt te bevragen over in het verleden gedane schenkingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2020 19/01510 Appartementencomplex kwalificeert niet als verzorgingsinstelling
Rechtbank Gelderland 24-11-2020 19/1084 Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 20-11-2020 19/04893 Verkapte uitdeling bij verkoop pand tegen te hoge prijs door aandeelhouders aan BV
Hoge Raad 20-11-2020 20/01138 Geen omkering bewijslast bij toepassing verlengde navorderingstermijn op buitenlands vermogen
Hoge Raad 20-11-2020 20/00894 In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning
Rechtbank Noord-Nederland 19-11-2020 19/11 Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot
Rechtbank Gelderland 06-11-2020 AWB - 19 _ 3717 en 19 _ 6105 Geen algemeenheid van goederen vanwege vervallen intentie tot langdurige verhuur als belegging
Hoge Raad 06-11-2020 nr. 20/01752 Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt
Rechtbank Gelderland 06-11-2020 AWB - 18 _ 5824 en 18 _ 5825 Uitbreiding van lening aan bv van zoon was geen schenking
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020 19/00813 Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020 19/01266 Perceel grasland kwalificeert niet als aanhorigheid bij woning
A-G Hoge Raad 30-10-2020 19/02837 A-G adviseert de Hoge Raad te verwijzen naar een ander Hof voor nader onderzoek naar de mate waarin recht op aftrek bestaat voor de woning
A-G Hoge Raad 30-10-2020 20/00859 Geen overdrachtsbelasting verschuldigd door Duitse rechtspersoon over verkrijgingen door Sondervermögen
A-G Hoge Raad 26-10-2020 20/00171 Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking
Rechtbank Noord-Holland 26-10-2020 HAA 18/712 t/m HAA 18/717 CV is niet belastingplichtig omdat geen samenwerking met de geldschieter plaatsvond
Hoge Raad 23-10-2020 19/05223 Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning
Rechtbank Noord-Holland 22-10-2020 AWB - 19 _ 1535 Rechtbank zet uiteen hoe een erfpachtrecht voor de heffing van erfbelasting moet worden gewaardeerd
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020 C/05/364244 KL RK 19-171 Goedkeuring verzoeken Belastingdienst vanwege geruisloze inbreng behoort niet tot taak notaris
Rechtbank Noord-Nederland 16-10-2020 19/1313 Afstempeling aandelen van pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven van pensioenaanspraken
Rechtbank Gelderland 15-10-2020 AWB - 19 _ 437 Tijdelijke verhuur van appartementen voor zes maanden is geen verhuur voor kort verblijf
Rechtbank Gelderland 12-10-2020 AWB 18/6566 Discretionair vermogen van Liechtensteinse Stiftung is een APV en leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging
Rechtbank Gelderland 12-10-2020 AWB 20/2590 Leeftijdsgrens van 40 jaar voor eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling leidt niet tot discriminatie
Rechtbank Gelderland 12-10-2020 AWB - 18 _ 6554 Goederenrechtelijke levering niet van belang voor kwalificeren als inbrenger bij APV
Hoge Raad 09-10-2020 19/05408 Standstillbepaling van art. 64 VWEU van geen belang in geval van heffing van recht van schenking
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020 19/01716 Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-10-2020 BRE 19/4795 Klooster is door verbouwing geen woning meer en bij de latere verbouwing overheerst het zorgaspect
Hof Den Haag 30-09-2020 BK-19/00743 t/m BK-19/00746 Vruchtgebruik op Franse woning van ouders valt in box 3
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020 19/00485 Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen, voor bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling
A-G Hoge Raad 28-09-2020 20/00772 Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens
Hoge Raad 25-09-2020 18/02732 Gewezen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden die materieel ontstonden voor of tijdens periode van bestuur
A-G Hoge Raad 23-09-2020 19/04138 Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2020 20/00086 Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht
Hoge Raad 18-09-2020 19/03974 Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning
Hoge Raad 18-09-2020 19/05501 Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand
Hof Den Bosch 17-09-2020 20/00032 Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020 19/01184 Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer
Hoge Raad 11-09-2020 18/03849 Inspecteur pleegt geen ambtelijk verzuim door het volgen van de IB-aangifte zonder eerst andere aangiften te raadplegen
Rechtbank Den Haag 09-09-2020 AWB - 19 _ 5695 Geen sprake van bouwterrein, omdat de na sloop resterende bebouwing/muur niet als verwaarloosbaar moeten worden beschouwd
Rechtbank Gelderland 08-09-2020 AWB - 19 _ 161 Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden
Rechtbank Gelderland 08-09-2020 AWB - 19 _ 160 Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2020 19/01144 Richtlijn proceskosten WOZ niet absoluut
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2020 AWB - 17 _ 5069 Door te schenken en terug te lenen is een schenking ter zake des doods gemaakt
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-09-2020 AWB 19/2337 Buitenlandse belastingplichtige met pensioeninkomen geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
Rechtbank Noord-Nederland 28-08-2020 19/3251 In zelfstandig deel van ouderlijke woning wonende zoon behoort niet tot huishouding van ouders
A-G Hoge Raad 20-08-2020 20/00081 Een onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert niet als onroerendezaakrechtspersoon
Hof Den Haag 18-08-2020 BK19/00352 Afgetrokken partneralimentatie terecht nagevorderd omdat deze bestemd bleek te zijn voor de kinderen
A-G Hoge Raad 18-08-2020 20/00199 A-G inzake splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting bij ruziesplitsing
Rechtbank Den Haag 05-08-2020 20/1166 Zonder aanvullende overeenkomst geen eigen woning als het aandeel in een eenvoudige gemeenschap kleiner is dan 50%
Rechtbank Noord-Nederland 27-07-2020 AWB - 19 _ 1191 Aandelen worden verkregen door een rechtspersoon en beroep op doorkijkarresten treft geen doel
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2020 1800886 tm 1800888 en 1900874 en 1900875 WOZ-waardeloket niet bindend voor heffingsambtenaar
Rechtbank Den Haag 15-07-2020 SGR 18/3930 Vermogen van stichting die panden exploiteert is een APV en behoort tot nalatenschap van erflaatster
Rechtbank Gelderland 14-07-2020 AWB - 18 _ 6272 Overdracht van aandeel in het vermogen van een beleggingsmaatschap is belast met overdrachtsbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-07-2020 BRE 17/7600 Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling
Hof Den Haag 01-07-2020 19/00409 Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 18/00170 Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken
Hoge Raad 26-06-2020 18/02684 Commissielid is geen btw-ondernemer
Hoge Raad 26-06-2020 19/05284 ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven
Hoge Raad 26-06-2020 19/04204 Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld
Hof Den Bosch 25-06-2020 19/00610 Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting
Hof Amsterdam 25-06-2020 18/00250 Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting
Hof Amsterdam 23-06-2020 19/00946 Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting
Hof Den Bosch 05-06-2020 20/00119 Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen
Hoge Raad 29-05-2020 19/00189 Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming
Hoge Raad 29-05-2020 19/03944 Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang
Hoge Raad 29-05-2020 19/01680 BOR ook van toepassing op waarde van aangekochte activa en passiva van BV die onderdeel uit zijn gaan maken van onderneming concern
Hoge Raad 29-05-2020 18/02268 StAK die heeft doorgecertificeerd heeft zelfstandige betekenis in relatie tussen certificaathouders
A-G Hoge Raad 28-05-2020 19/05501 Conclusie met betrekking tot vermindering grondslag overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-05-2020 AWB-17_5798 Terugverkrijging economisch eigendom leidt niet tot vermindering maatstaf van heffing overdrachtsbelasting
Hoge Raad 15-05-2020 18/01687 Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren
Hof Den Haag 01-05-2020 BK-19/00747 Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder
A-G Hoge Raad 01-05-2020 19/03974 A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1
A-G Hoge Raad 30-04-2020 19/00699 A-G inzake de vraag of sale-and-leaseback-transactie een levering voor de omzetbelasting tot stand brengt
A-G Hoge Raad 28-04-2020 19/04234 A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2020 AWB - 19 _ 5271 Rente op bij echtscheiding toebedeelde aflossingsvrije lening is niet volledig aftrekbaar
Rechtbank Midden-Nederland 23-04-2020 UTR - 19 _ 4029 Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020 19/00060 Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020 19/00243 Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt niet voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum, omdat niet wordt voldaan aan oogmerkvereiste
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020 19/00061 Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-04-2020 AWB - 18 _ 6433 Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering
Hof Amsterdam 16-04-2020 19/00838 Van duurzaam gescheiden levende echtgenoot ontvangen bedragen belast als partneralimentatie
Hoge Raad 10-04-2020 18/02421 Geen geruisloze omzetting omdat belanghebbenden nog winst uit onderneming genieten via Canadese partnership
Hof Amsterdam 07-04-2020 19/00204 Stortingen over en weer tussen aandeelhouder en BV worden aangemerkt als schuldig gebleven lijfrentepremies
Hoge Raad 03-04-2020 19/00817 Betaalde schenkbelasting wegens schenking binnen 180 dagen voor overlijden komt in mindering op erfbelasting voor zover erfbelasting aan de fictieve verkrijging kan worden toegerekend
Rechtbank Gelderland 02-04-2020 19/6463 Open fonds voor gemene rekening met verhouding 98%/2% was per 1 januari 2017 belastingplichtig voor de Vpb
Rechtbank Gelderland 02-04-2020 AWB - 18 _ 5093 en 18_5641 Van aandelenfusie geen sprake indien doel is het uitstellen van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop
Rechtbank Den Haag 31-03-2020 18/7481 Tarief van 2% overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging kazerne
Hof Den Bosch 27-03-2020 19/00324 en 19/00325 Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater
Hof Den Haag 27-03-2020 nr BK-19/00660 t/m BK-19/00662 Betaling van huwelijkse schulden en huurlasten worden niet aangemerkt als (verkapte) partneralimentatie
Rechtbank Den Haag 26-03-2020 AWB - 19 _ 2172 Teruglevering van een zelf aangebrachte onroerende zaak is niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting
Rechtbank Den Haag 26-03-2020 AWB - 19 _ 4228 ANBI-status van stichting vervalt door afsplitsing van de operationele activiteiten naar eigen B.V.'s
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2020 19/00062 Bedrag aan verhuurderheffing dat door heffingsvermindering niet is verschuldigd, is niet als last aftrekbaar van belastbare winst voor Vpb
Hoge Raad 20-03-2020 18/01184 Onder omstandigheden is omzetbelasting aftrekbaar indien de BV advocaatdiensten afneemt ten behoeve van haar directeur
Hoge Raad 20-03-2020 19/03552 Belang gebruiker WOZ-beschikking
Rechtbank Gelderland 18-03-2020 AWB - 19 _ 3664 Afwikkeling lopende contracten t.b.v. nalatenschap van overleden broer is geen bron van inkomen
Hoge Raad 13-03-2020 19/04562 Overdracht perceel belast met overdrachtsbelasting, omdat sloopwerkzaamheden voor rekening van koper zijn geweest
Hoge Raad 13-03-2020 19/02980 Elektronisch aangiftebericht is geen bezwaarschrift omdat notaris geen gebruik maakt van bezwaarmogelijkheid
Hof Amsterdam 12-03-2020 18/00446 Verhuuractiviteiten vormen geen materiële onderneming; BOR niet van toepassing
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-03-2020 AWB - 18 _ 3843 Hypotheekrenteaftrek eigen woning België bij geen fiscaal partnerschap
Hof Den Bosch 05-03-2020 19/00320 Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak
Hof Den Bosch 05-03-2020 19/00177 Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd
Rechtbank Den Haag 04-03-2020 SGR 19/5146 en SGR 19/5148 Stichting is niet vrijgesteld van Vpb wegens overschreiding van pro rata berekende tweede winstgrens
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 19/00414 BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 19/00548 Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning
Rechtbank Noord-Holland 03-03-2020 HAA 17/4789 Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2020 18/00103 en 18/00104 Terugbetaling te veel ontvangen loon geen negatief loon in jaar van ontvangst
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 19/00331 Hypotheekrente na verdeling huwelijksgemeenschap deels aftrekbaar als kosten van behoud aanmerkelijk belang
Hof Den Bosch 20-02-2020 19/00236 Ondanks verval onroerende zaak toch sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting
Rechtbank Oost-Brabant 19-02-2020 C-01-338731 - HA ZA 18-657 Ruilverkaveling leidt tot nieuwe titel van gezamenlijke eigendomsverkrijging waardoor beroep op art. 15 lid 1 onderdeel g WBR mogelijk is geworden
Hoge Raad 14-02-2020 19/01555 Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2020 HAA 17/5371 Tarief van 2% overdrachtsbelasting niet van toepassing op verzorgingshuis voor mensen met dementie
Rechtbank Gelderland 06-02-2020 AWB 18/2886 Overboeking van Liechtensteins stichtingsvermogen aan begunstigde was geen schenking
Hof Den Bosch 06-02-2020 19/00243 Beroep op vrijstelling van art. 33 aanhef en onder 8 SW niet toegestaan als de woning nog niet te gelde is gemaakt
Hof Den Bosch 30-01-2020 19/00204 Geïntegreerde zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-01-2020 AWB - 17 _ 3689 en 17_3690 Gift door vader aan kinderen wordt fiscaal voor de helft toegerekend aan moeder
Hof Den Bosch 30-01-2020 19/00106 Individueel beroep erfgenaam tegen aan erven gerichte uitspraak op bezwaar is niet-ontvankelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2020 18/01215 en 18/01216 In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2020 18/01228 Boekwaarde TBS-pand kan worden doorgeschoven bij voortzetting van BV in VOF
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-01-2020 BRE 18/73 Ook bij tijdelijke verhuur van onderneming wordt voldaan aan voortzettingsvereiste van BOF
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-01-2020 18/4486 Garageboxen kwalificeren niet als aanhorigheden indien niet ook de woning wordt verkregen
Hof Den Bosch 24-01-2020 19/00138, 19/00139, 19/00140, 19/00141 Geen overdrachtsbelasting verschuldigd door Duitse rechtspersoon over verkrijgingen door Sondervermögen
Hoge Raad 24-01-2020 19/03341 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad inzake fonds voor gemene rekening
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2020 18/01080 Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens
Hoge Raad 17-01-2020 19/02762 Hoge Raad geeft uitleg over begrip 'aanhorigheid' in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001
Hof Amsterdam 14-01-2020 18/00282 Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie
Rechtbank Den Haag 10-01-2020 SGR 19/3280 Verhuur in afwachting van levering kwalificeert voor de btw als exploitatie om duurzaam opbrengsten te verkrijgen
Hoge Raad 10-01-2020 19/01199 Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31-12-2019 AWB - 17 _ 7430 Bij het ontbreken van afwijkende afspraken is de onderlinge draagplicht voor de hypotheekschuld gelijk aan de eigendomsverhouding van de woning
Rechtbank Den Haag 24-12-2019 AWB - 18 _ 7265 Klooster valt onder 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-12-2019 AWB - 17 _ 5167 Een periodieke gift hoeft niet afhankelijk te zijn van het leven van één persoon
Rechtbank Gelderland 24-12-2019 AWB - 18_4149 Bij de beoordeling of sprake is van een normale bedrijfsactiviteit kunnen ook de verkopen van gelieerde vennootschappen van invloed zijn.
Rechtbank Gelderland 23-12-2019 AWB 18/4529 Levering van bouwterrein omdat bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager zijn geweest
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-12-2019 AWB - 18 _ 3196 Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen
A-G Hoge Raad 20-12-2019 19/01427 A-G: kan via de herzieningsregeling recht op BTW-aftrek geldend worden gemaakt dat eerder niet is uitgeoefend?
A-G Hoge Raad 18-12-2019 19/00817 t/m 19/00819 Volgens A-G berekent Inspecteur vermindering wegens betaalde schenkbelasting ex art. 12 SW juist
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-12-2019 BRE 19/1870T Indiening verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet gebonden aan termijn indien geen sprake was van verschuldigde omzetbelasting
Hof Den Haag 17-12-2019 BK-19/00427 Geen aftrek van betaalde rente over na 1 januari 2013 van ex-partner overgenomen schuld omdat niet is voldaan aan aflossingseis
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019 19/00225 Wegens ontbreken van actieve werkzaamheden geen splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-12-2019 AWB - 19_344 Advocaatkosten aftrekbaar mits redelijkerwijs valt te verwachten dat de alimentatie wordt toegekend
A-G Hoge Raad 12-12-2019 18/02684 Commissielid is geen btw-ondernemer
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-12-2019 BRE - 18 _ 2280 Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2019 18/01036 Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking
Hoge Raad 06-12-2019 19/00788 Na het overlijden van erflaatster betaalde zorgkosten komen niet in aftrek op haar inkomen
Rechtbank Noord-Nederland 05-12-2019 AWB - 17 _ 2624 Contante waarde in aanmerking genomen voor waardering onderneming
Hoge Raad 29-11-2019 19/00667 Op grond van een nietige overeenkomst kan geen schenking worden aangenomen
Rechtbank Gelderland 29-11-2019 AWB 19/1844 Voorbelasting bouwkosten woning niet aftrekbaar, omdat de woning niet is gebouwd ten behoeve van de energielevering
Hoge Raad 29-11-2019 18/04593 Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen
Hoge Raad 29-11-2019 18/02895 Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019 18/00937 Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019 18/00936 Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming
Hof Den Haag 22-11-2019 BK-19/00313 Een onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert niet als onroerendezaakrechtspersoon
Hoge Raad 22-11-2019 18/03218 Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing
Centrale Raad van Beroep 20-11-2019 18/3544 WMO15 Voorziening die niet financieel kan worden gedragen met een inkomen op minimumniveau moet door de gemeente worden betaald op grond van Wmo 2015
Rechtbank Gelderland 15-11-2019 AWB - 18 _ 6275 Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken
Hoge Raad 15-11-2019 18/04508 Hypothecaire geldlening voor aankoop voormalige woning kwalificeert als eigenwoningschuld voor nieuwe woning
Rechtbank Noord-Nederland 14-11-2019 17/4025 Appartementencomplex kwalificeert niet als verzorgingsinstelling
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2019 HAA17/2675 Tijdige navordering erfbelasting bij gerechtelijke vaststelling vaderschap
Hof Den Haag 30-10-2019 BK-19/00314 Aandeel reservefonds VvE mag niet worden meegenomen in berekening WOZ-waarde
Hof Den Bosch 24-10-2019 18/00688 Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand
Hof Den Bosch 24-10-2019 18/00691 en 18/00692 Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning
Hoge Raad 18-10-2019 19/00875 Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen
Hof Den Haag 18-10-2019 18/01114 Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt
Hoge Raad 11-10-2019 19/01176 Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed
Hof Amsterdam 10-10-2019 18/00523 ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven
A-G Hoge Raad 08-10-2019 19/00788 Na het overlijden van erflaatster betaalde zorgkosten komen niet in aftrek op haar inkomen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-10-2019 AWB 19/509 Teruggaaf van btw geweigerd vanwege verstreken termijnen voor bezwaar en verzoek tot ambtshalve vermindering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-09-2019 AWB-17_3449 Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting
Hoge Raad 27-09-2019 18/00087 Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen
Hof Den Bosch 26-09-2019 18/00564 Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden is niet aftrekbaar als eigenwoningrente
Hof Amsterdam 24-09-2019 18/00354 en 18/00355 Geen aftrek van de voor ex-partner betaalde hypotheekrente wegens ontbreken alimentatieverplichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019 18/00872 t/m 18/00875 Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen
Hof Den Bosch 19-09-2019 18/00574 Overdracht perceel belast met overdrachtsbelasting, omdat sloopwerkzaamheden voor rekening van koper zijn geweest
Hof Den Haag 18-09-2019 BK-18/01089 Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht
Hof Den Haag 18-09-2019 BK-18/01089 Verkapte uitdeling bij verkoop pand tegen te hoge prijs door aandeelhouders aan BV
Hoge Raad 13-09-2019 18/04792 Splitsingsvrijstelling bij aangetoond zakelijke overwegingen ook van toepassing bij een (voorgenomen) vervreemding binnen drie jaar
Hoge Raad 13-09-2019 18/00010 Verhuurder was ook belanghebbende in beroep van huurder tegen WOZ-beschikking sociale huurwoning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-09-2019 AWB - 18_3421 Overbedeling bij echtscheiding vormt voldoening aan natuurlijke verbintenis en is vrijgesteld
Rechtbank Noord-Nederland 29-08-2019 AWB - 18 _ 2354 BOR vindt geen toepassing omdat BV geen onderneming drijft
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019 18/00523 Eigenwoningrente niet aftrekbaar door kwijtschelding op voorhand
A-G Hoge Raad 21-08-2019 19/00189 A-G inzake bezitseis art. 35d SW bij dochtervennootschappen van holding
A-G Hoge Raad 21-08-2019 19/01680 en 19/01695 Afzonderlijke BOR-bezitstermijn voor aangekochte zelfstandige onderneming
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 18/00551 Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering
Rechtbank Gelderland 12-08-2019 AWB - 18 _ 5935 Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang
Rechtbank Gelderland 08-08-2019 AWB - 18 _ 5387 Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2019 AWB - 19_868 Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001
A-G Hoge Raad 06-08-2019 19/01556, 19/01555, 19/01562 A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt
Hof Den Haag 06-08-2019 BK-18/01013 Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk
Hof van Justitie EU 29-07-2019 C-388/18 Ondanks dat winstmargeregeling van toepassing is, vormt de totale omzet maatstaf voor KOR
A-G Hoge Raad 26-07-2019 18/02895 A-G pleit voor visie 'geenaardig' bouwwerk (geen kantoorpand, geen woning), alsdan beslist publiekrechtelijke bestemming
A-G Hoge Raad 26-07-2019 18/04593 A-G inzake tarief overdrachtsbelasting bij verbouwing kantoorpand naar woning
Hoge Raad 19-07-2019 19/01106 Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 18/00537 Duurzaam gescheiden levende echtgenoten kunnen niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking nemen
Hof Den Haag 16-07-2019 BK-18/01051 Aanzienlijke banktegoeden blokkeren schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening
Hof Den Haag 16-07-2019 BK-18/01050 Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen
Hof Den Bosch 16-07-2019 200.216.565_01 Overeengekomen vergoeding van herzienings-btw ziet niet op het leegstaand gedeelte
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 18/00775 Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang
Hof Den Haag 16-07-2019 BK-18/01050 Insolvabiliteitsvrijstelling geldt voor zover verkrijger schulden niet kan betalen na tegeldemaking van vermogensbestanddelen
Hoge Raad 12-07-2019 18/04098 Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet
Hof Amsterdam 11-07-2019 18/00398 Opbrengsten uit tijdelijke verhuur van tuinhuis bij eigen woning niet belast
Rechtbank Gelderland 09-07-2019 AWB 18/2074 Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing
Hof Den Haag 09-07-2019 BK-17/00878 Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen
Hoge Raad 05-07-2019 18/05286 Hoge Raad inzake vermogensrendementsheffing voor belastingjaar 2015
Hoge Raad 05-07-2019 18/05286 Geen cassatie inzake forfaitair rendement van 4% in 2015; Hoge Raad verwijst naar proefprocedures vermogensrendementsheffing
Rechtbank Gelderland 02-07-2019 AWB 17/3896 t/m AWB 17/3899 en AWB 18/3984 Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht
Rechtbank Gelderland 02-07-2019 AWB - 18 _ 4497 en 18-4498 Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak
Rechtbank Gelderland 28-06-2019 AWB - 18 _ 3160 Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft
A-G Hoge Raad 27-06-2019 18/04508 Hypothecaire geldlening voor aankoop voormalige woning kwalificeert als eigenwoningschuld
A-G Hoge Raad 26-06-2019 18/03849 Inspecteur pleegt geen ambtelijk verzuim door het volgen van de IB-aangifte zonder eerst andere aangiften te raadplegen
Hof Den Bosch 21-06-2019 18/00143 Berekening aftrekbare voorbelasting bij installatie van geintegreerde zonnepanelen
Hoge Raad 21-06-2019 19/00068 Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-06-2019 BRE - 17 _ 1709 Voor de krachtens ruziesplitsing verkregen aandelen geldt een afzonderlijke bezitseis
Hof Den Haag 18-06-2019 BK-18/00920 tm BK-18/00924 Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger
Hoge Raad 14-06-2019 17/05606 Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau
Hof van Justitie EU 13-06-2019 C-420/18 Hof van Justitie EU inzake btw-ondernemerschap van een commissaris
Rechtbank Gelderland 12-06-2019 AWB - 17 _ 3685 Verschuiving in aandelenbelang door fout van notaris leidt tot winst uit aanmerkelijk belang
Hoge Raad 07-06-2019 18/04097 BV in oprichting of IB-onderneming niet aannemelijk zodat niet wordt voldaan aan bezitseis BOF SW
Hoge Raad 07-06-2019 17/04083 Recht op teruggaaf ontstaat wanneer moet worden aangenomen dat vergoeding niet zal worden ontvangen
Rechtbank Den Haag 03-06-2019 18_7851 Volledige aftrek eigenwoningrente op grond van bij echtscheiding verkregen economische eigendom
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019 18/00478 Vrijstelling van art. 33 sub 10 SW niet van toepassing als de stichting op het tijdstip van de schenking de ANBI-status niet meer bezat
Hoge Raad 24-05-2019 18/03155 Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001
A-G Hoge Raad 22-05-2019 18/03218 A-G: ik-oma-making kwalificeert als legaat, heffing erfbelasting alleen over surplus (art. 10 lid 9 SW)
Hof Den Bosch 17-05-2019 18/00138 Te koop aangeboden woning in aanbouw kwalificeert niet als eigen woning vanwege verstrijken van termijn in goedkeuringsbesluit
Hof Amsterdam 14-05-2019 17/00401 Elektronisch aangiftebericht is geen bezwaarschrift omdat notaris geen gebruik maakt van bezwaarmogelijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 18/00617 Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken
Rechtbank Noord-Nederland 07-05-2019 AWB - 16 _ 2665 Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 18/00445 Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB)
Rechtbank Gelderland 06-05-2019 AWB 17/144 Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop
Hoge Raad 05-05-2019 18/02160 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Rechtbank Gelderland 03-05-2019 AWB - 17_5193 Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling
Hof Amsterdam 02-05-2019 17/00597 Inspecteur moet aannemelijk maken dat bouwgrond geen bouwterrein meer is
Hof Den Haag 26-04-2019 BK-18/00490 Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-04-2019 AWB-18_5436 Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-04-2019 AWB - 17_3424 Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak
Hof Den Bosch 25-04-2019 17/00857 en 17/00858 Leegstaande woningen die voor verkoop of sloop zijn bestemd, vallen niet onder de verhuurderheffing
Hof Den Bosch 25-04-2019 18/00137 Appartementsrecht in voormalig klooster en balletzaal is niet voldoende getransformeerd tot woning voor de overdrachtsbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-04-2019 18/00358 t/m 18/00366 Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht
Hoge Raad 19-04-2019 18/03134 Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop
A-G Hoge Raad 16-04-2019 18/04792 A-G inzake vrijstelling overdrachtsbelasting bij afsplitsing tankstations
Hoge Raad 12-04-2019 18/01700 Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein
Rechtbank Den Haag 02-04-2019 SGR 18/5597 Op grond van de doel- en bezitseis van art. 4 WBR kwalificeert onderneming die opslagruimtes verhuurt als onroerendezaakrechtspersoon
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 18/00204 en 18/00205 Btw-heffing inzake verstrekking wifi-verbinding in vakantieaccomodatie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2019 BRE - 17 _ 7516 BTW op woning deels aftrekbaar bij geïntegreerde zonnepanelen
Hoge Raad 29-03-2019 18/02422 Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning
Rechtbank Noord-Holland 25-03-2019 HAA 15/4361 Toerekening huurwoningen voor verhuurderheffing leidt tot ongelijke behandeling mede-eigendom en volledige eigendom
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-03-2019 BRE - 17 _ 7431 en 17_7509 Ondanks verval onroerende zaak toch sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting
Rechtbank Noord-Holland 19-03-2019 17/3366 Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing
Rechtbank Gelderland 18-03-2019 AWB 18/459 BTW op bouwkosten woning deels aftrekbaar door zonnepanelen
Hoge Raad 15-03-2019 18/01856 Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn
Rechtbank Gelderland 14-03-2019 AWB - 17 _ 3513 Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019 18/00254 Bij bepaling van WOZ-waarde hoeft geen rekening te worden gehouden met opgebouwde reserve van VvE
Rechtbank Den Haag 08-03-2019 AWB - 18_4375 Fictief voordeel ex art. 10 SW door afwijkingen van testament
Rechtbank Gelderland 27-02-2019 AWB - 18 _ 1708 Splitsingsvrijstelling (art. 15.1.h WBR) geldt niet voor uitgifte aandelen door onroerendezaakrechtspersoon
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-02-2019 BRE 17/3002 Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is nieuw vervaardigd goed geleverd
Hoge Raad 22-02-2019 18/02051 Duurzame middelpunt van persoonlijke levensbelangen kwalificeert als hoofdverblijf art. 4 AWR
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 16/01335 en 16/01336 Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten
Rechtbank Noord-Holland 19-02-2019 HAA/17/4392 Afzonderlijke BOR-bezitstermijn voor aangekochte zelfstandige onderneming
Hoge Raad 15-02-2019 18/01139 Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019 18/00038 Bij verzoek geruisloze terugkeer moeten eisen omtrent aandeelhouderschap worden getoetst op het overgangstijdstip
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019 18/00303 Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten
Rechtbank Noord-Holland 11-02-2019 16/2309 Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting
Rechtbank Noord-Holland 11-02-2019 HAA 16/2308 Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting
Rechtbank Gelderland 11-02-2019 17/3635 Vaststelling omvang aftrekbare kosten ter behoud van aanmerkelijk belang na verdeling huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 08-02-2019 17/04018 Verhuur van Nederlandse vakantiewoning door niet in Nederland wonende belastingplichtigen valt niet onder KO-regeling wegens gebrek aan vaste inrichting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-02-2019 AWB - 17 _ 3432 Geen overdrachtsbelasting verschuldigd door Duitse rechtspersoon over verkrijgingen door Sondervermögen
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019 17/01335 Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek
Rechtbank Noord-Holland 05-02-2019 AWB - 17 _ 628 Rechtbank stelt in goede justitie deelprijzen vast van de overdracht van voormalige melkveehouderij
Hoge Raad 01-02-2019 18/03582 Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting
Hof Den Bosch 31-01-2019 17/00565 Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019 AWB - 17 _ 1334 Aangaan van maatschap door 80-jarige is geen schijnhandeling
Rechtbank Noord-Nederland 24-01-2019 AWB - 16 _ 390 Aangaan van maatschap door 92-jarige levert geen schijnhandeling op
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 18/00126 Volgens Hof kan wederzijdse dwaling omtrent hoogte schenkbelasting niet aan Belastingdienst worden tegengeworpen
Rechtbank Gelderland 21-01-2019 AWB - 17 _ 1435 Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum
A-G Hoge Raad 17-01-2019 18/02051 Duurzame middelpunt van persoonlijke levensbelangen kwalificeert als hoofdverblijf art. 4 AWR
Rechtbank Gelderland 16-01-2019 AWB - 17 _ 6915 Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm
Hof Den Bosch 11-01-2019 17/00685 e.a. Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op grond van art. 26 en 28 Wet WOZ afgewezen
Hof Den Bosch 11-01-2019 17/00745 Balletzaal is nog niet getransformeerd tot woning voor heffing overdrachtsbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019 18/00027 Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe
Hof Den Haag 04-01-2019 BK-18/00732 Na het overlijden van erflaatster betaalde zorgkosten komen niet in aftrek op haar inkomen
Hof Den Haag 04-01-2019 18/00822 Hof oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie niet leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019 17/00952 Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking
A-G Hoge Raad 31-12-2018 18/00690, 18/00480, 17/05606, 17/05609, 17/05610 Gemeenschappelijke bijlage conclusie A-G bij proefprocedures massaal bezwaar vermogensrendementsheffing box 3
Hoge Raad 21-12-2018 18/01240 Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap
Hoge Raad 21-12-2018 18/01216 Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap
Rechtbank Overijssel 21-12-2018 18_469 Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 AWB - 17 _ 24 Verzoek toepassing doorschuifregeling art. 4.17a Wet IB 2001 alleen mogelijk door gezamenlijk belanghebbenden, maar in casu geen materiële onderneming
Hof van Justitie EU 19-12-2018 C-17/18 Verhuur restaurant vormt geen overgang van algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB) (Mailat)
Hoge Raad 14-12-2018 17/00799 Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-herzieningsregeling
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018 17/00979 Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen
Hoge Raad 07-12-2018 17/01767 Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt
Hoge Raad 07-12-2018 18/01735 Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting
Hof Amsterdam 04-12-2018 200.220.797/01 Bij ABC-transactie komt belastingvoordeel op grond van art. 13 WBR niet aan B toe nu uitdrukkelijk beding ontbreekt
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-11-2018 AWB - 17_677 Bezitseis van art. 35d SW geldt ook voor elke dochtervennootschap van de holding
Hoge Raad 30-11-2018 17/04543 Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam
Hoge Raad 30-11-2018 18/02567 Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV
Rechtbank Gelderland 30-11-2018 AWB - 17 _ 1694 Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming
Rechtbank Gelderland 30-11-2018 AWB - 17 _ 1693 Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-11-2018 BRE-18_4083 Verzoek teruggaaf btw voor zonnepanelen door middel van suppletie-aangifte met negatief bedrag afgewezen
Hoge Raad 16-11-2018 17/02368 Na echtscheiding betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering niet aftrekbaar als alimentatie
Rechtbank Gelderland 12-11-2018 AWB 17/2062 Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden
Hoge Raad 09-11-2018 17/05886 Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie
Hof Den Bosch 09-11-2018 17/00647 Volgens Hof is mobiel chalet onroerend voor de heffing van omzetbelasting
Hoge Raad 02-11-2018 17/04086 Beroep op inkeerregeling niet mogelijk indien inkeer plaats heeft gevonden na aanscherping van de oude regeling
Hof Den Bosch 01-11-2018 17/00628 Afsplitsing belast met overdrachtsbelasting wegens het ontbreken van een zakelijk motief
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-10-2018 BRE 17/2379 Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand
A-G Hoge Raad 18-10-2018 18/01216 A-G inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap
A-G Hoge Raad 18-10-2018 18/01240 A-G inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap
Hof Den Bosch 18-10-2018 17/00190 Slechts 50% btw-aftrek omdat echtgenoten buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd (art. 15 Wet OB)
Hof Den Haag 16-10-2018 BK-18/00547 Geen giftenaftrek bij gift aan loketinstelling
Rechtbank Gelderland 10-10-2018 AWB 17/5110 Geen levering bouwterrein omdat sloopverplichting feitelijk niet voor rekening van verkoper kwam
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-10-2018 17/00773 Schenking van eigen schilderij niet geaccepteerd als aftrekbare gift
Hoge Raad 05-10-2018 16/04577 Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn
Hof Den Haag 05-10-2018 18/00425 Vrijstelling overdrachtsbelasting (art. 15.1.h WBR) van toepassing wegens zakelijke overwegingen bij afsplitsing tankstations
A-G Hoge Raad 04-10-2018 18/01139 A-G inzake fictief erfrechtelijke verkrijging krachtens art. 13a SW bij waardestijging aandelen vóór overlijden
Rechtbank Den Haag 04-10-2018 AWB - 17 _ 6880 Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden
Rechtbank Den Haag 04-10-2018 AWB - 17 _ 6881 Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schuldhulpverlening
Hoge Raad 28-09-2018 17/00987 Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd (art. 37d Wet OB)
Hoge Raad 21-09-2018 17/05350 Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit
Hof Den Haag 21-09-2018 18/00020 Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen
Hof Den Bosch 21-09-2018 17/00401 Voor ex betaalde hypotheekrente geen voor de inkomstenbelasting aftrekbare onderhoudsverplichting
Rechtbank Gelderland 20-09-2018 AWB 17/2566 Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende een beperkte gemeenschap van bankrekening vormt geen schenking
Rechtbank Gelderland 19-09-2018 AWB - 17 _ 182 Verlengde navorderingstermijn m.b.t. schenking is niet in strijd met artikel 1 EP bij EVRM
Rechtbank Gelderland 18-09-2018 17/983 Verkoop certificaten met WEV van € 6 miljoen tegen prijs van € 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 18/00009 Hypothecaire geldlening voor aankoop voormalige woning kwalificeert als eigenwoningschuld
Hof Den Bosch 14-09-2018 16/03557 Overeenstemming ter zitting zorgt alsnog voor schenkbelasting voor partner
Rechtbank Gelderland 07-09-2018 17/2098 Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018 AWB - 17 _ 2603 Overdracht van rechtsverhouding tegen vergoeding is dienst ex art. 4 Wet OB waarover omzetbelasting is verschuldigd
Rechtbank Den Haag 04-09-2018 SGR 18/2578 Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk
Hof Den Bosch 31-08-2018 17/00722 Onverplichte storting van geld op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet
Hof Den Bosch 31-08-2018 17/00720 BV in oprichting of IB-onderneming niet aannemelijk zodat niet wordt voldaan aan bezitseis BOF SW
Rechtbank Gelderland 27-08-2018 AWB 16/3718 Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming
Rechtbank Gelderland 27-08-2018 AWB 16/2586 Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming
Rechtbank Noord-Nederland 21-08-2018 AWB - 18/815 Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Hoge Raad 17-08-2018 17/04317 Zowel anti-kraakwoningen als Leegstandwetwoningen zijn aan te merken als voor verhuur bestemde woningen voor de verhuurderheffing
Rechtbank Noord-Nederland 13-08-2018 AWB 17/605, 17/606, 17/607 en 17/608 Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam
Rechtbank Gelderland 08-08-2018 C/05/317134 Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW
Hof Den Haag 07-08-2018 BK-18/00502 Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken
Hof Den Haag 07-08-2018 BK-18/00503 Inspecteur pleegt geen ambtelijk verzuim door het volgen van de IB-aangifte zonder eerst andere aangiften te raadplegen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-08-2018 BRE 16/9516 Waarderingsvoorschrift van erfpachtrecht (art. 10b UB SW) onverbindend bij in betekenende mate lagere WEV
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-08-2018 BRE - 16 _ 9517 Art. 10b UB SW buiten toepassing bij afwijking 10% van de waarde in economisch verkeer
Hoge Raad 13-07-2018 17/05237 Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen
Rechtbank Noord-Nederland 10-07-2018 AWB LEE - 16 _ 4751 Verkrijging door gewijzigde winstverdeling via ontbinding en directe inbreng in nieuwe maatschap vrijgesteld
Hoge Raad 06-07-2018 17/03548 Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen
Hoge Raad 06-07-2018 17/04544 Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert
Hof Den Bosch 06-07-2018 17/00403 Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting
Rechtbank Gelderland 06-07-2018 AWB - 17 _ 3635tu Vaststelling omvang aftrekbare kosten ter behoud van aanmerkelijk belang na verdeling huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 06-07-2018 17/03101 Onder de reikwijdte van art. 33 Inv. vallen slechts de formeel bestuurders
Rechtbank Den Haag 05-07-2018 17_5502 Rechtbank stelt beperkte eisen aan voortzetting bij overgang van algemeenheid van goederen
Hof Amsterdam 03-07-2018 17/00259 Tijdelijk verruimde schenkvrijstelling art. 33a SW (oud) slechts één kalenderjaar toepasbaar
Hof Amsterdam 03-07-2018 17/00327 en 17/00328 Erfgenamen maken niet aannemelijk dat projectontwikkeling meer dan normaal vermogensbeheer is
Hoge Raad 29-06-2018 nr 17/01880 Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling
Hoge Raad 29-06-2018 18/00206 Koopsom voor pand op kwaliteitsrekening notaris behoort tot box 3-bezittingen verkoper
Hoge Raad 29-06-2018 17/02087 Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018 HAA 16/3544 Vastgoedonderneming met 42 werknemers en 300 objecten drijft geen onderneming
Hof Den Bosch 21-06-2018 16/03573 Prejudiciële vragen inzake btw-ondernemerschap van een commissaris
Rechtbank Den Haag 19-06-2018 SGR 17/5666 Ondanks bewoordingen in testament wordt ik-oma-making aangemerkt als last; volledige vordering belast
Rechtbank Den Haag 19-06-2018 SGR 17/7314 Schenking van aandelen aan bestuurder dochter-BV aangemerkt als loon en als zodanig belast
Hoge Raad 15-06-2018 17/02367 Ondanks ontbreken machtiging erfgenamen mag adviseur doorprocederen namens de erfgenamen
Hof Den Bosch 15-06-2018 17-00167 Box 3 heffing in het jaar 2014 niet in strijd met Europees recht
Hof Den Bosch 15-06-2018 17-00166 Box 3 heffing in het jaar 2013 niet in strijd met Europees recht
Rechtbank Gelderland 12-06-2018 16/6715 Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001
Hof Den Haag 12-06-2018 17/00894 Recreatiewoning kwalificeert als hoofdverblijf vanwege middelpunt persoonlijke belangen
Hoge Raad 08-06-2018 17/06072 Kantoorpand dat wordt verbouwd tot woningen belast met 6% overdrachtsbelasting ondanks woonbestemming
Hoge Raad 08-06-2018 17/05516 Toedeling overwaarde van woning vormt gedeeltelijke afkoop van alimentatie
Hof Den Bosch 08-06-2018 17/00004 Aansprakelijkgestelde krijgt mogelijkheid tot disculpatie
Hoge Raad 08-06-2018 16/04098 Verhuurderheffing bij mede-eigendom in strijd met gelijkheidsbeginsel
Hof Den Bosch 08-06-2018 16/03859 t/m 16/03863 Volgens Hof verwerkt de Inspecteur zijn recht door zes jaar na hypotheekverhoging om bewijs te vragen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-06-2018 BRE 16/7257 Perceel met bebouwing is geen bouwterrein omdat verkoper niet verplicht was tot sloop
Rechtbank Gelderland 05-06-2018 AWB 16/6495 Schenking door Antilliaanse Stichting Particulier Fonds belast doordat feitelijk leiding in Nederland is
A-G Hoge Raad 30-05-2018 17/04543 A-G: Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV
Rechtbank Noord-Holland 30-05-2018 AWB - 17 _ 4535 Huuropbrengsten van een tuinhuis zijn niet belastbaar op grond van artikel 3.113 van de Wet IB 2001
Hof Amsterdam 29-05-2018 17/00346 Commissielid is geen btw-ondernemer
Hof Den Haag 25-05-2018 BK-18/00021 Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief
Hoge Raad 25-05-2018 17/05961 Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-05-2018 AWB - 17 _ 176 Betaling op grond van vaststellingsovereenkomst vormt verkrijging krachtens erfrecht
Rechtbank Den Haag 24-05-2018 SGR 17-8559 Verkrijging kapel valt niet onder de toepassing van verlaagd tarief
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2018 17/00598 Hof: notaris terecht beboet wegens medeplegen constructie wederinkoop en -verkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-05-2018 AWB - 16 _ 9024 Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting: geen strijd met Unierecht en art. 1 EP EVRM
Rechtbank Gelderland 18-05-2018 AWB - 17 _ 1701 Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering
Rechtbank Gelderland 04-05-2018 AWB - 17 _ 5091 Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend
Hof Amsterdam 01-05-2018 17/00379 Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging binnen familiesfeer geldt ook voor aandelen in vastgoed-BV
Rechtbank Noord-Nederland 26-04-2018 AWB 16/2389 en 16/2390 Verhuur van parkeerplaatsen gaat op in belaste prestatie verhuur woonruimte
Hof Amsterdam 26-04-2018 17/00022 Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning
Hoge Raad 20-04-2018 16/03303 Ter beschikking stellen van opslagruimte in casu aangemerkt als verhuur van onroerende zaken
Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2018 AWB LEE - 17 _ 3478 Vrijstelling van art. 33 sub 10 SW niet van toepassing als de stichting op het tijdstip van de schenking de ANBI-status niet meer bezat
Hof Amsterdam 17-04-2018 17/00212 Verbouwing ziekenhuis niet ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief
Rechtbank Gelderland 13-04-2018 17/5461 Geen partnervrijstelling voor samenwoners met een meerrelatie zonder notarieel samenlevingscontract
Rechtbank Noord-Holland 13-04-2018 HAA 16/4456 Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie
Rechtbank Gelderland 12-04-2018 AWB 16/6775 Rechtbank merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren aan als misbruik van recht
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018 17/00832 Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk omdat door medewerker Belastingdienst is gekozen voor onjuiste tariefgroep
Hoge Raad 06-04-2018 17/01852 Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs
Hof Den Bosch 05-04-2018 16/03505 en 16/03506 Duurzame middelpunt van persoonlijke levensbelangen kwalificeert als hoofdverblijf art. 4 AWR
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-04-2018 17/00319 Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren
Hof Den Haag 03-04-2018 BK-17/00030 BV die via diverse maatschappen vastgoed exploiteert en daarmee een bovengemiddeld rendement behaalt, drijft een materiële onderneming
Hof Den Bosch 30-03-2018 17/00432 Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein
Hoge Raad 30-03-2018 17/01039 Aardbeving is bijzondere omstandigheid op grond waarvan waardepeildatum wordt verlegd
Hoge Raad 30-03-2018 17/00726 Voor boekwinst op grond van art. 15a lid 1 Wet Vpb kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd
Hof Den Haag 27-03-2018 BK-17/00738 Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn
Rechtbank Gelderland 27-03-2018 16_6230 en 16/7410 Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%
Hoge Raad 23-03-2018 17/04310 Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM
Rechtbank Noord-Nederland 21-03-2018 LEE 16/ 4645 Toekomstige eigen bijdragen AWBZ/Wlz vormen geen box 3-schulden
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2018 17/00703 Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting
Hof Amsterdam 20-03-2018 17/00170 Ontoereikende volmacht om de gezamenlijke erven te vertegenwoordigen kan worden hersteld op grond van art. 6:6 Awb
Hoge Raad 16-03-2018 16/06097 Geen omkering van de bewijslast met betrekking tot de vraag of de verlengde navorderingstermijn van toepassing is
Rechtbank Noord-Holland 15-03-2018 AWB - 16 _ 2710 Bij toepassing 180 dagen-regeling komt schenkbelasting volledig in mindering op erfbelasting
Rechtbank Gelderland 09-03-2018 AWB - 16 _ 5564 Is op de verkrijging van zendmasten de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder y WBR van toepassing?
Rechtbank Den Haag 07-03-2018 AWB - 17 _ 7038 Inspecteur pleegt geen ambtelijk verzuim door het volgen van de IB-aangifte zonder eerst andere aangiften te raadplegen
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-03-2018 17/00735 Notaris alleen hoofdelijk aansprakelijk op grond van art. 42 Inv. voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-03-2018 BRE 16/7758 Grond met fundering afgebrande woning is geen woning (in aanbouw) voor overdrachtsbelasting
Hof van Justitie EU 28-02-2018 C-672/16 Geen herziening bij leegstand indien eigenaar de intentie heeft de onroerende zaak voor belaste prestatie te blijven gebruiken
Hoge Raad 23-02-2018 17/00649 Geen navorderingsbevoegdheid successierecht bij overlijden in 1981
Hoge Raad 23-02-2018 17/03118 Navordering successierecht over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk
Hoge Raad 23-02-2018 16/04051 Vaststelling van het werkelijk gebruik dient te rusten op objectief en nauwkeuring vast te stellen gegevens
Hof van Justitie EG/EU 22-02-2018 C-398/16 en C-399/16 Renteaftrekbeperking wegens niet kunnen toepassen fiscale-eenheidsregime in strijd met EU-recht
Rechtbank Gelderland 20-02-2018 17/165 Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente aan sportvereniging is vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak
Rechtbank Gelderland 14-02-2018 AWB 17/3983 Keuze voor voljaarspartnerschap in jaar van overlijden moet via F-biljet; terechte navordering aanmerkelijkbelangwinst
Rechtbank Noord-Holland 13-02-2018 AWB - 16 _ 3432 Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-02-2018 16/01036 Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV
Rechtbank Noord-Holland 09-02-2018 AWB - 15 _ 5067 Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap
Rechtbank Noord-Holland 09-02-2018 AWB - 15 _ 4677 Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap
Hoge Raad 09-02-2018 17/03806 Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand
Hof Den Haag 09-02-2018 BK-17/00832 Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-02-2018 16/8620 Te koop aangeboden woning in aanbouw kwalificeert op grond van goedkeuring als eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-02-2018 17/00526 Onterecht beroep op reorganisatievrijstelling raakt notaris niet: alleen aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt
Rechtbank Den Haag 02-02-2018 17/2028 Fusie vrijstelling vervalt omdat aan afsplitsing tankstations geen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen
Rechtbank Noord-Holland 31-01-2018 AWB - 16 _ 884 Minimalisering van heffing overdrachtsbelasting mag meespelen bij keuze voor juridische splitsing
Rechtbank Amsterdam 31-01-2018 C/13/632721 / FA RK 17-4850 Rechter verplicht ex-echtgenoot mee te werken aan afstempeling PEB en omzetting in ODV
Rechtbank Gelderland 30-01-2018 AWB 16/7881 Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen wel mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken
Rechtbank Noord-Holland 29-01-2018 AWB - 16/168 Voor verkoop en sloop bestemde huurwoningen behoren tot grondslag verhuurderheffing
Rechtbank Den Haag 25-01-2018 AWB - 17 _ 2388 Vrijstelling art. 15 lid 1 onder h WBR niet van toepassing nu feitelijk alleen pand is overgegaan bij juridische fusie
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2018 16/01393 en 16/01394 Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is
Rechtbank Gelderland 18-01-2018 AWB 17/2505 Aanslag schenkbelasting vernietigd nu schenking is vernietigd op grond van dwaling
Hof Amsterdam 16-01-2018 17/00112 Hof verbindt geen consequenties aan geconstateerde strijd van vermogensrendementsheffing met eigendomsrecht in 2014
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-01-2018 17/00500 Verkrijging fictief vruchtgebruik op grond van quasi-wettelijke verdeling kwalificeert als verkrijging krachtens erfrecht
Hoge Raad 22-12-2017 16/05639 Sluit afspraak tussen belastingplichtige en inspecteur opleggen conserverende aanslag uit?
A-G Hoge Raad 21-12-2017 17/00645, 17/00646, 17/00649 Navorderingstermijn erfbelasting buitenlandsvermogen verstreken in 2013 bij overlijden erflater in 1981
A-G Hoge Raad 21-12-2017 17/03118, 17/03123, 17/03124, 17/03144 Bevoegdheid tot navordering in casu in 1994 verjaard door overlijden erflater in 1982
Hoge Raad 15-12-2017 17/02814 Geen bedrijfsopvolgingsregeling SW bij fictieve verkrijging krachtens art. 13a SW
Hoge Raad 15-12-2017 15/05937 Verzoek tot teruggaaf omzetbelasting tijdig ingediend door eigenaar zonnepanelen
Hof Den Bosch 14-12-2017 16/03581 Verrekening ouderdomspensioen bij scheiding i.v.m. overbedeling huwelijksgemeenschap vormt een als periodieke uitkering belaste afkoop
Hof Den Haag 12-12-2017 BK-17/00530 Koopsom voor pand op kwaliteitsrekening notaris behoort tot box 3-bezittingen verkoper
A-G Hoge Raad 12-12-2017 16/04577 Volgens A-G geen sprake van nieuw vervaardigde onroerende zaak
Hoge Raad 08-12-2017 17/02089 Koopoptie op pand heeft geen invloed op waardering van het pand voor de heffing van erfbelasting
Hoge Raad 08-12-2017 17/01194 Gehuwde mantelzorger heeft geen recht op partnervrijstelling erfbelasting
Hoge Raad 01-12-2017 15/05302 Renovatie tenniscomplex met tussenschuiven stichting in verband met omzetbelasting geen misbruik van recht
Rechtbank Den Haag 30-11-2017 AWB - 17 _ 2278 Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief
Rechtbank Den Haag 30-11-2017 AWB - 17-2058 Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2017 16/01522 Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen
Rechtbank Gelderland 28-11-2017 AWB - 16 _ 7827 Hypothecaire geldlening voor aankoop voormalige woning kwalificeert als eigenwoningschuld
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-11-2017 BRE - 16 _ 2501 Bestuurder met kennis van onjuiste aangiften kan zich niet beroepen op melding inzake betalingsonmacht
Hoge Raad 24-11-2017 16/02016 Niet toekennen van partnervrijstelling aan gehuwde mantelzorger is niet in strijd met eigendomsrecht
Hoge Raad 24-11-2017 16/02704 Onbekendheid met mantelzorgcompliment komt voor eigen rekening, geen partnervrijstelling
Hof van Justitie EU 16-11-2017 C-308/16 HvJ EU: verbouwing duidt op verandering van betekenis bedoeld om gebruik te wijzigen
Hof Den Bosch 16-11-2017 16/03818 De veekeringen en erfafscheidingen konden niet als cultuurgrond kwalificeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-11-2017 15/01482 Gebrekkige administratie omtrent rentebetalingen leidt tot toepassing van art. 10 SW
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-11-2017 16/01381 Kantoorpand dat wordt verbouwd tot woningen belast met 6% overdrachtsbelasting ondanks woonbestemming
Hoge Raad 10-11-2017 17/01037 Bij niet in aangifte opgenomen schenking van buitenlands vermogen geldt navorderingstermijn van 12 jaar vanaf overlijden schenker
Hoge Raad 10-11-2017 17/00841 Gift in natura moet voor giftenaftrek worden gewaardeerd naar waarde in het economische verkeer
Rechtbank Noord-Holland 10-11-2017 AWB - 16/1382 Oude bouwvergunning van verkoper onvoldoende om intentie van koper tot bouwen aan te tonen; geen bouwterrein
A-G Hoge Raad 07-11-2017 17/02087 A-G: koper bij toepassing art. 37d Wet OB niet gebonden aan afspraak met Belastingdienst
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2017 17/00332 Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2017 16/01059 Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-11-2017 16/4130 Feitelijk verhuurde woningen die voor verkoop of sloop zijn bestemd, vallen toch onder de verhuurderheffing
Hoge Raad 20-10-2017 16/02441 Met succes bepleite hogere WOZ-waarde geen grond voor navordering ex art. 18a AWR
Hof Den Haag 17-10-2017 BK-17/00440 en BK-17/00441 Toedeling overwaarde van woning vormt gedeeltelijke afkoop van alimentatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 17/00292 Ook volgens Hof is box 3 heffing over banksaldi niet in strijd met Europees recht
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 17/00498 Ook volgens Hof is box 3 heffing over banksaldi niet in strijd met Europees recht
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 17/00499 Ook volgens Hof is box 3 heffing over banksaldi niet in strijd met Europees recht
Hof Den Bosch 12-10-2017 16/03798 tot en met 16/03800 Gebruikelijk loon wordt vastgesteld zonder rekening te houden met pensioen dat van BV wordt ontvangen
Hof Den Bosch 06-10-2017 16/03754 Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit
Hoge Raad 06-10-2017 16/04326 Geen verhoging verkrijgingsprijs aandelen bij kwijtschelden onzakelijke lening verstrekt door verbonden persoon
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2017 16/01106 Wijziging toedeling AB-inkomen kan niet eenzijdig door curator failliete echtgenoot gebeuren
Hof Den Haag 29-09-2017 17/00382 Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen
Hoge Raad 29-09-2017 16/01584 Box 3-heffing over huurwoning met beperkte huuropbrengst geen individuele onevenredige last
Rechtbank Gelderland 25-09-2017 AWB - 15 _ 325, 15_327, 15_7636, 15_7637, 15_7638 en 15_7639 Downloaden en openen van aangifteprogramma Belastingdienst geldt als uitnodiging om aangifte te doen
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-09-2017 21-005720-15 Notaris strafrechtelijk veroordeeld wegens onjuiste aangifte successierecht
Rechtbank Gelderland 18-09-2017 AWB - 16_7529 Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat geen schulden zijn overgedragen
Hoge Raad 15-09-2017 16/06126 Voor intrekken ANBI-status met terugwerkende kracht is geen kwade trouw bij de instelling vereist
Hoge Raad 15-09-2017 16/04554 Boomkwekerij wordt bedrijfsmatig geëxploiteerd; cultuurgrondvrijstelling van toepassing
Rechtbank Gelderland 13-09-2017 AWB-16_5455 Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-09-2017 BRE 16/10472 en 16/10473 BV in oprichting of IB-onderneming niet aannemelijk zodat niet wordt voldaan aan bezitseis BOF SW
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-09-2017 16/2502 Vermindering rendementsgrondslag box 3 door oprichting BV op 31 december geen fraus legis
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2017 16/00872 Omvangrijk liquide vermogen wordt toch aangemerkt als ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling IB
Rechtbank Den Haag 01-09-2017 16-9928 Art. 13a SW omvat direct of indirect oorzakelijk verband tussen overlijden en waardestijging aandelen
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-08-2017 16/01427 Art. 19 WBR na ontbinding van toepassing ondanks dat ontvangen bedrag niet hoefde te worden terugbetaald
Hof Amsterdam 24-08-2017 16/00030 Hof formuleert regels voor verkrijging door erfgenamen van medebelanghebbende WOZ-beschikking
Hof Den Haag 22-08-2017 BK-17/00280 ANBI-status van stichting ingetrokken wegens gebreken in de administratie
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017 16/01058 Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer geldt ook bij verkrijging aandelen in BV
Hoge Raad 11-08-2017 16/04838 Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting
Hoge Raad 11-08-2017 16/04837 Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting
Rechtbank Gelderland 10-08-2017 AWB - 16 _ 38 Cultuurgrondvrijstelling paardenpension toepasbaar naar rato van gebruik voor landbouw
Rechtbank Limburg 31-07-2017 AWB 16/2102 Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op grond van art. 26 en 28 Wet WOZ afgewezen
Hof Den Bosch 27-07-2017 15/01366 Zowel anti-kraakwoningen als Leegstandwetwoningen zijn aan te merken als voor verhuur bestemde woningen voor de verhuurderheffing
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-07-2017 BRE 16/5006 Afsplitsing belast met overdrachtsbelasting wegens het ontbreken van een zakelijk motief
Hof Den Haag 19-07-2017 BK-17/00029 Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM
Hof Den Haag 19-07-2017 BK-16/00034 BOF SW niet van toepassing op verkrijging aandelen in vastgoed-BV, nu geen sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer
Hof Den Haag 19-07-2017 BK-16/00033 BOF SW niet van toepassing op verkrijging aandelen in vastgoed-BV, nu geen sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer
Hof Den Haag 19-07-2017 BK-16/00035 BOF SW niet van toepassing op verkrijging aandelen in vastgoed-BV, nu geen sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer
Hof Den Haag 19-07-2017 BK-16/00373 Bedrijfsopvolgingsregeling SW van toepassing op verhuuractiviteiten net als op projectontwikkeling en bouwactiviteiten
Hof Den Haag 18-07-2017 BK-17/00413 Wetswijziging die mogelijkheid geeft hogere WOZ-waarde te bepleiten, heeft onmiddellijke werking
Hoge Raad 14-07-2017 17/01192 Verkrijging van te verbouwen schoolgebouw is belast met 6%; Hoge Raad wijst cassatieberoep af
Rechtbank Gelderland 14-07-2017 AWB 16/1417 Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk indien door Belastingdienst zelf is gekozen voor onjuiste tariefgroep
Hoge Raad 07-07-2017 16/04238 Getuigenverklaringen kunnen gebreken in administratie van stichting met ANBI-status niet herstellen
Hoge Raad 07-07-2017 16/05713 Perceel grond zonder fundering dat is bestemd om te bebouwen is geen woning; 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd
Hof Amsterdam 05-07-2017 16/00496 Ten onrechte navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd aan erfgenaam van in 1982 opengevallen nalatenschap
Rechtbank Den Haag 30-06-2017 16/10083 Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2017 16/00816 Terechte vergrijpboete voor verkrijger wegens bewust onjuist voorlichten notaris over verbouwing onroerende zaak tot studentenwoningen
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2017 HAA 15/4224 Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV
Hoge Raad 23-06-2017 13/02651bis Volledig aftrekrecht omzetbelasting als gebouw wordt verkocht tegen lagere prijs dan bouwkosten
Hoge Raad 23-06-2017 16/00967 Stichting die hofjeswoningen in gebruik geeft aan onvermogenden, belastingplichtig voor verhuurderheffing
Hoge Raad 16-06-2017 16/03358 Hoge Raad geeft beoordelingscriterium of golfbaan afzonderlijk te gebruiken is in verband met kwalificatie als bouwterrein
Rechtbank Noord-Holland 16-06-2017 16/4845 Beneden- en bovenwoning vormen gezamenlijk één eigen woning
Rechtbank Gelderland 13-06-2017 AWB 16/204 Rechtbank oordeelt dat notaris alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt
Hof Den Bosch 09-06-2017 16/00288 Voormalig aandeelhouder terecht aansprakelijk gesteld voor niet-betaalde vennootschapsbelasting
Rechtbank Gelderland 06-06-2017 AWB - 16 _ 5763 Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting
Hof Den Bosch 02-06-2017 15/01363 Belastingdruk van ca 50% op behaald rendement is geen buitensporig zware last
Hoge Raad 02-06-2017 16/04575 Cassatie tegen oordeel dat exploitatie vastgoed een onderneming is, afgedaan met art. 81 RO
Hof Den Haag 24-05-2017 BK-16/00303 Maar in één kalenderjaar beroep op tijdelijk verruimde schenkvrijstelling mogelijk
Hof Den Haag 17-05-2017 BK-16/00292 en BK-16/00296 Verkoop onroerende zaken voor te lage prijs aan aandeelhouder leidt tot verkapte winstuitdeling maar geen vergrijpboete
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2017 16/00824 Geen bedrijfsopvolgingsregeling SW bij fictieve verkrijging krachtens art. 13a SW
Hof Den Bosch 11-05-2017 14/01107 Glijclausule niet van toepassing bij verkapte winstuitdeling
Hof Den Haag 09-05-2017 BK-16/00495 Ook giftenaftrek bij verrekening vordering met schenking; kasrondje niet vereist
Rechtbank Gelderland 24-04-2017 AWB 15/6337 Boete voor notaris die meewerkt aan constructie om heffing overdrachtsbelasting te verminderen
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2017 AWB 16/1339 en 16/1340 Alleen erfgenaam tot wie uitspraak op bezwaar inzake WOZ-waarde is gericht kan in beroep komen
Hoge Raad 21-04-2017 15/05278 e.a. Geen fiscale boete verschuldigd indien sprake is van pleitbaar standpunt
Hoge Raad 21-04-2017 15/02212 Omvang van privégebruik van een goed moet met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald
Hoge Raad 14-04-2017 16/02345 Aftrek IB-latentie naar evenredigheid toerekenen aan voorwaardelijk vrijgesteld en niet-vrijgesteld deel van de BOF SW
Hoge Raad 14-04-2017 16/03526 Gebruiker slechts ontvankelijk als hij bij bezwaar of beroep tegen WOZ-beschikking belang heeft
Hof Den Bosch 06-04-2017 15/01441 en 15/01442 Na echtscheiding betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering niet aftrekbaar als alimentatie
Rechtbank Gelderland 04-04-2017 AWB 15/4478 Notaris alleen aansprakelijk voor bedrag aan overdrachtsbelasting genoemd in leveringsakte
Hoge Raad 31-03-2017 15/02939 Hoge Raad gaat in op regels over fiscale bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtbank Gelderland 28-03-2017 AWB 16/1498 Proefprocedure: box 3 in 2014 niet in strijd met art. 1 EP EVRM
Rechtbank Gelderland 28-03-2017 AWB 16/695 Proefprocedure: box 3 in 2014 niet in strijd met art. 1 EP EVRM
Hof Den Bosch 17-03-2017 15/00795 Koper treedt in de plaats van de verkoper door art. 37d Wet OB en is dus gebonden aan afspraak met Belastingdienst
Hof Den Haag 15-03-2017 16/00061 Koopoptie op pand heeft geen invloed op waardering van het pand voor de heffing van erfbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2017 16/00123 Geen boete voor schilder bij constructie om overdrachtsbelasting te verminderen door betrokkenheid notaris
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2017 16/00122 Terechte boete voor opzetten constructie om heffing overdrachtsbelasting te drukken
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2017 16/00864 Door afspraken in samenlevingscontract kan eigenwoningreserve volledig worden toegerekend aan een van de partners
Hoge Raad 10-03-2017 16/04190 Of projectontwikkelingsactiviteiten een materiële onderneming vormen moet op zichzelf worden bezien
A-G Hoge Raad 08-03-2017 13/02651 A-G: levering van panden is geen ecnomische activiteit zodat geen recht op aftrek voorbelasting bestaat
Hof Amsterdam 07-03-2017 16/00235 Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-03-2017 16/00649 Gemiddelde belastingdruk in box 3 van 44% is geen buitensporig zware last
Hoge Raad 03-03-2017 16/03506 Ook volgens HR is navordering niet mogelijk voor buitenlands vermogen waarvan 12 jaarstermijn al is verstreken
Hoge Raad 03-03-2017 15/01851 Participant in fonds voor gemene rekening is ondernemer voor de inkomstenbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2017 16/00215 Door box 3 heffing onder armoedegrens dus individueel buitensporige last
Hoge Raad 24-02-2017 16/04101 Woonboerderij nog steeds woning ondanks verbouwing tot en gebruik als kantoor
Hoge Raad 24-02-2017 16/01734 Stadsvilla naar aard nog steeds een woning daarom 2% overdrachtsbelasting
Hoge Raad 24-02-2017 16/03768 Tot tandartspraktijk verbouwde woning naar aard nog steeds een woning
Hoge Raad 24-02-2017 16/02257 Hospice is een verzorgingsinstelling, verkrijging belast met 6% overdrachtsbelasting
Hoge Raad 17-02-2017 16/03178 Enkele bewijs dat bestuurder in handelsregister stond ingeschreven is onvoldoende bewijs voor bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2017 16/00538 t/m 16/00547 Verhuur van studentenkamers in casu niet meer dan normaal actief vermogensbeheer
Hof Den Bosch 10-02-2017 15/01058 Voormalig schoolgebouw waarin woningen kunnen worden gerealiseerd, is naar zijn aard geen woning
Hoge Raad 09-02-2017 16/1064 BOF SW niet van toepassing op fictieve verkrijging door waardestijging aandelen door vrijval pensioenverplichting
Hoge Raad 03-02-2017 16/02954 Aangrenzend perceel grasland is geen aanhorigheid bij woonboerderij
Hof Den Bosch 03-02-2017 15/01042 Een gehuwde mantelzorger heeft toch geen recht op partnervrijstelling erfbelasting
Hoge Raad 03-02-2017 15/04988 Fraus legis bij samenstel van rechtshandelingen gericht op verijdeling van overdrachtsbelasting
Hof Den Bosch 03-02-2017 16/00441 BOF SW niet van toepassing op fictieve verkrijging door waardestijging aandelen door vrijval pensioenverplichting
Hoge Raad 03-02-2017 16/02451 Ook bij betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden mag belastingplichtige vertrouwen op adviseur; geen boete
Rechtbank Den Haag 03-02-2017 AWB - 16 _ 82 Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017 16/01041 Schoolgebouw dat wordt verbouwd naar lofts naar aard geen woning dus 6% overdrachtsbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017 16/00228 en 16/00262 Vanaf definitief besluit tot verkoop deelneming zijn alle verkoopkosten niet aftrekbaar
Hoge Raad 27-01-2017 16/02015 Voortzettingseis BOF SW geschonden door verkoop veestapel
Rechtbank Noord-Holland 25-01-2017 AWB 16_702 Forfaitaire rendementsheffing in box 3 was in 2014 niet in strijd met Europees recht
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-01-2017 16/00101 Goedkeuring bij doorverkoop woning in aanbouw buiten zesmaandstermijn: vermindering heffingsmaatstaf met alle bouwtermijnen exclusief btw
Rechtbank Noord-Nederland 19-01-2017 AWB - 16 _ 783 Oordeel in proefprocedure over forfaitaire stelsel in box 3: geen strijd met recht op eigendom
Rechtbank Gelderland 19-01-2017 AWB 16/3475 Schenking van buitenlands vermogen niet opgenomen in aangifte, dan navorderingstermijn van 12 jaar vanaf overlijden schenker
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2017 16/00255 Na terugdraaien mantelzorgcompliment aan buurvrouw na overlijden krijgt moeder alsnog partnervrijstelling
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2017 16/00515 Te laat ingediend bezwaar door onjuiste toelichting wordt aangemerkt als verzoek om ambtshalve vermindering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-01-2017 BRE - 16 _ 637 Proefprocedure: forfaitaire rendementsheffing in 2014 was niet in strijd met recht op eigendom
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-01-2017 BRE - 16 _ 636 Forfaitaire rendementsheffing in box 3 was in 2013 niet in strijd met Europees recht
Centrale Raad van Beroep 11-01-2017 16/2027 WMO15, 16/2029 WMO15, 16/2039 WMO15, 16/2040 WMO15 Pgb mocht niet worden geweigerd omdat dochter alleen tegen betaling wil helpen in huishouding
Hoge Raad 06-01-2017 15/03526 Hoge Raad vernietigt uitspraak verwijzingshof waarin verkoop nieuwbouwscholen via stichting voor aftrek BTW geen misbruik van recht is
Hof Amsterdam 03-01-2017 15/00596 Grenzen gesteld aan terugwerkende kracht onbeperkte navorderingsbevoegdheid buitenlands vermogen
Rechtbank Den Haag 30-12-2016 AWB - 16 _ 1584 Volgens Rechtbank voldoet gebrekkige administratie stichting voor aanmerking als ANBI
A-G Hoge Raad 28-12-2016 16/04098 A-G: verhuurderheffing bij mede-eigendom in strijd met gelijkheidsbeginsel
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-12-2016 BRE 14/7254 Afrekening TBS doordat aan BV overgedragen vruchtgebruik eindigt door overlijden oorspronkelijk vruchtgebruiker
A-G Hoge Raad 15-12-2016 16/03506 A-G: Onbeperkte termijn navordering bij buitenlands vermogen geldt niet als navorderingsbevoegdheid al is verstreken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-12-2016 AWB - 15_7800 Door aankoop hoofdverblijfwoning in Duitsland wordt Nederlandse woning niet meer als hoofdverblijf aangemerkt
Hoge Raad 02-12-2016 16/03028 Voor disculpatie worden gedragingen en wetenschap van adviseur niet toegerekend aan aansprakelijkgestelde
Hoge Raad 25-11-2016 15/02183 Notariële leveringsakte vormt geen factuur, zodat geen omzetbelasting is verschuldigd
Hoge Raad 25-11-2016 15/03777 Steunstichting kwalificeert als ANBI nu ondersteunde stichting wordt aangemerkt als ANBI
Hoge Raad 25-11-2016 15/05483 Geen ANBI-status voor Scientology Kerk Amsterdam wegens streven naar exploitatieoverschotten
Hoge Raad 25-11-2016 15/03778 Hanteren commerciële tarieven die niet kostendekkend zijn levert geen gevaar op voor ANBI-status
A-G Hoge Raad 23-11-2016 16/01734 Stadsvilla heeft haar aard als woning door tussentijds kantoorgebruik niet verloren; 2% overdrachtsbelasting
A-G Hoge Raad 23-11-2016 16/02257 Hospice naar zijn aard bestemd voor bewoning, kortstondige bewoning doet daaraan niets af
A-G Hoge Raad 23-11-2016 16/01734 Gemeenschappelijke conclusie inzake het begrip 'woning' in de overdrachtsbelasting
A-G Hoge Raad 23-11-2016 16/04101 Ondanks verbouwing tot en gebruik als kantoor verliest onroerende zaak niet zijn aard als woning
A-G Hoge Raad 23-11-2016 16/03768 Als woning gebouwde onroerende zaak die is gebruikt als tandartspraktijk is nog steeds bestemd voor bewoning
Hof Amsterdam 17-11-2016 16/00116 ANBI-status terecht met terugwerkende kracht ingetrokken
Hof van Justitie EU 10-11-2016 C-432/15 Bastová
Centrale Raad van Beroep 04-11-2016 14/6999 AOW Lagere AOW-uitkering door aangaan geregistreerd partnerschap met oog op besparing erfbelasting
Hof Den Bosch 03-11-2016 15/00588 Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht opgelegd na vernietiging naheffingsaanslag omzetbelasting
Rechtbank Noord-Holland 02-11-2016 AWB 16/1258 Samenloop beperking aftrek kosten eigen woning en aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Hof Den Haag 14-10-2016 BK 16/00225 Perceel grond zonder fundering dat is bestemd om te bebouwen is geen woning; 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2016 15/01330 Teruggaaf overdrachtsbelasting door brief inspecteur die een in rechte te beschermen vertrouwen wekt
Rechtbank Noord-Holland 07-10-2016 HAA 15/425 Ondanks werkzaamheden van dertig uur per week wordt geen vastgoedonderneming gedreven
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2016 15/01211 Inspecteur bewijst dat koopsomsplitsing niet in overeenstemming was met de werkelijkheid
Hoge Raad 30-09-2016 15/01003 Incidentele herwaardering toegestaan indien landbouwgrond wordt ingebracht tegen creditering van aandelen
Rechtbank Gelderland 27-09-2016 AWB - 15 _ 3694 Verhuurderheffing vormt voor stichting met ideële instelling een individuele en buitensporige last
Hoge Raad 23-09-2016 15/01732 Begrip 'vervaardigen' moet voor roerende zaken op dezelfde wijze worden uitgelegd als bij onroerende zaken
Hof Den Bosch 23-09-2016 15/00680 Complex met o.a. herenhuizen en klooster naar zijn aard bestemd voor bewoning; 2% overdrachtsbelasting
Hoge Raad 23-09-2016 15/05738 Leegwaarderatio in de SW ondanks ontbreken forfaitair rendement onverbindend indien waarde in economische verkeer meer dan 10% afwijkt
Hof Amsterdam 22-09-2016 AWB 15/807 Ook bij kwijtschelding van meer dan de helft op koopprijs woning is object van de schenking de kwijtschelding
A-G Hoge Raad 20-09-2016 16/00967 A-G: door Hof gehanteerde maatstaf of vast te stellen dat sprake is van verhuur volstaat niet
Hoge Raad 16-09-2016 15/04483 Winstuitdeling staat vorming herinvesteringsreserve niet in de weg
Hoge Raad 16-09-2016 16/00909 Bij afwijking van ten minste 10% van werkelijke waarde geldt forfaitaire waardering van verhuurde woningen in box 3 niet
Hoge Raad 16-09-2016 15/04912 Ook wanneer sprake is van een onttrekking mag volgens de HR HIR worden toegepast
Rechtbank Noord-Holland 16-09-2016 HAA - 15 _ 1771 Woonplaats van erflater voor erfbelasting is Nederland, ondanks intentie terug te keren naar buitenland
Rechtbank Den Haag 13-09-2016 AWB - 16 _ 559 Originele bestemming van gemengd pand bepaalt voor welk deel 2% tarief geldt
Rechtbank Gelderland 08-09-2016 AWB - 15 _ 7826 Volledig gestripte woning valt onder verlaagd tarief overdrachtsbelasting
Rechtbank Gelderland 07-09-2016 AWB 16/1247 Beroep op verruimde schenkvrijstelling ter besteding aan eigen woning slechts mogelijk in één kalenderjaar
Hof Den Bosch 06-09-2016 15/00426 Bij verkoop van onroerende zaak onder voorwaarde van sloop bestaat WOZ-waarde uit verkoopprijs minus sloopkosten
Hof Den Bosch 25-08-2016 14/01029 en 14/01030 Schoolgebouw met woonbestemming volgens Hof geen woning omdat sloop- en verbouwwerkzaamheden nog moesten starten
Hof Den Bosch 25-08-2016 14/01031 Verkoper bij verkoop vrij op naam kan niet in beroep gaan tegen aanslag overdrachtsbelasting
Hof Amsterdam 23-08-2016 16/00014 Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting
Hof Amsterdam 23-08-2016 16/00012 Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting
Hoge Raad 12-08-2016 15/02666 Geen ROW na verrekening vordering op BV met door BV overgenomen belastingschuld
Hoge Raad 07-08-2016 15/05630 Niet voor zelfbewoning gekocht woongedeelte van pand vormt geen verplicht privévermogen
Hof Den Haag 05-08-2016 BK-14/00084 t/m 00088 Exploitatie vastgoed aangemerkt als onderneming; winst belast in box 1 in plaats van forfaitair voordeel in box 3
Hof Den Haag 03-08-2016 BK-16/00001 Executeur disculpeert zich succesvol voor aansprakelijkheid niet betaalde erfbelasting
Hof Den Haag 03-08-2016 BK-15/01081 Boomkwekerij wordt bedrijfsmatig geëxploiteerd; cultuurgrondvrijstelling van toepassing
Hof Den Haag 03-08-2016 BK-15/01081 Cultuurgronduitzondering van toepassing op boomkwekerij
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-07-2016 BRE 15/3212 Scheve verevening van pensioenrechten niet, scheve verrekening van lijfrenteaanspraken wel belast bij scheiding
A-G Hoge Raad 21-07-2016 15/04988 Volgens A-G is constructie om zonder overdrachtsbelasting art. 4-aandelen te verkrijgen fraus legis
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20-07-2016 201509133/1/A2 Appartementseigenaar ook aangemerkt als eigenaar voor de Natuurschoonwet
Rechtbank Den Haag 15-07-2016 SGR 15/5875 BOF SW slechts gedeeltelijk van toepassing want de verhuuractiviteiten vormen geen onderneming, de bouwactiviteiten wel
Rechtbank Noord-Nederland 12-07-2016 AWB 15/4030 Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV
Hof Den Bosch 08-07-2016 14/01102 Ondanks verbouwing tot en gebruik als kantoor verliest onroerende zaak niet zijn aard als woning
Hoge Raad 08-07-2016 15/04315 Betalingsverplichting onvoldoende voor aftrekbaarheid canon, gelijkstelling met vereisten aftrekbaarheid rentelasten is gerechtvaardigd
Hoge Raad 08-07-2016 15/05577 Doordat terugkoopoptie niet is aan te merken als ontbindende voorwaarde volgt geen teruggaaf van overdrachtsbelasting
Hoge Raad 08-07-2016 15/05630 Aankoop woon/winkel-pand moet worden aangemerkt als koppelaankoop
Hof Den Haag 01-07-2016 BK-14/00838 en BK-14/00839 Activiteiten vastgoed-BV kwalificeren niet als materiële onderneming voor bedrijfsopvolgingsregeling SW
Hof Den Bosch 30-06-2016 15/00585 Door aan te knopen bij WOZ-gerechtigde voor verhuurderheffing overschrijdt wetgever beoordelingsmarge niet
Rechtbank Gelderland 29-06-2016 AWB 15/4070 Omvangrijk liquide vermogen wordt toch aangemerkt als ondernemingsvermogen voor de BOF IB
Hoge Raad 24-06-2016 15/02880 Als via vergelijkingsmethode een vergelijkbaar loon kan worden gevonden blijft afroommethode buiten beeld bij gebruikelijkloonregeling
Hof van Justitie EU 22-06-2016 C‑267/15 Aftrekrecht bij verkoper van voorbelasting op pand staat los van het gebruik door de koper van het pand
Hoge Raad 17-06-2016 15/02120 Verhuurde golfgrond op NSW-landgoed valt onder NSW-vrijstelling van box 3
Hoge Raad 17-06-2016 15/04005 Afspraak over sloopwerkzaamheden leidt niet tot economische eigendomsoverdracht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-06-2016 BRE 15/2267 Schenking aan partner wordt aangemerkt als natuurlijke verbintenis, zodat deze is vrijgesteld van schenkbelasting
Hoge Raad 10-06-2016 15/03784 Overdrachtsbelasting niet in strijd met recht op eigendom
Hoge Raad 10-06-2016 14/05020 Heffing box 3 niet in strijd met Eerste Protocol van het EVRM want geen sprake van individuele buitensporige last
Hof Den Haag 10-06-2016 BK-16/00027 Als woning gebouwde onroerende zaak die is gebruikt als tandartspraktijk is nog steeds bestemd voor bewoning
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2016 15/00379 Geen BOF SW vordering op grond van finaal verrekenbeding dat zoon heeft geërfd
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2016 15/01395 Zakelijke overwegingen bij fusie moeten worden bezien in context van activiteiten fuserende lichamen
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2016 14/01252 Schenkvrijstelling voor onvermogenden niet van toepassing aangezien niet is aangetoond dat kwijtschelding is gedaan vanwege dringend financiële hulp
Hof Den Haag 01-06-2016 15/01092 Gebruiker slechts ontvankelijk als hij bij bezwaar of beroep tegen WOZ-beschikking belang heeft
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2016 15/01509 Geen navorderingsbevoegdheid voor niet aangegeven buitenlands vermogen waarvan 12 jaarstermijn al was verstreken
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2016 15/01232 Watersportactiviteiten voor bepaalde kwetsbare groep in samenleving dienen algemeen nut
A-G Hoge Raad 26-05-2016 15/03778 A-G: stichting die katholiek weekblad uitgeeft wel ANBI; abonnementsprijs niet als commercieel tarief aan te merken
A-G Hoge Raad 26-05-2016 15/03777 A-G: steunstichting vanwege ondersteuning voldoende concreet bepaalde anbi ook aan te merken als anbi
Hof Amsterdam 19-05-2016 14/01020 Golfbaan leent zich niet voor zelfstandig gebruik zonder clubhuis en wordt daarom aangemerkt als bouwterrein
Hoge Raad 13-05-2016 15/02667 Toetreding door TBS'er tot VOF staakt de terbeschikkingstelling niet omdat sprake is van uitgroei van werkzaamheid
Rechtbank Noord-Nederland 04-05-2016 15/217 t/m 15/226 Verhuur van studentenkamers in casu niet meer dan normaal actief vermogensbeheer
Hof Den Haag 03-05-2016 BK-15/00282 Onderzoek naar koper in casu voldoende om succesvol te disculperen
Rechtbank Noord-Nederland 26-04-2016 15/2853 Geen hypotheekrenteaftrek voor erfgenaam van aflossingsvrije leningen
A-G Hoge Raad 26-04-2016 15/04315 AG: Condities waaronder financieringsrente in aftrek mag worden gebracht niet van belang voor aftrekbaarheid erfpachtcanons
Hof Den Haag 26-04-2016 BK-15/01072 Vervanging van parketvloer in rijksmonument aangemerkt als huurderslasten, aftrek wordt niet toegelaten
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-04-2016 15/00772 Perceel grasland geen aanhorigheid, 6% van toepassing
Hoge Raad 22-04-2016 15/02845 BOF SW van toepassing op verkrijging indirect aandelenbelang dat geen aanmerkelijk belang is
Hoge Raad 22-04-2016 14/06262 Stichting met internetplatform voor goede doelen niet langer als ANBI aangemerkt
Hoge Raad 22-04-2016 15/03701 Geen afwaarderingsverlies onzakelijke lening bij ongebruikelijke terbeschikkingstelling
Hof Den Bosch 21-04-2016 15/00015 Het houden van paarden op de betreffende grond heeft een hobbymatig karakter
Hof Den Haag 20-04-2016 BK-15/00812 Onbekendheid met mantelzorgcompliment komt voor eigen rekening, geen partnervrijstelling
Hoge Raad 15-04-2016 15/02829 Vastgoedconcern met omvangrijke OG-portefeuille drijft materiële onderneming; BOF van toepassing
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-04-2016 15/6700 Geen BOF SW voor fictieve verkrijging ex art. 13a SW van aandelen waartoe langstlevende krachtens huwelijksvermogensrecht was gerechtigd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-04-2016 15/4459 Ondanks gemaakte afspraak geen volledige renteaftrek toegestaan bij juridisch eigenaar van woning
Rechtbank Den Haag 08-04-2016 15/7509 Maar in één kalenderjaar beroep op tijdelijk verruimde schenkvrijstelling mogelijk
Hoge Raad 08-04-2016 14/06275 Rechtspersoon ook aansprakelijk op grond van art. 40 Inv, verwijzing volgt voor beoordeling disculpatie
Hoge Raad 08-04-2016 15/00281 Woning valt onder art. 10 SW als bedongen huur lager is dan 6% van de WOZ-waarde in onbezwaarde staat
A-G Hoge Raad 29-03-2016 15/04005 Geen verkrijging economische eigendom omdat uitsluitend een recht op levering wordt verkregen
Hof Den Bosch 25-03-2016 14/01095 Aandelen in vastgoed-BV gewaardeerd op basis waarde onroerende zaken in verhuurde staat
Hof Den Bosch 25-03-2016 15/00673 Onzekerheid over schenking leidt tot niet aansprakelijkheid voor aanslag schenkbelasting aan onbekende verkrijger
Hoge Raad 25-03-2016 15/02764 Niet controleren door adviseur opgestelde aangiften omzetbelasting maakt bestuurder niet aansprakelijk
Rechtbank Den Haag 24-03-2016 AWB-15/5113 Plezier maken met zeilactiviteiten voor mensen met beperking maakt niet dat het algemeen belang niet wordt gediend
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-03-2016 15/5498 Aftrek IB-latentie naar evenredigheid toedelen aan voorwaardelijk vrijgesteld en niet-vrijgesteld deel van de BOF SW
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2016 15/00292 Tweede borgstelling onzakelijk wegens verslechterde financiële positie BV
Rechtbank Gelderland 22-03-2016 15/3429 Mede-eigenaars hebben gezamenlijk slechts eenmaal recht op vrijstelling van tien woningen voor verhuurderheffing
Hoge Raad 18-03-2016 15/01984 Geen aftrek IB voor betaald successierecht over afgekochte kapitaalverzekering
Hof Amsterdam 17-03-2016 15/00729 Hospice naar zijn aard bestemd voor bewoning, kortstondige bewoning doet daaraan niets af
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2016 15/00245 Belastingplichtige drijft twee objectieve ondernemingen: klusbedrijf en ontwikkeling van diervriendelijke insectenvanger
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2016 15/00208 In wezen nieuwbouw ondanks dat voorgevel in stand bleef
Hof Den Bosch 04-03-2016 15/00869 Geen aftrek kosten levensonderhoud wegens ontbreken bijzondere omstandigheden
Hoge Raad 04-03-2016 14/05821 Voor intrekken ANBI-status met terugwerkende kracht is geen kwade trouw bij de instelling vereist
Hoge Raad 04-03-2016 14/03556 Onterecht vermelde omzetbelasting verschuldigd ook als geen sprake is van een btw belaste prestatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-03-2016 14/00576 Door verkoop veestapel voldoen erfgenamen van een landbouwonderneming niet aan voortzettingsvereisten BOF
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-03-2016 15/00598 Niet toekennen van partnervrijstelling aan gehuwde mantelzorger is niet in strijd met eigendomsrecht
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-03-2016 15/00306 Niet aannemelijk gemaakt dat onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen ter beschikking was gesteld, geen aftrek afwaarderingsverlies
Hoge Raad 26-02-2016 15/01396 Bij verkoop woning tegen WEV met kwijtschelding op koopprijs speelt WOZ-waarde geen rol
Hoge Raad 26-02-2016 15/01414 Bij verkoop woning tegen WEV met kwijtschelding op koopprijs speelt WOZ-waarde geen rol
Hoge Raad 26-02-2016 15/02165 Advocaatkosten ter beëindiging of vermindering van alimentatieverplichting niet aftrekbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016 15/00699 en 15/00700 Waarde economisch verkeer correcte waarderingsvoorschrift ondanks geringe huuropbrengst pand
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016 15/00262 Stadsvilla heeft haar aard als woning door tussentijds kantoorgebruik niet verloren; 2% overdrachtsbelasting
Hoge Raad 19-02-2016 14/03555 Verkoop aanmerkelijk belang met terugwerkende kracht is niet van invloed op moment eindigen terbeschikkingstelling
Hoge Raad 19-02-2016 14/03907 Erfgenaam heeft recht op immateriële schadevergoeding over periode voor overlijden erflater
A-G Hoge Raad 16-02-2016 14/05020 A-G: box 3 heffing maakt inbreuk op recht op ongestoord genot van eigendom
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-02-2016 14/01099 Uitzonderingsregeling WOZ leidt niet tot achterwege blijven heffing erfbelasting over onbebouwde grond van NSW-landgoed
Hoge Raad 29-01-2016 15/02619 Waardering maatschapsaandeel SW van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot
Hoge Raad 22-01-2016 15/01401 Herinvesteringsreserve terecht aan winst toegevoegd wegens fraus legis
Rechtbank Den Haag 21-01-2016 AWB 15/3326 Verhuur onderneming in strijd met voorzettingsvereiste bedrijfsopvolgingsregeling SW
Hoge Raad 15-01-2016 15/03133 Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke afdoening in bezwaarfase
Rechtbank Den Haag 15-01-2016 SGR 15/6515 Voor erfbelasting wordt bedrijfspand gewaardeerd op optieprijs en niet op later gerealiseerde verkoopprijs
Hoge Raad 15-01-2016 15/00346 Regeling uitgezonderde objecten geldt ook voor opstalgerechtigde van een NSW-landgoed
Hof Den Haag 13-01-2016 BK 15/00463 Ook volgens Hof is stichting die hofjeswoningen in gebruik geeft aan onvermogenden belastingplichtig voor verhuurderheffing
Hof Amsterdam 12-01-2016 14/00740 Ontbonden vennootschap kan blijven bestaan voor instelling van beroep
Hof Den Bosch 07-01-2016 14/00366 Keuze voor btw-ondernemingsvermogen moet tijdig plaatsvinden
Hof Den Haag 06-01-2016 BK-15/00474 Waardering van verhuurde woning in box 3: lagere waarde niet aannemelijk gemaakt
Rechtbank Gelderland 29-12-2015 AWB-14_5797 Niet de ontbindende voorwaarde maar terugkoopovereenkomst was titel voor teruglevering: geen teruggaaf overdrachtsbelasting
Rechtbank Gelderland 24-12-2015 AWB - 15 _ 649 Constructie om zesmaandstermijn op te rekken mislukt
Hoge Raad 18-12-2015 15/01334 Referentieobjecten voor haven onvoldoende vergelijkbaar, naheffingsaanslag vernietigd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-12-2015 AWB - 14 _ 6545 BTW-richtlijn conforme uitleg van begrip bouwterrein werkt door naar samenloopregeling
A-G Hoge Raad 17-12-2015 15/02120 A-G: geen NSW-vrijstelling in de inkomstenbelasting indien landgoed is verhuurd
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-12-2015 14/00148 Heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting en boete bosgrond bij snelle doorverkoop
Hoge Raad 11-12-2015 14/04115 WOZ-waarde woning bepaalt omvang legaat van 10% van de nalatenschap
A-G Hoge Raad 30-11-2015 15/01396 en 15/01414 A-G: Kwijtschelding op koopsom bij levering woning is schenking van de woning
Hoge Raad 27-11-2015 15/02072 Richtlijn proceskosten WOZ recht in de zin van art. 79 RO
Rechtbank Den Haag 25-11-2015 AWB - 15 _ 4243 en 15_4244 Geen wettelijke basis voor volledig toerekenen van afgezonderd particulier vermogen aan de erfgenaam bij verwijdering andere erfgenaam uit het Begünstigtenregelement
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2015 14/01278 Terugkoopoptie is geen ontbindende voorwaarde, geen teruggaaf overdrachtsbelasting
Hoge Raad 20-11-2015 15/02263 Vaststellen vervreemdingsvoordeel bij verkoop landbouwgrond gebeurt aan de hand van wevab waarde ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, niet het moment van levering
Hof Den Bosch 19-11-2015 14/00652 Aanslag erfbelasting over € 4,1 miljoen onterecht opgelegd, omdat erflater niet in Nederland woonde
Hof Den Bosch 19-11-2015 15/01174 Hoger beroep niet ontvankelijk in zaak periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1%
Hoge Raad 13-11-2015 12/02305 Geen renteaftrek eigen woning voor buitenlands belastingplichtige die slechts een deel van zijn jaarinkomen in Nederland verwerft, doorverwijzing volgt
Rechtbank Noord-Holland 12-11-2015 AWB - 15 _ 1790 Beheerder van fonds voor gemene rekening geen IB ondernemer
A-G Hoge Raad 11-11-2015 15/00281 6% van WOZ-waarde moet worden vergoed ter voorkoming van toepassing art. 10 SW
Hof Den Haag 10-11-2015 BK-14/01371 Het fokken van een relatief bescheiden aantal schapen vindt op bedrijfsmatige wijze plaats
Hoge Raad 06-11-2015 14/04120 Niet aangegeven vermogensbestanddelen die privé-eigendom waren van een echtgenoot na echtscheiding toch bij helfte toegerekend aan beide echtgenoten
Rechtbank Gelderland 05-11-2015 AWB 15/2026 Een in appartementsrechten gesplitst NSW-landgoed behoudt NSW-rangschikking
Hof Amsterdam 05-11-2015 13/00765 WOZ-waarde niet van toepassing op verhuurde woning als WEV meer dan 10% afwijkt
Hof Den Bosch 05-11-2015 14/00988 Niet doen van aangifte door schenker leidt niet tot omkering en verzwaring bewijslast voor begiftigde indien begiftigde zelf niet is uitgenodigd tot doen van aangifte schenkbelasting
Rechtbank Gelderland 03-11-2015 AWB 15/3029 Geen navorderingsbevoegdheid voor niet aangegeven buitenlands vermogen waarvan 12 jaarstermijn al was verstreken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-10-2015 BRE 14/6140 Zowel anti-kraakwoningen als Leegstandwetwoningen zijn aan te merken als voor verhuur bestemde woningen voor de verhuurderheffing
A-G Hoge Raad 22-10-2015 15/01984 Over kapitaalverzekering geheven successierecht vormt geen aftrekbare kosten voor inkomstenbelasting
A-G Hoge Raad 22-10-2015 14/05821 A-G: ANBI-status automuseum terecht ingetrokken met terugwerkende kracht
Hof Amsterdam 20-10-2015 15/00096 Aankoop woon/winkel-pand moet worden aangemerkt als koppelaankoop
Hof Amsterdam 20-10-2015 15/00096 Niet voor zelfbewoning gekocht woongedeelte van pand vormt geen verplicht privévermogen
Hoge Raad 16-10-2015 14/01684 Hof hanteert verkeerde maatstaf voor disculpatie ex art. 40 lid 6 Inv
Hoge Raad 16-10-2015 14/02700 Aansprakelijkheid art. 40 Inv. geldt ook voor lichamen
Hoge Raad 09-10-2015 15/00376 Zorgverleners worden voor hun werkzaamheden belast in box 1, vaak niet als ondernemer
Hoge Raad 09-10-2015 15/01423 Hoge Raad bestrijdt handel in herinvesteringslichamen met fraus legis
Rechtbank Den Haag 09-10-2015 AWB - 14 _ 9366 Cultuurgronduitzondering van toepassing op boomkwekerij
Rechtbank Den Haag 08-10-2015 15/3842 Vervangende parketvloer aangemerkt als uitgaven voor monument
Rechtbank Noord-Holland 30-09-2015 HAA 14/4473 WOZ-waarde blijft buiten toepassing voor bepalen omvang schenking nu deze in betekenende mate afwijkt van de waarde in het economische verkeer
Hof Den Bosch 25-09-2015 14/00994 Hoofdelijke aansprakelijkheidstelling in hoedanigheid van aandeelhouder maakt regresvordering onzakelijk
A-G Hoge Raad 24-09-2015 15/00346 Waarde van opstalrecht op onbebouwd perceel grond dat deel uitmaakt van een NSW-landgoed, moet worden uitgezonderd van de WOZ-waarde
Rechtbank Gelderland 17-09-2015 AWB - 14 _ 7158 Fusievrijstelling niet van toepassing bij fusie zonder zakelijke overwegingen
Hof Den Bosch 17-09-2015 13/00760 Constructie ter voorkoming van overdrachtsbelasting is deels geoorloofd, deels fraus legis
Hoge Raad 11-09-2015 15/00354 Geen eigen woning vanwege ontbindingsclausule en omdat bouw nog niet was aangevangen
A-G Hoge Raad 10-09-2015 14/04115 Legaat van 10% nalatenschap die grotendeels bestaat uit woning voor erfbelasting waarderen conform art. 21 lid 5 SW
A-G Hoge Raad 09-09-2015 14/04120 AG: buitenlands vermogen terecht gelijkelijk verdeeld over ex-echtgenoten
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-08-2015 AWB - 14 _ 3734 Gekozen erfpachtconstructie welke leidt tot fiscaal voordeel is geen fraus legis
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-08-2015 AWB - 15 _ 424 Geen aftrek periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1%
Rechtbank Noord-Nederland 27-08-2015 C-19-102483 Mantelzorgwoning aangemerkt als roerende zaak mede vanwege tijdelijke karakter bouwvergunning
Rechtbank Gelderland 27-08-2015 AWB - 14 _ 7329 Koopoptie is geen ontbindende voorwaarde bij sale-and-lease-back-constructie, geen teruggaaf overdrachtsbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-08-2015 C/02/297897 / HA RK 15-74 Testamentaire last uit 'ik-opa-clausule' wegens vorderingsrecht aangemerkt als legaat
Hoge Raad 14-08-2015 14/02490 Navorderingstermijn wordt verlengd met duur van verleend uitstel voor het doen van aangifte
Hof Amsterdam 06-08-2015 14/00747 Erfpachtcanon volledig aftrekbaar na overdracht woning door vader aan kind onder voorbehoud van recht van erfpacht
Rechtbank Noord-Holland 03-08-2015 HAA 14/2586 Koop van huurwoning door huurder voor waarde in verhuurde staat vormt belaste gift
Rechtbank Den Haag 31-07-2015 SGR 15/2521 Niet het gehele bedrag aan schenkbelasting komt in mindering op erfbelasting
Hof Den Haag 29-07-2015 BK-15-00065 Opgewekt vertrouwen staat in de weg aan naheffing van onjuist verleende terugaaf
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-07-2015 14/01044 Betaling aan ex-echtgenote in verband met afhandeling diverse geschillen over echtscheiding is geen afkoopsom van alimentatie
Rechtbank Noord-Holland 23-07-2015 AWB - 14 _ 4260 Verlaagde tarief van 2% geldt niet voor verkrijging van een gebouw waarin hospice is gevestigd
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 22-07-2015 201113287/1/A2 In Nederland wonende eigenaar van Engels landgoed heeft geen recht op invorderingsfaciliteit NSW
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2015 14/00558 Participatie in fonds dat schip exploiteert is leidt tot ondernemerschap voor de IB
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2015 14/00435 Verkrijging van uitsluitend recht op levering is geen verkrijging economische eigendom
Rechtbank Den Haag 21-07-2015 14/11166 Terugbetaling agio belast nu verlaging nominale waarde aandelen pas plaatsvond na feitelijke creditering
Hof van Justitie EU 16-07-2015 C-108/14 Omzetbelasting over kosten ter verwerving van een deelneming in beginsel volledig aftrekbaar
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-07-2015 AWB - 14 _ 5526 Door broer betaalde hypotheekrente voor de helft aftrekbaar
Hoge Raad 10-07-2015 14/02413 Gedeeltelijke aftrek voorbelasting inzake verbouwing woonboerderij
Hoge Raad 10-07-2015 14/01337 Bij verbouwing boerderij met kantoorruimte is voorbelasting slechts gedeeltelijk aftrekbaar
Hoge Raad 10-07-2015 14/03102 Landbouwvrijstelling vindt geen toepassing nu waardering op wevab in strijd is met goedkoopmansgebruik
Hof van Justitie EU 09-07-2015 C-331/14 Levering van als privévermogen aangemerkte grond belast als eigenaar bij verkoop handelt als ondernemer
Hof Amsterdam 09-07-2015 14/00349 tot en met 14/00352 Inspecteur heeft loon van dga terecht gecorrigeerd, lager gebruikelijk loon niet aannemelijk gemaakt door dga
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2015 14/01077 Stichting die nieuwsblad uitgeeft ter verkondiging van blijde boodschap Jezus Christus kwalificeert niet als ANBI
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2015 14/01076 Steunstichting niet aangemerkt als ANBI, omdat ondersteunde stichting geen ANBI is
Hof Den Bosch 07-07-2015 200.155.930/01 Lijfrentepolis wordt gesplitst bij echtscheiding ter voorkoming heffing inkomstenbelasting
Rechtbank Gelderland 02-07-2015 AWB - 14 _ 8132 Zesmaandseis partnerbegrip Successiewet niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-07-2015 AWB - 14_6579 Ook een gehuwde mantelzorger heeft recht op partnervrijstelling erfbelasting
Hof Amsterdam 02-07-2015 14/00087 Overdrachtsbelasting niet in strijd met recht op eigendom (art. 17 Handvest EU)
A-G Hoge Raad 30-06-2015 14/01684 Hof hanteert verkeerde maatstaf voor bewijs dat ex-aandeelhouder moet leveren door disculpatie
Hof Den Haag 30-06-2015 BK-14-01473 Door verrichte werkzaamheden aan pand verhuurd aan eigen BV is sprake van ROW in plaats van TBS
A-G Hoge Raad 30-06-2015 14/02700 Volgens A-G is aansprakelijkheid op grond van art. 40 Inv. beperkt tot natuurlijke personen
A-G Hoge Raad 30-06-2015 14/06275 Aansprakelijkheid op grond van art. 40 Inv. geldt niet voor rechtspersonen
Hof Den Haag 26-06-2015 14/00421 Ook Hof oordeelt dat woonzorgwoningen onder het normale 6% tarief van de WBR vallen
Hoge Raad 19-06-2015 14/02230 Medebelanghebbendebeschikking voor echtgenoot met fiscaal belang
Hoge Raad 19-06-2015 14/04081 Materieel terugwerkende kracht van art. 9 SW niet in strijd met EU-recht
Hof Den Bosch 19-06-2015 14/00543 Voor toepassing eigenwoningforfait kan niet worden afgeweken van WOZ-waarde
Hof Den Bosch 19-06-2015 14-00527 en 14-00528 Verkoop nieuwbouwscholen via stichting aan onderwijsinstelling voor aftrek BTW is geen misbruik van recht
Rechtbank Overijssel 19-06-2015 08/993009-13 Strafzaak tegen notaris die onterecht in akte van levering perceel als bouwterrein heeft aangemerkt
Rechtbank Noord-Holland 18-06-2015 AWB - 14 _ 1862 Rechter stelt grenzen aan terugwerkende kracht Edelweiss wetgeving
Hof van Justitie EU 18-06-2015 C-9/14 Geen volledige hypotheekrenteaftrek voor buitenlands belastingplichtige die slechts deel van zijn inkomen verwerft in Nederland
Hof Amsterdam 16-06-2015 200.158.643/01 NOT Notaris mag meewerken aan HEMA notarisservice
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2015 14/00319 en 14/00320 Fundering heeft geen zelfstandige betekenis; levering van onbebouwde grond
Hoge Raad 12-06-2015 14/04015 Inspecteur hoeft geen akten te raadplegen die betrekking hebben op een andere belasting
Hoge Raad 12-06-2015 14/04127 Geen aftrek van verschuldigde schenkbelasting recht zolang aansprakelijkheid van erflater niet vaststaat
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-06-2015 AWB - 14 _ 5623 Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht pas opgelegd na oordeel Hoge Raad over eventueel BTW-belaste levering
Hoge Raad 29-05-2015 13/02651 Prejudiciële vraag of aftrek BTW wordt beperkt door de wijze waarop de koper het pand in gebruik neemt
Hoge Raad 29-05-2015 14/03927 In beginsel staat banktegoed dat kind in staat stelt zelf te voorzien in levensonderhoud in de weg aan aftrek wegens uitgaven levensonderhoud
Hof Den Bosch 28-05-2015 14-00562 Door niet voldoen aan boekwaarde-eis wordt herinvesteringsreserve aan de winst toegevoegd
Hof Amsterdam 28-05-2015 14/00131 Vanwege ontbreken fiscaal partnerschap rendementsgrondslag volledig toegerekend aan man, huwelijk in gemeenschap van goederen niet aannemelijk gemaakt
Hoge Raad 22-05-2015 14/01521 Geruisloze inbreng met terugwerkende kracht wordt toegestaan voor eenmalige hoge bate
Rechtbank Noord-Nederland 21-05-2015 14/1329 Perceel grasland is geen aanhorigheid bij woonboerderij; geen 2%-tarief
Hof Den Haag 13-05-2015 BK-14_00573 Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW op verwaterd aandelenbelang
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2015 15/00263 Verzoek tot opname in ANBI-register afgewezen omdat procedure over ANBI-status nog loopt
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2015 13/01073 Hof oordeelt opnieuw dat BOF SW van toepassing is op vastgoed-BV
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2015 14/00896 Door geen toezicht uit te oefenen op accountant is bestuurder te verwijten dat aangifte niet is correct is gedaan
Hof Den Bosch 07-05-2015 13-00822 Berekening van voortzettingswaarde door belastingplichtige voldoende zelfstandig om in aanmerking te nemen
Hoge Raad 01-05-2015 11/03763 Monumentenaftrek van art. 6.31 Wet IB 2001 niet in strijd met Europees recht
Hoge Raad 01-05-2015 14/04075 Sprake van afkoop van pensioen in eigen beheer indien deze op ingangsdatum niet wordt uitgekeerd
Rechtbank Den Haag 01-05-2015 SGR 14/8807 Verkoop woning met gelijktijdige kwijtschelding deel koopsom geen schenking deel woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-04-2015 14/00033 BOF SW: waardering maatschapsaandeel van in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot
Rechtbank Oost-Brabant 28-04-2015 14_2707 Niet bestemming maar feitelijk gebruik doorslaggevend voor toepassing cultuurgronduitzondering WOZ
Hoge Raad 25-04-2015 13/00959 Geen misbruik van recht bij aftrek BTW door verkoop nieuwbouwscholen via stichting aan onderwijsinstelling
Hoge Raad 24-04-2015 13/03775 Kan omzetbelasting al worden afgetrokken als factuur wordt uitgereikt voordat prestatie is verricht?
Hoge Raad 24-04-2015 14/04130 Prijs bij verkoop aan zittende huurder heeft wel degelijk betekenis voor het bepalen van de WOZ-waarde
Hoge Raad 24-04-2015 14/01504 Leegwaarderatio onverbindend wegens strijd met EU-recht bij zeer lage huurprijs
Rechtbank Noord-Nederland 23-04-2015 AWB 13/3725 Ingebrachte activa die ervoor bestemd waren onmiddelijk te worden overgedragen geen tak van bedrijvigheid, dus geen bedrijfsfusiefaciliteit
Hoge Raad 17-04-2015 14/00486 Geen fiscale eenheid door ontbreken economisch belang
Hof Amsterdam 16-04-2015 14/00748 Aanvaarden hoofdelijke aansprakelijkheid door echtgenoot is onzakelijk; geen negatief resultaat uit overige werkzaamheden
Rechtbank Den Haag 14-04-2015 AGR 14-7606 Stichting die hofjeswoningen in gebruik geeft aan onvermogenden belastingplichtig voor verhuurderheffing
Hoge Raad 14-04-2015 13/04047 Voor medeplegen moet intellectuele en/of materiële bijdrage van betrokkene van voldoende gewicht zijn
Hoge Raad 10-04-2015 13/04999 Geen vermindering schenkingsrecht op grond van overgangsrecht bij APV omdat sprake is van irrevocable fixed trust
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-04-2015 AWB - 14 _ 6061 Koper treedt in de plaats van de verkoper door art. 37d Wet OB en dus gebonden aan afspraak met Belastingdienst
Hoge Raad 03-04-2015 14/05071 Renteaftrek eigen woning als rente wordt voldaan uit schenking door ouders aan kind
Hoge Raad 03-04-2015 13/04247 Forfaitaire waardering van verhuurde woning in box 3 geldt niet als waarde ten minste 10% afwijkt van werkelijke waarde
Hof Den Bosch 02-04-2015 14-00494 Man kan woonlasten voormalig echtgelijke woning voor de helft aanmerken als onderhoudskosten
A-G Hoge Raad 31-03-2015 14/02230 AG: belanghebbende heeft recht op afgifte van de verzochte medebelanghebbendebeschikking
Hof Den Haag 31-03-2015 BK-14-00571 Ondanks verhuur vallen golfgronden voor heffing inkomstenbelasting onder de NSW-vrijstelling
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2015 12/00507 en 12/00508 Ondernemer is ook belastingplichtig voor bedrijfsvreemde activiteiten
Hoge Raad 27-03-2015 14/04091 SW: bij NSW-landgoedwoningen moeten tuin en erf apart worden gewaardeerd
Hoge Raad 27-03-2015 14/03189 Vereffenaar kan niet voor erfgenamen gezamenlijk procederen over aanslagen successierecht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-03-2015 AWB - 14 _ 2103 Houder van paardenmanege zonder fokkerij bedrijft geen landbouw; geen art. 15.1.q WBR
Rechtbank Den Haag 26-03-2015 AWB - 14 _ 10301 Inspecteur is gebonden aan rentepercentage dat voortvloeit uit AWR
Hof Amsterdam 26-03-2015 13/00309 Over kapitaalverzekering geheven successierecht vormt geen aftrekbare kosten voor inkomstenbelasting
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-03-2015 13/00001 en 13/00002 Verlenging navorderingstermijn met termijn uitstel aangifte
Rechtbank Gelderland 24-03-2015 AWB 14/8922 Geen rangschikking als ANBI wegens doorslaggevende stem voorzitter
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-03-2015 AWB 14/2217 Wie is aansprakelijk voor de aanslag schenkbelasting aan een onbekende verkrijger?
Rechtbank Gelderland 24-03-2015 AWB - 14 _ 4145 Een gehuwde mantelzorger heeft geen recht op de partnervrijstelling
Hof Den Bosch 20-03-2015 13-00842 Bij overgang woning van box 1 naar box 3 moet worden aangesloten bij waarde in het economische verkeer
Hof Den Bosch 20-03-2015 12-00810 Heffing overdrachtsbelasting over waarde mogelijke nabetaling
Hoge Raad 13-03-2015 14/02141 Bewijslast ligt op degene die onjuiste etikettering van onroerende zaak stelt
Hof van Justitie EU 13-03-2015 C-107/13 In aftrek gebrachte omzetbelasting kan worden herzien als prestatie niet plaatsvindt
Hoge Raad 13-03-2015 14/02143 Op belastingplichtige rust bewijslast dat woongedeelte niet tot ondernemingsvermogen behoort
Hof Amsterdam 12-03-2015 13/00455 Participant in fonds voor gemene rekening is ondernemer voor de inkomstenbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-03-2015 AWB - 14 _ 1291 Laag tarief overdrachtsbelasting van toepassing omdat onbewoonbaar verklaard complex naar aard bestemd is voor bewoning
Rechtbank Gelderland 05-03-2015 AWB - 14 _ 4451 Stadsvilla is op moment van levering bestemd als kantoorpand; 6% overdrachtsbelasting
Rechtbank Noord-Nederland 05-03-2015 13/3400 Geen vrijstelling overdrachtsbelasting nu levering oud onroerend goed behelst wegens niet gesloopte kelder
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2015 14/00415 Vergoeding om woning voor overdracht in gebruik te nemen, wordt niet in aanmerking genomen bij bepaling WOZ-waarde
Hoge Raad 27-02-2015 13/04289 Is aan voormalig AB-houder is te verwijten dat vermogen BV ontoereikend is voor betaling vennootschapsbelasting?
Hoge Raad 27-02-2015 13/03689 Gemeente verrichtte een economische activiteit door nieuw schoolgebouw te leveren
A-G Hoge Raad 26-02-2015 14/03927 Volgens A-G heeft vader geen recht op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud kind wegens eigen vermogen van kind
Hof Den Bosch 26-02-2015 13-00979 Eigenwoningrente bij samenwoner slechts aftrekbaar voor zover deze drukt
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 13/00920-31 en 13/00941-44 Toch immateriële schadevergoeding ook al is zaak inhoudelijk in bezwaarfase afgedaan
Hoge Raad 20-02-2015 13/05641 Woning expat is na verhuurperiode geen box 1-woning meer
Hof Den Haag 17-02-2015 BK-14-578 Herinvesteringsreserve wordt aan winst toegevoegd wegens fraus legis
Hof Den Haag 17-02-2015 BK-14-577 Poging om te voorkomen dat HIR zou worden toegevoegd aan winst bestreden met fraus legis
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-02-2015 AWB - 14-1414 Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting blijft in stand ondanks ontbreken vermelden tijdvak
Hof Amsterdam 12-02-2015 AWB 13/00712 Kwijtschelden op koopsom tegelijk met levering kan leiden tot hogere aanslag schenkbelasting
A-G Hoge Raad 10-02-2015 14/05071 Volgens A-G heeft kind recht op renteaftrek eigen woning als rente wordt voldaan uit schenking door ouders
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-02-2015 13/01194 en 13/01225 Referentieobjecten voor haven onvoldoende vergelijkbaar, naheffingsaanslag vernietigd
Hoge Raad 06-02-2015 13/06204 Werkzaamheid duurt voort tot realisering van het beoogde resultaat
Hoge Raad 06-02-2015 14/03301 Executeur aansprakelijk voor niet betaalde successierecht nu hij de aangifte heeft ondertekend in die hoedanigheid
Hof Den Bosch 30-01-2015 13-01079 Bij toepassing van de inkeerregeling mag inspecteur successierecht wachten op de gegevens van de IB-inspecteur
Hoge Raad 30-01-2015 14/03520 Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens niet tijdig herstel van verzuim dat geen bewijs van machtiging is overlegd
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-01-2015 13/01081 Stichting die vakanties voor verstandelijk gehandicapten organiseert is geen ANBI
Hoge Raad 23-01-2015 14/02958 Voorwaardelijke korting op koopprijs is bepalend voor de WOZ-waarde van nieuwbouw woning
Rechtbank Noord-Nederland 22-01-2015 AWB - 13 _ 3431 Nieuwbouw ondanks dat voorgevel in stand bleef
Hoge Raad 16-01-2015 14/03698 Testamentaire lijfrente vriendin is aftrekbaar voor inkomstenbelasting bij de erfgenaam op wie verplichting rust
Hoge Raad 16-01-2015 13/05776 Begrip 'wijziging van het uiteindelijk belang' in de zin van art. 20a Vpb materieel uitgelegd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-01-2015 AWB 14/1168 Terechte navordering inkomstenbelasting omdat inspecteur niet beschikte over leveringsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-01-2015 13/00828 Geen eigen woning vanwege ontbindingsclausule en omdat bouw nog niet was aangevangen
Hof Amsterdam 08-01-2015 14/00401 Na verwijziging oordeelt Hof dat HIR moet worden toegevoegd aan winst op grond van fraus legis
Rechtbank Den Haag 06-01-2015 AWB 14/8940 Papieren schenking en art. 10 SW; negen dagen tellen niet
Rechtbank Noord-Nederland 23-12-2014 AWB -13_3314 Kennis achteraf speelt rol bij waardering van box 3 vermogen
Rechtbank Noord-Nederland 23-12-2014 AWB - 14 _ 3006 Koper mocht na e-mail van Belastingdienst vertrouwen op toepassing van 2%-tarief
Hoge Raad 19-12-2014 14/02493 Cultuurgrondvrijstelling is niet van toepassing op de ondergrond van andere opstallen dan glasopstanden
Hoge Raad 19-12-2014 13/06123 Maten moeten uitkoopsom van uittredende maat activeren
Hof van Justitie EU 18-12-2014 C-133/13 Beperking invorderingsfaciliteit NSW tot in Nederland gelegen landgoed is gerechtvaardigde inbreuk op vrije verkeer van kapitaal
Hof van Justitie EU 18-12-2014 C-87/13 HvJ EU: Nederlandse aftrekregeling inzake uitgaven voor monumentenpanden niet in strijd met Europees recht
Bundesverfassungsgericht 17-12-2014 1 BvL 21/12 Duitse wetgever krijgt tot 1 juli 2016 de tijd om met Duitse grondwet strijdige bedrijfsopvolgingsregeling aan te passen
A-G Hoge Raad 17-12-2014 14/01504 A-G: waarderingsvoorschrift verhuurde woning box 3 in strijd met EU-recht wegens zeer lage huurprijs
Hof Den Haag 16-12-2014 BK-14-00249 Alimentatieverplichting aan ex-partner van erflater door erfgenaam is aftrekbaar; afkoopsom niet
Hof Amsterdam 16-12-2014 200.144.504-01 Notaris mag bij twijfel aan wilsbekwaamheid (in spoedgeval) voorrang geven aan ministerieplicht
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014 14/00201, 14/00202 en 14/00203 Voor toepassing regeling uitgezonderde objecten is niet vereist dat NSW-beschikking op naam belanghebbende staat
Hoge Raad 12-12-2014 13/01646 Kan aankoop grond voor een golfbaan worden aangemerkt als bouwterrein?
Hof Den Bosch 12-12-2014 13-01021 Zorgverleners worden voor hun werkzaamheden belast in box 1, vaak niet als ondernemer
Hof Den Haag 12-12-2014 BK-14-00171 Zakelijke huur lager dan 6% van de WOZ-waarde? Dan toch art. 10 SW
Hof Amsterdam 11-12-2014 11/00587bis Fiscale eenheid via buitenlandse tussenhoudster toegestaan (I)
Hof Amsterdam 11-12-2014 11/00180bis Fiscale eenheid van Nederlandse zustervennootschappen met buitenlandse moedervennootschap toegestaan
Hof Amsterdam 11-12-2014 11/00824bis Fiscale eenheid via buitenlandse tussenhoudster toegestaan (II)
Hoge Raad 05-12-2014 14/01112 Geen restitutie schenkbelasting bij schenking binnen 180 dagen voor overlijden als geen erfbelasting is verschuldigd
Rechtbank Den Haag 01-12-2014 13 _ 6145 IBPVV Verweerder had bekend kunnen zijn met vermogenssprong bij opleggen primitieve aanslag, navordering onterecht.
Hoge Raad 28-11-2014 13/05472 Gebruikelijk loon van maat wordt niet afgeleid van meestverdienende werknemer in de maatschap
Hoge Raad 28-11-2014 13/05167 Het pand werd al verkocht voordat de verbouwing begon, winst wordt gezien als resultaat uit overige werkzaamheden
Hof Den Haag 26-11-2014 BK-14/00109 Laatste statuten zijn leidend voor beoordeling of stichting in voldoende mate het algemeen nut beoogt
Hoge Raad 21-11-2014 13/05105 Vernietiging verkoopovereenkomst AB-aandelen heeft fiscaal geen terugwerkende kracht
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-11-2014 14/00209 Ook volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geldt art. 40 Inv. niet voor rechtspersonen
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-11-2014 12/00318 Bij waardering WOZ wordt geen rekening gehouden met naderend einde erfpacht
Hoge Raad 14-11-2014 13/01643 Gedeeltelijke afkoop stamrecht leidt tot heffing over de gehele aanspraak
Hoge Raad 14-11-2014 13/03180 Gebruik van grond voor fokken van pony's kwalificeert als landbouw in de zin van cultuurgrondvrijstelling Wet WOZ
Rechtbank Den Haag 13-11-2014 AWB - 14 _ 6937 80% van commerciële waarde afgekocht stamrecht belast
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-11-2014 AWB 14/1012 BOF SW: vastgoedexploitatie vormt in casu geen onderneming
Hof Den Bosch 06-11-2014 13-00322 Lening wordt onzakelijk wegens niet uitoefenen van pandrecht; verlies niet aftrekbaar
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-10-2014 AWB 13/7403 Van woning naar kantoor: 6% overdrachtsbelasting
Hof Den Haag 27-10-2014 BK-13-01388 Irrelevant is welke bestemming aan het perceel op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening is toegekend voor toepassing van de cultuurgronduitzondering
Hoge Raad 24-10-2014 13/01674 Geen toepassing foutenleer in 2000 omdat er geen balansfout meer is
Hof Den Bosch 23-10-2014 13-00910 Ook na echtscheiding toerekening bij helfte van verzwegen vermogensbestanddelen
Rechtbank Midden-Nederland 22-10-2014 C-16-369687 - HA ZA 14-409 Ondanks dat vruchtgebruikvermogen meetelt voor eigen bijdrage AWBZ geen recht op interen
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-10-2014 14/00195 Kort boekjaar kwalificeert als volledig boekjaar voor verliesverrekening
Hoge Raad 17-10-2014 14/00955 Rechtspraak over onzakelijke lening ook van toepassing op borgstelling door aanmerkelijkbelanghouder
Hoge Raad 17-10-2014 13/06130 Erfopvolgers hebben recht op schadevergoeding wegens termijnoverschrijding
A-G Hoge Raad 15-10-2014 13/05641 Woning expat is alleen gedurende verhuurperiode geen box 1-woning
Hoge Raad 10-10-2014 13/04777 Mag voor de heffingsmaatstaf van art. 10 SW rekening worden gehouden met latere kwijtscheldingen?
Hoge Raad 10-10-2014 13/05448 Exploitatie van datacentrum niet aangemerkt als handel in en/of exploitatie van onroerende zaken
Hoge Raad 10-10-2014 13/06391 Overdrachtsbelastingschuld ontstaat wanneer concerneis van art. 15.1.h WBR wordt overtreden; naheffingsaanslag tijdig opgelegd
Hoge Raad 10-10-2014 13/02758 Na erfpachtconstructie betaalde erfpachtcanons niet aftrekbaar als kosten eigen woning
Hof Den Bosch 09-10-2014 13-00815 Cultuurgronduitzondering ten aanzien van een paardenweide
Hoge Raad 03-10-2014 13/02761 Door brand verwoeste woning wordt niet aangemerkt als woning in aanbouw
Hoge Raad 03-10-2014 13/05930 Betaling van bruidsschat na echtscheiding wordt niet aangemerkt als afkoop van alimentatie
Hoge Raad 03-10-2014 13/00471 Van woning in aanbouw is pas sprake vanaf de start van bouwkundige werkzaamheden
Hof Den Bosch 03-10-2014 13/01105 Hof oordeelt dat de werknemersvrijstelling uit de Successiewet niet kan worden toegepast
A-G Hof van Justitie Europese Unie 02-10-2014 C-133/13 A-G HvJ EU: invorderingsfaciliteiten NSW is een beperking van vrij kapitaalsverkeer, maar wordt voldoende gerechtvaardigd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-10-2014 AWB 14/2440 en 14/2441 Verkrijging deel van voormalig schoolgebouw met woonbestemming belast met 2% overdrachtsbelasting
Kamer voor het notariaat Amsterdam 02-10-2014 562554/14-23J Notaris mag meewerken aan HEMA-service
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-10-2014 AWB-13_6963 Het trainen en opleiden van springpaarden kan niet worden gekwalificeerd als 'landbouw'
A-G Hoge Raad 30-09-2014 13/04999 Geen vermindering schenkingsrecht op grond van overgangsrecht bij APV omdat sprake is van irrevocable fixed trust
Hoge Raad 26-09-2014 14/02683 Bij ontbreken eigendom van woning is geen sprake van eigen woning
Hoge Raad 26-09-2014 14/02653 Zus kan slechts helft van woning aanmerken als eigen woning
Hoge Raad 26-09-2014 13/02261 Hof gaat ten onrechte voorbij aan stelling dat aanvaarden hoofdelijke aansprakelijkheid voor lening zijn oorzaak vindt in onzakelijke motieven
Hof Den Haag 24-09-2014 BK-13/00546 Intrekken ANBI-status automuseum met terugwerkende kracht in strijd met opgewerkt vertrouwen
Rechtbank Den Haag 24-09-2014 AWB - 13 _ 9326 Rechtbank acht fusiefaciliteit niet van toepassing omdat verkoop al vaststond
Hoge Raad 19-09-2014 13/04327 Hoge Raad wijst erfpachtconstructie met eigen woning af
Hoge Raad 19-09-2014 13/06088 Artikel 15.1.q WBR niet van toepassing op parkeerplaats en ondergrond schuur
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-09-2014 AWB-13_6802 Niet doen van aangifte door schenker leidt niet tot omkering en verzwaring bewijslast voor begiftigde indien begiftigde zelf niet is uitgenodigd tot doen van aangifte schenkbelasting
Hof Den Bosch 12-09-2014 13/00007 Successiewet biedt niet de ruimte om latente IB-claim over direct na overlijden uitgekeerd dividend te stellen op 25%
Hof Amsterdam 11-09-2014 13/00082 Heffing overdrachtsbelasting is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM
A-G Hoge Raad 10-09-2014 14/00486 Kritiek A-G op uitspraak HR aangaan geregistreerd parternschap voor een dag is fraus legis voor overdrachtsbelasting
A-G Hoge Raad 09-09-2014 13/05472 Door wijziging gebruikte terminologie is maatschap in 2002 een verbonden lichaam en is gebruikelijkloonregeling van toepassing
Hof Amsterdam 09-09-2014 200.120.162-01 Notaris had dienst moeten weigeren bij ontbreken van toestemming bank
A-G Hof van Justitie Europese Unie 04-09-2014 C‑87/13 Volgens A-G HvJ EU is Nederlandse monumentenaftrek niet in strijd met Europees recht
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-09-2014 13/01247 Renteaftrek eigen woning als rente wordt voldaan uit schenking door ouders aan kind
Rechtbank Noord-Holland 01-09-2014 AWB 13/3224 Erfpachtcanon volledig aftrekbaar na overdracht woning door vader aan kind onder voorbehoud van recht van erfpacht
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-08-2014 13/01305 Stichting opgericht voor realisatie en exploitatie kunstgrasveld kwalificeert als zelfstandig ondernemer voor de BTW
Rechtbank Gelderland 26-08-2014 AWB-13_6966 Stichting die nieuwsblad uitgeeft ter verkondiging van blijde boodschap Jezus Christus kwalificeert als ANBI
Rechtbank Gelderland 26-08-2014 AWB-13_6987 Stichting blijkt toch ANBI, maar RB ziet geen reden een voorlopige voorziening te treffen om stichting opnieuw op de website te vermelden als ANBI
Hof Amsterdam 21-08-2014 13/00343 Tariefverschil overdrachtsbelasting tussen woningen en andere onroerende zaken is geoorloofd
Hof Den Bosch 21-08-2014 200.144.625/01 Bewindvoerder krijgt geen machtiging voor oprichten BV met het oog op verlaging AWBZ-bijdrage
Hof Den Haag 19-08-2014 BK-13-01402 Hof acht forfaitaire rendementsheffing niet in strijd met het Eerste Protocol van het EVRM
Hoge Raad 08-08-2014 12/03952 Overnemer onderneming is herzienings-BTW over het gehele jaar verschuldigd
Hoge Raad 08-08-2014 13/04659 Aansprakelijkheid oud-aandeelhoudster na HIR-constructie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-08-2014 AWB-13_3657 Rechtbank acht verkoopbedoeling eigen woning aannemelijk gemaakt
Hoge Raad 08-08-2014 12/05618 Opzet of grove schuld van derde kan niet worden toegerekend aan aansprakelijk gestelde bestuurder
Hof Den Bosch 07-08-2014 12/00609 Zolang aansprakelijkheid erflater voor schenkingsrecht niet vaststaat, komt dit niet in mindering op nalatenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-08-2014 13/01249 Door niet-ondernemer op factuur vermelde BTW is verschuldigd op grond van art. 37 Wet OB
Hof Den Haag 29-07-2014 200.096.967 Geen gift bij verkoop tegen waarde in verpachte staat vanwege ontbreken bevoordelingsbedoeling
Hof Amsterdam 24-07-2014 13/00336 Geen schenking van zoon aan moeder in geval moeder in woning van zoon woont zonder vergoeding te betalen
Hof Amsterdam 24-07-2014 13/00006 Legaat wordt gewaardeerd conform art. 21 lid 5 SW omdat nalatenschap grotendeel bestaat ui een woning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-07-2014 AWB 14/1049 Gedefiscaliseerde schuld uit overbedeling die binnen 2 jaar volledig opeisbaar wordt behoort niet tot rendementsgrondslag box 3
Rechtbank Gelderland 17-07-2014 AWB-13_6838 Anders dan voor Wet WOZ telt waarde omliggende gronden wel mee bij waardering NSW-landgoed voor SW
Hoge Raad 11-07-2014 13/00372 Inbrenger in transparante personenvennootschap realiseert geen herwaarderingswinst
Hoge Raad 11-07-2014 13/02731 Heffing overdrachtsbelasting bij verkrijging economische eigendom niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM
Hof Amsterdam 10-07-2014 13/00444 Niet uitkeren van pensioen in eigen beheer op ingangsdatum wordt aangemerkt als afkoop
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 09-07-2014 201310046/1/A2 Landgoed dat alleen bereikbaar is via water wordt aangemerkt als opengesteld NSW-landgoed
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-07-2014 AWB- 13_7461 ‘Vastzittend’ vermogen geen reden voor lager vaststellen eigen bijdrage AWBZ
Hof Amsterdam 03-07-2014 13/00431 en 13/00432 Hof staat materieel terugwerkende kracht van artikel 9 SW toe
A-G Hoge Raad 02-07-2014 13/03180 A-G: cultuurgrondvrijstelling WOZ is ook van toepassing als grond wordt gebruik voor houden en fokken van pony's
Hof Den Haag 01-07-2014 BK-13-00675 Erfgenaam heeft recht op immateriële schadevergoeding over periode vóór overlijden erflater wegens lange procesduur
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-07-2014 13/00935 Winst behaald op OG-transactie door tip schoonvader belast in box 1 (RUOW)
Hoge Raad 27-06-2014 13/03045 Door disculpatie is ex AB-houder niet aansprakelijk voor belastingschuld vpb
Hoge Raad 27-06-2014 14/00350 Geen herstel beoordelingsfout ook al was fout kenbaar voor belastingplichtige
Hof Den Bosch 26-06-2014 13/00714 Extra betaling vormt compensatie voor gemiste huurinkomsten en behoort tot tegenprestatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-06-2014 13/00954 Uitgaven voor levensonderhoud kind/startende ondernemer bij vader aftrekbaar
Hoge Raad 20-06-2014 13/03828 Belastingdienst is wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurt
Hoge Raad 20-06-2014 13/01590 Wanneer leidt exploitatie van onroerende zaken tot belastingheffing in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden?
Hof Den Bosch 19-06-2014 AWB 13-01064 Testamentaire lijfrente vriendin is aftrekbaar voor inkomstenbelasting bij de erfgenaam op wie verplichting rust
Rechtbank Den Haag 19-06-2014 SGR 13/9310 Inspecteur gebonden aan na 1 januari 2010 gesloten vaststellingsovereenkomst waarde woning ondanks strijd met art. 21 SW
Rechtbank Den Haag 19-06-2014 SGR 13/9310 Inspecteur gebonden aan na 1 januari 2010 gesloten vaststellingsovereenkomst waarde woning ondanks strijd met art. 21 SW
Hoge Raad 13-06-2014 13/00282 Herzieningsaftrek bij leegstaand kantoorpand met voornemen tot belaste verhuur
Hoge Raad 13-06-2014 13/02928 Bedrijfsmatige exploitatie zorgboerderij leidt tot cultuurgrondvrijstelling WOZ
Hof Den Bosch 13-06-2014 13-00047 Terugwerkende kracht van verkoopovereenkomst van aanmerkelijkbelang heeft geen invloed op moment van eindigen terbeschikkingstelling
Hof van Justitie EU 12-06-2014 C-39/13, C-40/13 en C-41/13 HvJ EU: Nederlandse regeling inzake fiscale eenheid in strijd met Europees recht
A-G Hoge Raad 10-06-2014 13/05930 A-G: betaling van bruidschat is geen afkoop alimentatie omdat vrouw haar recht op alimentatie niet prijs geeft
Hoge Raad 06-06-2014 13/01356 Aan museum verhuurde kunstwerken vormen belegging: geen box 3 vrijstelling
Hoge Raad 06-06-2014 12/05835 Verkoop verhuurde woningen blijft buiten beschouwing bij pro rata berekening
Hoge Raad 06-06-2014 13/06396 Rechtsgeldige vertegenwoordiging van erfgenamen (kinderen) door moeder in WOZ-procedure
Hof van Justitie EU 05-06-2014 C-255/13 Lang verblijf in Duitsland door ziekte is onvoldoende voor het oordeel dat woonplaats is verplaatst van Ierland naar Duitsland
A-G Hoge Raad 04-06-2014 13/04289 Voormalig aanmerkelijkbelanghouder is aansprakelijk voor door BV niet betaalde vennootschapsbelasting
Rechtbank Den Haag 03-06-2014 AWB - 14-1201 Activiteiten vastgoed-BV kwalificeren als materiële onderneming voor bedrijfsopvolgingsregeling SW
Rechtbank Den Haag 03-06-2014 13/7270 Ik-opa-last wordt bij overlijden vader belast als fictieve verkrijging op grond van art. 10 SW
Hof Amsterdam 27-05-2014 12/00732 Het niet toepassen van belastingkorting op box 3-inkomen leidt niet tot discriminatie
Europese Hof voor de Rechten van de Mens 27-05-2014 18485/14 Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet ook volgens Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet discriminatoir
Hoge Raad 23-05-2014 13/02325 Hoge Raad bestrijdt handel in herinvesteringslichamen met fraus legis (IV)
Hoge Raad 23-05-2014 13/02154 Hoge Raad bestrijdt handel in herinvesteringslichamen met fraus legis (III)
Hoge Raad 23-05-2014 13/01647 Hoge Raad bestrijdt handel in herinvesteringslichamen met fraus legis (II)
Hoge Raad 23-05-2014 12/04575 Hoge Raad bestrijdt handel in herinvesteringslichamen met fraus legis (I)
Hoge Raad 23-05-2014 13/01702 Geen ruimte voor toepassing Ruilarresten indien boekwinst kan worden toegevoegd aan herinvesteringsreserve
Hoge Raad 23-05-2014 12/05645 In casu wegens fraus legis vrijgevallen herinvesteringsreserve wordt belast bij fiscale eenheid na ontvoeging dochtermaatschappij
Hoge Raad 23-05-2014 13/00280 Bij herinvestering in hetzelfde boekjaar is sprake van vorming en daaropvolgende aanwending van herinvesteringsreserve
Hoge Raad 23-05-2014 13/00215 Herinvesteringsreserve op grond van fraus legis belast wegens handelen met het oog op het voorkomen van vrijvallen daarvan
A-G Hoge Raad 22-05-2014 13/02758 A-G: ondanks erfpachtconstructie is rentebestandeel in erfpachtcanon aftrekbaar als kosten voor de eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-05-2014 13/00016 Moet bij berekening van overbedelingsschuld worden uitgegaan van enkelvoudige of samengestelde rente?
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-05-2014 13/00963 Executeur aansprakelijk voor niet betaalde successierecht nu hij de aangifte heeft ondertekend in die hoedanigheid
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-05-2014 AWB-13_441 Aanslag erfbelasting over € 21,5 miljoen vernietigd, omdat erflater niet (fictief) in Nederland woonde
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-05-2014 13/00951 en 13/00952 Aanslag opgelegd nadat in vaststellingsovereenkomst overeengekomen verlengde aanslagtermijn is verstreken is te laat opgelegd
Rechtbank Den Haag 07-05-2014 09/46096 Oordeel over verhuurderheffing moet worden gevraagd aan belastingrechter
A-G Hoge Raad 06-05-2014 13/05448 Datacentrum geen onroerendezaakrechtspersoon nu aanbieden ICT-diensten voor afnemers voorop staat
Hof Amsterdam 01-05-2014 12/00622 Voorwaardelijke korting op koopprijs is bepalend voor de WOZ-waarde van nieuwbouw woning
Hof van Justitie EU 30-04-2014 C-600/13 (beslissing) Monopoliepositie Italiaanse notaris niet aangetast door HvJ EU
Hof Amsterdam 29-04-2014 200.073.029/01 Voor aansprakelijkheid van ex ab-houder voor niet-betaalde vennootschapsbelasting zijn andere gronden vereist dan genoemd in art. 40 Inv.
Hoge Raad 25-04-2014 13/04068 WOZ-waarde gaat uit van eigendom in vrij opleverbare staat: ook bij verhuurd kantoorpand
Rechtbank Den Haag 22-04-2014 SGR 13/6937 Volgens Rechtbank kwalificeert indirect belang kleiner dan 5% als ondernemingsvermogen en is BOF SW van toepassing
Hoge Raad 18-04-2014 13/03141 Loon echtgenote DGA is niet relevant bij beoordeling gebruikelijk loon van DGA
Hoge Raad 18-04-2014 13/04796 Hoge Raad stelt strengere eisen aan het tijdig opleggen van een belastingaanslag
Hoge Raad 11-04-2014 13/01013 Heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting: erfpachtrecht omvat recht tot vestigen pompstation.
Hoge Raad 11-04-2014 13/06240 Voor verkrijging in 2010 krachtens erfrecht mag WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2009 worden gehanteerd
Hoge Raad 11-04-2014 13/04507 Kind met onderbedelingsvordering mag om nieuwe WOZ-beschikking vragen
Hoge Raad 11-04-2014 12/02808 Wanneer zijn verschillende rechtspersonen één OB-ondernemer?
Hoge Raad 11-04-2014 13/04787 Hervatte alimentatiebetalingen aftrekbaar
Hoge Raad 11-04-2014 13/01903 Hoge Raad 11-04-2014, nr. 13/01903, ECLI:NL:HR:2014:878
Hof Amsterdam 10-04-2014 13/00415 Voor de aftrek van voorbelasting volgt Hof het tussen partijen vaststaande percentage
Rechtbank Noord-Nederland 10-04-2014 AWB-LEE 12-2573 Heretikettering te koop staande woning op basis van beleid toegestaan
Hof Den Haag 09-04-2014 BK-13-00523 en BK-13-00524 Zus kan slechts helft van woning aanmerken als eigen woning
Hof Den Haag 09-04-2014 BK-13/00522 Bij ontbreken eigendom van woning is geen sprake van eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2014 13/00473 BOF SW van toepassing op schenking aandeel in vastgoed-BV wegens meer dan normaal vermogensbeheer
A-G Hoge Raad 08-04-2014 13/02261 A-G: verwijzingshof moet beoordelen of zakelijk is gehandeld bij aangaan lening, zodat t.b.s.-verlies in aanmerking kan worden genomen
Hoge Raad 04-04-2014 13/02023 Hanteren WOZ-waarde voor woning is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM
Hof Den Haag 04-04-2014 BK-13/01335 Cultuurgrondvrijstelling geldt ook voor grond onder de andere opstallen dan glasopstanden
Hoge Raad 28-03-2014 13/01796 Crediteringsmaximum van art. 5 lid 2 UB BRV is niet onverbindend
Hoge Raad 28-03-2014 13/02363 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet discriminatoir, ook niet voor verkrijging voormalig ondernemingsvermogen dat weer in onderneming zal worden gebruikt
Hoge Raad 28-03-2014 42863bis Geen aftrek van voorbelasting nu overdacht minderheidsdeelneming van btw vrijgestelde prestatie is
Hoge Raad 28-03-2014 13/03785 Geen vermindering Nederlands successierecht voor betaalde Spaanse erfbelasting
Hoge Raad 28-03-2014 13/02583 Geen vrijstelling overdrachtsbelasting voor ANBI, nu geen sprake is van taakoverdracht
Hoge Raad 28-03-2014 13/03735 Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting wegens hogere waarde in het economische verkeer
A-G Hoge Raad 27-03-2014 13/02761 Bij afgebrande woning is pas sprake van een eigen woning in aanbouw als wordt gestart met feitelijke bouwwerkzaamheden
A-G Hoge Raad 27-03-2014 13/00471 A-G: van een eigen woning in aanbouw is sprake vanaf het moment dat is begonnen met het heien of het aanleggen van de fundering
Rechtbank Den Haag 27-03-2014 SGR 13/9946 Rechtbank oordeelt dat woonzorgwoningen onder het normale 6% tarief van de WBR vallen
Hof Amsterdam 27-03-2014 13/00025 en 13/00026 Recht op algemene heffingskorting afhankelijk van inkomen partner pakt bij echtscheiding soms wrang uit
Hoge Raad 21-03-2014 12/05924 Cessie helft ouderdomspensioenuitkeringen leidt niet tot belasten van deze helft bij echtgenote
A-G Hoge Raad 20-03-2014 10/02171 Ook volgens A-G is de Belastingdienst wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurt
Hof van Justitie EU 20-03-2014 C-139/12 Heffing overdrachtsbelasting over verkrijging aandeel in onroerendezaaklichaam is niet in strijd met btw-richtlijn
Rechtbank Noord-Nederland 18-03-2014 AWB LEE 12_2234 Zonder stamrechtovereenkomst wordt ontslagvergoeding direct belast als loon
Rechtbank Noord-Nederland 18-03-2014 12/02234 Statuten van stamrecht-BV kunnen niet kwalificeren als stamrechtovereenkomst
Rechtbank Gelderland 18-03-2014 AWB-13_6031 Eigen bijdrage AWBZ levert geen schending van het Eerste Protocol EVRM op
Hoge Raad 07-03-2014 13/03332 HR: stacaravan is onroerende zaak, verkrijging belast met overdrachtsbelasting
Hoge Raad 07-03-2014 13/03334 Geen feitelijk en rechtens herstel nu waardeverandering aan oorspronkelijke koper is toegekomen
Hoge Raad 07-03-2014 13/03332 Stacaravan wordt als onroerende zaak aangemerkt zodat overdrachtsbelasting is verschuldigd
Hoge Raad 28-02-2014 12/03526 Verlies op onzakelijk lening gelijkgesteld met informele kapitaalstorting vanaf moment dat debiteur definitief niet meer aan aflossingsverplichting voldoet
A-G Hof van Justitie Europese Unie 27-02-2014 C-39/13, C-40/13 en C-41/13 A-G HvJ EU: Nederlandse regeling inzake fiscale eenheid in strijd met EU-recht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-02-2014 AWB-13_4302 Verlies op ongebruikelijke geldlening van ouders aan zoon is aftrekbaar in box 1
Rechtbank Noord-Nederland 25-02-2014 AWB LEE 13/969 Voor vaststellen WOZ-waarde woning van woningcorporatie mogen ook door woningcorporatie zelf verkochte woningen worden meegewogen
Hoge Raad 21-02-2014 12/05292 Nieuwe aanslag schenkbelasting mogelijk na vernietigde aanslag wegens gebrek tenaamstelling
Hoge Raad 21-02-2014 13/00455 Waarderingsvoorschrift art. 21 lid 5 SW niet in strijd met EU-recht
Hof Amsterdam 20-02-2014 12/00581 en 12/00582 Volgens Hof kan een rechtspersoon niet aansprakelijk worden gesteld voor verschudigde vennootschapsbelasting op grond van art. 40 Inv.
Rechtbank Gelderland 18-02-2014 AWB 13/2845 en 13/2847 NSW-landgoed (nog) niet gerangschikt, geen vrijstelling ODB
Hoge Raad 14-02-2014 13/03362 Bij niet-fiscale partners rekening houden met huwelijksvermogensregime bij vaststellen rendementsgrondslag?
Hoge Raad 14-02-2014 13/00475 Arbeidsverhouding notarissen met beperkt winstaandeel is geen fictieve dienstbetrekking
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-02-2014 AWB-13_4955 Onbedoeld gebruik door ex-partner van DigiD van andere ex-partner is eigen verantwoordelijkheid
Hof Den Haag 11-02-2014 BK-13/00426 en BK-13/00427 Waarderingsvoorschrift verhuurde woning in strijd met EU-recht wegens zeer lage huurprijs
Hoge Raad 07-02-2014 12/03540 Deelnemingsvrijstelling van toepassing is op 'redeemable preference shares' die zijn ontstaan bij omzetting van een geldlening
Hoge Raad 07-02-2014 12/02540 Recht op teruggaaf btw bij verbreking van fiscale eenheid
Hoge Raad 07-02-2014 12/04640 Civiele vorm is doorslaggevend voor beoordeling of sprake is van kapitaal of geldlening
Hof Amsterdam 06-02-2014 12/00664 Geen grove schuld bij hanteren onjuiste maatstaf verkrijging art. 4-aandelen: geen boete
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2014 13/00262 Geruisloze inbreng wordt niet toegestaan voor eenmalige bate
Hof Amsterdam 04-02-2014 C/13/546628/KG ZA 13-928 Notaris moet voldoen aan verzoek om bankgarantie in te roepen
Rechtbank Gelderland 04-02-2014 AWB-13_165 Rechtbank: ook een rechtspersoon kan aansprakelijk zijn voor vennootschapsbelasting na vervreemding (deel) van aandelenbelang
Hof Den Haag 31-01-2014 BK-13-00677 en BK-13-00678 Voorbelasting bij verbouwing boerderij met kantoorruimte slechts gedeeltelijk aftrekbaar
Hoge Raad 31-01-2014 12/01314 In casu leidt certificering van aandelen niet tot verbreking fiscale eenheid voor Wet OB
A-G Hoge Raad 28-01-2014 13/00282 A-G: aftrek van omzetbelasting is mogelijk gedurende leegstand onroerend goed
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2014 11/00037 Erfgenamen die procedure van erflater overnemen kunnen verzoeken om immateriële schadevergoeding bij lang duren procedure
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2014 13/00165 t/m 13/00190 Het ontbreken van een agrarische bestemming van de cultuurgrond hoeft niet in de weg te staan aan toepassing van de cultuurgronduitzondering
Hoge Raad 24-01-2014 13/03868 Bij ontbreken motivering van vastgestelde WOZ-waarde kan worden volstaan met geringe motivering bezwaar
Hof Den Haag 17-01-2014 BK-13-00181 Anticumulatieregeling art. 7 SW bij schenking binnen 180 dagen voor overlijden leidt niet tot restitutie van schenkingbelasting als geen erfbelasting is verschuldigd
Hoge Raad 10-01-2014 12/03367 Heffingsgrondslag overdrachtsbelasting bij voorbehouden rechten van gebruik en bewoning als verkrijger beroep doet op vrijstelling voor aangebrachte zaken
Hoge Raad 10-01-2014 13/03103 Mede-eigendom van woning niet aannemelijk gemaakt: geen aftrek eigenwoningrente
Hoge Raad 10-01-2014 09/01485 Aftrek voorbelasting op basis van werkelijk gebruik kan alleen als objectief meetbare gegevens bekend zijn
Hoge Raad 10-01-2014 13/00266 Economisch erfpachtrecht beïnvloedt niet de heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting
Hoge Raad 20-12-2013 09/03109 Einduitspraak Hoge Raad: integratieheffing over grond in dit geval terecht
Hoge Raad 20-12-2013 09/03108 Einduitspraak Hoge Raad: integratieheffing over grond in dit geval terecht
Hoge Raad 20-12-2013 12/05049 HR 20-12-2013, nr 12/05049
Hoge Raad 20-12-2013 13/00450 Zaaksvervanging bij opnieuw vestigen van vruchtgebruik
Hof Den Haag 20-12-2013 BK-12/00757 BOF SW van toepassing op vastgoed-BV, omdat vastgoed op commerciële wijze wordt geëxploiteerd
Hoge Raad 20-12-2013 13/02201 Latente IB-claim op pand van onderneming moet bij echtscheiding nominaal worden gewaardeerd
Hoge Raad 20-12-2013 11/05308 Art. 37 Wet OB niet van toepassing als BTW eerder is verschuldigd op grond van de wet
Hoge Raad 13-12-2013 12/02305 Prejudiciele vragen of Nederland rekening moet houden met persoonlijke en gezinssituatie als belastingplichtige slechts deel van het jaar hier werkt
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11-12-2013 201208181/1/A3 Beperkte openbaarmaking gegevens op grond van art. 40 Wet WOZ kan niet worden doorbroken met beroep op WOB
Hoge Raad 06-12-2013 12/05060 Grond zonder fundering bestemd voor woningbouw uitgesloten van tarief 2%
Hof Amsterdam 05-12-2013 12/00567 en 12/00568 Hof vernietigt oordeel Rechtbank dat waardering woning SW (tekst 2010) op WOZ-waarde in strijd met EVRM is
Rechtbank Den Haag 04-12-2013 C/09/425550 / HA ZA 12-1004 Volgens Rechtbank is verhuurderheffing in het jaar 2013 niet in strijd met EU-recht
Hoge Raad 29-11-2013 12/04301 Geen schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn wegens gering financieel belang
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2013 BK 12/00356 Vertegenwoordiging van de erven in een belastingprocedure door een van hen is rechtsgeldig
Centrale Raad van Beroep 25-11-2013 13-556 WMO Gemeenten mogen een voorziening op grond van Wmo niet weigeren op grond van inkomen of vermogen van aanvrager (II)
Centrale Raad van Beroep 25-11-2013 13-379 WMO Gemeenten mogen een voorziening op grond van Wmo niet weigeren op grond van inkomen of vermogen van aanvrager (III)
Centrale Raad van Beroep 25-11-2013 13-559 WMO Gemeenten mogen een voorziening op grond van Wmo niet weigeren op grond van inkomen of vermogen van aanvrager (I)
Hoge Raad 22-11-2013 13/02453 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet zijn niet discriminatoir
Hoge Raad 22-11-2013 13/01161 Volgens Hoge Raad zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet discriminatoir
Hoge Raad 22-11-2013 13/01622 Volgens Hoge Raad zijn de bedrijfsopvolingsfaciliteiten in de Successiewet niet discriminatoir
Hoge Raad 22-11-2013 13/01160 Volgens Hoge Raad zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet discriminatoir
Hoge Raad 22-11-2013 13/01154 Volgens Hoge Raad zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet niet discriminatoir
Hof van Justitie EU 21-11-2013 C-600/13 (verzoek) Italiaanse rechter stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU over monopoliepositie Italiaanse notaris
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2013 13/00067 Overdrachtsbelastingschuld ontstaat wanneer concerneis van art. 15.1.h WBR wordt overtreden
A-G Hoge Raad 18-11-2013 13/02363 A-G: geen BOF SW bij verkrijging voormalig ondernemingsvermogen
Hoge Raad 15-11-2013 11/05566 Hoge Raad formuleert uitgangspunten voor begrip woning en woondoeleinden
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-11-2013 AWB-13_631 Chalet op gehuurde grond wordt niet aangemerkt als eigen woning
A-G Hoge Raad 12-11-2013 13/00455 Ook volgens A-G is waarderingsvoorschrift van art. 21 lid 5 SW niet in strijd met EU-recht
Hof Den Haag 08-11-2013 BK-12/00497 Cultuurgrondvrijstelling geldt ook voor ondergrond erf en schuur die bedrijfsmatig worden gebruikt
Hof Amsterdam 07-11-2013 12/01157 Ook Hof hanteert WOZ-waarde met waardepleildatum 1 januari 2009 bij verkrijging woning in 2010 krachtens erfrecht
Hof Amsterdam 07-11-2013 12/01168 Verkrijging belast met overdrachtsbelasting bij ontbreken gezamenlijk intentie tot vervaardigen nieuw onroerende goed
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-11-2013 AWB-12_2356 Gedogen bewoning door zoon leidt niet tot verarming; geen schenking
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2013 12/00702 Verhuur van 15 panden en beheer is geen materiële onderneming; geen toepassing BOF SW
Rechtbank Gelderland 05-11-2013 AWB-11_3084 Rechtbank: Uitsluitend bovenmatig deel pensioenaanspraak belast bij niet voldoen aan Witteveenkader
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-10-2013 AWB-12_5447 Flink lagere WOZ-waarde door overlast naastgelegen muziekvereniging
A-G Hoge Raad 25-10-2013 13/01796 Ook volgens A-G HR is crediteringsmaximum van art. 5 lid 2 UB BRV niet onverbindend
Hof Den Haag 23-10-2013 BK-12/00466 Erfopvolgers hebben recht op schadevergoeding wegens termijnoverschrijding
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-10-2013 11/00445 en 11/00446 Vermindering gebruikelijk loon wegens onmogelijkheid om drie voltijdsdienstbetrekkingen te vervullen
A-G Hoge Raad 22-10-2013 13/01356 Geen recht op giften aftrek nu geen sprake is van terbeschikkingstellen voor wetenschappelijke of culturele doelstellingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-10-2013 13/00225 Betaling van bruidschat na echtscheiding wordt aangemerkt als afkoop van alimentatie
Hoge Raad 18-10-2013 13/00274 HIR valt vrij vanwege belangrijke mate (30%) belangenwijziging
Hof Amsterdam 17-10-2013 12/01169 Verkrijging onroerende zaak belast met overdrachtsbelasting nu verkoper niet handelt als BTW-ondernemer
Hoge Raad 11-10-2013 12/01949 Is testamentaire lijfrente vriendin aftrekbaar voor de inkomstenbelasting bij de erfgenaam op wie verplichting rust?
Hoge Raad 11-10-2013 11/05105 Bij beoordeling of sprake is van een fiscale eenheid zijn onderling jegens elkaar verrichte prestaties tegen vergoeding van belang
Hof van Justitie EU 10-10-2013 C-622/11 Herzienings-BTW mag niet worden nageheven bij de koper (Pactor Vastgoed BV)
Hoge Raad 04-10-2013 12/03696 Verhuur door DGA van deel eigen woning aan eigen BV is een economische activiteit
Hoge Raad 04-10-2013 12/02177 Verhuur van onzelfstandig deel van woning aan eigen BV is economische activiteit voor Wet OB
Rechtbank Den Haag 03-10-2013 AWB-13_7712 Woning expat is alleen gedurende verhuurperiode geen box 1-woning
Rechtbank Noord-Holland 03-10-2013 AWB-13_1788 Geen verlaagd tarief aangezien woonark geen onroerende zaak is en ligplaats daarom geen aanhorigheid bij een woning
Rechtbank Noord-Holland 02-10-2013 AWB 12/4079 Rb: Kwijtschelding van koopprijs leidt tot in aanmerking nemen van WOZ-waarde van de woning
Hof Den Haag 02-10-2013 BK-13-00341 Overlijden belastingplichtige en onherroepelijk zijn aanslag erfbelasting staan opleggen definitieve aanslag IB niet in de weg
A-G Hoge Raad 30-09-2013 13/02453 A-G HR 30-09-2013, nr 13/02453
A-G Hoge Raad 30-09-2013 13/01160 A-G HR 30 september 2013, nr 13/01160
A-G Hoge Raad 30-09-2013 13/01154 Conclusie A-G inzake proefprocedures BOF SW: discriminatoir vanaf 75%
A-G Hoge Raad 30-09-2013 13/01161 Conclusie A-G inzake proefprocedures BOF SW: discriminatoir vanaf 75%
A-G Hoge Raad 30-09-2013 13/01622 Conclusie A-G inzake proefprocedures BOF SW: discriminatoir vanaf 75%
Hof Amsterdam 26-09-2013 12/01113 en 12/01114 Verwijzingshof: afroommethode niet toepasbaar om gebruikelijk loon advocaat in samenwerkingsverband vast te stelen
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2013 BK 12/00375 Exploitant van datacentrum niet aangemerkt als art. 4-lichaam nu bedrijf niet wezenlijk verschilt van exploitatie van hotelbedrijf
Rechtbank Rotterdam 18-09-2013 C-11-101383 - HA ZA 12-2345 Causaal verband tussen fout notaris en schade cliënt ontbreekt; geen schadeloosstelling
Hof Amsterdam 12-09-2013 11/00726 Vernietiging verkoopovereenkomst AB-aandelen heeft fiscaal geen terugwerkende kracht: verlies uit AB in jaar van vernietiging
Hof Amsterdam 12-09-2013 12-00122 en 12-00123 Geen vermindering schenkingsrecht op grond van overgangsrecht bij APV omdat sprake is van irrevocable fixed trust
Hof Amsterdam 12-09-2013 11/00858 Het pand werd al verkocht voordat de verbouwing begon, winst wordt gezien als resultaat uit overige werkzaamheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2013 BK 12/00255 Inspecteur slaagt niet in bewijslast inzake de waardering van landbouwgronden voor de cultuurgrondvrijstelling
Hof Den Haag 04-09-2013 BK-12-00075 Hervatte alimentatiebetalingen aftrekbaar
Hof Amsterdam 29-08-2013 12/00472 Latere kwijtscheldingen niet aftrekbaar voor art. 10 SW
Hof Amsterdam 29-08-2013 12-00464 Geen ANBI-status meer voor stichting door nieuwe regelgeving voor ANBI’s per 1 januari 2010
Rechtbank Den Haag 22-08-2013 AWB-13_892 Wel overdrachtsbelasting over het gedeelte van de waarde of tegenprestatie dat kan worden toegerekend aan de glasopstanden
Rechtbank Gelderland 20-08-2013 AWB 12/985 Interne reorganisatievrijstelling ingetrokken nu door ontbinding geen sprake is van een concern
Hof Den Haag 13-08-2013 BK-12-00663 Kind met onderbedelingsvordering mag om nieuwe WOZ-beschikking vragen
Hoge Raad 09-08-2013 12/06009 Schadevergoeding van € 2.000 wegens overschrijding redelijke termijn bezwaar- en beroepfase met bijna 2,5 jaar
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-08-2013 12/7043 Hypotheekrente betaald van gezamenlijke rekening slechts voor 50% aftrekbaar
Rechtbank Gelderland 25-07-2013 AWB 12/188 Alleen recht op immateriële schadevergoeding wegens te lange duur bezwaarfase indien zaak inhoudelijk bij de rechter komt
Hof Den Haag 24-07-2013 BK-11-00943 Erfpachtconstructie door eigen woning over te dragen aan stichting waarvan belastingplichtige enig bestuurder is werkt niet
Hoge Raad 12-07-2013 12/01745 Overname passiva is geen tegenprestatie als bedoeld in art. 7c UR SW oud
Hoge Raad 12-07-2013 12/02319 Chinese pot levert bij verkoop veel meer op dan aangegeven in aangifte SW: navordering
Hof Den Bosch 12-07-2013 12/00528 Door zoon en zijn gezin bewoond gedeelte wordt niet aangemerkt als eigen woning van vader
Hoge Raad 12-07-2013 12/05009 Verrekening vordering met kleinere schuld aan dezelfde BV beperkt afwaardering
Hoge Raad 12-07-2013 12/00637 Woonrecht vormt last die in mindering mag worden gebracht op de waarde van de verkrijging
Hoge Raad 12-07-2013 09/04670 Hoge Raad verwijst geding voor verder onderzoek naar aftrekbaarheid voorbelasting bij verbouwing privéwoning met een kantoorruimte
Hoge Raad 12-07-2013 10/00787 Voorbelasting bij verbouwing boerderij met kantoorruimte slechts gedeeltelijk aftrekbaar
Hoge Raad 12-07-2013 10/02529 Verwijzigingshof moet onderzoeken of uitgaven aan verbouwing boerderij voor aftrek van voorbelasting in aanmerking komen
Hoge Raad 12-07-2013 12/04039 Resultaat uit overige werkzaamheden door inwoner van Canada belast in Nederland omdat de onroerende zaak in Nederland is gelegen
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2013 12/00113 Juridische factoren: Op oprit rustende erfdienstbaarheid beïnvloedt WOZ-waarde
Rechtbank Gelderland 27-06-2013 AWB 12-3968 Belastingdienst is wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurt
Hof Den Haag 25-06-2013 200.090.335-01 Moet notaris cliënt wijzen op lopende procedure?
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-06-2013 12/00632 Geen vermindering Nederlands successierecht voor betaalde Spaanse erfbelasting omdat in Spanje aan erfgenaam geen aanslag was opgelegd
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-06-2013 12/00554 Kan omzetbelasting al worden afgetrokken als factuur wordt uitgereikt voordat prestatie is verricht?
Hoge Raad 21-06-2013 12/03229 Prematuur ingediend bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking niet ontvankelijk
Hof van Justitie EU 20-06-2013 C-219/12 HvJ EU: particulier is ondernemer voor omzetbelasting door elektriciteitsproductie met zonnepanelen
Hof Amsterdam 20-06-2013 11-00912 tot en met 11-00916 bis Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting wegens hogere waarde in het economische verkeer
Hof van Justitie EU 20-06-2013 C‑219/12 Particulieren die zonnepanelen exploiteren kwalificeren onder voorwaarden als btw-ondernemer
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2013 12-00208 Tweede kans voor gehuwde eigenaren die WOZ-beschikking ongebruikt hebben laten verstrijken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-06-2013 AWB 11-6160 Aankoop pand voor hogere waarde en verkoop panden voor lagere waarde aangemerkt als winstuitdeling BV
Rechtbank Noord-Holland 17-06-2013 HAA 12/2290 Materieel terugwerkende kracht omdat in de fictieve verkrijging rente is begrepen die verschuldigd is geworden vóór 1 januari 2010
Hoge Raad 14-06-2013 12/04289 Terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet discriminatoir
Hoge Raad 14-06-2013 12/04290 Terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet discriminatoir
Hoge Raad 14-06-2013 12/03630 Terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet discriminatoir
Hoge Raad 14-06-2013 11/04538 Zonder wettelijke basis geen compartimentering deelnemingsvrijstelling bij wetswijziging
Hof van Justitie EU 13-06-2013 C-62/12 Natuurlijke persoon die voor zijn werkzaamheden BTW-belastingplichtig is, is dat ook voor elke andere economische activiteit
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2013 12-00594 Geen feitelijk en rechtens herstel nu waardeverandering aan oorspronkelijke koper is toegekomen
A-G Hoge Raad 10-06-2013 09/03108bis A-G HR 10-06-2013, nr 09/03108bis
Hoge Raad 07-06-2013 10/02888bis HR (Maasdriel): definitie ‘bouwterrein’ in art. 11 lid 4 Wet OB in strijd met BTW-richtlijn
Hoge Raad 07-06-2013 12/00765 (Nagenoeg) onbewerkt perceel landbouwgrond aangekocht met de bedoeling om glastuinbouwbedrijf te vestigen is bouwterrein
Hoge Raad 07-06-2013 12/05459 Ondanks kraakwacht kwalificeert de woning als een eigen woning voor de uitzendregeling
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2013 12/00187 Stacaravan wordt als onroerende zaak aangemerkt zodat overdrachtsbelasting is verschuldigd
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2013 12/00578 - 12/00583 Onttrekkingen door bestuurder aan stichting vormen geen resultaat uit overige werkzaamheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2013 12/00187 Verkrijging stacaravan belast met overdrachtsbelasting, omdat stacaravan wordt als onroerende zaak aangemerkt
Hof van Justitie EU 30-05-2013 C-651/11 Overdracht van minderheidsdeelneming is geen (gedeeltelijke) overgang van een algemeenheid van goederen
Hof Den Haag 28-05-2013 BK-12/00414 Vermogenswinst blijft onbelast omdat intentie tot doorverkoop ontbrak bij aankoop pand
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-05-2013 773233 ov 13-1897 Kantonrechter verleent geen machtiging voor schenking die tot doel heeft de werking van de AWBZ-wetgeving te frustreren
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2013 12/00681 en 12/00682 Onder veehouderij wordt ook verstaan het laten grazen van pony's; grond valt onder cultuurgrondvrijstelling WOZ
Hoge Raad 17-05-2013 11/02666 BTW - correctie privégebruik woon/bedrijfspand werkelijke duur is uitgangspunt
Hof Den Haag 08-05-2013 BK-12-00385 Voor waardebepaling van pensioen afspraak is afwijken van voorgeschreven wettelijke rente niet toegestaan
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2013 12-00623 Ex AB-houder blijft deels aansprakelijk voor vennootschapsbelastingschuld
Hoge Raad 03-05-2013 12/04676 Vergoeding door werkgever is geen loon ter vervanging van gederfd of te derven loon
Hoge Raad 03-05-2013 12/05109 Commerciële factoren spelen rol bij transactie: geen kwijtschelding ODB voor woningbouwvereniging
Hoge Raad 03-05-2013 12/00801 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
Hoge Raad 03-05-2013 12/00802 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
Hoge Raad 03-05-2013 12/00804 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
Hoge Raad 03-05-2013 12/02197 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
Hoge Raad 03-05-2013 11/03249 Aandeelhouderschap vloeit voort uit kredietverlening zodat afwaardering ten laste van de winst mag komen
Hoge Raad 03-05-2013 12/04193 Lening verstrekt voordat sprake is van aandeelhouderschap is niet onzakelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2013 12/00027 t/m 12/00030 Agrarische activiteiten ontplooid binnen zorgboerderij zijn te beschouwen als landbouwbedrijf
Hof Den Haag 01-05-2013 BK-12/00131 tot en met BK-12/00134 Gelet op beperkte tijdsbesteding en behaalde resultaten is hoger gebruikelijk loon niet aannemelijk
Hof Amsterdam 25-04-2013 11-00884 Door brand verwoeste woning wordt niet aangemerkt als woning in aanbouw
Hof Den Haag 24-04-2013 BK-11-00904 Hof stelt strenge eisen aan ‘woning in aanbouw’ voor eigenwoningregeling
Hof Den Haag 24-04-2013 BK-11-00862 Geen sprake van woning in aanbouw bij louter administratieve handelingen zoals aanvraag en verlening vergunning
Hof Den Bosch 18-04-2013 12/00496 Hof: BOF SW niet in strijd met discriminatieverbod als bedoeld in EVRM en IVBPR
Hof Amsterdam 18-04-2013 11-00741 BOF SW: verhuur OG is geen materiële onderneming
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2013 12/00657 ANBI krijgt geen vrijstelling overdrachtsbelasting, omdat geen sprake was van taakoverdracht
Hoge Raad 12-04-2013 12/01402 Berekening van successierecht over nadere verkrijging wegens fideï commissaire making
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11-04-2013 12/3539 Extra betaling vormt compensatie voor gemist rendement en behoort tot tegenprestatie
Rechtbank Amsterdam 10-04-2013 506677 / HA ZA 11-2877 Notaris in persoon aansprakelijk voor verplichtingen uit opdracht tot dienstverlening
Hof Den Haag 09-04-2013 BK-12/00323 Verrekening alimentatieverplichting met onderbedelingsvordering aan te merken als afkoopalimentatie
Rechtbank Noord-Holland 05-04-2013 AWB 12/227 Over kapitaalverzekering geheven successierecht vormt aftrekbare kosten voor inkomstenbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2013 AWB 11/3954 Belaste verkrijging omdat verkrijging plaatsvindt op grond van leveringsverplichting en niet verdeling nalatenschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2013 11/3953 Rb Zeeland-West-Brabant 04-04-2013, nr 11/3953
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2013 C/15/188852 / HA ZA 12-42 Notaris onder omstandigheden niet aansprakelijk voor fiscale gevolgen bij certificering
Rechtbank Breda 29-03-2013 12/6433 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet zijn niet discriminatoir
A-G Hoge Raad 27-03-2013 CPG 12/02319 A-G 27-03-2013, nr CPG 12/02319
Hof Den Bosch 27-03-2013 12/00143 Box 3 woning is geen box 1 woning: geen discriminatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2013 BK 11/00281 Regresvordering op echtgenoot leidt tot negatief resultaat uit overige werkzaamheden
Hof Den Haag 26-03-2013 BK-11-00177 Hof Den Haag 26-03-2013, nr BK-11-00177
Hof Den Haag 26-03-2013 BK-11/00178 Zolang vereffening nog niet is voltooid, is geen sprake van afkoop stamrecht of AB-voordeel
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2013 12/00451 Bij echtscheiding is een verrekening voorlopige teruggaaf hypotheekrente niet meer te corrigeren
Rechtbank Den Haag 25-03-2013 SGR 12/10922 Herkansing bij verstrijken van bezwaartermijn WOZ-beschikking
Hoge Raad 22-03-2013 12/02180 Don Bosco spreidt zijn vleugels uit naar toepassing van art. 13 WBR
Hoge Raad 22-03-2013 11/04270 Hoge Raad geeft termijnen voor wanneer bezwaar- en beroepsfase tezamen onredelijk lang duren
A-G Hoge Raad 21-03-2013 12/04289 Terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet discriminatoir
A-G Hoge Raad 21-03-2013 12/04290 Terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet discriminatoir
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2013 12/154 Geen waardedrukkend effect wegens bodemverontreiniging ingeval sanering niet urgent wordt geacht
Hoge Raad 15-03-2013 11/03987 Integratieheffing: functiewijziging en splitsing leidt niet tot nieuwbouw
Hoge Raad 15-03-2013 11/05609 Aangaan geregistreerd partnerschap voor één dag is fraus legis voor WBR
Hoge Raad 15-03-2013 11/05617 Aangaan geregistreerd partnerschap voor één dag is fraus legis voor WBR
Hoge Raad 15-03-2013 11/01760 Oneigenlijke lossing aangemerkt als executie waarop verleggingsregeling van toepassing is
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13-03-2013 201113287/1/T1/A2 ABRvS 13-03-2013, nr 201113287/1/T1/A2
Hof Amsterdam 13-03-2013 11-00912 tot en met 11-00916 Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting wegens hogere waarde in het economische verkeer
Hof Amsterdam 12-03-2013 200.110.870-01 Koper moet op grond van art. 13 WBR 4% van de koopsom vergoeden
Hoge Raad 08-03-2013 12/02061 Nieuw vervaardigd goed: appartementsrechten een afzonderlijke goed?
Hoge Raad 08-03-2013 11/00701 Integratieheffing: functiewijziging en splitsing leidt niet tot nieuwbouw
Rechtbank Noord-Holland 06-03-2013 C-15-193181 - HA ZA 12-293 Afrekenen AB-claim bij erflater; notaris en executeur handelen niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 06-03-2013 321519 - HA ZA 12-557 Koper moet 6% overdrachtsbelasting vergoeden nu dat het tarief was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2013 12-00183 Hanteren WOZ-waarde voor woning is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2013 BK 11/000345 WOZ Bij gebrek aan recentere gegevens zijn oudere verkoopgegevens bruikbaar voor vaststelling WOZ-waarde
Rechtbank Oost-Nederland 05-03-2013 AWB 12/1097 BOF SW: Onroerendgoedlichaam vormt geen, bungalowverhuur wel een materiële onderneming
Hoge Raad 01-03-2013 12/03088 HR: de vraag of een lening onzakelijk is, moet worden beantwoord aan de hand van een vergelijking met een zakelijk handelende derde in vergelijkbare omstandigheden
Hof Den Bosch 01-03-2013 12-00139 Crediteringsmaximum van art. 5 lid 2 UB BRV is niet onverbindend
Hoge Raad 01-03-2013 11/00538 Ontbinding met terugwerkende kracht maakt terbeschikkingstelling aan de BV niet ongedaan
Rechtbank Oost-Nederland 28-02-2013 AWB 12/2636 Ontbreken van mantelzorgcompliment: kind wordt wel/niet aangemerkt als partner
Rechtbank Leeuwarden 19-02-2013 AWB LEE 11/3160 Rente van 8% op eigenwoninglening bij ouder volledig aftrekbaar voor de Wet IB 2001
A-G Hoge Raad 18-02-2013 CPG 12/01745 Overname passiva is geen tegenprestatie als bedoeld in art. 7c UR SW oud; overname IB-latentie wel
Rechtbank Haarlem 14-02-2013 AWB-13_98 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet zijn niet discriminatoir
Rechtbank Amsterdam 13-02-2013 516877 / HA ZA 12-584 Overgang van protocol impliceert niet dat aansprakelijkheid overgaat
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2013 11/00760, 11/00761, 11/00762 en 11/00763 Volgens Hof is de exploitatie van onroerende zaken meer dan normaal vermogensbeheer
Hoge Raad 08-02-2013 12/01759 Betaling aan echtgenoot inzake waardeverrekening lijfrente belast
Hof Den Haag 05-02-2013 BK-12/00143 Ondanks constructie met leningen en schenkingen toch recht op periodieke giftenaftrek
Hoge Raad 01-02-2013 11/03763 HR: prejudiciële vragen omtrent monumentenaftrek IB voor kasteel in België
Hoge Raad 01-02-2013 11/04457 Voor zover omzetbelasting drukt op gedeelte stadskantoor dat voor belaste prestaties wordt gebruikt is deze aftrekbaar
Hoge Raad 01-02-2013 12/02030 Vrijstelling ruilverkaveling: verbetering van inrichting landelijk gebied maatgevend
Hoge Raad 01-02-2013 11/05648 Geen samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting voor zover art. 13 WBR van toepassing is
Hof Den Haag 30-01-2013 200.092.179/01 Civielrechtelijke waardering IB-latentie bij verdeling huwelijksgemeenschap
Hof Den Haag 30-01-2013 200.092.179/01 Civielrechtelijke waardering IB-latentie bij verdeling huwelijksgemeenschap
Rechtbank Oost-Nederland 29-01-2013 AWB 12/5949 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW in 2009 niet discriminatoir
Rechtbank Oost-Nederland 29-01-2013 AWB 12/5950 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW in 2011 niet discriminatoir
Rechtbank Oost-Nederland 29-01-2013 AWB 12/5955 Rb Oost Nederland 29-01-2013, nr AWB 12/5955
Rechtbank Oost-Nederland 29-01-2013 AWB 12/6261 Rb Oost Nederland 29-01-2013 nr AWB 12/6261
Hof Arnhem 29-01-2013 12-00019 Aandeelhouder verstrekt hypotheek voor schuld BV; geen borg
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2013 12/00335 Bij verkoop onder dreiging van executieveiling is twijfelachtig of beste koopprijs is gerealiseerd
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2013 12/00018 Onder dreiging van executieveiling tot stand gekomen koopprijs is niet per se niet onder normale omstandigheden tot stand gekomen
Rechtbank Noord-Nederland 25-01-2013 AWB 12/1941 Geen ROW na verrekening vordering op BV met door BV overgenomen belastingschuld
Hof Den Bosch 24-01-2013 12/00192 Geschorste vennoot niet aansprakelijk voor belastingschuld VOF
Hof Amsterdam 24-01-2013 11-00034 Heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting: erfpachtrecht omvat recht tot vestigen pompstation
Hof van Justitie EU 17-01-2013 C-543/11 HvJ EU: definitie 'bouwterrein' in art. 11 lid 4 Wet OB in strijd met BTW-richtlijn (Maasdriel)
Hof Den Haag 15-01-2013 BK-12/00194 en BK-12/00195 Verbouwing van twee woningen tot één leidt tot één eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2013 11/00301 Constructie met tussengeschoven stichting bij nieuwbouwscholen is misbruik van recht
Hof Amsterdam 14-01-2013 200.104.718/01 Notaris dient ministerie te weigeren bij verkoop onverdeeld aandeel in woning
Hoge Raad 11-01-2013 08/02791bis Levering van pand waaraan sloopwerkzaamheden zijn verricht met het oog op vervaardiging van nieuwe onroerende zaak niet belast met BTW (J.J. Komen en Zonen Beheer)
Hoge Raad 11-01-2013 12/02526 Juridische factoren: Bij vaststelling WOZ-waarde wordt geen rekening gehouden met Maatschappelijk Gebonden Eigendom-verplichting
Hof Amsterdam 11-01-2013 11/00897 Geen schenkingsvrijstelling voor onvermogenden bij cessieconstructie
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2013 12-00228 Betalingen wegens uitvoering verrekenbeding niet aftrekbaar als alimentatie
Hoge Raad 21-12-2012 10/04656 BUA-categorie ‘loon in natura’ is toch wel voldoende bepaald; aftrek van voorbelasting mag worden uitgesloten
Hoge Raad 21-12-2012 11/04685 Door zelfstandige dochter bewoonde woning kwalificeert niet als eigen woning van uitgezonden vader
Rechtbank Haarlem 20-12-2012 12/2880 Afwaarderen van vordering die vaders BV heeft op dochter leidt tot constateren verkapte dividenduitkering aan vader
A-G Hoge Raad 18-12-2012 CPG 12/00637 en 12/00641 Waardedrukkende factor van bruikleenovereenkomst voor erfbelasting
Hof Amsterdam 18-12-2012 200.088.723-01 Notaris niet aansprakelijk voor afgedragen overdrachtsbelasting voor verkrijging monument
Hof Arnhem 18-12-2012 12/00331 Heffing overdrachtsbelasting terecht bij zaaksvervanging bij opnieuw vestigen van vruchtgebruik
Hof Den Haag 18-12-2012 BK-12/00169 Bijzondere aard van het notarisambt staat (fictieve) dienstbetrekking in de weg
Hoge Raad 14-12-2012 12/01041 Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten SW bij latere kwijtschelding koopsom
Rechtbank Den Haag 14-12-2012 AWB 12/2295 Waarderingsvoorschrift art. 21 lid 5 SW niet in strijd met EU-recht
A-G Hoge Raad 14-12-2012 CPG 12/01402 Berekening van successierecht over nadere verkrijging wegens fideï commissaire making
Hoge Raad 14-12-2012 12/02323 Geen ruimte voor afwaardering geërfde lening moeder-zoon
Rechtbank Haarlem 14-12-2012 AWB 12/222, 12/223 & 12/224 Verkrijging ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen zijn geen gelijke gevallen
Hoge Raad 14-12-2012 10/04489 HR 14-12-2012, nr 10/04489
Hoge Raad 14-12-2012 10/02318 Gevolgen Van der Steen-arrest; einde fiscale eenheid tussen dga en BV
Hof Amsterdam 13-12-2012 11-00439 Voornemen tot staken onderneming leidt niet tot intrekken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Rechtbank Leeuwarden 13-12-2012 AWB 12/1164 Salaris dga kan onder omstandigheden worden uitgesteld en in later jaar ten laste van de winst worden gebracht
Rechtbank Leeuwarden 13-12-2012 AWB 12/781 Waardedrukkende factor van bruikleenovereenkomst voor erfbelasting
A-G Hoge Raad 11-12-2012 12/00801 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
A-G Hoge Raad 11-12-2012 12/00802 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
A-G Hoge Raad 11-12-2012 CPG 12/00804 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
A-G Hoge Raad 11-12-2012 CPG 12/02197 Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift
Hoge Raad 07-12-2012 12/02062 Bedrijfsoverdracht: gedeeltelijke kwijtschelding koopsom leidt niet tot uitstel van betaling omdat aanslag al was betaald
Rechtbank Haarlem 07-12-2012 12/1977 t/m 12/1980 BOF SW: Onroerendgoedlichaam vormt geen, bungalowverhuur wel een materiële onderneming
Hoge Raad 07-12-2012 09/00760bis Bemiddelingsdiensten bij verkoop van art. 4-aandelen vrijgesteld van omzetbelasting
Hoge Raad 07-12-2012 10/02532 Verhuur kunstencentrum vormt één belaste prestatie voor Wet OB; uitzondering voor herziening geldt niet voor herrekening
Rechtbank Arnhem 06-12-2012 AWB 11/4103 Bij einde onbelaste prestaties en daaropvolgend voornemen tot verrichten van belaste prestaties mag omzetbelasting worden herzien
Hoge Raad 30-11-2012 11/04395 Beroep op 15.1.e WBR mogelijk bij voornemen verkoop onroerend goed aan derde
Hoge Raad 30-11-2012 11/00167 Fusiefaciliteit vpb geldt niet bij doorinbreng exclusief bedrijfspand
Hof Den Haag 30-1