LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vermindering bij opvolgende verkrijging (art. 13 WBR)

Vermindering bij opvolgende verkrijging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten (splitsing), Koop-aanneemovereenkomst Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 september 2020
De redactie

1 Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

In het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn een aantal ingrijpende wijzigingen voor de heffing van overdrachtsbelasting voorgesteld, waaronder een toevoeging van een vierde lid aan art. 13 WBR. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. Tot het wetsvoorstel is aangenomen, wordt voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwezen naar de toelichting op het Belastingpakket 2021

2 Inleiding

Art. 13 lid 1 WBR bepaalt dat als dezelfde goederen binnen zes maanden na een vorige verkrijging door een ander worden verkregen, de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met het bedrag waarover bij de vorige verkrijging overdrachtsbelasting was verschuldigd voor zover deze niet in mindering is gekomen op schenk- of erfbelasting, dan wel omzetbelasting die geheel niet op grond van art. 15 Wet OB in aftrek kon worden gebracht. Alle opvolgende verkrijgingen binnen een periode van zes maanden na een eerdere verkrijging kunnen profiteren van de faciliteit.

In het verleden is de termijn van zes maanden een aantal keren verlengd en met ingang van 1 januari 2013 (Belastingplan 2013, Stb. 2012, nr 668, art. VII, A) is aan art. 13 WBR een delegatiebepaling toegevoegd, op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur een van het eerste lid tijdelijk afwijkende termijn kan worden vastgesteld. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.