LOADING  
Fiscaal
Civiel

Reikwijdte SW (art. 1 SW)

Reikwijdte SW

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijkse voorwaarden, Schenking, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Internationaal familierecht, Wettelijke verdeling, Gemeenschap van goederen, Verrekenbedingen, Wettelijk erfrecht, Ficties, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 augustus 2022
De redactie
1 Inleiding
1.1 Erfbelasting
1.2 Schenkbelasting
1.3 Woonplaats
1.4 Ficties
1.5 Wilsrechten
1.6 Heffing erfbelasting binnen de EU
1.7 Literatuur
2 Erfrechtelijke renteovereenkomsten (art. 1 lid 3 SW)
2.1 Huidig systeem
2.1.1 Renteovereenkomst bij uitstel van aangifte
2.1.2 Renteovereenkomst en schenking
2.1.3 Invloed rentepercentage op omvang onderbedelingsvordering/overbedelingsschuld
2.1.4 Rekenvoorbeelden waarde onderbedelingsvordering/overbedelingsschuld voor heffing van erfbelasting
2.2 Systeem vóór 1 januari 2010
2.3 Literatuur
3 Renteovereenkomst vastleggen in notariële akte (art. 7:177 BW)
4 Quasi-wettelijke verdeling
5 Begrip schenking
5.1 Gift
5.2 Herroepelijke schenking
5.3 Natuurlijke verbintenis
5.3.1 Betalen studiekosten kind een natuurlijke verbintenis?
5.4 Schenking van gemeenschapsvermogen
5.5 Literatuur
6 Heffing van schenkbelasting wegens het aangaan of wijzigen van een huwelijksgoederenregime
6.1 Aangaan van een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden
6.2 Wijziging huwelijkse voorwaarden in wettelijke of algehele gemeenschap van goederen
6.3 Wederkerig finaal verrekenbeding
6.4 Aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden in een beperkte gemeenschap van goederen
6.5 Wijziging van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden
6.6 Algehele gemeenschap van goederen met afwijking van 50-50 verdeelsleutel
6.7 Buiten wettelijke gemeenschap houden van onderlinge schuld tussen echtgenoten wegens ongelijke investering eigen geld in woning
7 Vervroegd aflossen op overbedelingsschulden
7.1 Aflossing van bovenmatige rente
7.2 Literatuur
8 Gift onder opschortende voorwaarde komt voor toepassing SW tot stand op moment van vervullen voorwaarde (art. 1 lid 9 SW)
8.1 Jaarlijks repeterende schenking in één notariële akte
8.1.1 Standpunten Belastingdienst over schenking onder opschortende voorwaarde
8.1.2 Civielrechtelijke aandachtspunten
8.1.3 Successierechtelijke aandachtspunten
8.1.4 Inkomstenbelasting-technische aandachtspunten
8.2 Repeterende schenking in afzonderlijke notariële akten
9 Het doen van schenkingen via een familiefonds
9.1 Het fonds voor gemene rekeningen
9.2 Het doen van schenkingen 
9.3 Literatuur

1 Inleiding

Op grond van de Successiewet 1956 (SW) wordt erfbelasting en schenkbelasting geheven (art. 1 lid 1 SW).

1.1 Erfbelasting

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Dit betreft verkrijgingen door erfgenamen, legatarissen of lastbevoordeelden. In art. 32 SW is een aantal vrijstellingen opgenomen voor de erfbelasting. Ontvangen betalingen op grond van een vaststellingsovereenkomst tot uitleg van een uiterste wilsbeschikking, kwalificeren ook als krachtens erfrecht verkregen. Zie uitspraak Rechtbank Zeeland West Brabant van 24 mei 2018 (ECLI:NL:RBZWB:2018:3329).

In art. 1 lid 2 SW is een uitbreiding opgenomen betreffende vergunningen en aanspraken. Doorgaans zal een vergunning of aanspraak eindigen bij het overlijden van degene aan wie de vergunning of aanspraak is verleend. Indien de vergunning of de aanspraak bij het overlijden kan worden overgeschreven en op naam worden gesteld van een nabestaande (bijvoorbeeld een drankvergunning) en dit gebeurt ook, dan wordt dit aangemerkt als een verkrijging krachtens erfrecht indien de verkrijging rechtstreeks verband houdt met de omstandigheid dat de erflater die vergunning of aanspraak bezat. Vergunningen die overdraagbaar zijn, worden aangemerkt als gewone vermogensrechten.

1.2 Schenkbelasting

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.