LOADING  
Fiscaal
Civiel

Notariële akte (art. 3 Reg.w.)

Notariële akte

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 augustus 2022
De Redactie

1 Algemeen

Op basis van de Registratiewet 1970 (hierna: RW) bestaat voor elke notaris de verplichting om notariële akten, met uitzondering van uiterste wilsbeschikkingen, binnen tien dagen na de dag waarop de akten zijn verleden, ter registratie aan te bieden. Uiterste wilsbeschikkingen moeten door de notaris onder wie zij berusten, ter registratie worden aangeboden binnen een maand na de dag waarop het overlijden of de verklaring van vermoedelijk overlijden van de beschikker te zijner kennis is gekomen.

Tot 1 januari 2013 werden de minuutakten ter registratie aangeboden. Vanaf 1 januari 2013 worden akten van notarissen ter registratie aangeboden door een elektronisch afschrift daarvan langs elektronische weg te zenden aan de KNB (art. 3 lid 2 RW, gewijzigd bij Wet elektronische registratie notariële akten, Stb. 2012, nr 648). Voorts is de notaris vanaf deze datum verplicht de door hem opgemaakte akten dagelijks langs elektronische weg in te schrijven in een door de KNB, per notaris, gehouden repertorium (art. 7 lid 1 RW).
 
Nadat een akte bij KNB ter registratie is aangeboden, zendt de KNB aan een ambtenaar van de rijksbelastingdienst een elektronisch afschrift van de akte, alsmede van het repertorium (art. 7a lid 1 RW). De belastinginspecteur of andere daartoe aangewezen ambtenaren van de rijksbelastingdienst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.