LOADING  
Fiscaal
Civiel

Maatstaf van heffing (art. 9 WBR)

Maatstaf van heffing

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, Economische eigendomsoverdracht, Maatstaf van heffing, Pacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 januari 2023
De redactie
1 Inleiding
1.1 Waarde in het economische verkeer
1.2 Tegenprestatie
1.3 Lasten
1.4 Bijbetaling
1.5 Voorwaardelijke prijsaanpassing (nabetaling)
1.6 Tegenprestatie bij veiling
1.7 Niet tot de tegenprestatie behorende kosten of verplichtingen
1.8 Gezamenlijke taxatie belastingplichtige en Belastingdienst
2 Invloed aftrekbare omzetbelasting op maatstaf van heffing
3 Overdracht woning onder voorbehoud van vruchtgebruik
3.1 Metterwoonclausule
4 Overdracht onroerende zaak onder voorbehoud van huur of pacht
5 Verplichtingen uit huur en pacht
6 Verkrijging economische eigendom gevolgd door juridische eigendom en vice versa (art. 9 lid 4 WBR)
7 Terugoverdracht economische eigendom of juridisch eigendom
8 Toepassing art. 9 lid 4 WBR naar analogie
8.1 Toepassing art. 9 lid 4 WBR naar analogie als over eerste verkrijging o.g.v. een goedkeuring betreffende samenloop van omzet- en overdrachtsbelasting geen overdrachtsbelasting was verschuldigd
8.2 Toepassing art. 9 lid 4 WBR naar analogie als over eerste verkrijging omzetbelasting was verschuldigd die wél in aftrek is gebracht, en o.g.v. art. 15 lid 6 en 7 WBR voor de overdrachtsbelasting de vrijstelling van art. 15.1.a WBR is toegepast
9 Goedkeuring onbelast blijven waardestijging bij btw-levering tussen moment van verkrijging econoom en latere verkrijging juridische eigendom (of andersom)
10 Verkrijging na een vorige verkrijging van dezelfde goederen door een ander (art. 13 WBR)
11 Omzetting lidmaatschapsrechten coöperatieve flatvereniging in appartementsrechten
12 Voorwaarde goedkeurend beleid
13 Het verkoopregulerend beding (art. 9 lid 5 WBR)
13.1 Verkoop onder voorwaarden   
13.2 Overdrachtsbelasting
13.3 Omzetbelasting
13.4 Transactiebenadering
14 Antimisbruikbepaling startersvrijstelling (art. 9 lid 7 WBR)
14.1 Toepasselijk tarief over waardevermeerdering
14.2 Aansprakelijkheid notaris
15 Literatuur

1 Inleiding

Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak. De waarde is volgens art. 9 WBR tenminste gelijk aan die van de tegenprestatie. Onder tegenprestatie moet worden verstaan hetgeen bij de aan de overdracht ten grondslag liggende obligatoire overeenkomst door de verkoper als vergoeding voor die overdracht van de koper is bedongen (HR 18 maart 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC4931, brondocument niet beschikbaar).
Met waarde wordt bedoeld de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak (art. 52 WBR).
Worden aandelen verkregen van een onroerendezaakrechtspersoon, dan wordt geheven over de waarde van de onroerende zaken welke door die aandelen middellijk of onmiddellijk worden vertegenwoordigd op het moment van verkrijging (art. 10 WBR).

Indien een erfdienstbaarheid, een zakelijk recht van erfpacht, opstal of beklemming wordt verkregen danwel de eigendom bezwaard met de hiervoor genoemde zakelijke rechten (blote eigendom) wordt de maatstaf van heffing bepaald conform art. 11 WBR. Bij een verkrijging krachtens verdeling wordt de maatstaf bepaald op grond van art. 7 jo. art. 12 WBR. Ingeval van een verkrijging binnen zes maanden na een vorige verkrijging van dezelfde goederen geldt een verminderde maatstaf van heffing op grond van art. 13 WBR.

In de regel wordt voor de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting als bedoeld in art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.