LOADING  
Fiscaal
Civiel

Maatstaf van heffing (art. 9 WBR)

Maatstaf van heffing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Economische eigendomsoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie
1 Inleiding
1.1 Waarde in het economische verkeer
1.2 Tegenprestatie
1.3 Lasten
1.4 Bijbetaling
1.5 Voorwaardelijke prijsaanpassing (nabetaling)
1.6 Tegenprestatie bij veiling
1.7 Niet tot de tegenprestatie behorende kosten of verplichtingen
1.8 Gezamenlijke taxatie belastingplichtige en Belastingdienst
2 Invloed aftrekbare omzetbelasting op maatstaf van heffing
3 Overdracht woning onder voorbehoud van vruchtgebruik
3.1 Metterwoonclausule
4 Overdracht onroerende zaak onder voorbehoud van huur of pacht
5 Verplichtingen uit huur en pacht
6 Verkrijging economische eigendom gevolgd door juridische eigendom en vice versa (art. 9 lid 4 WBR)
7 Terugoverdracht economische eigendom of juridisch eigendom
8 Toepassing art. 9 lid 4 WBR naar analogie
8.1 Toepassing art. 9 lid 4 WBR naar analogie als over eerste verkrijging o.g.v. een goedkeuring betreffende samenloop van omzet- en overdrachtsbelasting geen overdrachtsbelasting was verschuldigd
8.2 Toepassing art. 9 lid 4 WBR naar analogie als over eerste verkrijging omzetbelasting was verschuldigd die wél in aftrek is gebracht, en o.g.v. art. 15 lid 6 en 7 WBR voor de overdrachtsbelasting de vrijstelling van art. 15.1.a WBR is toegepast
9 Goedkeuring onbelast blijven waardestijging bij btw-levering tussen moment van verkrijging econoom en latere verkrijging juridische eigendom (of andersom)
10 Verkrijging na een vorige verkrijging van dezelfde goederen door een ander (art. 13 WBR)
11 Omzetting lidmaatschapsrechten coöperatieve flatvereniging in appartementsrechten
12 Voorwaarde goedkeurend beleid
13 Antimisbruikbepaling startersvrijstelling (art. 9 lid 7 WBR)
14 Literatuur

1 Inleiding

Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak. De waarde is volgens art. 9 WBR tenminste gelijk aan die van de tegenprestatie. Onder tegenprestatie moet worden verstaan hetgeen bij de aan de overdracht ten grondslag liggende obligatoire overeenkomst door de verkoper als vergoeding voor die overdracht van de koper is bedongen (HR 18 maart 1992, nr 27446, ECLI:NL:HR:1992:ZC4931, brondocument niet beschikbaar).
Met waarde wordt bedoeld de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak (art. 52 WBR).
Worden aandelen verkregen van een onroerendezaakrechtspersoon, dan wordt geheven over de waarde van de onroerende zaken welke door die aandelen middellijk of onmiddellijk worden vertegenwoordigd op het moment van verkrijging (art. 10 WBR). 

In de regel wordt voor de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 9 WBR aangesloten bij de koopprijs die de koper is verschuldigd voor de verkrijging van de onroerende zaak. Dit zal het geval zijn als koper en verkoper zakelijk handelen en daardoor een koopprijs (lees: tegenprestatie) overeenkomen die een weergave is van de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak. Daarentegen komt het ook voor dat de koopprijs lager is dan de waarde in het economische verkeer, bijvoorbeeld in geval de verkoper een schenking ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.