LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (art. 3.98c Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Bedrijfsopvolging, Terbeschikkingstellingsregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
De redactie

1 Toerekening TBS-vermogen bij in gemeenschap van goederen gehuwden

Per 1 januari 2011 is bij de Fiscale verzamelwet 2010 art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001 ingevoerd. Dit artikellid bepaalt dat als tot een algehele of beperkte huwelijksgoederengemeenschap een vermogensbestanddeel behoort dat ter beschikking wordt gesteld aan een BV (in de zin van art. 3.92 lid 1 of 2 Wet IB 2001), dit vermogensbestanddeel aan elk van beide partners voor de helft moet worden toegerekend. Er wordt op deze wijze aangesloten bij de economische gerechtigheid.
Deze wetswijziging is ingegeven door het arrest van de Hoge Raad van 15 januari 2010 (nr 07/13025, ECLI:NL:HR:2010:BH9188). De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat de omstandigheid dat de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, niet meebrengt dat de helft van het resultaat uit een door de ene echtgenoot verstrekte geldlening rechtstreeks (mede) aan de andere echtgenoot toevloeit. Resultaat uit overige werkzaamheden vormt geen gemeenschappelijk inkomensbestanddeel, zodat het inkomen in aanmerking moet worden genomen door degene bij wie de inkomsten zijn genoten.

De toerekeningsregel van art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001 zou bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen van de belastingplichtige er toe leiden dat sprake is van beëindiging van de terbeschikkingstelling voor de helft van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.