LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanslagbelasting (art. 37 SW)

Aanslagbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

De schenk- en erfbelasting wordt geheven door middel van het opleggen van een aanslag door de Belastingdienst (art. 37 lid 1 SW). Doordat sprake is van een zogenoemde aanslagbelasting zijn de bepalingen van hoofdstuk III van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) van toepassing. In art. 11 t/m 18a AWR zijn algemeen voor aanslagbelastingen geldende formeelrechtelijke bepalingen opgenomen inzake het opleggen van aanslagen en navorderingsaanslagen. In hoofdstuk IV van de Successiewet zijn nog enkele specifiek voor de erf- en schenkbelasting geldende aanvullende bepalingen opgenomen.

Art. 36 SW bepaalt dat de verkrijger van een schenking, erfenis, legaat of lastbevoordeling, de belastingplichtige is van wie de belasting wordt geheven. Dit ondanks het feit dat de woonplaats van de schenker en de erflater bepalend zijn voor de verschuldigdheid van beide heffingen. Onder een verkrijger wordt ook begrepen de persoon die op grond van een fictiebepaling wordt geacht te hebben verkregen. De verkrijger doet aangifte en hem wordt de aanslag opgelegd die de verkrijger vervolgens moet betalen. Dit geldt eveneens voor de verkrijging vrij van recht (HR 4 juni 1997, nr 32261, ECLI:NL:HR:1997:BM4608, brondocument niet beschikbaar)

Ingeval de verkrijger onbekend is, moet de aanslag desondanks aan deze onbekende verkrijger worden opgelegd (HR 29 oktober 2004, nr 39652, ECLI:NL:HR:2004:AR4759...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.