LOADING  
Fiscaal
Civiel

ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW)

Terug Open in nieuw venster

Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Instantie: Ministerie van Financiën
Datum: 29-11-2018
Nummer: 2018-194402
Besluit is vervallen: Nee
Notamail: 2018, nr 304
Gerelateerde thema's: Definitie schenking ten behoeve van eigen woning
ANBI en erfbelasting
ANBI en schenkbelasting
Schenkvrijstelling ouder-kind
Vrijstellingen erfbelasting
Vrijstellingen schenkbelasting
Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen
Definitie lijfrenten
Voldoen aan natuurlijke verbintenis
Reikwijdte SW
Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten
Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Samenvatting:

Bij besluit van 29 november 2018 is het beleid inzake de vrijstellingen in de Successiewet geactualiseerd. Daarbij is een aantal nieuwe goedkeuringen opgenomen, met name op het gebied van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling eigen woning.
De belangrijkste goedkeuringen uit het besluit zijn de volgende:

  1. Goedgekeurd is dat aan de leeftijdseis (tussen 18-40 jaar) ook wordt voldaan als de schenking is gedaan op de dag dat de verkrijger 40 jaar oud wordt. Als de verkrijger zelf niet meer aan de leeftijdseis voldoet, kan op basis van een goedkeuring de leeftijd van de partner worden geleend. Deze goedkeuring geldt ook als de schenking plaatsvindt op de dag waarop de partner 40 jaar oud wordt. De goedkeuringen gelden ook voor de schenking ten behoeve van de eigen woning aan derden (art. 33 sub 7 SW).
  2. Goedgekeurd is dat de verhoogde schenkvrijstellingen ten behoeve van de eigen woning ook kunnen worden toegepast in de volgende gevallen:
    a. bij aanschaf van een woning tegen een prijs beneden de waarde in het economische verkeer. Voor deze specifieke situatie wordt goedgekeurd dat op het moment van aanschaf wordt geacht aan de voorwaarden van art. 5 lid 1 sub b onder 1 en 2 UR S&E te zijn voldaan;
    b. bij (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelden op een bestaande eigenwoningschuld of restschuld (3.119aa Wet IB 2001). Dit wordt gelijkgesteld met een aflossing van die schuld (art. 33a lid 1 sub e SW).
    c. bij (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van een (schuldig gebleven) koopsom na aanschaf van een eigen woning, mits de koopsom uiterlijk op de dag van de levering wordt kwijtgescholden. De goedkeuring geldt ook bij verwerving van de economische eigendom of een lidmaatschap in een coöperatie, en alleen als het gaat om de verkrijging van de eigen woning als bedoeld in art. 3.111 lid 1 sub a Wet IB 2001. Voor de goedkeuring is vereist dat de kwijtschelding blijkt uit de leveringsakte, de koopovereenkomst (bij een niet-registergoed) of de overeenkomst van schuldigerkenning die uiterlijk op de dag van de levering of het sluiten van de koopovereenkomst is gesloten. De kwijtschelding wordt gelijkgesteld met een schenking van een bedrag voor de verwerving van een woning (art. 33a lid 1 sub b SW).
  3. Goedgekeurd is dat als een schenking voor de eigen woning in zijn geheel ongedaan is gemaakt door het in vervulling gaan van de (schriftelijk vastgelegde) ontbindende voorwaarde als bedoeld in art 5 lid 1 onder a UR S&E (te weten het niet voldoen aan de voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling), een hernieuwd beroep mogelijk is op de verhoogde schenkvrijstelling voor een latere schenking ten behoeve van een eigen woning door dezelfde schenker, mits de begiftigde de Inspecteur uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar na het jaar waarin het bedrag is geschonken bericht dat de schenking ongedaan is gemaakt vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling (art. 5 lid 2 UR S&E).
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.