LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Vragen en antwoorden overgangsrecht levensloopregeling

Beleidsbesluiten

Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (Vervallen, zie BLKB 2014-704M)

Beleidsbesluiten

Wijziging van de Uitvoeringsregeling IB 2001, de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, de Uitvoeringsregeling AWR en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Beleidsbesluiten

Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Beleidsbesluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning (Vervallen, zie DGB 2013/201M)

Beleidsbesluiten

Verlaging tarief bij verkrijging van woningen

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over grensoverschrijdende successie belasting problemen in de EU

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over de gevolgen van het fiscaal partnerbegrip voor mantelzorgverleners

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over giftenaftrek teruggeschonken vrijwilligersvergoeding

Open in nieuw venster

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010 inzake aangaan of wijzigen huwelijksvoorwaarden en heffing van schenkbelasting

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 29-03-2018
Nummer: 2018-45958
Besluit is vervallen: Nee
Notamail: 2018, nr 77
Gerelateerde thema's: Reikwijdte SW
Samenvatting:

Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010 (nr DGB2010/872M).

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 was oorspronkelijk een voorstel opgenomen om de wettelijke kaders vast te leggen ter beoordeling in welke gevallen het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tot heffing van schenkbelasting zou kunnen leiden. Dit onderdeel van het wetsvoorstel is echter niet door het parlement gekomen, maar gelet op de onduidelijkheid die heerst over de vraag wanneer schenkbelasting is verschuldigd na het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden, heeft de Staatssecretaris van Financiën thans in een beleidsbesluit vastgelegd in welke situaties het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden in ieder geval niet tot heffing van schenkbelasting leidt. Dit besluit is op 31 maart 2018 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden of aansluiten bij het wettelijke systeem
Allereerst stelt de Staatssecretaris vast dat voor de toepassing van de Successiewet het uitgangspunt is dat het aangaan van een huwelijk zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden geen schenking is.
Ook is geen sprake van een schenking voor de Successiewet als wél huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, maar in deze huwelijkse voorwaarden wordt aangesloten bij de wettelijke (‘beperkte’) gemeenschap van goederen (vanaf 1 januari 2018). Ditzelfde geldt voor de gevallen waarin echtgenoten staande huwelijk hun huwelijkse voorwaarden wijzigen naar een wettelijke gemeenschap van goederen.

Aansluiten bij wettelijk regime dat gold tot 31 december 2017
Indien echtgenoten wensen aan te sluiten bij de gemeenschap van goederen zoals die vóór 1 januari 2018 wettelijk was geregeld, namelijk een algehele gemeenschap van goederen (inclusief het voorhuwelijkse vermogen en giften/erfrechtelijke verkrijgingen), zullen zij dit bij huwelijksvoorwaarden moeten bepalen. Ook het aangaan van of wijzigen van huwelijkse voorwaarden waardoor een algehele gemeenschap van goederen van vóór 1 januari 2018 ontstaat waarin beide echtgenoten voor gelijke delen gerechtigd zijn, vormt geen schenking tussen de echtgenoten.

Afwijkende verdeelsleutel
Voorts wordt goedgekeurd dat als één van beide echtgenoten vóór het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen of het wijzigen van het regime in een algehele gemeenschap van goederen, méér vermogen bezat dan de andere echtgenoot, het afspreken van een afwijkende verdeelsleutel in de huwelijkse voorwaarden niet tot een schenking leidt. Voorwaarde voor deze goedkeuring is wel dat de meestvermogende echtgenoot gerechtigd blijft tot ten minste 50% van het tot de algehele gemeenschap van goederen behorende vermogen en ten hoogste tot de gerechtigdheid die hij al had. Deze goedkeuring geldt (onder dezelfde voorwaarden) ook indien de echtgenoten zijn gehuwd onder uitsluiting van iedere gemeenschap en daarbij of op een later moment een wederkerig finaal verrekenbeding overeenkomen inhoudende verrekening bij echtscheiding of overlijden alsof zij in de algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, met een afwijkende verdeelsleutel.

Uitsluiting iedere gemeenschap met wederkerig finaal verrekenbeding
Indien echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden iedere gemeenschap uitsluiten en daarbij of op een later moment een wederkerig finaal verrekenbeding wordt overeenkomen, inhoudende dat bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens worden verrekend alsof zij op basis van gelijke gerechtigdheid gehuwd zijn in een wettelijke of algehele gemeenschap van goederen, keurt de Staatssecretaris goed dat dit geen schenking tussen de echtgenoten oplevert.

Buiten wettelijke gemeenschap houden van onderlinge schuld tussen partners wegens ongelijke investering eigen geld in woning vormt geen schenking
Als partners gezamenlijk een woning hebben aangeschaft waarbij de ene partner meer eigen vermogen heeft ingelegd dan de ander, kan in de onderlinge verhouding tussen echtgenoten een schuld ontstaan en worden vastgelegd. Bij het aangaan van een wettelijke gemeenschap van goederen valt de woning in de huwelijksgemeenschap, hetzelfde geldt voor alle daarbij behorende schulden, dus ook een dergelijke onderlinge schuld. Per saldo wordt de vordering van degene die meer eigen vermogen heeft ingelegd hierdoor lager.
Omdat dit effect ongewenst is, keurt de Staatssecretaris het volgende goed. Indien echtgenoten bij huwelijksvoorwaarden overeenkomen dat een dergelijke schuld van de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot buiten de huwelijksgemeenschap moet blijven, levert dit volgens de Staatssecretaris geen schenking op.
Voor toepassing van de goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • in de huwelijksvoorwaarden moeten de echtgenoten aansluiten bij de wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2018, met gerechtigdheid voor gelijke delen; 
  • de onderlinge schuld tussen de echtgenoten moet zijn ontstaan bij de gezamenlijke aanschaf van de eigen woning en zonder nadere afspraak zou de schuld op grond van art. 1:94 lid 7 BW in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen;
  • in de huwelijksvoorwaarden mag alleen ten aanzien van genoemde schuld zijn afgeweken van het wettelijke huwelijksgoederenregime; en
  • het betreft de aanschaf van een eigen woning in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001.
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.