LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inkomstenbelasting

Successiewet

Overdrachtsbelasting

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Natuurschoonwet

Wet waardering onroerende zaken

Verhuurderheffing

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Invorderingswet

Zorgwetgeving

Registratiewet

Algemene wet bestuursrecht

Besluit voorkoming dubbele belasting

Internationaal belastingrecht

Premieheffing en diverse regelingen

Wijzigingen belastingwetten per jaar

Eindejaarstips voor het notariaatDatum Nummer Titel
23-12-2022 2022-278079 Inkomstenbelasting en loonbelasting. Besluit heffingskortingen
21-12-2022 32161 Omzetbelasting. Fiscaal vertegenwoordiging
21-12-2022 Waardering van verpachte gronden in box 3 Belastingjaar 2022
15-12-2022 2022-0000299359 Brief inzake 'massaal bezwaar plus' box 3 - ontvankelijkheid EHRM
15-12-2022 2022-26653 Wijziging van het besluit van 11 september 2014, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden
13-12-2022 2022-0000302028 Bijstellingsregeling directe belastingen 2023
13-12-2022 2022-0000302028 Bijstellingsregeling indirecte belastingen 2023
13-12-2022 2022-26122 Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop (besluit van 16 maart 2017, nr. 2017-51500, Stcrt. 2017, 16579)
13-12-2022 2022-0000023865 Schenk- en erfbelasting. Vrijstelling. Omzetting, fusie en taakafsplitsing
09-12-2022 DGBI / 22572682 Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen
23-11-2022 DGBD 267621 Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, Staatscourant 2010, 20508
20-11-2022 2022-26848 Omzetbelasting. Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen
04-11-2022 2022-270669 Brief inzake verzoeken om ambtshalve vermindering niet bezwaarmakers box 3
31-10-2022 2022-22 Nieuwe goedkeuring voor eigen woning in geval van uitzending
22-09-2022 2022-1 Overdrachtsbelasting. Startersvrijstelling en 2%-tarief
06-09-2022 2022-192540 Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
12-08-2022 2022-188573 Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
12-08-2022 2022-188692 Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
12-08-2022 2022-188642 Juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
12-08-2022 2022-188681 Bedrijfsfusie; toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
29-07-2022 2022-199150 Besluit rechtsherstel box 3, voorkoming dubbele belasting
27-07-2022 2022-8874 Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (art. 5 Wet Vpb)
13-07-2022 nr 2022-4487 Herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
08-07-2022 2022-0000186098 Brief inzake kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio
08-07-2022 2022-0000186479 Kamerbrief over scenario's herstel voor niet-bezwaarmakers box 3
01-07-2022 2022-13545 Wijziging van het besluit Omzetbelasting. Vaste inrichting
28-06-2022 2022-176296 Besluit rechtsherstel box 3
24-06-2022 2022-0000346512 Brief inzake onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen
23-06-2022 2022-166914 Besluit diplomatieke vrijstellingen
22-06-2022 2022-13302 Besluit aanwenden ODV voor lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente
21-06-2022 2022-0000129896 Kamerbrief toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele ANBI's
15-06-2022 2022-0000013460 Schenk- en erfbelasting. Waardering
03-06-2022 Standpunt kennisgroep Belastingdienst inzake waarderingsmethodiek bij schenking woning (Wob-verzoek)
30-05-2022 Adviesrapport Toezicht op Algemeen Nut
30-05-2022 De waarde van woningen in verhuurde staat actualisatie en evaluatie van de leegwaarderatio
29-04-2022 2022-121239 Tijdelijke wijziging van het uitstelbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen
28-04-2022 2022-0000132649 Kamerbrief rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3
25-04-2022 Besluit Wob-verzoek over intern beleid art. 4.12a Wet IB
22-04-2022 2518 Brief SvF: over de mogelijkheid tot btw-aangifte na overlijden
15-04-2022 Kamerbrief over contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
15-04-2022 2022-0000122147 Antwoorden op Kamervragen over berichten compensatie spaartaks en box 3
15-04-2022 2022-0000122084 Kamerbrief technische briefing box 3
15-04-2022 Bijlage 1 Budgettaire bijlage Voorbereidingsbrief Box 3
13-04-2022 2022-0000001301 Schenk- en erfbelasting. Samentelregeling bij ongehuwde partners
31-03-2022 2022-6334 Omzetbelasting. Toelichting Tabel I (2022-6334)
30-03-2022 2022-107231 Omzetting rechtspersoon
30-03-2022 2022-0000088663 Kamerbrief over wetsvoorstel toekomst pensioenen
10-03-2022 nr. 2022-4923 Besluit Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen
10-03-2022 2022-4923 Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen
08-03-2022 2022-0000086912 Voorstel verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
01-03-2022 2022-0000056309 Beantwoording Kamervragen inzake verlaging vrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
25-02-2022 Standpunten van de kennisgroep Belastingdienst inzake fusie- en splitsingsfaciliteiten overdrachtsbelasting gepubliceerd
17-02-2022 2021-0000270262 Brief SvF: besluit op wob-verzoek over het beleid van het APV-regime
04-02-2022 2022-35664 Belastingdienst heeft collectieve uitspraak op bezwaar gedaan in box 3-massaalbezwaarprocedures
26-01-2022 2022-20850 Besluit noodmaatregelen coronacrisis
24-01-2022 2022-0000020410 Reactie SvF n.a.v. arrest HR 24 december 2021 inzake rechtsherstel box 3-heffing
19-01-2022 2021-20252 Besluit actualisering inkomstenbelasting, firmaproblematiek en terugwerkende kracht
08-01-2022 Standpunt Belastingdienst is dat advieskosten voor toepassing BOR niet aftrekbaar zijn
28-12-2021 2021-0000234981 Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en de Provinciewet 2022 (Bijstellingsregeling indirecte belastingen en de Provinciewet)
28-12-2021 2021-0000025821 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen
22-12-2021 2021-239504 Beleidsbesluit tot intrekking diverse beleidsbesluiten
17-12-2021 2021-0000228261 Besluit van 17 december 2021 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten
16-12-2021 2021-15229 Belastbaar resultaat overige werkzaamheden
15-12-2021 Coalitieakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'
15-12-2021 Budgettaire bijlage bij Coalitieakkoord 2021-2025
13-12-2021 2021-22413 Wijziging beleidsbesluit lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
09-12-2021 2021-25132 Registratiewet 1970. Vermelding BSN en RSIN in het elektronische aangiftebericht
06-12-2021 2021-25187 Wijziging van besluit Eigenwoningregeling; bijleenregeling
26-11-2021 CE-AEP / 21298673 Invorderingsrente blijft 0,01% tot 1 juli 2022
19-11-2021 Handboeken werkprocessen Belastingdienst inzake erf- en schenkbelasting gepubliceerd n.a.v. Wob-verzoek
16-11-2021 Startersvrijstelling van toepassing op verkrijging door kind dat in de betreffende woning blijft samenwonen met de ouders
02-11-2021 2021-18832 Besluit beroep in Belastingzaken 2021-2
02-11-2021 Voorbeeldteksten kopersverklaringen overdrachtsbelasting voor de notariële akte, versie 2 november 2021
28-10-2021 2021-45088 Vaststelling boetebedragen voor verkoop van woningen zonder geldig energielabel
11-10-2021 Stb. 2021, 469 Wijziging Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
08-10-2021 2021-0000204592 Reactie op vragen inzake evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning: beslissing over eventuele aanpassing wordt overgelaten aan volgend kabinet
01-10-2021 Verdragenoverzicht per 1 oktober 2021
23-09-2021 2021-20581 Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
31-08-2021 2021-0000106786 Kamerbrief over voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners
16-08-2021 Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s
28-07-2021 2021-9403 Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
15-07-2021 2021-140430 Startersvrijstelling en 2%-tarief; vragen en antwoorden
13-07-2021 2021-15805 Wijziging van besluit omtrent registratiedrempel voor kleine ondernemers
07-07-2021 Stb. 2021, nr 357 Wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met taakoverdracht en de woningwaarderingsgrens voor toepassing startersvrijstelling
01-07-2021 Verdragenoverzicht per 1 juli 2021
01-07-2021 2021-0000125606 Voorgenomen aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen
30-06-2021 2021-14323 Wijziging Leidraad Invordering 2008
29-06-2021 2021-0000116045 Brief MvF inzake onzekerheidsvereiste bij periodieke gift
28-06-2021 2021-121258 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2021-191442)
21-06-2021 2021-0000089931 Resultaten onderzoek naar mogelijkheden voor box 3-heffing naar werkelijk rendement en advies omtrent tegenbewijsregeling
10-06-2021 2021-12740 Registratiedrempel voor kleine ondernemers
07-06-2021 2021-7066 Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr BLKB2014/704M)
28-05-2021 2021-97946 Aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2020
06-05-2021 2 Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen
28-04-2021 2021-9403 Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
23-04-2021 2021-64140 Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit
21-04-2021 2021-0000078681 Beleid gepubliceerd omtrent de familielening en het beoordelingskader van overeengekomen rente
21-04-2021 2021-0000078681 Besluit WOB-verzoek familielening
14-04-2021 AH 2335 2020Z19318 Antwoord op vragen van Tweede Kamerleden over verschuldigde erfbelasting door minderjarige weeskinderen
07-04-2021 2021-0000066157 Goedkeuring analoge toepassing onvoorziene omstandigheid bij overlijden voor levering woning
01-04-2021 Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening
22-03-2021 Vragen en antwoorden inzake startersvrijstelling en het 2%-tarief overdrachtsbelasting
03-03-2021 2021-38397 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2021-121258)
21-01-2021 CE-AEP / 21019675 Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket
01-01-2021 Verdragenoverzicht per 1 januari 2021
01-01-2021 Vragen en antwoorden eigenwoningregeling 2021
01-01-2021 Vragen en antwoorden persoonsgebonden aftrekposten 2021
01-01-2021 Vragen en antwoorden heffingskortingen 2021
01-01-2021 Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling 2021
01-01-2021 Vragen en antwoorden inkomen uit sparen en beleggen 2021
31-12-2020 2020-0000246185 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2020 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen
19-12-2020 2020-25513 Omzetbelasting. Vaste inrichting (Vervallen, zie 2022-13545)
17-12-2020 2020-27575 Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet Vpb)
16-12-2020 2020-27572 Besluit inzake intrekking diverse besluiten
10-12-2020 2020-26093 Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 zal weer belastingrente in rekening worden gebracht
07-12-2020 2019-74967 Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 (wijziging van het besluit van 15 mei 2017)
07-12-2020 2020-234674 Klein verzamelbesluit pensioenen
01-12-2020 2020-0000236031 Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 zal weer belastingrente in rekening worden gebracht
27-11-2020 2020-204084 Natuurschoonwet
24-11-2020 2020-167584 Aftrek van omzetbelasting
23-11-2020 2020-22956 Omzetbelasting. Maatstaf van heffing
30-10-2020 2020-0000207315 Schriftelijke beantwoording van (een deel van) de vragen uit het wetgevingsoverleg over Belastingplan 2021
27-10-2020 2020, 54438 Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën inzake de voorwaarden voor openstelling van landgoederen
27-10-2020 2020, 54435 Regeling aanwijzing natuurtypen en landschapselementtypen Natuurschoonwet 1928
16-10-2020 2020-0000196193 Geen financiële compensatie voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 - 2016
01-10-2020 Verdragenoverzicht per 1 oktober 2020
04-09-2020 2020-157866 Kwijtschelding
31-08-2020 2020, 331 Besluit inzake wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in verband met de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928
24-08-2020 2020-0000154569 Onderzoek naar noodzakelijkheid van de Bedrijfsopvolgingsregeling in de SW vrijgegeven naar aanleiding van Wob-verzoek
01-07-2020 Verdragenoverzicht per 1 juli 2020
24-06-2020 2020-11382 Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
24-06-2020 2020-4943 Vrijgestelde beleggingsinstelling (artikel 6a Wet Vpb); wijzigingsbesluit
10-06-2020 2020-06221 Fiscale eenheid
02-06-2020 2020-0000070494 Brief SvF over het afzien van de vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek
24-04-2020 2020-0000080433 Kamerbrief inhoudende fiscale maatregelen in verband met Coronacrisis
23-04-2020 2020-54978 Winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid. Van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
23-04-2020 2020-75650 Aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2019
17-04-2020 2020-19072 Besluit handel in verlieslichamen
02-04-2020 Versie 2 april 2020 Kennisgroep Verzekeringsproducten: vragen en antwoorden overgangsregime KEW SEW en BEW
31-03-2020 2020-845 Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
26-03-2020 NOB vraagt in reactie op coronamaatregelen ook om verlenging van de termijnen van art. 13 en 15 lid 5 WBR
19-03-2020 2020Z05370 Kamerbrief uitstel van betaling voor ondernemers
17-03-2020 CE-AEP / 20077147 Kamerbrief noodpakket banen en economie in verband met het corona-virus
12-03-2020 CE-AEP / 20072624 Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus
09-03-2020 2020-0000000002 Deelnemingsvrijstelling
03-03-2020 2020-0000046622 Kamerbrief forfaitaire rendementen box 3
21-02-2020 2020-0000001663 Brief nadere schriftelijke vragen inzake de regeling ten aanzien van ANBI's en SBBI's
13-02-2020 Versie 8.0 Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2020
13-02-2020 Versie 3.0 Richtlijnen vereffening nalatenschappen 2020
05-02-2020 2019-0000158950 Kamerbrief verzoek om aandacht voor tegenstrijdigheid tussen het Burgerlijk Wetboek en de inkomstenbelastingwetgeving
01-01-2020 Verdragenoverzicht per 1 januari 2020
18-12-2019 Besluit Wob-verzoek over btw en zonnepanelen
25-11-2019 2019-187751 Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (art. 5 Wet Vpb)
15-10-2019 18-051-081 Antwoorden op vragen aan Kennisgroep Onroerende Zaken inzake verdeling eigenwoningverleden en draagplichtafspraken tussen partners
03-10-2019 2019-128190 Teruggaaf van betaalde belasting
01-10-2019 Verdragenoverzicht per 1 oktober 2019
18-09-2019 2019, 51913 Correctie modernisering kleineondernemersregeling
17-09-2019 2019-0000489676 Kamerbrief over Prinsjesdag maatregelen woningmarkt
05-09-2019 Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen
04-09-2019 2019, 49313 Wijziging van het besluit inzake reikwijdte van de onderwijsvrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen
04-09-2019 2019, 49314 Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen
28-08-2019 2019, 48210 Wijziging van het besluit inzake heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
13-08-2019 2019-0000099209 Wob-verzoek inzake beleid eigen woning leningen bij particulieren (familiebank)
09-08-2019 2019-0000126489 MvF: intrekking cassatieberoep inzake samenloopvrijstelling
26-07-2019 2019-0000120691 Wob-verzoek inzake omzetbelasting en behandeling koop/aannemingsovereenkomsten onroerende zaken
19-07-2019 2019-112145 Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen inkomstenbelasting
12-07-2019 2019-0000089981 Besluit op Wob-verzoek inzake kunstobjecten en de Successiewet
05-07-2019 2019-0000106943 Beantwoording Kamervragen inzake btw-plicht voor toezichthouders
01-07-2019 Verdragenoverzicht per 1 juli 2019
03-06-2019 Wob-verzoek inzake verlaagd tarief overdrachtsbelasting bij zorginstellingen
20-05-2019 2019-229431 Beantwoording Kamervragen inzake te belasten aandeel in reservefonds VvE in box 3
16-05-2019 2019-115021 Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
10-05-2019 2019-0000073662 Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)
18-04-2019 2019-8322 Aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2018
15-04-2019 2019-0000063014 Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement
01-04-2019 Verdragenoverzicht per 1 april 2019
28-03-2019 Handboek vooroverleg 2018
28-03-2019 Rapport uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI
19-03-2019 2019-6904 Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
19-03-2019 2019-30576 Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
12-03-2019 2019-0000033537 Beantwoording Kamervragen inzake fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject
09-03-2019 2019/0000012049 Vennootschapbelasting; deelnemingsvrijstelling
07-02-2019 2019-0000016727 MvF: intrekking cassatieberoep in zaak over onroerend chalet Wet OB
09-01-2019 MvF: intrekking cassatieberoep in zaak aansprakelijkheid notaris voor verschuldigde overdrachtsbelasting (art. 42 Inv.)
01-01-2019 Verdragenoverzicht per 1 januari 2019
17-12-2018 2018-214023 Bijlage wob-verzoek inzake fiscale woonplaats
14-12-2018 2018-22809 Ter beschikking stellen van personeel
29-11-2018 2018-194402 Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing (Vervallen, zie 2022-0000023865)
26-11-2018 2018-68650 Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
23-11-2018 2018-115091 Winst; landbouwproblematiek
14-11-2018 Toelichting op schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
14-11-2018 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
12-11-2018 2018-28514 Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
24-10-2018 Specifieke leidraad WWFT
02-10-2018 2018/99281 Art. 14c; geruisloze terugkeer
19-09-2018 2018-155144 Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (Vervallen, zie 2022-4923)
13-09-2018 2018-0000139078 Herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting
31-08-2018 MvF: intrekken cassatieberoep in zaak over medeplegersboete notaris
22-08-2018 2018-0000116665 Brief SvF (II): over beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting
20-08-2018 2018/121069 Fiscale eenheid
15-08-2018 IB 190 - 1Z*1FD Belastingdienst: Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning
23-07-2018 2018-000119906 Brief MvF: besluit Wob-verzoek bedrijfsopvolgingsregeling
07-07-2018 2018-12775 Aanwijzing massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2017
06-07-2018 Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017, 1 april 2017 en 1 januari 2018
05-07-2018 2018-0000115754 Brief MvF: Onderzoek regeling van de belastingrente
03-07-2018 2018-71700 Kleine ondernemersregeling. Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr BLKB/2013/400M
29-06-2018 BLKB 2018/84956 Maatstaf van heffing
27-06-2018 2018-000108801 MvF: intrekking cassatieberoep inzake bedrijfsopvolgingsregeling SW bij vastgoedonderneming
20-06-2018 2018-0000103361 Brief SvF: over beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting
20-06-2018 2018-81323 Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privévermogen
28-05-2018 BLKB 2018-66294 Lijfrente in de winstsfeer
25-05-2018 2018-50125 Ondernemersfaciliteiten
25-05-2018 2018/822 Mandatory Disclosure Richtlijn inzake meldplicht mogelijk fiscaal agressieve grensoverschrijdende planningsconstructies
14-05-2018 2018-64996 Doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet IB 2001
08-05-2018 Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen
22-04-2018 2018-6865 Internationaal Belastingrecht. Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
09-04-2018 2018D27453 Brief SvF: na herroepen van een schenking onder voorwaarden nieuw beroep op schenkvrijstelling eigen woning mogelijk
04-04-2018 Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen
04-04-2018 Handreiking ODV-aanspraken en overlijden
01-04-2018 Verdragenoverzicht van directe belastingen
30-03-2018 2018-2954 Vaststelling marktrente
29-03-2018 2018-45958 Wijziging van het besluit van 5 juli 2010 inzake aangaan of wijzigen huwelijksvoorwaarden en heffing van schenkbelasting
21-03-2018 Besluit op Wob-verzoek over inkeerbeleid vermogen in het buitenland
09-03-2018 2018-27139 Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit
08-03-2018 2018-0000025158 Brief MvSZenW: Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
30-01-2018 2018-1511 Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners
24-01-2018 2018-0000039301 Kamerbrief over voorbehouden bij woningaankoop
22-01-2018 Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming
22-12-2017 2017-21605 Landbouw
21-12-2017 Fiscale cijfers 2018
21-12-2017 2017/C/87 Circulaire Belgische belastingdienst betreffende uitfasering pensioen in eigen beheer
20-12-2017 Brief Belastingdienst inzake (voolopige) aangifte erfbelasting 2017
19-12-2017 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017
12-12-2017 2017-188201 Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen
01-11-2017 Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1 april 2017
10-10-2017 BLKB2017/7366 Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
10-10-2017 Regeerakkoord 2017-2021
12-07-2017 2017-0000129721 Brief MvF: in Belastingplan 2018 voorstel tot afschaffing inkeerregeling
28-06-2017 2017-0000114832 Beantwoording Kamervragen: geen verlenging restschuld
27-06-2017 2017-0000124081 Brief MvF: Nadere vragen n.a.v. correspondentie over het verschil tussen bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer
07-06-2017 2017-0000106366 Beantwoording Kamervragen over de verplichting om aftrekposten op te voeren
06-06-2017 DGAN-NB / 16167196 Beleidsevaluatie fiscale vrijstellingen op gebied van bos en natuur
02-06-2017 2017-00000107691 Brief MvF: Geen cassatie in zaak over vergrijpboete bij naheffingsaanslag overdrachtsbelasting
01-06-2017 2017-0000107153 Brief MvF: uitspraken onbevoegd lid Kamers voor het notariaat
15-05-2017 2017-81019 Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
09-05-2017 2017-1209 Besluit Fiscaal Bestuursrecht
08-05-2017 2017-0000092292 Verhuur 23 studentenpanden belast in box 3; cassatieberoep door Staatssecretaris van Financiën ingetrokken
04-05-2017 Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer
01-05-2017 Handreiking bij het beoordelen van wilsbekwaamheid van cliënten met dementie
21-04-2017 1088331-160725-Z Kamerbrief over letselschade-uitkeringen
21-04-2017 2017-0000081030 Brief MvF: beantwoording vragen over aangifte schenk- en erfbelasting
18-04-2017 2017-0000060227 Beleidsnotities Belastingdienst inzake loketinstellingen en crowdfunding
14-04-2017 2017-0000051053 Brief MvF: Beantwoording vragen over Beperking wettelijke gemeenschap van goederen
03-04-2017 2017/116 Art. 28a Vpb; besluit inzake omzetting rechtspersoon (Vervallen, zie 2022-107231)
03-04-2017 DGAN-NB / 17028412 Schriftelijk Overleg over de beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928
29-03-2017 2017-0000057050 Wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
22-03-2017 2017-22793 Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer (Vennootschapsbelasting)
16-03-2017 Stb. 2017, 117 Wijziging van enige uitvoeringsbesluiten ter uitvoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
16-03-2017 2017-51500 Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting (Vervallen, zie 2022-26122)
01-03-2017 2017/125 Omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
28-02-2017 Concept beleidsbesluit uitfasering pensioen in eigen beheer - aftrek geactiveerde indexatielasten
22-02-2017 2017-36415 Maatstaf van heffing (Vervallen, zie 2023-1)
08-02-2017 2017-0000018646 Brief SvF: impact vervallen tijdklemmen
08-02-2017 2017-0000018674 Brief SvF: toezeggingen tijdklemmen
07-02-2017 2017-0000017436 Brief SvF: inzake overgangsrecht schenkvrijstelling eigen woning
03-02-2017 Concept beleidsbesluit uitfasering pensioen in eigen beheer - coulancetermijn
01-02-2017 Rapport Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
20-01-2017 2017-7168 Pensioenen; beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
11-01-2017 Convenant Belastingdienst en KNB registratie akten en elektronische aangifte overdrachtsbelasting
07-01-2017 geen Code sociale ondernemingen
01-01-2017 Verdragenoverzicht van directe belastingen
23-12-2016 2016-0000223377 Wijziging Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting in verband met schenking voor eigen woning
21-12-2016 Fiscale cijfers 2017
20-12-2016 2016-188319 Goedkeuringsbesluit schulden die deel uitmaken van algemeenheid waarop vruchtgebruik rust voor jaren 2012-2016
08-12-2016 2016-101667 Investeringsaftrek. Wijziging van het besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB2014/106M. Goedkeuring m.b.t. zonnepanelen, -boilers en -collectoren
08-12-2016 KWEP 2016/30 De internationale nalatenschap
08-12-2016 2016/101667 Wijziging van het besluit van 17 maart 2004, nr. BLKB2014/106m, Staatscourant 2014, nr. 8550
08-11-2016 2010934 Brief MvVenJ: validatiestelsel filantropie
08-11-2016 BLKB 2016/152 Giftenaftrek of uitdeling
31-10-2016 2016-113962 Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
18-10-2016 BLKB2016/130M Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956
09-08-2016 BLKB/2016/899M Protocol Belastingdienst vermiste personen
15-07-2016 BLKB 2016/764M Loonheffing, diverse onderwerpen
12-07-2016 DGB 2016-2766 SvF: geen cassatie in zaak over ANBI-status voor stichting die watersportactiviteiten organiseert voor bepaalde kwetsbare groep in samenleving
12-07-2016 2016-0000080249 Brief SvF: over vakantiewoningen en btw
12-07-2016 2016-0000080249 Brief MvF: verhuur van 1 vakantiewoning kan al leiden tot ondernemerschap in de Wet OB
07-07-2016 36900 Wijzigingen regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016
01-07-2016 Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsregeling na arrest Hoge Raad inzake indirect aandelenbelang dat geen aanmerkelijk belang is
01-07-2016 2016-0000092244 Brief SvF: definitieve oplossingsrichting afschaffing pensioen in eigen beheer
30-06-2016 2016-0000090489 Brief SvF: reactie m.b.t. verhoogde schenkvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017
28-06-2016 BLKB2016/695M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
06-06-2016 BLKB2016/425 Bekendmaking van de gerechtelijke procedures inzake massaal bezwaar tegen aanslagen box 3 inkomen
02-06-2016 BLKB 2016/616M Intrekking Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
01-06-2016 Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten
27-05-2016 AFP/2016/313 M Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer
27-05-2016 DGB/2016-1410 Verzoek om reactie op het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenhouden'
23-03-2016 2016/025 Een onverwacht hoge rekening
17-03-2016 BLKB 2015-1389 Staatssecretaris van Financiën volgt rechtbank inzake sterftekans bij periodieke gift
15-03-2016 DB/2016-100 U Reactie SvF op vragen in het kader van het schriftelijk overleg inzake pensioen in eigen beheer
17-02-2016 DGB 2016-568 Brief MvF: reactie conclusie van A-G dat box 3 heffing in strijd is met Europees recht
17-02-2016 Nederlandse Franchise Code
15-02-2016 BLKB 2016/19 Besluit fiscaal bestuursrecht (Vervallen, zie 2017-1209)
10-02-2016 DGB 2016-234 Geen cassatie na verwijzingsuitspraak waardering verhuurde woningen met huurbescherming
04-02-2016 BLKB2016/33M KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3; Wijziging besluit van 6 december 2014, nr BLKB 2014/1763M; goedkeuring dubbele begunstiging voor uitkering kapitaalverzekering bij leven
15-01-2016 DGB/2015/5564 U Beantwoording Kamervragen over handelwijze Belastingdienst bij vermissingszaken
14-01-2016 BLKB2016/66 Staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek
11-01-2016 BLKB 2016/99M Fiscale beleggingsinstelling. Wijziging van het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M
11-01-2016 BLKB2016/99M Vennootschapsbelasting; FBI
01-01-2016 Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen
30-12-2015 DB/2015/465M Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns
23-12-2015 Stb. 2015, 544 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2016
17-12-2015 DB/2015/454 U Brief MvF: Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB
17-12-2015 DB/2015/454 U Bijlage: Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB
16-12-2015 Waardering van verpachte gronden in box 3 voor belastingjaar 2015
15-12-2015 BLKB2015/1540M Wijziging Leidraad Invordering 2008
15-12-2015 BLKB 2015/1511M Fonds voor gemene rekening, stapelen van fondsen. Wijziging van het besluit van 11 januari 2007, nr CPP2006/1870M
15-12-2015 BLKB2015/1209M Commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
18-11-2015 BLKB2015/1671M Intrekking diverse besluiten
16-11-2015 BLKB2015/1346M Bedrijfsopvolgingsregeling landbouwonderneming (Wijziging van het besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M)
30-10-2015 88765 Informatieblad bewind bij vermissing van een persoon afwezigheidsbewind
29-09-2015 BLKB2015/464M KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3; Wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014/1763M; goedkeuring bij niet overschrijden bandbreedte-eis 11:1
17-09-2015 2015D34167 Beantwoording kamervragen over vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment
15-09-2015 34300-IX-4 Brief SvF: moties en toezeggingen
08-09-2015 BLKB 2015/1169M Rangschikken van buiten Nederland gelegen landgoederen die een element vormen van het Nederlands cultureel erfgoed
10-07-2015 DGB/2015/3164 Brief SvF: BTW op verkoop van grond
09-07-2015 FM 2015/1090M Aftrekbare kosten in geval van rentemiddeling bij renteherziening gedurende rentevastperiode
03-07-2015 WJZ/785850 (10601) Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
02-07-2015 Strct 2015 nr 19073 Aanpassing regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder per 1 januari 2016
26-06-2015 BLKB2015/903M Massaal bezwaar procedure ingezet tegen bezwaar box 3-heffing
24-06-2015 BLKB 2014-1684 Staatssecretaris volgt Tremanormen voor alimentatie bij ongehuwde samenwoners
19-06-2015 BLKB2015/571M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie BLKB2015/1429M)
16-06-2015 767292-136554-MEVA Brief MVWenS: over bericht 'Medisch specialist mag van Belastingdienst zelfstandig ondernemer blijven'
12-05-2015 FM/2015/685M Kamervragen bewindvoerders en openen bankrekening onderbewindgestelden
20-04-2015 DB2015/136 M Brief SvF: Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen
25-02-2015 BLKB2015/211 M Verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet Vpb
13-01-2015 Waardering van verpachte gronden in box 3 voor belastingjaar 2014
12-01-2015 2013/0025 (COD) Registratieplicht grootaandeelhouders heeft mogelijk gevolgen voor privacy familiebedrijven
19-12-2014 BLKB2014/1415M Giften en algemeen nut beogende instellingen
19-12-2014 36648 Aanpassingsregeling Wlz
18-12-2014 BLKB2014/2176M Wijziging van het besluit van 31 oktober 2012, nr BLKB2012/1752M i.v.m. vervallen goedkeuring gebruik onroerende zaak als bedrijfsmiddel vooruitlopend op de verkoop
18-12-2014 36245 Beleidsregel ter uitvoering van artikel 13a van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
17-12-2014 BLKB2014/2168M Wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014/1763M i.v.m. KEW, SEW en BEW. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties
17-12-2014 BLKB2014/1894M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
17-12-2014 Stb. 2014, nr 579 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2015
17-12-2014 BLKB2014/1894M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
08-12-2014 AFP/2014/1085 Brief SvF: Reactie op vragen en opmerkingen op de brief van 16 september 2014 over Fiscale moties en toezeggingen
06-12-2014 BLKB 2014-704M Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
26-11-2014 BLKB2014/1947M Eigenwoningregeling. Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr CPP2009/2342M i.v.m. woning in aanbouw
21-11-2014 DGB 2014-5821 Intrekking cassatie: stichting aanleg en exploitatie kunstgrasveld is ondernemer; geen misbruik van recht
20-11-2014 Stb. 2014, 464 Besluit tot wijziging van Uitvoeringsbesluit Successiewet wegens vastlegging van informatieplicht voor bepaalde financiële ondernemingen en invoering van informatieplicht voor voormalige ANBI’s
04-11-2014 577811 Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
27-10-2014 Stb. 2014, 420 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
17-10-2014 568831 Brief MvVenJ: Validatiestelsel filantropie
17-10-2014 2014-0000556688 Brief MvBZenK: Antwoorden op vragen van het lid Krol over het bericht dat de Schenkingsvrijstelling nieuwbouw volgens NVB-bouw in feite nu al verlopen is
15-10-2014 BLKB2013M/1870M Internationale aspecten schenk- en erfbelasting
02-10-2014 BLKB2014/1782M Fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
17-09-2014 BLKB2014/1321M Wijziging van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M i.v.m. tegemoetkoming bij dividenduitkering na overlijden
16-09-2014 AFP/2014/806 bijlage Brief MvF: bouwstenen notitie schenk- en erfbelasting
16-09-2014 AFP/2014/780 Kamerbrief Keuzes voor een beter belastingstelsel
16-09-2014 AFP/2014/806 Brief MvF: Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer
11-09-2014 BLKB2014/112M Verkoop onder voorwaarden (Vervallen, zie 2022-26653)
08-09-2014 AFP/2014/785 U Brief SvF: Antwoorden op vragen van het lid Bashir over de schenkingsregeling bij een koophuis
04-09-2014 333 Wijziging besluit omgevingsrecht
30-07-2014 BLKB/2014/125M Vrijstellingen; Onderwijsvrijstelling
17-07-2014 BLKB2014/546M Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
16-07-2014 BLKB2014/362M (Op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
15-07-2014 MvVWS: factsheet Hervorming langdurige zorg
15-07-2014 Belastingdienst: vragen en antwoorden verhuurderheffing
08-07-2014 436935 Beleidsregel over voeren van verweer in procedures met betrekking tot vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van redelijke termijn
03-07-2014 DB2014/272 Brief MvF: Verder met de werkkostenregeling
03-07-2014 DB/2014/280 Brief MvF: Winstbox
01-07-2014 14-601-1 Modelpensioenovereenkomst Belastingdienst DGA
23-06-2014 BLKB/2013/2058M Middeling
10-06-2014 2014-0000309386 Brief MvBZK: Toepassing overgangsregeling eigenwoningschuld bij beëindiging partnerschap
03-06-2014 BLKB 2014/816 Lijfrente in de winstsfeer
25-04-2014 AFP/2014/302 Brief SvF: Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer
10-04-2014 BLKB2014/506M Intrekking diverse besluiten
08-04-2014 IENM/BSK-2014/70066 Brief MvIenM: beantwoording vragen over wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht
28-03-2014 DGB 2014-1075 Geen cassatie in feitelijke zaak over bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
28-03-2014 AFP/2014/ 252U Brief Mvf: inzake Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014
21-03-2014 487708 Beantwoording Kamervragen over door SMCO aangekondigde procedure bij EHRM
19-03-2014 DV/2014/1 U Brief SvF: btw op isolatiemateriaal
17-03-2014 BLKB 2014/106M Investeringsaftrek
17-03-2014 BLBK2014/106m Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB2014/106M
12-02-2014 Waardering van verpachte gronden in box 3 voor belastingjaar 2013
29-01-2014 Stb. 2014, nr 46 Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren
30-12-2013 DB 2013/599M Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen bij Belastingpakket 2014
21-12-2013 Inspecteur komt terug op eerder ingenomen standpunt: art. 1 lid 3 SW geldt wel bij quasi-wettelijke verdeling
18-12-2013 Stb. 2013, nr 569 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2014
18-12-2013 BLKB 2013/2001M Fondswerving en kantines
18-12-2013 BLKB2013/2292M Wijziging Leidraad Invordering 2008
11-12-2013 Stb. 2013, nr 34549 Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met enkele vrijstellingen voor de vergunningplicht
04-12-2013 DGB 2013-6494 Reactie SvF: uitspraak uitsluitend belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer nemen
04-12-2013 Stcrt. 2013, 34331 Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting
07-11-2013 MvF: veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen
31-10-2013 Concept regeling verhuudersheffing
28-10-2013 BLKB2013/1910M Wijziging Leidraad Invordering 2008
22-10-2013 DB/2012/401 M Brief SvF: publicatie uitvoeringsregeling Geefwet
17-10-2013 Stb. 2013, 423 Wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning
14-10-2013 28846 Vaststelling van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970
27-09-2013 26451 Wijziging van de Regeling vervreemdingen woongelegenheden
25-09-2013 26622 Circulaire verkoop corporatiewoningen
25-09-2013 DGB/2013/3650 U Brief SvF: beantwoording Kamervragen arrest hof in Luxemburg
19-09-2013 BLKB2013/1686M Levering en verhuur van onroerende zaken
17-09-2013 Belastingdienst: vragen en antwoorden verhuurderheffing
30-08-2013 Nieuwsbericht: Kabinet verzacht vermogensinkomensbijtelling
14-08-2013 FM/2013/1302 U Verwerving van 10%-belang in vermogensbeheerder: verklaring van geen bezwaar vereist
20-07-2013 107098-DMO Brief SvMVS: partnervrijstelling Successiewet voor mantelzorger vervalt per 1 januari 2015
12-07-2013 DB 2013/366 M Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
12-07-2013 FM 2013/1284 M Vrijstelling curator, bewindvoerder en mentor van art. 2:80 Wft
02-07-2013 BLKB2013/791M Waardering van serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013
28-06-2013 DB2013/335 Wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
26-06-2013 123144-105010-Z Brief SvVWS: vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO
21-06-2013 BLKB/2013/642M Vrijstelling. Diverse onderwerpen
19-06-2013 DGB/2013/3067 U Brief SvF: over de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen
14-06-2013 DB/2013/226M Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten
10-06-2013 DB2013-301M Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
01-06-2013 Informatieblad: verhuurdersheffing
31-05-2013 AFP/2013/254 U Brief SvF: over de fiscale regeling van hypotheekrenteaftrek
29-05-2013 FM/2013/860 U Brief MvF: over de vergunningplicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebied van onder andere curatele en bewindvoering
28-05-2013 BLKB2013/909M Partnerregeling voor mantelzorgers
25-05-2013 DB/2013/234 U Brief SvF: toelichting op voorgenomen fiscale maatregelen ANBI's
26-04-2013 DGB 2013/201M Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht
19-04-2013 AFP 2013/178 U Brief SvF: verzoek om nadere informatie over lopende infractieprocedures Financiën
16-04-2013 Reactie SvF: woning en buurwoning vormden één eigen woning
04-04-2013 BLKB2013/473M Persoonsgebonden aftrek. Uitgaven voor Specifieke zorgkosten en Scholingsuitgaven
03-04-2013 DB/2013/143 U Brief SvF: over crisisheffing
26-03-2013 BLKB/2013/400M Kleine ondernemersregeling
25-03-2013 BLKB 2013/88M Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil
25-03-2013 BLKB2013/110M Toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
22-03-2013 Vragen en antwoorden over verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen
20-03-2013 Nieuwsbericht: definitieve goedkeuring van EC voor extra belastingvoordeel cultuurgiften
19-03-2013 Nieuwsbericht: jaar langer extra belastingvoordeel voor giften aan cultuur
18-03-2013 BLKB 2013/27M Pensioenen; prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking
12-03-2013 DGB 2013-801 Reactie SvF: terbeschikkingstellingsregeling vanaf zekerstelling door digra
11-03-2013 Vragen en antwoorden overgangsrecht levensloopregeling
11-03-2013 2013-0000142912 Antwoorden op de vragen over de nieuwe financieringsconstructe voor koopwoningen uit het woonakkoord
07-03-2013 DB/2013/96 M Brief SvF: werkkostenregeling
05-03-2013 Brief SvF: werking art. 3.119g Wet IB 2001 voor bestaande eigenwoningschulden
26-02-2013 DGB/2013/844 U Brief SvF: over inkomstenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor DGA's met meerdere BV's
26-02-2013 FM/2013/50 U Brief MvF: over de vergunningplicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebied van onder andere curatele en bewindvoering
26-02-2013 BLKB/352M Eigenwoningrente; Tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld
14-02-2013 BLKB 2013-279M Vragen en antwoorden fondswerving en kantines
14-02-2013 BLKB 2013-279M Besluit en vragen en antwoorden fondswerving en kantines
28-01-2013 2013A005 Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
18-01-2013 DB/2012/500 U Brief SvF: beantwoording kamervragen van het lid Omtzigt over de multiplier in de Geefwet
17-01-2013 BLKB2012/1221M Bedrijfsopvolgingsregeling
01-01-2013 Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006
28-12-2012 104185-100678-DMO Brief MvVWS: antwoorden op kamervragen over mantelzorgers die geen compliment krijgen
21-12-2012 BLKB2012/1963M Wijziging Leidraad Invordering 2008
21-12-2012 Strct 2012, nr 26439 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen bij Belastingpakket 2013
20-12-2012 Stb. 2012, nr 694 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2013
14-12-2012 329692 Brief MvVenJ: beantwoording vragen over oude economische eigendomsrechten
14-12-2012 FM/2012/1919 Brief MvF: versoepeling hypotheekregels voor starters met perspectief op inkomensstijging
13-12-2012 AFP/2012/850 Brief SvF: betreffende de hypotheekrenteaftrek
12-12-2012 FM/2012/1887 M Tijdelijke regeling hypothecair krediet
07-12-2012 Vragen over wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek
04-12-2012 BLKB2012/1642M Thincapregeling
20-11-2012 104462-100717-DMO Brief SvVWS
20-11-2012 DGB/2012/7023 Brief SvF: inzake het besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf - en schenkbelasting als massaal bezwaar
05-11-2012 IFZ2012/614M Buitenlandse belastingplicht van niet-ondernemende verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen
26-10-2012 AFP/2012/744 U Brief SvF: tegemoetkoming voor mensen met een restschuld
25-10-2012 DGB/2012/6564 M Brief SvF: besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf - en schenkbelasting als massaal bezwaar
22-10-2012 DB/2012/401 M Brief SvF: publicatie uitvoeringsregeling Geefwet (bijlage)
01-10-2012 DGB/2012/5345 U Brief SvF: over verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond
21-09-2012 Vragen en antwoorden BTW verhoging 19 naar 21 procent
10-09-2012 DB/2012/80M Brief SvF: over vermindering pensioenaanspraken particuliere pensioen-BV's
06-09-2012 DGB/2012/4484 U Kamervragen over mantelzorgcompliment en erfbelasting
03-09-2012 Nieuwsbericht: verlenging termijn 13 WBR naar 36 maanden
31-08-2012 BLKB 2012/1399M Verruiming termijn bij doorverkoop
22-08-2012 DGB/2012/4747 U Brief SvF: over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956
19-06-2012 DB 2012/248 Wijziging van de Uitvoeringsregeling IB 2001, de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, de Uitvoeringsregeling AWR en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
06-06-2012 DGB/2012/2952 U Brief SvF: over de erfbelasting over een niet verkochte woning
25-05-2012 BLKB 2012/863M Verlaging tarief bij verkrijging van woningen
25-05-2012 AFP/2012/208 U Brief SvF: over grensoverschrijdende successie belasting problemen in de EU
10-05-2012 DB/2012/179 U Brief SvF: over de gevolgen van het fiscaal partnerbegrip voor mantelzorgverleners
02-05-2012 DGB/2012/2422M Brief SvF: over giftenaftrek teruggeschonken vrijwilligersvergoeding
06-04-2012 DV/2012/109 U Brief SvF: over de fiscale behandeling van waterwoningen
29-03-2012 DMO-SSO/3110260 Brief MvVWS: beleidsbrief mantelzorg
20-03-2012 DB/2012/122U Brief SvF: voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet
09-02-2012 DV/2011/596 U Brief SvF: petitie voor ruimere terugwerkende kracht regeling betreffende de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting
08-02-2012 2012Z01307 Brief MvBZK: inzake stijgende WOZ-waarderingen
06-02-2012 DB2012-34 Brief SvF: reactie op toezeggingen tijdens algemeen overleg huwelijksvermogensrecht
25-01-2012 DGB/2011/7844U Brief SvF: over de erfbelasting over een niet verkochte woning
30-12-2011 DB 2011/402M Geen notariële akte vereist voor verhoogde vrijstelling schenkbelasting eigen woning
30-12-2011 Strct 2011, nr 22974 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen bij Belastingpakket 2012
23-12-2011 DB/2011/0442 M Brief SvF: ontwikkeling Wet WOZ
22-12-2011 Stb. 2011, nr 677 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2012
20-12-2011 BLKB 2011/1954M Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
15-12-2011 Nieuwsbericht: versoepeling regels verklaring van erfrecht
25-11-2011 BLKB2011/1541M Waardering van serviceflats
14-11-2011 DGB/2011/6811 U Brief SvF: over vruchtgebruik en erfbelasting
11-11-2011 BLKB2011/1208M Fiscale partnerregeling en heffingskortingen (Vervallen, zie 2021-210997)
21-10-2011 Veelgestelde vragen tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting (KNB)
18-10-2011 DGB/2011/5072 U Brief SvF: kamervragen over het artikel 'De levensgenieter krijgt 'levenslang' oftewel eens genoten altijd genoten'
10-10-2011 DB/2011/293 U Brief SvF: onjuiste waardebepaling van verhuurde panden in box 3 en de Successiewet
06-10-2011 BLKB2011/566M Intrekking diverse besluiten
09-09-2011 AFP2011/559U Brief SvF: fiscale toezeggingen
03-09-2011 Nieuwsbericht: oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper
30-08-2011 BLKB2011/1231M Pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten
19-07-2011 Veel gestelde vragen over werkkostenregeling
08-07-2011 DGB/2011/4258 U Brief SvF: uitvoering motie staken navordering afgetrokken vrijwilligersbijdragen over de jaren 2008 tot en met 2010
01-07-2011 BLKB 2011/1290M Tijdelijk verlaagd tarief bij verkrijging woningen
01-07-2011 AFEP/U217 Brief MvF: dekking verlaging overdrachtsbelasting
23-06-2011 DGB/2011/3467U Brief SvF: vragen van het lid Schouten over de ANBI - status
08-06-2011 DGB/2011/3043 U Brief SvF: over vrijstelling monumentenpanden overdrachtsbelasting
06-06-2011 DB/2011/138U Brief SvF: over het fiscale partnerbegrip
01-06-2011 BLKB 2011/1000M Toepassing verlaagd tarief; renovatie en herstel van woningen
11-04-2011 De Fiscale agenda: naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel
07-04-2011 DGB 2011-1369 Reactie SvF: geen belastbare schenking nu geen sprake was van verarming
29-03-2011 DB 2011/57 M Wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
09-03-2011 Strct. 2011, nr 4102 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2011
08-03-2011 DV 2011/44 M Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
11-01-2011 DGB/2010/8460 Brief SvF: over de vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk
30-12-2010 Strct 2010, nr 21111 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen bij Belastingpakket 2011
23-12-2010 Stb. 2010, nr 885 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2011
14-12-2010 DGB2010/873M Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing (Vervallen, zie DGBD 267621)
08-12-2010 Uitleg belastingverdragenoverzicht
08-12-2010 Uitleg overzicht belastingverdragen
23-11-2010 Stb. 2009, nr 615 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2010 (verbetering)
05-11-2010 DB/2010/181U Brief SvF: motie en toezegging inzake het partnerbegrip
04-11-2010 AFP/2010/574 Brief SvF: antwoorden n.a.v. wetgevingsoverleg Belastingplan 2011 c.a.
01-11-2010 Vragen en antwoorden bij het besluit Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (1)
01-11-2010 Vragen en antwoorden bij het besluit Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (2)
14-09-2010 DGB2010/3544M Intrekking Toelichting Overdrachtsbelasting
09-09-2010 Nieuwsbericht: deblokkeren spaarloon
30-08-2010 AFP2010/364U Brief MvF: tijdelijke maatregelen woningmarkt
30-08-2010 DV-10-339M Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen
26-08-2010 DGB2010/3057M Eigenwoningregeling; bijleenregeling (Vervallen, zie 2021-25187)
06-08-2010 DGB2010/3706M Goed koopmansgebruik: Passiefpost; Voorziening
12-07-2010 DGB2010/701M Vervallen besluiten
09-07-2010 DGB2010/1322M Spaarloon; vrijval tegoed van de jaren 2006 tot en met 2009
05-07-2010 DGB2010/872M Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging huwelijkse voorwaarden. Pleegkind
30-06-2010 DGB2010/3333M Intrekking diverse besluiten
30-06-2010 DGB 2010/3599M Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting
30-06-2010 DGB2010/1683M Registratie van akten
30-06-2010 DGB2010/3599M Terugwerkende kracht bij geruisloze inbreng in een besloten vennootschap
19-06-2010 WJZ/213992 (8287) Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011
10-06-2010 DGB2010/877M Aftrekposten nalatenschap
10-06-2010 DGB2010/921 Eigenwoningrente
10-06-2010 DGB2010/2574M Buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland
10-06-2010 DGB2010/676M Salaire differé. Executeurbeloning
04-06-2010 DGB/2010/3657 U Brief MvF: acties Belastingdienst gericht op onbekend buitenlands vermogen
18-05-2010 DB 2010/103 M Wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
29-04-2010 DGB 2010-1974 Brief SvF: over vragen inzake overdrachten woning ouders-kind
20-04-2010 DGB2010/1572M Intrekking van beleidsbesluiten
11-03-2010 DGB 2010-1285 Toelichting minister van 11 maart 2010, nr. DGB 2010-1285
11-03-2010 DGB 2010-1285 Reactie SvF: testamentaire lijfrente-uitkering niet belast als periodieke uitkering
10-03-2010 DV 2010/76 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregels
09-03-2010 AFP 2010/114 Brief SvF: Beantwoording kamervragen rondom onduidelijkheid over dertig jaar hypotheekrenteaftrek
08-03-2010 DGB2010/565M Correctieverplichting
08-03-2010 DGB2010/1188M Afschrijvingen
06-02-2010 DGB2010/671M Ondernemerschap. Terugwerkende kracht (Vervallen, zie 2021-20252)
06-02-2010 DGB2010/623M Intrekking diverse besluiten
04-01-2010 179831 Brief MvOCW: subsidieregeling voor Rijksmonumenten
23-12-2009 Stb. 2009, nr 615 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten bij Belastingpakket 2010
17-12-2009 DB 2009-175 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
17-12-2009 Strct 2009, nr 20549 Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen bij Belastingpakket 2010
16-12-2009 CPP2009/2357M Intrekking beleidsbesluiten
11-12-2009 CPP2009/519M Kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden
11-12-2009 BCPP2009-2509 Vragen betreffende inkeerregeling
30-11-2009 Nieuwsbericht: aflossing spaarhypotheek blijft onbelast
24-11-2009 CPP2009/2342M Eigenwoningregeling
26-10-2009 CPP2009/1227M Ondernemingspensioenfondsen; Aftrek extra dotaties bij kortetermijnherstelplannen
30-09-2009 DGB/2009/4690 U Brief SvF: gecoordineerde aanpak buitenlands vermogen en belastingparadijzen
15-09-2009 CPP2009/1799M Gebruikelijkloonregeling; loonsverlaging bij omzetdaling
07-09-2009 CPP2009/483M Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen (Vervallen, zie 2018-68650)
07-09-2009 CPP2009/1531M Besluit voorkoming dubbele belasting, doorschuiving na overlijden
20-08-2009 TRCJZ/2009/913 Besluit tot wijziging besluit herverkaveling
05-08-2009 CPP2009/1096M Ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
22-06-2009 2009Z08452 Brief SvF: over de toepasselijkheid van de vrijwilligersregeling voor woningbouwcorporaties
19-06-2009 2935450 Regeling landelijke sportorganisaties Successiewet 1956
05-06-2009 AFP/2009/341U Brief SvF: een meer uniform partnerbegrip en leefvormneutraliteit in het belastingstelsel
05-06-2009 AFP/2009/314U Brief SvF: een meer uniform partnerbegrip en leefvormneutraliteit in het belastingstelsel (bijlage)
05-06-2009 AFP/2009/341U Brief SvF: een meer uniform partnerbegrip en leefvormneutraliteit in het belastingstelsel (antwoorden SvF)
20-04-2009 DGB/2009/1878U Brief SvF: contante waarde lijfrenteverplichting niet aftrekbaar
15-04-2009 DB/2009/181M Brief SvF: partnerbegrip in de fiscaliteit
24-03-2009 CPP2009/170M Direct durfkapitaal (Vervallen, zie 2021-239504)
23-03-2009 110621 Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
23-02-2009 DGB/2009/0800 U Brief SvF: over het geen recht hebben op hypotheekrenteaftrek vanwege het faillissement van Icesave
13-01-2009 DGB/2008/6442 U Brief SvF: over invordering successierecht als vermogen vastzit in onroerende zaken
10-12-2008 DB 2008/697M Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
09-12-2008 CPP2008/2412M Aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang
21-11-2008 3396570 Brief MvA: over gevolgen kredietcrisis
10-11-2008 Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2008
16-09-2008 CPP2008/1626M Terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
28-07-2008 DGB 2008-03937 Brief SvF: belastingontduiking en buitenlands vermogen
12-06-2008 CPP2008/1137M Leidraad Invordering 2008 (Vervallen, zie 2021-14323)
09-06-2008 DB 2008-00340 Ministerie van Financiën 09-06-2008, nr DB 2008-00340
27-05-2008 CPP2008/302M Vervallen besluiten
10-03-2008 CPP2008/291M Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
10-03-2008 DGB 2008-856 Reactie SvF: samenwerkingsverband was geen ondernemer voor de omzetbelasting
21-12-2007 CPP2007/3160 DGA en gevolgen Van der Steen arrest
20-12-2007 CPP2007/1092M Openstelling van Natuurschoonwetlandgoederen
21-08-2007 DV 2007/00051M Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
16-07-2007 DGB 2007-3180 Reactie SvF: economische eigendom van aandelen ná overdracht onroerende zaak
26-06-2007 CPP2007/265M Vrijstelling; interne reorganisatie met een stichting of vereniging als top van het concern
15-03-2007 DGB 2007- 786 Reactie SvF: samenloopregeling van toepassing nu er voldoende samenhang bestond met verkrijging pand
21-02-2007 CPP2007/30M Fiscale eenheid; intrekkingsbesluit
05-02-2007 IFZ2006/588M Persoonsgebonden aftrek. Doorschuiven buitenlands voordeel uit sparen en beleggen
01-02-2007 DB 2007-31 M Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 en Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
11-01-2007 CPP2006/1870M Fonds voor gemene rekening, toestemmingsvereiste
20-12-2006 DV 2006/00790 M Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
14-12-2006 TR CJZ/2006/3910 Regeling inrichting landelijk gebied
06-07-2006 DB2006/261M Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
16-05-2006 Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten 2006
31-03-2006 CPP2006/507M Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of beroepspensioen, een loonbelastingstamrecht of een kapitaalverzekering eigen woning
29-03-2006 DV 2006-00192 U Brief SvF: inzake het proefschrift 'De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting'
08-03-2006 CPP2005/3338M Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten
24-01-2006 CPP2005/3134M Winst uit onderneming; vermogensetikettering
19-01-2006 CPP2006/73M Meewerkaftrek. Meewerkbeloning
17-01-2006 CPP2005/1489M Coöperaties; Diverse onderwerpen
01-01-2006 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2006
23-12-2005 CPP2005/2730M Belastingplicht van vereningingen en stichtingen
23-12-2005 CPP2005/2731M Subjectieve vrijstellingen; fictieve kostenaftrek; herbestedingsreserve
07-12-2005 CPP2005/1402M Willekeurige afschrijving
21-11-2005 DGB 2005-6328 Reactie SvF: invulling begrip 'vervaardigd goed'
24-06-2005 CPP2005/1323M Oudedagsreserve
19-05-2005 WV2005/97M Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering
27-04-2005 CPP2004/2807M Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
08-03-2005 DGB 2005-598 Reactie SvF: geen schenking omdat de wil tot bevoordeling niet aannemelijk is gemaakt
26-01-2005 CPP2005/180M Verkrijging blote eigendom van landerijen in gedeelten en toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting
18-01-2005 WT2005-01-18 Nieuwsbericht: Belastingdienst beschikt over Franse koopaktes
24-08-2004 CPP2004/1912M Winst uit onderneming; privé gebruik woning
03-08-2004 CPP2004/1709M BTW bij verkoop van aandelen
03-08-2004 CPP2004/882M Emigrerende ondernemers en staking onderneming
01-03-2004 DGB2004-739 Hardheidsclausule van toepassing bij samenloop van art. 13 en 9 lid 4 WBR
18-02-2004 WV2003/396M Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering
22-01-2004 CPP2003/2802M Correctie privé-gebruik auto: gevolgen wijzingen IB-wetgeving
09-01-2004 CPP2003/1934M Verkoop onder voorbehoud vruchtgebruik
12-06-2003 CPP2003/1450M Wijziging mandatering besluit Natuurschoonwet 1928
28-04-2003 DGB2003/2121M Op een factuur ten onrechte vermelde BTW
19-08-2002 CPP2002/1372M Overgangsmaatregel waardering eigen woning SW, 2002
24-10-2001 CPP2001/2110M Besluit heffingsrente (vervallen)
02-03-2001 CPP2001/464M Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
10-03-1997 DB97/273M Minimale looptijd van giften in de vorm van termijn en van lijfrenten
02-01-1992 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992
20-12-1991 Notarisverklaring
21-08-1987 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van een service-flatgebouw 1987
01-08-1987 Bijlage Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van een service-flatgebouw 1987
22-11-1983 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1983
01-11-1983 Bijlage Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1983
28-01-1975 Reglement van splitsing van de eigendom van een service-flatgebouw 1975
22-02-1973 Modelreglement bij splitsing van eigendom 1973
07-09-1972 Modellen betreffende splitsing in appartementsrechten 1972
27-07-1960 DO/1853 Resolutie 27 juli 1960 nr DO-1853
Datum Nummer Titel
16-12-2021 2021-258581 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2022-20850)
12-11-2021 2021-210997 Goedkeuringen fiscale partnerregeling en heffingskortingen (2021-210997) (Vervallen, zie 2022-278079)
24-09-2021 2021-191442 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2021-258581)
29-06-2021 2021-121034 Startersvrijstelling en 2%-tarief (Vervallen, zie 2022-1)
28-06-2021 2021-117469 Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld (Vervallen, zie 2021-20581)
28-04-2021 2021-7915 Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2022-188573)
28-04-2021 2021-7901 Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2022-188642)
28-04-2021 2021-5953 Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2022-188692)
28-04-2021 2021-5991 Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2022-188681)
25-03-2021 2021-7241 Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld (Vervallen, zie 2021-117469)
25-03-2021 2021-1729 Besluit beroep in Belastingzaken 2021-1 (Vervallen, zie 2021-18832)
21-12-2020 2020-247116 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2021-38397)
16-12-2020 2020-27806 Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld (Vervallen, zie 2021-7241)
29-09-2020 2020-19833 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2020-247116)
22-09-2020 2020-20122 Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld (Vervallen, zie 2020-27806)
26-06-2020 2020-13425 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2020-19833)
16-06-2020 2020-12560 Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2020-19833)
16-06-2020 2020-109040 Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld (Vervallen; zie 2020-20122))
06-05-2020 2020-9594 Actualisatie beleidsbesluit fiscale maatregelen in verband met het coronavirus (Vervallen, zie 2020-12560)
06-05-2020 2020-85139 Goedkeuringen met betrekking tot de eigenwoningschuld en betaalpauzes wegens het coronavirus (Vervallen, zie 2020-109040)
22-04-2020 2020-8499 Versoepeling faciliteit geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer in verband met Coronavirus (geactualiseerd besluit) (Vervallen, zie 2020-9594)
14-04-2020 2020-6767 Versoepeling faciliteit geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer in verband met Coronavirus (Vervallen, zie 2020-8499)
03-07-2019 2019-36844 Vaststelling boetebedragen voor verkoop van woningen zonder geldig energielabel (Vervallen, zie 2021-45088)
09-05-2019 2019-3013 Aanpassing van de beleidsbesluiten voor bedrijfsfusie, juridische splitsing en juridische fusie aan de invoering van artikel 15b Wet Vpb (earningsstrippingmaatregel)
13-02-2019 2019-0000012049 Deelnemingsvrijstelling (Vervallen, zie 2020-0000000002)
20-12-2018 2018-24470 art. 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2019-187751)
18-10-2018 2018-23862 Verlenging termijn aanlevering informatieformulier pensioen in eigen beheer en mede-ondertekening door partner (Vervallen, zie 2020-845)
08-10-2018 Versie 2.0 Richtlijnen vereffening nalatenschappen (Vervallen, zie Versie 3.0)
18-09-2018 Versie 7.0 Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2018 (Vervallen, zie Versie 8.0)
09-05-2018 2018-52448 Winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid. Van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten (Vervallen, zie 2020-54978)
19-03-2018 2018-25029 Erfbelasting. Tijdelijke maatregel belastingrente
05-02-2018 2018-5551 Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam (Vervallen, zie 2019-30576)
22-12-2017 2017-16288 Omzetbelasting. Toelichting Tabel I (Vervallen, zie 2022-6334)
24-11-2017 2017-126948 Pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht (Vervallen, zie 2018-28514)
21-11-2017 2017-18782 Partnerregeling; partnerschap pleegkind (Vervallen, zie 2021-239504) (Vervallen, zie 2021-239504)
28-08-2017 2017-168377 Omzetbelasting. Toelichting Tabel I (Vervallen, zie 2017-16288)
07-04-2017 2017-59142 Besluit Beroep in Belastingzaken 2017 (Vervallen, zie 2021-1729)
22-03-2017 2017-7412 Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer - coulancetermijn (Loonbelasting)
20-01-2017 BLKB2016/803M Deelnemingsvrijstelling (Vervallen, zie 2019-0000012049)
01-10-2016 Versie oktober 2016 Kennisgroep Verzekeringsproducten: vragen en antwoorden overgangsregime KEW SEW en BEW (Vervallen, zie versie 2 april 2020) (Vervallen, zie Versie 2 april 2020)
15-07-2016 BLKB2016/765M Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen (Vervallen, zie 2017-188201)
24-06-2016 BLKB2016/365M Besluit Beroep in Belastingzaken 2016 (Vervallen, zie 2017-59142)
02-06-2016 BLKB2016-508M Samenloop met omzetbelasting bij bouwterreinen enkel op basis van de btw-richtlijn (Vervallen, zie 2017-51500)
07-03-2016 BLKB 2016/360M Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
23-12-2015 BLKB2015/1429M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie BLKB2016/695M)
27-11-2015 BLKB 2015/1486M Eigenwoningrente; Boeterente en rentemiddeling
06-11-2015 BLKB2015/830M Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht. (Vervallen, zie 2017-126948)
27-10-2015 BLKB2015/864M Herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit (Vervallen, zie nr 2022-4487)
15-10-2015 BLKB 2015/794M Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit (Vervallen, zie 2021-64140)
28-09-2015 BLKB 2015/396M Giftenaftrek of uitdeling (Vervallen, zie BLKB 2016/152)
03-09-2015 BLKB2015/1080M Minimumwaarderingsregel niet van toepassing is bij afkoop van een lijfrentevoorziening. Wijziging besluit van 13 juni 2012, nr BLKB2012/283M (Vervallen, zie 2019-115021)
19-08-2015 BLKB 2015/449M Wijziging van het besluit van 29 juni 2011, nr BLKB2011/310M. Natuurschoonwet 1928. Mandatering (Vervallen, zie 2020-204084)
12-08-2015 BLKB 2015/520M Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2021-5991)
02-07-2015 BLKB/2015/762M Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Wijziging van het besluit van 7 september 2009, nr. CPP2009/1290M
03-06-2015 BLKB 2015/463M Tijdelijke mogelijkheid om zonder heffing van inkomstenbelasting te hoge inleg of premie teruggestort te krijgen. Wijziging besluit van 13 juni 2012, nr BLKB2012/283M. (Vervallen, zie 2019-115021)
27-05-2015 BLKB2015/555M Inkomstenbelasting. Toeslagen. Partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
08-05-2015 BLKB2015/409M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3); Wijziging van het besluit van 3 september 2013, nr BLKB2013/662M; Goedkeuring defiscalisering als vruchtgebruik binnen twee jaar na overlijden juridisch wordt gevestigd (Vervallen, zie 2016-113962)
20-04-2015 BLKB 2015/488M Schenk- en erfbelasting. Waardering (Vervallen, zie 2022-0000013460)
20-03-2015 BLKB2015-0188M Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer (Vervallen, zie 2022-192540)
27-01-2015 BLKB2015/33M Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2021-5953)
27-01-2015 BLKB2015/34M Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2021-7901)
27-01-2015 BLKB 2015/38M Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie 2021-7915)
21-01-2015 BLKB2015-0106M Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer (Vervallen, zie BLKB2015-0188M)
07-01-2015 BLKB2015/62M Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB 2016/19)
17-12-2014 BLKB2014/2132M Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Vervallen, zie 2017-7168)
17-12-2014 BLKB2014/1590M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie BLKB2015/571M)
16-12-2014 BLKB2014/2137M Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr DGB2010/4620M i.v.m. fiscale eenheid tussen zustermaatschappijen met buitenlandse moedermaatschappij of bij buitenlandse tussenmaatschappij
06-12-2014 BLKB2014/1763M KEW, SEW en BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 (Vervallen, zie 2017-81019)
05-11-2014 BLKB2014/1865M Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw (Vervallen, zie 2018-194402)
23-09-2014 BLKB2014/1702M Actualisering besluit pensioen- en stamrechten (Vervallen, zie BLKB2015/830M)
04-09-2014 BLKB2014/123M Omzetbelasting. Toelichting tabel 1 (Vervallen, zie 2017-168377)
30-06-2014 BLKB 2014/54M Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie BLKB2015/34M)
27-06-2014 versie juni 2014 Kennisgroep Verzekeringsproducten: vragen en antwoorden inzake overgangsregime KEW SEW en BEW (Vervallen, zie Versie oktober 2016)
23-06-2014 BLKB2014/1033M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie BLKB2014/1894M)
23-06-2014 BLKB2014/1033M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
03-06-2014 BLKB/2014/194M Besluit overdrachtsbelasting Belastbaar feit (Vervallen, zie BLKB 2015/794M)
10-04-2014 BLKB2014/0549M Loonheffingen. Diverse onderwerpen (Vervallen, zie BLKB 2016/764M)
21-02-2014 BLKB 2014/286M Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (Vervallen, zie 2021-15229) (Vervallen, zie 2021-15229)
21-02-2014 BLKB2014/342M Eigenwoningrente; Vruchtgebruiker en eigenwoningrente
18-02-2014 BLKB2014/15M Vennootschapsbelasting; dividendbelasting, FBI (Vervallen, zie 2022/219522)
21-01-2014 1 Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen (Vervallen, zie 2)
20-12-2013 BLKB 2013/2253M Landbouw (Vervallen, zie 2017-21605)
18-12-2013 BLKB2013/995M Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB2015/62M)
16-12-2013 BLKB2013/1814M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie BLKB2014/1590M)
14-11-2013 IFZ 2013/184M Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (Vervallen, zie 2018-6865)
07-10-2013 BLKB2013/1289M Eigenwoningrente; Ondernemerswoning wordt eigen woning (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
18-09-2013 BLKB2013/0799M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie BLKB2014/1033M)
18-09-2013 BLKB2013/0799M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
16-09-2013 BLKB2013/0801M Loonheffingen. Diverse onderwerpen (Vervallen, zie BLKB2014/0549M)
16-09-2013 BLKB2013/1699M Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning
03-09-2013 BLKB2013/662M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (Vervallen, zie 2016-113962)
02-09-2013 BLKB2013/509M Besluit tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling (Vervallen, zie BLKB2015/571M)
31-07-2013 versie juli 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten: vragen en antwoorden inzake overgangsregime KEW SEW en BEW (Vervallen, zie versie juni 2014)
10-07-2013 BLKB/2013/1130M Ondernemingsfaciliteiten (Vervallen, zie 2018-50125)
09-07-2013 DGB 2013/3621M Vrijgestelde beleggingsinstelling; AIFM-richtlijn (Vervallen, zie BLKB2015/1671M)
27-06-2013 BLKB2013/490M KEW, SEW en BEW. Overgangsrecht (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
28-05-2013 BLKB2013/956M KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
19-04-2013 BLKB2013/503M Eigenwoningrente; Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
01-04-2013 Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening
25-03-2013 BLKB2013/536M Eigenwoningregeling; Startersleningen (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
21-03-2013 versie maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten: vragen en antwoorden overgangsregime KEW SEW en BEW (Vervallen, zie versie juli 2013)
09-03-2013 BLKB2013/1604M Eigenwoningrente; Gevolgen verstreken periode 30-jaarstermijn voor aflossingseis (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
09-03-2013 BLKB2013/1604M Eigenwoningrente; Gevolgen verstreken periode 30-jaarstermijn voor aflossingseis (voorbeelden) (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
07-03-2013 BLKB 2013/233M Huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
28-02-2013 BLKB/2013/305M Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (Vervallen, zie BLKB2014/123M)
27-02-2013 BLKB2013/312M Eigenwoningregeling; Bouwrente (Vervallen, zie BLKB2014/506M)
27-02-2013 BLKB2013/322M KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn (Vervallen, zie BLKB2013/956M)
12-02-2013 BLKB2013/43M Pensioenen; beschikbare premie-regelingen-en kapitaalovereenkomsten (Vervallen, zie BLKB2014/2132M)
30-01-2013 BLKB2013/59M Eigenwoningregeling; Startersleningen (Vervallen, zie BLKB2013/536M)
21-12-2012 BLKB2012/1994M KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn (Vervallen, zie BLKB2013/322M)
20-12-2012 BLKB 2012/1982M Fondswerving en kantines (Vervallen, zie BLKB 2013/2001M)
20-12-2012 BLKB2012/1977M KEW, SEW en BEW. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties (Vervallen, zie BLKB2014/2168M)
20-12-2012 BLKB2012/417M Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing (Vervallen, zie 2018-194402)
13-12-2012 BLKB2012/1761M Pensioenen; beschikbare premie-regelingen-en kapitaalovereenkomsten (vervallen, zie 12-02-2013 BLKB 2013/43M)
13-12-2012 BLKB/2012/1629M Kleine ondernemersregeling (vervallen, zie BLKB/2013/400M)
21-11-2012 BLKB 2012/1962M Diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden (Vervallen, zie BLKB 2018/84956)
31-10-2012 BLKB2012/1752M Samenloop (Vervallen, zie 2017-51500)
23-10-2012 BLKB2012/1665M Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal
16-10-2012 BLKB/2012/611M Ondernemingsfaciliteiten (Vervallen, zie BLKB/2013/1130M)
04-09-2012 BLKB2012/101M Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit (Vervallen, zie 2018-27139)
30-08-2012 BLKB/2012/791M Teruggaaf van betaalde belasting (Vervallen, zie 2019-128190)
27-06-2012 BLKB/2012/477M Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (Vervallen, zie BLKB 2014-704M)
13-06-2012 BLKB2012/283M Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (Vervallen, zie 2019-115021)
02-06-2012 DGB 2012/2190M Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning (Vervallen, zie DGB 2013/201M)
27-04-2012 BLKB2012/157M Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag (Vervallen, zie BLKB2015/830M)
04-04-2012 BLKB2012/103M Toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 (Vervallen, zie BLKB2016/130M)
27-02-2012 BLKB2012/52M Besluit informatieverstrekking notaris (Vervallen, zie BLKB2013/995M)
16-02-2012 BLKB 2012/8M (Op)waardering; willekeurige afschrijving; verruimde achterwaartse verliesverrekening (Vervallen, zie BLKB2014/362M)
16-02-2012 BLKB 2012/137M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (Vervallen, zie BLKB2013/662M)
17-01-2012 BLKB 2011/2384M Middeling (Vervallen, zie BLKB/2013/2058M)
17-01-2012 BLKB 2011/1338M Verlenging termijn goedkeuring bij de verkrijging van de juridische eigendom van een nieuw vervaardigde onroerende zaak door de economische eigenaar (Vervallen, zie 2017-51500)
20-12-2011 DGB2011/2248M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie BLKB2013/1814M)
20-12-2011 BLKB2011/2376M Besluit beroep in belastingzaken 2011 (Vervallen, zie BLKB2016/365M)
20-12-2011 BLKB 2011/2594M Fondswerving en kantines (Vervallen, zie BLKB 2012/1982M)
14-12-2011 BLKB2011/1803M Belastbaar feit (Vervallen, zie BLKB/2014/194M)
09-12-2011 BLKB 2011/2061M Herinvesteringsreserve (Vervallen, zie BLKB2015/864M)
25-11-2011 BLKB2011/1828M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie BLKB2013/0799M)
25-11-2011 BLKB 2011/641M Aftrek van omzetbelasting (Vervallen, zie 2020-167584)
21-11-2011 DGB 2011/6870M Verzamelbesluit
27-10-2011 BLKB 2011/26M Toelichting Tabel I (Vervallen, zie BLKB2014/123M)
19-08-2011 BLKB2011/1576M Oud regime lijfrenten en toerekening lijfrentetermijnen aan echtgenoot (Vervallen, zie BLKB2012/283M)
10-08-2011 BLKB/1291M Bestrijding en ontmanteling van structuren met afgezonderd particulier vermogen
05-07-2011 BLKB2011/618M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie BLKB2011/1828M)
05-07-2011 BLKB2011/1087M Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB2013/995M)
29-06-2011 BLKB2011/137M Belastbaar feit (Vervallen, zie BLKB2011/1803M)
29-06-2011 BLKB2011/310M Natuurschoonwet (Vervallen, zie 2020-204084)
27-05-2011 BLKB2011/555M Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding (Vervallen, zie BLKB2013/995M)
04-04-2011 BLKB2011/68M Bedrijfsopvolgingsregeling (Vervallen, zie BLKB2012/1221M)
04-04-2011 BLKB2011/265M Besluit Fiscaal Bestuursrecht (Vervallen, zie BLKB2011/1087M)
04-04-2011 BLKB2011/511M Art. 28a Wet Vpb; omzetting rechtspersoon (Vervallen, zie 2017/116)
17-03-2011 BLKB2011/248M Waardering van verpachte woningen (Vervallen, zie BLKB 2012/137M)
16-03-2011 BLKB 2011/445 Verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom (Vervallen, zie CPP2006/1322M)
15-03-2011 BLKB2011/357M Tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat (vervallen, zie BLKB2012/1062M)
15-01-2011 DGB2010/8223M Dividendbelasting. Verzamelbesluit (Vervallen, zie DGB 2011/6870M)
06-01-2011 DGB2010/6643M Toepassing van art. 10 SW (Vervallen, zie BLKB2012/103M)
19-12-2010 DGB2010/4308M Inkomen uit sparen en beleggen (Vervallen, zie BLKB 2012/137M)
16-12-2010 DGB2010/6799M Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven (Vervallen, zie BLKB2013/995M)
14-12-2010 DGB2010/4620M Fiscale eenheid (Vervallen, zie 2020-06221)
14-12-2010 DGB 2010/6734M Onderwijs; Beroepsopleidingen (Vervallen, zie BLKB/2014/125M)
14-12-2010 DGB2010/6832M Besluit heffingsrente (Vervallen, zie BLKB2013/995M)
14-12-2010 DGB2010/7826M Loonheffingen. Diverse onderwerpen (Vervallen, zie BLKB2013/0801M)
06-12-2010 DGB2010/6677M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie DGB2011/2248M)
29-11-2010 DGB2010/5419M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie BLKB2011/618M)
15-11-2010 DGB2010/5437M Verzamelbesluit
13-10-2010 DGB2010/1981M Winst; landbouwproblematiek (Vervallen, zie 2018-115091)
27-09-2010 DGB2010/1004M Ondernemingsfaciliteiten (Vervallen, zie BLKB/2012/611M)
15-09-2010 DGB2010/602M Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing (Vervallen, zie BLKB2012/417M)
14-09-2010 DGB2010/1124M Samenloop (Vervallen, zie BLKB2012/1752M)
09-09-2010 DGB2010/2733M Pensioenen; opbouw, eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum en overgangsrecht. Stamrechten (Vervallen, zie BLKB2015/830M)
31-08-2010 DGB2010/876M Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil (Vervallen, zie BLKB 2013/88M)
30-08-2010 DV-10-339M Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen (vervallen, zie BLKB 2011/26M)
26-08-2010 DGB2010/1879M Vervoer; reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto
26-08-2010 DGB2010/2527M Diverse onderwerpen
12-07-2010 DGB2010/2154M Deelnemingsvrijstelling; standpunten over de toepassing van de art. 13 e.v. Wet Vpb (Vervallen, zie BLKB2016/803M)
12-07-2010 DGB2010/4141M Doorschuiffaciliteit bij inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV
28-06-2010 DGB2010/3203M Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst (Vervallen, zie DGB2010/6677M)
10-06-2010 DGB2010/875M Kwijtschelding (Vervallen, zie 2020-157866)
10-06-2010 DGB2010/778M Waardering (Vervallen, zie BLKB 2015/488M)
25-05-2010 DGB2010/878M Internationale aspecten (Vervallen, zie BLKB2013M/1870M)
10-05-2010 DGB2010/3119M Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen (Vervallen, zie BLKB2012/283M)
06-04-2010 DGB2010/1594M Giften en algemeen nut beogende instellingen (Vervallen, zie BLKB2014/1415M)
18-03-2010 DGB2010/745M Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen (Vervallen, zie BLKB2011/1208M)
19-02-2010 CPP2010/0002M Vrijstelling; juridische fusie, taakoverdracht en diverse onderwerpen (Vervallen, zie BLKB/2013/642M)
22-01-2010 DGB 2010/415 M Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (Vervallen, zie BLKB 2011/1954M)
21-01-2010 DGB2010/372M Vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven (Vervallen, zie BLKB2013/473M)
24-12-2009 CPP2009/2156M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie DGB2010/3203M)
23-12-2009 CPP 2009/2495M Toepassing integratieheffing; intrekking goedkeuring
21-12-2009 CPP2009/1487M Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (vervallen, zie BLKB2012/1761M)
16-12-2009 CPP2009/2371M Giften en algemeen nut beogende instellingen (Vervallen, zie DGB2010/1594M)
16-12-2009 CPP2009/83M Herinvesteringsreserve; Overheidsingrijpen (Vervallen, zie BLKB 2011/2061M)
10-12-2009 CPP2009/2461M Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven (Vervallen, zie DGB2010/6799M)
08-12-2009 CPP2009/1368M Subjectieve vrijstellingen (Vervallen, zie 2018-24470)
23-11-2009 CPP2009/674M Diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden (vervallen, zie BLKB 2012/1962M)
13-11-2009 CPP2009/354M Dividendbelasting. Verzamelbesluit
02-11-2009 CPP2009/998M Eigenwoningregeling (Vervallen, zie CPP2009/2342M)
29-10-2009 CPP2009/2148M Eigenwoningrente (Vervallen, zie DGB2010/921)
28-10-2009 CPP2009/1820M Vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven gehandicapten, scholingsuitgaven en Zorgverzekeringswet (Vervallen, zie 2021-239504)
15-09-2009 CPP2009/813M Fiscale beleggingsinstelling
15-09-2009 CPP2009/1116M Investeringsaftrek (Vervallen, zie BLKB 2014/106M)
07-09-2009 CPP2009/1290M Aftrek uitgaven voor monumentenpanden (Vervallen, zie BLKB 2016/360M)
31-08-2009 CPP2009/1092M Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen (Vervallen, zie 2018-81323)
28-08-2009 DGB 2009-4064 Reactie SvF: Belastinglatentie evenredig toerekenen
14-07-2009 CPP2008/137M Levering en verhuur van onroerende zaken (Vervallen, zie BLKB2013/1686M)
06-07-2009 CPP2009/1028M Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (Vervallen, zie DGB 2010/415 M)
25-06-2009 CPP2009/1062M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie CPP2009/2156M)
24-06-2009 CPP2009/773M Belastbaar feit; juridische fusie of taakoverdracht tussen algemeen nut beogende instellingen of verenigingen (Vervallen, zie CPP2010/0002M)
10-06-2009 CPP2009/838M Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen (vervallen, zie BLKB 2012/175M)
10-06-2009 CPP2009/1076M Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2010/0002M)
28-04-2009 CPP2008/1118M KEW, SEW, BEW en voor 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 (Vervallen, zie BLKB2014/1763M)
20-02-2009 CPP2009/78M Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen, zie DGB2010/5419M)
12-02-2009 CPP2009/263M Administratieve en factureringsverplichtingen (Vervallen, zie BLKB/2012/477M)
12-12-2008 CPP2008/708M Fiscale beleggingsinstelling (Vervallen, zie CPP2009/813M)
09-12-2008 CPP2008/2635M Besluit Fiscaal Bestuursrecht
09-12-2008 CPP2008/2386M Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (Vervallen, zie CPP2009/1062M)
01-12-2008 CPP2008/520M Resultaat uit overige werkzaamheden (Vervallen, zie BLKB 2014/286M)
27-11-2008 CPP2008/2130M Giften (Vervallen, zie CPP2009/2371M)
14-10-2008 CPP2008/1426M Schenkingen tussen echtgenoten bij wijziging huwelijksgoederenregime (Vervallen, zie DGB2010/872M)
29-09-2008 CPP2008/1008M Bedrijfsfusie. Toepassing art. 14 lid 2 Wet Vpb (Vervallen, zie BLKB 2015/520M)
12-09-2008 CPP2008/93M Eigenwoningregeling (Vervallen, zie CPP2009/998M)
11-09-2008 CPP2008/355M Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2009/1076M)
11-09-2008 CPP2008/355M Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2009/1076M)
08-09-2008 CPP2008/1727M Pensioenen: opbouw, eigen beheer en overgangsrecht. Stamrechten (Vervallen, zie DGB2010/2733M)
18-07-2008 CPP2008/1425M Fictieve verkrijging; levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing (Vervallen, zie DGB2010/873M)
18-07-2008 CPP2008/163M Geruisloze doorschuiving (Vervallen, zie 2018-64996)
03-07-2008 CPP2008/447M Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (Vervallen, zie 2019-6904)
16-06-2008 CPP2008/68M Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Vervallen, zie CPP2009/1290M)
03-06-2008 CPP2008/287M Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen (Vervallen, zie DGB2010/3119M)
03-06-2008 CPP2008/288M Echtscheiding; kapitaalverzekeringen eigen woning en ‘oude’ kapitaalverzekeringen (Vervallen, zie CPP2008/1118M)
30-05-2008 CPP2008/1005M Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie (Vervallen, zie DGB2010/602M)
06-05-2008 CPP2008/984M Verliesverrekening. Toepassing van art. 20a Wet Vpb (Vervallen, zie BLKB2015/211 M)
17-04-2008 DGB 2008-1430 Reactie SvF: Geen belaste verkrijging door fuserende woningstichting verkregen
12-03-2008 DGB 2008-923 Reactie SvF: Landbouwstructuurvrijstelling bleek toch van toepassing
07-03-2008 CPP2007/3267M Besluit heffingsrente (Vervallen, zie DGB2010/6832M)
26-02-2008 CPP2008/257M Deelnemingsvrijstelling; standpunten over de toepassing van de artikelen 13 e.v. van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vervallen, zie DGB2010/2154M)
07-01-2008 CPP2007/3207M Besluit Fiscaal Bestuursrecht
21-12-2007 CPP2007/2873 Giften (Vervallen, zie CPP2008/2130M)
21-12-2007 CPP2007/2996 Kwijtschelding (Vervallen, zie DGB2010/875M)
12-12-2007 CPP2007/2793M Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen (Vervallen, zie DGB2010/745M)
11-10-2007 CPP2007/205M Natuurschoonwet 1928 (Vervallen, zie BLKB2011/310M)
10-10-2007 CPP2007/383M Bedrijfsopvolgingsregeling (Vervallen, zie BLKB2011/68M)
26-09-2007 CPP2007/1201M Winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid. Van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten. (Vervallen, zie 2018-52448)
22-08-2007 CPP2007/1465M Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen
09-08-2007 CPP2006/1883M Vrijstelling; bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer (Vervallen, zie DGB2010/1004M)
09-08-2007 CPP2007/1355M Aandelen in onroerende-zaaklichamen (Vervallen, zie BLKB2011/137M)
04-07-2007 CPP2007/521M Waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen (Vervallen, zie CPP2009/1092M)
26-06-2007 CPP2007/265M Vrijstelling; interne reorganisatie met een stichting of vereniging als top van het concern (Vervallen, zie DGB2010/1004M)
21-06-2007 CPP2007/1223M Tarief. Verkrijging door aanstaande echtgenoot, aanstaande partner, ex-echtgenoot of ex-partner. Gemeenschappelijke huishouding bij opname in tehuis (Vervallen, zie DGB2010/872M)
13-06-2007 CPP2007/1077M Fondswerving en kantines (Vervallen, zie BLKB 2011/2594M)
14-03-2007 CPP2006/1574M Economische eigendom; executoriale verkoop; akte van gunning
07-03-2007 CPP2006/933M Verkrijging binnen zes maanden na vorige verkrijging; doorverkoop grond met woning in aanbouw (Vervallen, zie 2017-36415)
07-03-2007 CPP2006/349M Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners (Vervallen, zie CPP2008/355M)
01-03-2007 CPP2006/372M Verkrijging door verdeling (Vervallen, zie 2018-50125)
20-02-2007 CPP2006/1942M Eigenwoningregeling; bijleenregeling (Vervallen, zie DGB2010/3057M)
19-02-2007 CPP2006/1969M Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil (Vervallen, zie DGB2010/876M)
19-02-2007 CPP2006/878M Maatstaf van heffing (Vervallen, zie 2017-36415)
13-02-2007 CPP2007/289M Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
13-02-2007 CPP2007/130M Fictieve verkrijging, levensverzekering en derdenbeding (vervallen, zie CPP2008/1425M)
11-01-2007 CPP2006/1869M Commanditaire vennootschap en toestemmingsvereiste (Vervallen, zie BLKB2015/1209M)
22-12-2006 CPP2006/2363M Eerstedagsmelding (Vervallen, zie CPP2009/78M)
07-12-2006 CPP2006/1322M Verkoop onder voorwaarden door woningcorporaties
05-12-2006 CPP2006/1173M Herinvesteringsreserve (Vervallen, zie CPP2009/83M)
23-11-2006 CPP2006/737M Kapitaalverzekering eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
23-11-2006 CPP2006/2674M Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit (Vervallen, zie BLKB2012/101M)
13-11-2006 CPP2006/412M Eigenwoningrente (Vervallen, zie CPP2009/2148M)
18-08-2006 CPP2005/2923M Uitgezonderde verkrijgingen (Vervallen, zie BLKB2011/137M)
18-08-2006 CPP2006/1958M Waardering (Vervallen, zie DGB2010/778M)
06-07-2006 DGB2006/857M Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (Vervallen, zie BLKB 2016/616M)
22-06-2006 CPP2000/19M Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing, algemene toestemming aan de inspecteur voor de afdoening van verzoeken om toepassing van artikel 14a, derde lid, Wet Vpb (Vervallen, zie BLKB2015/33M)
15-06-2006 CPP2005/3096M Besluit landbouw (Vervallen, zie BLKB 2013/2253M)
24-05-2006 CPP2006/76M Resultaat uit overige werkzaamheden (Vervallen, zie CPP2008/520M)
11-05-2006 CPP2005/2575M Aftrek uitgaven voor monumentenpanden (Vervallen, zie CPP2008/68M)
14-03-2006 CPP2005/2748M Schenking door oprichters stichting
08-03-2006 CPP2005/1463M Investeringsaftrek (Vervallen, zie CPP2009/1116M)
22-02-2006 CPP2005/3058M Duurzaam gescheiden leven (Vervallen, zie BLKB2011/1208M)
16-02-2006 CPP2005/2787M Aftrekposten nalatenschap (Vervallen, zie DGB2010/877M)
30-01-2006 CPP2005/1675M Fiscale beleggingsinstellingen (Vervallen, zie CPP2008/708M)
27-12-2005 CPP2005/2573M Geruisloze terugkeer; standpunten (Vervallen, zie 2018/99281)
21-12-2005 CPP2005/2548M Intrekking diverse besluiten
21-12-2005 CPP2005/2645M Inbreng van een onderneming in een vennootschap (Vervallen, zie DGB2010/1004M)
21-12-2005 CPP2005/2546M Aanvang 10-jaarsperiode. Peildatum Nederlanderschap. Invloed huwelijksgoederenrecht bij schenking (Vervallen, zie DGB2010/878M)
07-12-2005 CPP2005/1649M Voorkoming van dubbele belasting 2001 voor dubbel successie- en schenkingsrecht. Recht van overgang (Vervallen, zie DGB2010/878M)
07-12-2005 CPP2005/1676M Beleggingsinstellingen; afwijkingen op grond van art. 28, derde lid, VPB 1969 (Vervallen, zie CPP2008/708M)
31-10-2005 CPP2005/1272M Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) (Vervallen, zie DGB2010/4308M)
25-10-2005 CPP2005/2073M Eigen woning (Vervallen, zie CPP2006/1942M)
26-08-2005 CPP2005/2100M Direct durfkapitaal (Vervallen, zie CPP2009/170M)
15-06-2005 CPP2005/723M Transparantie samenwerkingsverbanden in het BTW-compensatiefonds (vervallen, zie CPP2009/838M)
01-06-2005 CPP2005/1077M Besluit beroep in belastingzaken 2005 (Vervallen, zie BLKB2011/2376M)
03-05-2005 CPP2005/370M Teruggaaf belasting (vervallen, zie BLKB/2012/791M)
03-05-2005 CPP2004/3039M Omzetting lidmaatschapsrechten in appartementsrechten (Vervallen, zie 2017-36415)
13-04-2005 CPP2005/952M Kwalificatie als bouwterrein bij een gefaseerde bouwvergunning (vervallen, zie CPP2008/137M)
18-02-2005 CPP2004/1011M Verbetering landbouwstructuur (Vervallen, zie CPP2008/355M)
18-02-2005 WV 2004-00291 Brief SvF: Knellpunten rond landbouwvrijstellingen in de Wet op belastingen van rechtsverkeer
16-02-2005 CPP2004/2183M Fiscale eenheid; verrekening voorvoegingsverliezen; regeling nieuw opgerichte dochtermaatschappij (Vervallen, zie CPP2009/263M)
19-01-2005 CPP2004/2799M Keuzevermogen; tijdstip waarop de keuze voor privé- vermogen of bedrijfsvermogen uiterlijk moet worden gemaakt; kenbaarheid keuze (Vervallen, zie BLKB 2011/641M)
12-01-2005 CPP2004/2422M Vaststelling pensioenbijdragen bij eigen beheer
31-12-2004 CPP2004/1568M Geruisloze omzetting; onttrekking vermogensbestanddelen (Vervallen, zie DGB 2010/3599M)
28-12-2004 CPP2004/633M Lijfrenten in de winstsfeer (Vervallen, zie BLKB 2014/816)
18-12-2004 CPP2004/2730M Wijziging moeder-dochterrichtlijn. Kwalificatie rechtsvormen
12-11-2004 CPP2004/1679M Ruilverkaveling en overdrachtsbelasting (Vervallen, zie BLKB/2013/642M)
11-11-2004 CPP2004/814M Goed koopmansgebruik; Voorzieningen
22-09-2004 CPP2004/812M Fiscale eenheid. Meegeven van verliezen aan te ontvoegen dochtermaatschappij (Vervallen, zie DGB2010/4620M)
12-08-2004 CPP2004/257M Voorwaardelijke testamentaire ouderlijke boedelverdeling (Vervallen, zie CPP2006/1958M)
11-08-2004 DGB2004/4221M Omzetbelasting en verhuur van onroerende zaken (Vervallen, zie CPP2008/137M)
11-08-2004 CPP2004/664M Standaardvoorwaarden geruisloze omzetting (Vervallen, zie DGB 2010/3599M)
03-08-2004 CPP2004/1121M Salaire differé en samenloop van successierecht met loon- of inkomstenbelasting (Vervallen, zie DGB2010/676M)
13-07-2004 CPP2004/1030M Loon, verhaalsrecht omzetten in geldlening
01-07-2004 CPP2004/1199M Onttrekking land bouwgrond voor bouw van woning
22-06-2004 CPP2004/1010M Winst; landbouwproblematiek (Vervallen, zie DGB2010/1981M)
16-06-2004 CPP2004/1029M Omzetting van lidmaatschappen in appartementsrechten (Vervallen, zie 2017-36415)
06-05-2004 CPP2004/692M BTW-compensatiefonds; aanleg/aanpassing van infrastructuur (vervallen, zie CPP2009/838M)
27-04-2004 DGB2004/1164M Bedrijfsopvolging (Vervallen, zie BLKB2012/1963M)
08-03-2004 CPP2003/2026M Beleid inzake pleegkinderen (Vervallen, zie DGB2010/872M)
03-03-2004 CPP2003/3120M BTW-compensatiefonds; reikwijdte transparantiebesluit (vervallen, zie CPP2009/838M)
22-01-2004 CPP2003/602M Overgangsregeling bij verhuur van goederen door maat aan maatschap (Vervallen, zie BLKB 2011/641M)
22-01-2004 CPP2003/2803M Keuzevrijheid voor investeringsgoederen (vervallen, zie BLKB 2011/641M)
22-01-2004 CPP2003/2801M Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het privégebruik van een directeur grootaandeelhouder (vervallen, zie BLKB 2011/2560M)
08-01-2004 DGB 2004/52M Verhuur (bedrijfs)ruimte. Leegstand in de referentieperiode voorafgaande aan het gebruik en ontbinding van de huurovereenkomst (Vervallen, zie CPP2008/137M)
07-01-2004 CPP2003/3090M Verhuur van vakantiewoningen; verhuurorganisaties (vervallen, zie CPP2008/137M)
19-12-2003 CPP2003/2684M Herziening aftrek BTW bij vòòr 2003 onder Toelichting Gemeenten vallende lichamen (vervallen, zie CPP2009/838M)
01-10-2003 CPP2003/1606M Eigenwoningregeling. Renteaftrek. Woonvereniging (Vervallen, zie DGB2010/921)
23-09-2003 CPP2003/1711M Ondernemerschap. Commanditaire vennoten (art. 3.4 Wet IB 2001) (Vervallen, zie DGB2010/671M)
19-08-2003 CPP2003/1973M Vermindering aanslag bij terugdraaien van schenking (Vervallen, zie DGB2010/1572M)
15-08-2003 CPP2003/1964M BTW-compensatiefonds; aftakking van hoofdriool (vervallen, zie CPP2009/838M)
15-08-2003 CPP2003/1905M Samenloop schenkingsrecht en overdrachtsbelasting (Vervallen, zie DGB2010/1572M)
07-08-2003 CPP2003/1857M Vrijstelling voor levering van onroerende zaken; appartementen met een cascogarantie (vervallen, zie CPP2008/137M)
07-08-2003 CPP2003/1855M Vrijstelling verhuur o.g. binnen vakantiebestedingsbedrijf e.d. (Vervallen, zie CPP2008/137M)
07-08-2003 CPP2003/1813M Creditering bij omzetting (Vervallen, zie 2018-50125)
20-06-2003 DGB2003/3042M Overgangsregeling voor samenwerkingsverbanden van publiekrechtelijke lichamen ivm intrekking Toelichting Gemeenten (vervallen, zie CPP2009/838M)
04-06-2003 CPP2003/1372M Verkrijgingen door musea (Vervallen, zie CPP2008/302M)
13-05-2003 CPP2003/1095M Schenking aan gehandicapte voor aanschaf auto
06-03-2003 CPP2003/573M Heffing BTW bij curator in faillissement (Vervallen, zie BLKB 2018/84956)
20-02-2003 CPP2002/3267M Geruisloze terugkeer uit BV (Vervallen, zie 2018/99281)
14-02-2003 CPP2003/248M Recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds bij doorlopende prestaties (vervallen, zie CPP2009/838M)
19-12-2002 CPP2002/3210M Certificeren van vermogen via stichtingen (Vervallen, zie DGB2010/1572M)
19-12-2002 CPP2002/3658M Heffing van omzetbelasting ten aanzien van gemeenten (vervallen, zie CPP2009/838M)
18-12-2002 CPP2002/3533M Vragen en antwoorden bij besluit uitvoering bestemmings- en saneringsplannen (vervallen, zie CPP2009/838M)
27-11-2002 CPP2002/896M Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten (Vervallen, zie CPP2008/1727M)
23-07-2002 CPP2002/2257M BTW bij uitvoering bestemmings- en saneringsplannen; overgangsregeling ivm BTW-compensatiefonds (vervallen, zie CPP2009/838M)
13-05-2002 CPP2002/897M Toepassing hardheidsclausule in verband met omzetbelasting (Vervallen, zie DGB2010/1124M)
12-04-2002 CPP2002/137M Doorschuiving bij staking door overlijden (art. 3.62 wet IB 2001); verhuurde onderneming (Vervallen, zie 2018-64996)
25-02-2002 CPP2002/158M Juridische fusie. Verzoeken art. 14b, derde lid, Wet VPB (Vervallen, zie BLKB 2014/54M)
10-12-2001 CPP2001/3087M Boete wegens te late oplevering onroerende zaak (vervallen, zie CPP2008/137M) (Vervallen, zie CPP2008/137M)
06-12-2001 DGB/2001/1010M Voorwaardelijke kwijtschelding bij bedrijfsopvolging en reeds betaalde aanslagen successie- en schenkingsrecht
14-12-2000 CPP2000/2574M Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de wettelijk termijn
04-12-2000 CPP2000/2438M Besluiten IB 2001
01-12-1997 AFZ97/2412 Kaders voor vaststellingsovereenkomsten (Vervallen, zie BLKB2011/265M)
26-08-1997 VB97-1979 Toepassing van art. 15.1.e WBR bij inbreng in een bestaande vennootschap (Vervallen, zie 2018-50125)
12-08-1997 VB97/964 Inbreng van een onderneming in een bestaande naamloze of besloten vennootschap (Vervallen, zie 2018-50125)
05-09-1996 WV96/482M Creditering bij omzetting
18-07-1991 VB1991/1044 Toelichting overdrachtsbelasting (Vervallen, zie DGB2010/3544M)
15-04-1983 282/1403 Maatstaf van heffing bij aanwezigheid ondererfpacht (Vervallen, zie DGB2010/701M)
30-11-1964 D4/8981 Resolutie 30 november 1964