LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Uitspraak

Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten

Uitspraak

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Uitspraak

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Uitspraak

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Aan de aanwijzing van een noodweg kunnen voorwaarden worden verbonden

Procedureverloop
Hoge Raad, 13-11-2020, nr. 19/02914, ECLI:NL:HR:2020:1783

Gerelateerde thema's
Aanwijzing noodweg (art. 5:57 BW)


Mail a friend

Casus
Op bedrijventerrein A zijn een aantal percelen ontwikkeld door daar bedrijfshallen te plaatsen. X c.s. hebben hier in 1992 twee percelen met bedrijfshallen gekocht, perceel B en D. V heeft in 2012 perceel C, gelegen tussen perceel B en D, verkregen. De in- en uitritten van percelen B en D naar de openbare weg lopen over perceel C. X c.s. vorderen dat de in- en uitritten van perceel C worden aangewezen als noodweg ten dienste van de percelen B en D. V vordert dat wanneer de vordering van X c.s. wordt toegewezen, dat in dat geval aan de aanwijzing van de in- en uitritten als noodwegen voorwaarden worden verbonden en dat X c.s. bij het niet naleven van deze voorwaarden een dwangsom kan verbeuren.

Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat op grond van art. 5:57 lid 1 BW de eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg, van de eigenaars van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg ten dienste van zijn erf kan vorderen. Voor het antwoord op de vraag of een noodweg moet worden aangewezen, is in het algemeen beslissend of bij het ontbreken van die noodweg een behoorlijke exploitatie van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.