LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Uitspraak

Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten

Uitspraak

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Uitspraak

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Uitspraak

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-10-2020, nr. 19/02259, ECLI:NL:HR:2020:1710

Gerelateerde thema's
Betaling van een geldsom (art. 6:112 BW)


Mail a friend

Casus
Deze zaak betreft de uitleg van een parkeerovereenkomst waarin onder meer een door A aan B te betalen beschikbaarheidsvergoeding is opgenomen voor het geval minder parkeerabonnementen worden afgenomen dan is overeengekomen. A heeft de facturen met betrekking tot die beschikbaarheidsvergoeding aan B voldaan. A vordert op grond van onverschuldigde betaling dat B wordt veroordeeld tot terugbetaling van de door A uit hoofde van de beschikbaarheidsvergoeding betaalde bedragen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat art. 6:119a BW alleen betrekking heeft op de primaire betalingsverplichting uit de handelsovereenkomst. De wettelijke handelsrente ziet niet op andere geldelijke verplichtingen waartoe zo’n overeenkomst aanleiding kan geven, zoals een vordering uit onverschuldigde betaling.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.