LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Waargenomen notaris in beginsel niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 01-09-2020, nr. 200.268.974/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2020:2320

Gerelateerde thema's
De tuchtrechtspraak (art. 93-99 WNA)


Mail a friend

Casus
Erflater (E) heeft in 2015 bij testament verleden door een kandidaat-notaris (KN), als waarnemer van de notaris (N), beschikt over zijn nalatenschap onder herroeping van eerder gemaakte testamenten. In dit testament zijn A en B tot enige erfgenamen benoemd en is N  benoemd tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder. In 2017 wordt E opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, onder meer omdat hij aan dementie lijdt. Enkele maanden daarna beschikt E bij testament, verleden voor KN, opnieuw over zijn nalatenschap onder herroeping van eerder gemaakte testamenten. E benoemt ook nu A en B tot zijn enige erfgenamen, maar in plaats van N wordt B in dit testament tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder benoemd. E overlijdt en A, klaagster in deze procedure, vraagt N meermaals om het testament van E uit 2009. KN bericht A dat E niet meer dan twee testamenten heeft gemaakt en bovendien zijn de eerder gemaakte testamenten herroepen, waardoor A volgens KN geen rechten kan ontlenen aan de eerder gemaakte testamenten en dus ook geen afschrift hiervan aan A mag worden afgegeven.

A verwijt KN dat hij (samen met B) in 2017 het testament heeft gewijzigd, terwijl E op dat moment wilsonbekwaam was. Ook verwijt A dat KN ten onrechte heeft geweigerd het testament uit 2009 aan haar te verstrekken. Tot slot houdt A ook N ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.