LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Uitspraak

Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig

Vermogensrechtelijke afspraak niet volgens vormvereiste huwelijkse voorwaarden en daarom nietig

Procedureverloop
Hof Den Haag, 19-09-2018, nr. 200.218.275/01, ECLI:NL:GHDHA:2018:2415, Notamail 2018, nr 241

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen


Mail a friend

Casus
M en V zijn met elkaar gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, inhoudende onder andere een verrekenbeding. Enkele dagen na het opstellen van die huwelijkse voorwaarden hebben zij een onderhandse overeenkomst gesloten, vastgelegd op vignetpapier van de KNB. Voor iedere maand dat het huwelijk in stand blijft, is M aan V een bepaald bedrag verschuldigd. De verplichting tot betaling ontstaat pas indien het huwelijk van M en V is ontbonden. Op enig moment scheiden M en V. Het Hof staat voor de vraag of de onderhandse overeenkomst bij notariële akte had moeten worden aangegaan.

Hof
De onderhandse overeenkomst betekent een aanvulling op de eerder door partijen gesloten huwelijkse voorwaarden en staat onmiskenbaar in verband met het huwelijk van partijen. Dat de verplichting tot betaling pas ontstaat bij ontbinding van het huwelijk, doet daar niet aan af. De overeenkomst maakt deel uit van het bij huwelijkse voorwaarden aangegane verrekenbeding en moet daarom als huwelijksvoorwaarde worden aangemerkt. Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte worden aangegaan (art. 1:115 lid 1 BW). Nu de overeenkomst niet is opgemaakt in de vorm van een notariële akte, is het nietig. Het op grond van deze overeenkomst aan V verschuldigde bedrag, hoeft M aldus niet te voldoen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.