LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Uitspraak

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Uitspraak

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 01-10-2019, nr. 200.180.116/01, ECLI:NL:GHARL:2019:7999

Gerelateerde thema's
Legitieme portie (art. 4:63 - 4:92 BW)


Mail a friend

Casus
Erflaatster E heeft in 2001 haar zoon X tot enig erfgenaam benoemd. Haar andere – door haar onterfde – kinderen doen een beroep op hun legitieme portie. In verband met de vaststelling van de waarde van de legitimaire massa zijn onder andere in geschil de forse pinopnames van de bankrekening van E, die X voor haar deed.

Hof
Het Hof leidt uit de gang van zaken bij de pinopnames af dat X hierbij als (stilzwijgend) gevolmachtigde van E optrad. X was dan ook gehouden rekening en verantwoording aan E af te leggen. Volgens het Hof kan in het midden blijven of X jegens de andere kinderen gehouden is rekening en verantwoording af te leggen, nu hij – ook wanneer hij daartoe niet gehouden zou zijn – wel aan de mede-erfgenamen [zie redactieopmerking] uitleg dient te kunnen geven over door hem verrichte financiële handelingen die niet binnen het normale uitgavenpatroon van E vallen. Van dergelijke handelingen is naar het oordeel van het Hof sprake. X kon vanwege zijn intensieve band met E niet volstaan met de stelling dat hij geen zicht had op de uitgaven van E en had meer uitleg moeten geven over de bestemming van de opgenomen gelden.
Het Hof beschouwt een deel van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.