LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 01-10-2019, nr. 200.180.116/01, ECLI:NL:GHARL:2019:7999

Gerelateerde thema's
Legitieme portie (art. 4:63 - 4:92 BW)


Mail a friend

Casus
Erflaatster E heeft in 2001 haar zoon X tot enig erfgenaam benoemd. Haar andere – door haar onterfde – kinderen doen een beroep op hun legitieme portie. In verband met de vaststelling van de waarde van de legitimaire massa zijn onder andere in geschil de forse pinopnames van de bankrekening van E, die X voor haar deed.

Hof
Het Hof leidt uit de gang van zaken bij de pinopnames af dat X hierbij als (stilzwijgend) gevolmachtigde van E optrad. X was dan ook gehouden rekening en verantwoording aan E af te leggen. Volgens het Hof kan in het midden blijven of X jegens de andere kinderen gehouden is rekening en verantwoording af te leggen, nu hij – ook wanneer hij daartoe niet gehouden zou zijn – wel aan de mede-erfgenamen [zie redactieopmerking] uitleg dient te kunnen geven over door hem verrichte financiële handelingen die niet binnen het normale uitgavenpatroon van E vallen. Van dergelijke handelingen is naar het oordeel van het Hof sprake. X kon vanwege zijn intensieve band met E niet volstaan met de stelling dat hij geen zicht had op de uitgaven van E en had meer uitleg moeten geven over de bestemming van de opgenomen gelden.
Het Hof beschouwt een deel van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.