LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding

Procedureverloop
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 10-04-2019, nr. 201805859/1/A2, ECLI:NL:RVS:2019:1124, Notamail 2019, nr 85

Gerelateerde thema's
Verdeling van de nalatenschap
Omgevingswet
Verdeling


Mail a friend

Casus
X heeft in 2005 krachtens erfopvolging een onverdeeld één derde aandeel in de eigendom van een woning verkregen. De woning is vervolgens voor het geheel aan X toegedeeld (art. 3:182 BW), onder de verplichting voor X om aan zijn mede-erfgenamen een uitkering wegens overbedeling te voldoen. X heeft de gemeente in 2017 verzocht om planschadevergoeding, omdat X schade heeft geleden ten gevolge van een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente wijst dit verzoek af. Voor het 1/3e deel dat X krachtens erfopvolging heeft verkregen, geldt naar het oordeel van de gemeente dat de voorzienbaarheid van planologisch nadeel niet aan X kan worden tegengeworpen. Dit deel komt echter niet voor tegemoetkoming in aanmerking, omdat het niet uitstijgt boven het in de wet neergelegde minimale normaal maatschappelijk risico van 2% van de waarde van de woning (art. 6.2 Wet ruimtelijke ordening). Voor het overige, te weten 2/3e deel van de woning, stelt de gemeente dat X dit gedeelte heeft 'gekocht' van de overige erfgenamen, waardoor dit deel niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt.
Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland (7 juni 2018, nr 18/1269, brondocument niet beschikbaar) heeft X het merendeel van de woning (2/3e deel) verkregen onder bijzondere titel. Tegen de uitspraak van de Rechtbank heeft X hoger beroep ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.