LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding

Procedureverloop
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 10-04-2019, nr. 201805859/1/A2, ECLI:NL:RVS:2019:1124, Notamail 2019, nr 85

Gerelateerde thema's
Verdeling van de nalatenschap
Omgevingswet
Verdeling


Mail a friend

Casus
X heeft in 2005 krachtens erfopvolging een onverdeeld één derde aandeel in de eigendom van een woning verkregen. De woning is vervolgens voor het geheel aan X toegedeeld (art. 3:182 BW), onder de verplichting voor X om aan zijn mede-erfgenamen een uitkering wegens overbedeling te voldoen. X heeft de gemeente in 2017 verzocht om planschadevergoeding, omdat X schade heeft geleden ten gevolge van een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente wijst dit verzoek af. Voor het 1/3e deel dat X krachtens erfopvolging heeft verkregen, geldt naar het oordeel van de gemeente dat de voorzienbaarheid van planologisch nadeel niet aan X kan worden tegengeworpen. Dit deel komt echter niet voor tegemoetkoming in aanmerking, omdat het niet uitstijgt boven het in de wet neergelegde minimale normaal maatschappelijk risico van 2% van de waarde van de woning (art. 6.2 Wet ruimtelijke ordening). Voor het overige, te weten 2/3e deel van de woning, stelt de gemeente dat X dit gedeelte heeft 'gekocht' van de overige erfgenamen, waardoor dit deel niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt.
Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland (7 juni 2018, nr 18/1269, brondocument niet beschikbaar) heeft X het merendeel van de woning (2/3e deel) verkregen onder bijzondere titel. Tegen de uitspraak van de Rechtbank heeft X hoger beroep ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.