LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, nr. 200.177.023, ECLI:NL:GHARL:2018:7343, Notamail 2018, nr 218

Gerelateerde thema's
De kwalitatieve verbintenis (verplichting)


Mail a friend

Casus
A was eigenaar van een perceel grond. In 1989 is dat perceel gesplitst en is een deel van het perceel overgedragen aan B. In de leveringsakte zijn onder andere snoei- en kapbepalingen met betrekking tot het erf van B (de 'snoei- en kapregeling') opgenomen. In 2005 verkoopt de weduwe van B haar perceel aan C. Alle in 1989 overgelegde bepalingen worden overgenomen in de leveringsakte. A verkoopt op zijn beurt zijn perceel in 2012 aan D, maar overname van de gemaakte afspraken in de leveringsakte blijft achterwege. Vervolgens krijgen C en D onenigheid over de vraag of, en zo ja op grond waarvan, de snoei- en kapregeling van toepassing is op het perceel van C.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat D aan de snoei- en kapregeling in de akte van C geen rechten kan ontlenen. Tegen dat oordeel gaat D in hoger beroep.

Hof
De vraag die tussen partijen voornamelijk speelt, is hoe de snoei- en kapregeling uitgelegd en gekwalificeerd moet worden. Uitleg leidt tot de conclusie dat van een erfdienstbaarheid geen sprake is. Uit de overige inhoud van de akte kan niet worden afgeleid dat partijen de bedoeling hadden een erfdienstbaarheid te vestigen. In een andere bepaling is namelijk wel (expliciet) een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.