LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, nr. 200.177.023, ECLI:NL:GHARL:2018:7343, Notamail 2018, nr 218

Gerelateerde thema's
De kwalitatieve verbintenis (verplichting)


Mail a friend

Casus
A was eigenaar van een perceel grond. In 1989 is dat perceel gesplitst en is een deel van het perceel overgedragen aan B. In de leveringsakte zijn onder andere snoei- en kapbepalingen met betrekking tot het erf van B (de 'snoei- en kapregeling') opgenomen. In 2005 verkoopt de weduwe van B haar perceel aan C. Alle in 1989 overgelegde bepalingen worden overgenomen in de leveringsakte. A verkoopt op zijn beurt zijn perceel in 2012 aan D, maar overname van de gemaakte afspraken in de leveringsakte blijft achterwege. Vervolgens krijgen C en D onenigheid over de vraag of, en zo ja op grond waarvan, de snoei- en kapregeling van toepassing is op het perceel van C.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat D aan de snoei- en kapregeling in de akte van C geen rechten kan ontlenen. Tegen dat oordeel gaat D in hoger beroep.

Hof
De vraag die tussen partijen voornamelijk speelt, is hoe de snoei- en kapregeling uitgelegd en gekwalificeerd moet worden. Uitleg leidt tot de conclusie dat van een erfdienstbaarheid geen sprake is. Uit de overige inhoud van de akte kan niet worden afgeleid dat partijen de bedoeling hadden een erfdienstbaarheid te vestigen. In een andere bepaling is namelijk wel (expliciet) een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.