LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, nr. 200.177.023, ECLI:NL:GHARL:2018:7343, Notamail 2018, nr 218

Gerelateerde thema's
De kwalitatieve verbintenis (verplichting)


Mail a friend

Casus
A was eigenaar van een perceel grond. In 1989 is dat perceel gesplitst en is een deel van het perceel overgedragen aan B. In de leveringsakte zijn onder andere snoei- en kapbepalingen met betrekking tot het erf van B (de 'snoei- en kapregeling') opgenomen. In 2005 verkoopt de weduwe van B haar perceel aan C. Alle in 1989 overgelegde bepalingen worden overgenomen in de leveringsakte. A verkoopt op zijn beurt zijn perceel in 2012 aan D, maar overname van de gemaakte afspraken in de leveringsakte blijft achterwege. Vervolgens krijgen C en D onenigheid over de vraag of, en zo ja op grond waarvan, de snoei- en kapregeling van toepassing is op het perceel van C.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat D aan de snoei- en kapregeling in de akte van C geen rechten kan ontlenen. Tegen dat oordeel gaat D in hoger beroep.

Hof
De vraag die tussen partijen voornamelijk speelt, is hoe de snoei- en kapregeling uitgelegd en gekwalificeerd moet worden. Uitleg leidt tot de conclusie dat van een erfdienstbaarheid geen sprake is. Uit de overige inhoud van de akte kan niet worden afgeleid dat partijen de bedoeling hadden een erfdienstbaarheid te vestigen. In een andere bepaling is namelijk wel (expliciet) een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.