LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, nr. 200.177.023, ECLI:NL:GHARL:2018:7343, Notamail 2018, nr 218

Gerelateerde thema's
De kwalitatieve verbintenis (verplichting)


Mail a friend

Casus
A was eigenaar van een perceel grond. In 1989 is dat perceel gesplitst en is een deel van het perceel overgedragen aan B. In de leveringsakte zijn onder andere snoei- en kapbepalingen met betrekking tot het erf van B (de 'snoei- en kapregeling') opgenomen. In 2005 verkoopt de weduwe van B haar perceel aan C. Alle in 1989 overgelegde bepalingen worden overgenomen in de leveringsakte. A verkoopt op zijn beurt zijn perceel in 2012 aan D, maar overname van de gemaakte afspraken in de leveringsakte blijft achterwege. Vervolgens krijgen C en D onenigheid over de vraag of, en zo ja op grond waarvan, de snoei- en kapregeling van toepassing is op het perceel van C.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat D aan de snoei- en kapregeling in de akte van C geen rechten kan ontlenen. Tegen dat oordeel gaat D in hoger beroep.

Hof
De vraag die tussen partijen voornamelijk speelt, is hoe de snoei- en kapregeling uitgelegd en gekwalificeerd moet worden. Uitleg leidt tot de conclusie dat van een erfdienstbaarheid geen sprake is. Uit de overige inhoud van de akte kan niet worden afgeleid dat partijen de bedoeling hadden een erfdienstbaarheid te vestigen. In een andere bepaling is namelijk wel (expliciet) een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.