LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht

Uitspraak

Kantonrechter wijst machtiging af voor verbinden van minderjarige tot volstorting aandelen in een BV

Uitspraak

Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning

Uitspraak

Geen omzetbelasting verschuldigd omdat verkoper van nieuwbouwwoning geen ondernemer was

Uitspraak

Rechtbank oordeelt dat gebruiksrecht onder algemene titel is overgegaan op de erfgenamen

Uitspraak

Notaris hoeft uitbetaling depot niet op te schorten in geval van aankondiging mogelijk te leggen conservatoir beslag

Uitspraak

Hof aanvaardt de werkwijze van de Inspecteur ten aanzien van de navorderingsaanslag

Uitspraak

Geen verlaagd tarief omdat units kwalificeren als hotelkamers

Uitspraak

Inspecteur mocht navorderingsaanslag opleggen omdat mogelijkheid bestond dat de in de aangifte erfbelasting opgenomen gegevens juist waren

Provincie mocht uitvoering geven aan voorgenomen grondruil met particulier

Procedureverloop
Rechtbank Oost-Brabant, 08-07-2022, nr. C/01/381570 / KG ZA 22-222, ECLI:NL:RBOBR:2022:2962

Gerelateerde thema's
Geen uitoefening bevoegdheid in strijd met publiekrecht (art. 3:14 BW)


Mail a friend

Casus
De Provincie c.s. (hierna: de Provincie) heeft, in verband met het bereiken van natuurdoelstellingen naar eigenaren en grondgebruikers in het beoogde gebied, verzocht om percelen (al dan niet via grondruil) over te dragen. In dit kader hebben twee belanghebbenden zich gemeld, de Maatschap (M) en, op een later moment, derden-belanghebbenden (Z c.s.). Na een langdurig onderhandelingstraject met M heeft het Waterschap namens de Provincie aan M een finaal aanbod gedaan omtrent de percelen. M heeft dit aanbod afgewezen. De onderhandelingen tussen M en de Provincie zijn daarop definitief afgebroken. Hierna is de Provincie onderhandelingen gestart met Z c.s. Met Z c.s. heeft de Provincie vervolgens overeenstemming bereikt over een uitruil van gronden en de daaraan verbonden voorwaarden. Deze voorgenomen grondruil met Z is bekendgemaakt in het Provinciaal blad. 
In geschil is de vraag of Provincie uitvoering mag geven aan hun voorgenomen grondruil met Z c.s.

Rechtbank
In beginsel geldt voor de privaatrechtelijke transactie tussen de Provincie en Z c.s. contractsvrijheid, met dien verstande dat de transactie niet in strijd mag zijn met geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht (art. 3:14 BW). Dit betekent dat de overheid bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (waaronder ook het gelijkheidsbeginsel) in acht zal hebben ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.