LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs

Uitspraak

Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%

Uitspraak

Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend

Uitspraak

Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM

Uitspraak

Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden

Uitspraak

Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming

Uitspraak

Bij toepassing 180 dagen-regeling komt schenkbelasting volledig in mindering op erfbelasting

Uitspraak

Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap

Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling

Procedureverloop
Rechtbank Limburg , 07-03-2018, nr. C/03/227346 / HA ZA 16-632, ECLI:NL:RBLIM:2018:2076, Notamail 2018, nr 59

Gerelateerde thema's
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht
Proces-verbaal, eedsaflegging en legalisatie


Mail a friend

Casus
Projectontwikkelaar P houdt zich bezig met het realiseren van appartementen via X BV. Voor de financiering is onder meer een recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van de bank. Daarnaast hebben andere externe financiers geld geleend aan X BV, waarbij tot zekerheid voor de terugbetaling is overeengekomen dat enkele appartementsrechten zijn verkocht aan de financiers onder de opschortende voorwaarde van het niet of niet tijdig terugbetalen van de geldlening door X BV. Hiermee wordt bereikt dat ofwel de geldlening wordt terugbetaald in geld ofwel de financier de appartementsrechten verkrijgt. Daarnaast heeft P zich borg gesteld voor de leningen.
De notaris heeft de handtekeningen van partijen op de onderhandse akte gelegaliseerd.
Op enig moment blijkt dat X BV niet in staat is te voldoen aan de betalingsverplichting jegens de financiers, zodat zij op grond van de overeenkomst de appartementen geleverd willen hebben. De levering blijkt echter onmogelijk, omdat de bank heeft geweigerd de hypotheekinschrijving op de appartementen door te halen, waardoor levering van de appartementen in onbezwaarde staat onmogelijk is. De financiers hebben P vervolgens als borg aangesproken en ten laste van hem beslag gelegd.
P stelt dat de notaris onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem door P niet te waarschuwen voor het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.