LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed

Uitspraak

Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren

Uitspraak

Splitsingsvrijstelling bij aangetoond zakelijke overwegingen ook van toepassing bij een (voorgenomen) vervreemding binnen drie jaar

Uitspraak

Procederen namens executeur krachtens lastgeving

Uitspraak

Afspraak om gedurende een periode geen echtscheidingsverzoek in te mogen dienen in strijd met openbare orde

Uitspraak

BOR vindt geen toepassing omdat BV geen onderneming drijft

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Eigenwoningrente niet aftrekbaar door kwijtschelding op voorhand

Uitspraak

A-G inzake bezitseis art. 35d SW bij dochtervennootschappen van holding

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-07-2019, nr. C/02/356036 / HA ZA 19-159, ECLI:NL:RBZWB:2019:2979

Gerelateerde thema's
Rechtshandelingen algemeen (art. 3:32 - 3:59 BW)


Mail a friend

Casus
V heeft in januari 2016 een testament gemaakt, waarin zij haar beide dochters onterft en haar echtgenoot M tot haar enig en algeheel erfgenaam benoemt. Verder is in het testament een subsidiaire erfstelling opgenomen voor het geval V en M ten tijde van het overlijden van V gescheiden zouden zijn of een verzoek tot echtscheiding zou zijn ingediend. Voor die situatie benoemt V in haar testament X - een (nagenoeg) onbekende van V - tot haar enig erfgenaam. De rechter heeft in december 2016 het huwelijk tussen V en M nietig verklaard (verzoek tot nietigverklaring ex art. 1:69 BW), omdat vast is komen te staan dat V ten tijde van het sluiten van het huwelijk in 2015 wilsonbekwaam was.
V is in september 2016 onder curatele gesteld. Het verzoek van V en haar curatrice tot het verlenen van een machtiging om het testament te herroepen is door de Kantonrechter in augustus 2017 afgewezen, omdat V gelet op haar geestelijke toestand niet meer in staat is om alsnog een testament te maken.
V’s dochters en haar curatrice vorderen - voorzover de wet dit toelaat uitvoerbaar bij voorraad - een verklaring voor recht dat het testament van V nietig is.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat verband houdende met het feit dat het huwelijk tussen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.