LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-07-2019, nr. C/02/356036 / HA ZA 19-159, ECLI:NL:RBZWB:2019:2979

Gerelateerde thema's
Rechtshandelingen algemeen (art. 3:32 - 3:59 BW)
Nietigverklaring huwelijk (art. 1:69 - 1:77 BW)
Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen (art. 4:42 - 4:45 BW)


Mail a friend

Casus
V heeft in januari 2016 een testament gemaakt, waarin zij haar beide dochters onterft en haar echtgenoot M tot haar enig en algeheel erfgenaam benoemt. Verder is in het testament een subsidiaire erfstelling opgenomen voor het geval V en M ten tijde van het overlijden van V gescheiden zouden zijn of een verzoek tot echtscheiding zou zijn ingediend. Voor die situatie benoemt V in haar testament X - een (nagenoeg) onbekende van V - tot haar enig erfgenaam. De rechter heeft in december 2016 het huwelijk tussen V en M nietig verklaard (verzoek tot nietigverklaring ex art. 1:69 BW), omdat vast is komen te staan dat V ten tijde van het sluiten van het huwelijk in 2015 wilsonbekwaam was.
V is in september 2016 onder curatele gesteld. Het verzoek van V en haar curatrice tot het verlenen van een machtiging om het testament te herroepen is door de Kantonrechter in augustus 2017 afgewezen, omdat V gelet op haar geestelijke toestand niet meer in staat is om alsnog een testament te maken.
V’s dochters en haar curatrice vorderen - voorzover de wet dit toelaat uitvoerbaar bij voorraad - een verklaring voor recht dat het testament van V nietig is.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat verband houdende met het feit dat het huwelijk tussen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.