LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Maatregel van waarschuwing opgelegd wegens onvoldoende controleren vertegenwoordigingsbevoegdheid

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 03-03-2020, nr. 200.249.358/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2020:284, Notamail 2020, nr 145

Gerelateerde thema's
De depotakte (art. 48 WNA)
Volmacht (art. 3:60 - 3:69 BW)


Mail a friend

Casus
In 2014 richt A ten overstaan van oud-notaris, O-N, een stichting op. A is op dat moment enig bestuurder. Later treedt ook O-N toe tot het bestuur van de stichting. Na enige tijd passeert kandidaat-notaris K-N als waarnemer van notaris N een akte van geldlening tussen de stichting en X BV, waarbij de stichting geld zou lenen aan de BV. In het kader van de geldlening ondertekent O-N een brief in hoedanigheid van notaris, bestuurder van de stichting en als gevolmachtigde van medebestuurder B van de stichting.
A verwijt N en K-N onvoldoende controle te hebben uitgevoerd ten aanzien van de volmachten, die niet op de juiste wijze tot stand zouden zijn gekomen.

Hof
Het Hof constateert dat N afwezig was ten tijde van het passeren van de akte van geldlening. Zijn ambt werd waargenomen door K-N. De betrokkenheid van N bestaat eruit dat de akten tot zijn protocol behoorden en dat zijn ambtszegel is gebruikt. Dat is onvoldoende om N enig tuchtrechtelijk verwijt te maken.
Daarnaast heeft K-N de volmacht verzorgd van B aan O-N. Uit het handelsregister blijkt B slechts één dag bestuurder te zijn geweest van de stichting. Ten tijde van het passeren van de akte van geldlening was B geen bestuurder meer en was O-N enig bestuurder. Een volmacht van B was daarom niet nodig. In de akte ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.