LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Uitspraak

Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten

Uitspraak

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Uitspraak

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Uitspraak

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 01-12-2020, nr. 200.263.128/01, Notamail 2020, nr 300

Gerelateerde thema's
Extra-verplichtingen en (kwaliteits)eisen (art. 2:192 BW)


Mail a friend

Casus
In 2013 wordt vennootschap X opgericht met vijf aandeelhouders. Een van de aandeelhouders is A BV. De aandelen in A BV zijn gecertificeerd. Enig aandeelhouder van A BV is STAK A. In 2016 vindt een juridische splitsing van A BV plaats. Daardoor verkrijgt B BV onder algemene titel een deel van het vermogen van A BV, onder meer de deelneming van A BV in vennootschap X. Door de splitsing wordt STAK A enig aandeelhouder van zowel A BV als B BV. Enige tijd later draagt STAK A alle aandelen in B BV over aan STAK B. In casu bestaat een geschil met een van de andere aandeelhouders van vennootschap X over onder meer de vraag of de juridische afsplitsing en de overdracht van aandelen tot een aanbiedingsplicht leidt. 

Hof
Het Hof stelt vast dat het geschil zich toespitst op een specifieke bepaling uit de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. In die bepaling is vastgelegd dat een aanbiedingsplicht voor de aandeelhouder bestaat als de zeggenschap over de activiteiten van een aandeelhouder wijzigt en (in)direct wordt verkregen door één of meer anderen in de zin van het begrip 'fusie' als bedoeld in het SER Besluit Fusiegedragsregels 2000. Het Hof oordeelt dat de splitsing niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.