LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Uitspraak

Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten

Uitspraak

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Uitspraak

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Uitspraak

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Hof ziet in bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde geen gift

Procedureverloop
Hof Den Haag, 16-06-2020, nr. 200.262.524/01 , ECLI:NL:GHDHA:2020:2297, Notamail 2020, nr 285
Rechtbank Den Haag, 27-02-2019, nr. C/09/555403 / HA ZA 18-717, ECLI:NL:RBDHA:2019:1825, Notamail 2019, nr 56

Gerelateerde thema's
Legitieme portie (art. 4:63 - 4:92 BW)


Mail a friend

Casus
E is in 1986 met zoon Z een maatschapsovereenkomst aangegaan voor de exploitatie van zijn agrarisch bedrijf. In 1997 is de maatschapsovereenkomst ontbonden wegens bedrijfsovername door Z. E heeft in 2011 in zijn testament Z en zijn afstammelingen als erfgenaam uitgesloten. Als reden hiervoor noemt E in zijn testament dat Z bij de bedrijfsovername is bevoordeeld, doordat hij onder gunstige voorwaarden zijn agrarisch bedrijf heeft kunnen overnemen. Z is zo in staat gesteld het bedrijf te continueren. E wil zijn overige kinderen X en Y daarvoor compenseren door Z als erfgenaam uit te sluiten. Z doet een beroep op zijn legitieme portie, omdat hij van mening is dat hij bij de bedrijfsoverdracht niet is bevoordeeld. In geschil is of de bedrijfsoverdracht door E aan Z een gift is, die bij de berekening van de legitieme portie een rol speelt.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt het volgende. In het algemeen wordt niet snel aangenomen dat sprake is van een schenking of gift, wanneer een (agrarisch) bedrijf wordt overgedragen van ouder op kind en de koopprijs lager is dan de waarde van het bedrijf in economisch verkeer. Veelal zijn het de broers en zussen van de bedrijfsopvolger die een beroep doen op hun legitieme portie. Gelet op de wens van de ouders dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.