LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Uitspraak

Verkrijging door gewijzigde winstverdeling via ontbinding en directe inbreng in nieuwe maatschap vrijgesteld

Uitspraak

Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan

Uitspraak

Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen

Uitspraak

Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert

Uitspraak

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Uitspraak

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Uitspraak

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 23-01-2018, nr. 200.215.570/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:166, Notamail 2018, nr 20

Gerelateerde thema's
De tuchtnorm


Mail a friend

Casus
Nadat X niet voldoet aan haar betalingsverplichting jegens bank B, tekenen X, A en B een Letter of Intent (LOI). Volgens die LOI was het de bedoeling dat B gebruik zou maken van haar executierecht en dat B in dat kader een onderhands bod van A zou aanvaarden. Deze wijze van handelen houdt verband met de wens te komen tot zuivering zonder overleg te hoeven voeren met de tweede hypotheekhouder. De op de LOI gevolgde onderhandelingen leidden niet tot het tot stand komen van een beoogde zogenaamde pre auction agreement. B zet de executie in gang. A biedt het in de LOI vermelde bedrag, maar B gaat in op een (veel) hoger bod van Z.
Omdat notaris N, aanvankelijk niet op de hoogte van de LOI, meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst tussen B en Z, waarbij B volgens A en X wanprestatie pleegt jegens A en X, dienen zij hierover een tuchtklacht in tegen N. 

Hof
Het Hof gaat expliciet ‘om’ ten aanzien van zijn oude tuchtnorm uit 24 mei 2011 (nr 200.076.047/01, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2685) en 4 april 2017 (nr 200.196.237/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2017:1120) omdat deze norm afwijkt van de civielrechtelijke norm uit het Novitaris-arrest (HR 2 april 2015, nr 14/00380, CLI:NL:HR:2015:831).
Het Hof hanteert in dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.