LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Onterecht beroep op reorganisatievrijstelling raakt notaris niet: alleen aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt

Uitspraak

Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen wel mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is

Uitspraak

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Uitspraak

Aanslag schenkbelasting vernietigd nu schenking is vernietigd op grond van dwaling

Uitspraak

Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan

Uitspraak

Hof verbindt geen consequenties aan geconstateerde strijd van vermogensrendementsheffing met eigendomsrecht in 2014

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 23-01-2018, nr. 200.215.570/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:166, Notamail 2018, nr 20

Gerelateerde thema's
De tuchtnorm


Mail a friend

Casus
Nadat X niet voldoet aan haar betalingsverplichting jegens bank B, tekenen X, A en B een Letter of Intent (LOI). Volgens die LOI was het de bedoeling dat B gebruik zou maken van haar executierecht en dat B in dat kader een onderhands bod van A zou aanvaarden. Deze wijze van handelen houdt verband met de wens te komen tot zuivering zonder overleg te hoeven voeren met de tweede hypotheekhouder. De op de LOI gevolgde onderhandelingen leidden niet tot het tot stand komen van een beoogde zogenaamde pre auction agreement. B zet de executie in gang. A biedt het in de LOI vermelde bedrag, maar B gaat in op een (veel) hoger bod van Z.
Omdat notaris N, aanvankelijk niet op de hoogte van de LOI, meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst tussen B en Z, waarbij B volgens A en X wanprestatie pleegt jegens A en X, dienen zij hierover een tuchtklacht in tegen N. 

Hof
Het Hof gaat expliciet ‘om’ ten aanzien van zijn oude tuchtnorm uit 24 mei 2011 (nr 200.076.047/01, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2685) en 4 april 2017 (nr 200.196.237/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2017:1120) omdat deze norm afwijkt van de civielrechtelijke norm uit het Novitaris-arrest (HR 2 april 2015, nr 14/00380, CLI:NL:HR:2015:831).
Het Hof hanteert in dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.