LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 23-01-2018, nr. 200.215.570/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:166, Notamail 2018, nr 20

Gerelateerde thema's
De tuchtnorm


Mail a friend

Casus
Nadat X niet voldoet aan haar betalingsverplichting jegens bank B, tekenen X, A en B een Letter of Intent (LOI). Volgens die LOI was het de bedoeling dat B gebruik zou maken van haar executierecht en dat B in dat kader een onderhands bod van A zou aanvaarden. Deze wijze van handelen houdt verband met de wens te komen tot zuivering zonder overleg te hoeven voeren met de tweede hypotheekhouder. De op de LOI gevolgde onderhandelingen leidden niet tot het tot stand komen van een beoogde zogenaamde pre auction agreement. B zet de executie in gang. A biedt het in de LOI vermelde bedrag, maar B gaat in op een (veel) hoger bod van Z.
Omdat notaris N, aanvankelijk niet op de hoogte van de LOI, meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst tussen B en Z, waarbij B volgens A en X wanprestatie pleegt jegens A en X, dienen zij hierover een tuchtklacht in tegen N. 

Hof
Het Hof gaat expliciet ‘om’ ten aanzien van zijn oude tuchtnorm uit 24 mei 2011 (nr 200.076.047/01, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2685) en 4 april 2017 (nr 200.196.237/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2017:1120) omdat deze norm afwijkt van de civielrechtelijke norm uit het Novitaris-arrest (HR 2 april 2015, nr 14/00380, CLI:NL:HR:2015:831).
Het Hof hanteert in dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.