LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven

Uitspraak

Ter beschikking stellen van opslagruimte in casu aangemerkt als verhuur van onroerende zaken

Uitspraak

Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren

Uitspraak

Constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren aangemerkt als misbruik van recht

Uitspraak

Pas bij gerede twijfel aan wilsbekwaamheid van cliënt moet notaris stappenplan volgen

Uitspraak

Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk omdat door medewerker Belastingdienst is gekozen voor onjuiste tariefgroep

Uitspraak

Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

BV die via diverse maatschappen vastgoed exploiteert en daarmee een bovengemiddeld rendement behaalt, drijft een materiële onderneming

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 23-01-2018, nr. 200.215.570/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:166, Notamail 2018, nr 20

Gerelateerde thema's
De tuchtnorm


Mail a friend

Casus
Nadat X niet voldoet aan haar betalingsverplichting jegens bank B, tekenen X, A en B een Letter of Intent (LOI). Volgens die LOI was het de bedoeling dat B gebruik zou maken van haar executierecht en dat B in dat kader een onderhands bod van A zou aanvaarden. Deze wijze van handelen houdt verband met de wens te komen tot zuivering zonder overleg te hoeven voeren met de tweede hypotheekhouder. De op de LOI gevolgde onderhandelingen leidden niet tot het tot stand komen van een beoogde zogenaamde pre auction agreement. B zet de executie in gang. A biedt het in de LOI vermelde bedrag, maar B gaat in op een (veel) hoger bod van Z.
Omdat notaris N, aanvankelijk niet op de hoogte van de LOI, meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst tussen B en Z, waarbij B volgens A en X wanprestatie pleegt jegens A en X, dienen zij hierover een tuchtklacht in tegen N. 

Hof
Het Hof gaat expliciet ‘om’ ten aanzien van zijn oude tuchtnorm uit 24 mei 2011 (nr 200.076.047/01, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2685) en 4 april 2017 (nr 200.196.237/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2017:1120) omdat deze norm afwijkt van de civielrechtelijke norm uit het Novitaris-arrest (HR 2 april 2015, nr 14/00380, CLI:NL:HR:2015:831).
Het Hof hanteert in dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.