LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering successierecht over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk

Uitspraak

Geen navorderingsbevoegdheid successierecht bij overlijden in 1981

Uitspraak

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Uitspraak

Renteaftrekbeperking wegens niet kunnen toepassen fiscale-eenheidsregime in strijd met EU-recht

Uitspraak

Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente aan sportvereniging is vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak

Uitspraak

Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV

Uitspraak

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Uitspraak

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 03-01-2018, nr. C18/180839 HA ZA 17/270, ECLI:NL:RBNNE:2018:20, Notamail 2018, nr 4

Gerelateerde thema's
Definitie vereniging


Mail a friend

Casus
X is een vereniging van eigenaren en andere zakelijke gerechtigden van winkelpanden in het winkelcentrum Y. X wil dat in het winkelcentrum uniforme openingstijden gelden en zij wil ook een verruiming van die openingstijden. A, winkelier, verzet zich daartegen, omdat de verruiming van de openingstijden voor hem en andere kleine winkeliers een (te) grote belasting vormt.
X vordert dat A zijn verplichtingen als lid van X nakomt en stelt zich op het standpunt dat niettegenstaande A's opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, A lid is en moet blijven van X in ieder geval tot 1 januari 2018. 

Rechtbank
In de akte waarin de statuten van X zijn neergelegd, is bepaald dat X ten doel heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de 'ruimste zin des woords'. Hieruit volgt dat ook het regelen van uniforme openingstijden een belang kan zijn dat X voor haar leden behartigt. A is daarmee gebonden aan de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde openingstijden.
Het staat een lid van een vereniging vrij op te zeggen als lid. Op grond van art. 2:60 BW kunnen bij de coƶperatieve vereniging aan de uittreding voorwaarden worden verbonden.

X hanteert als voorwaarde de verplichting om te blijven bijdragen in de gemeenschappelijke kosten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.