LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst

Uitspraak

Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap

Uitspraak

A-G: Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV

Uitspraak

Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Hof: notaris terecht beboet wegens medeplegen constructie wederinkoop en -verkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen

Uitspraak

Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend

Uitspraak

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 03-01-2018, nr. C18/180839 HA ZA 17/270, ECLI:NL:RBNNE:2018:20, Notamail 2018, nr 4

Gerelateerde thema's
Definitie vereniging


Mail a friend

Casus
X is een vereniging van eigenaren en andere zakelijke gerechtigden van winkelpanden in het winkelcentrum Y. X wil dat in het winkelcentrum uniforme openingstijden gelden en zij wil ook een verruiming van die openingstijden. A, winkelier, verzet zich daartegen, omdat de verruiming van de openingstijden voor hem en andere kleine winkeliers een (te) grote belasting vormt.
X vordert dat A zijn verplichtingen als lid van X nakomt en stelt zich op het standpunt dat niettegenstaande A's opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, A lid is en moet blijven van X in ieder geval tot 1 januari 2018. 

Rechtbank
In de akte waarin de statuten van X zijn neergelegd, is bepaald dat X ten doel heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de 'ruimste zin des woords'. Hieruit volgt dat ook het regelen van uniforme openingstijden een belang kan zijn dat X voor haar leden behartigt. A is daarmee gebonden aan de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde openingstijden.
Het staat een lid van een vereniging vrij op te zeggen als lid. Op grond van art. 2:60 BW kunnen bij de coƶperatieve vereniging aan de uittreding voorwaarden worden verbonden.

X hanteert als voorwaarde de verplichting om te blijven bijdragen in de gemeenschappelijke kosten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.