LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 03-01-2018, nr. C18/180839 HA ZA 17/270, ECLI:NL:RBNNE:2018:20, Notamail 2018, nr 4

Gerelateerde thema's
Definitie vereniging


Mail a friend

Casus
X is een vereniging van eigenaren en andere zakelijke gerechtigden van winkelpanden in het winkelcentrum Y. X wil dat in het winkelcentrum uniforme openingstijden gelden en zij wil ook een verruiming van die openingstijden. A, winkelier, verzet zich daartegen, omdat de verruiming van de openingstijden voor hem en andere kleine winkeliers een (te) grote belasting vormt.
X vordert dat A zijn verplichtingen als lid van X nakomt en stelt zich op het standpunt dat niettegenstaande A's opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, A lid is en moet blijven van X in ieder geval tot 1 januari 2018. 

Rechtbank
In de akte waarin de statuten van X zijn neergelegd, is bepaald dat X ten doel heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de 'ruimste zin des woords'. Hieruit volgt dat ook het regelen van uniforme openingstijden een belang kan zijn dat X voor haar leden behartigt. A is daarmee gebonden aan de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde openingstijden.
Het staat een lid van een vereniging vrij op te zeggen als lid. Op grond van art. 2:60 BW kunnen bij de coƶperatieve vereniging aan de uittreding voorwaarden worden verbonden.

X hanteert als voorwaarde de verplichting om te blijven bijdragen in de gemeenschappelijke kosten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.