LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 03-01-2018, nr. C18/180839 HA ZA 17/270, ECLI:NL:RBNNE:2018:20, Notamail 2018, nr 4

Gerelateerde thema's
Definitie vereniging


Mail a friend

Casus
X is een vereniging van eigenaren en andere zakelijke gerechtigden van winkelpanden in het winkelcentrum Y. X wil dat in het winkelcentrum uniforme openingstijden gelden en zij wil ook een verruiming van die openingstijden. A, winkelier, verzet zich daartegen, omdat de verruiming van de openingstijden voor hem en andere kleine winkeliers een (te) grote belasting vormt.
X vordert dat A zijn verplichtingen als lid van X nakomt en stelt zich op het standpunt dat niettegenstaande A's opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, A lid is en moet blijven van X in ieder geval tot 1 januari 2018. 

Rechtbank
In de akte waarin de statuten van X zijn neergelegd, is bepaald dat X ten doel heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de 'ruimste zin des woords'. Hieruit volgt dat ook het regelen van uniforme openingstijden een belang kan zijn dat X voor haar leden behartigt. A is daarmee gebonden aan de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde openingstijden.
Het staat een lid van een vereniging vrij op te zeggen als lid. Op grond van art. 2:60 BW kunnen bij de coƶperatieve vereniging aan de uittreding voorwaarden worden verbonden.

X hanteert als voorwaarde de verplichting om te blijven bijdragen in de gemeenschappelijke kosten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.