LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Uitspraak

Geen bedrijfsopvolgingsregeling SW bij fictieve verkrijging krachtens art. 13a SW

Uitspraak

Gehuwde mantelzorger heeft geen recht op partnervrijstelling erfbelasting

Uitspraak

Koopoptie op pand heeft geen invloed op waardering van het pand voor de heffing van erfbelasting

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Onbekendheid met mantelzorgcompliment komt voor eigen rekening, geen partnervrijstelling

Uitspraak

Niet toekennen van partnervrijstelling aan gehuwde mantelzorger is niet in strijd met eigendomsrecht

Uitspraak

Na bestuurswisseling blijft de administratie bij de rechtspersoon

Uitspraak

DUO-schuld (studieschuld) is niet verknocht

Uitspraak

Gebrekkige administratie omtrent rentebetalingen leidt tot toepassing van art. 10 SW

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 03-01-2018, nr. C18/180839 HA ZA 17/270, ECLI:NL:RBNNE:2018:20, Notamail 2018, nr 4

Gerelateerde thema's
Definitie vereniging


Mail a friend

Casus
X is een vereniging van eigenaren en andere zakelijke gerechtigden van winkelpanden in het winkelcentrum Y. X wil dat in het winkelcentrum uniforme openingstijden gelden en zij wil ook een verruiming van die openingstijden. A, winkelier, verzet zich daartegen, omdat de verruiming van de openingstijden voor hem en andere kleine winkeliers een (te) grote belasting vormt.
X vordert dat A zijn verplichtingen als lid van X nakomt en stelt zich op het standpunt dat niettegenstaande A's opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, A lid is en moet blijven van X in ieder geval tot 1 januari 2018. 

Rechtbank
In de akte waarin de statuten van X zijn neergelegd, is bepaald dat X ten doel heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de 'ruimste zin des woords'. Hieruit volgt dat ook het regelen van uniforme openingstijden een belang kan zijn dat X voor haar leden behartigt. A is daarmee gebonden aan de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde openingstijden.
Het staat een lid van een vereniging vrij op te zeggen als lid. Op grond van art. 2:60 BW kunnen bij de coƶperatieve vereniging aan de uittreding voorwaarden worden verbonden.

X hanteert als voorwaarde de verplichting om te blijven bijdragen in de gemeenschappelijke kosten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.