LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Procedureverloop
Hoge Raad, 19-04-2019, nr. 18/02777, ECLI:NL:HR:2019:636

Gerelateerde thema's
Omvang ontbonden gemeenschap


Mail a friend

Casus
De huwelijksgoederengemeenschap tussen M en V is in december 2015 door indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding ontbonden (art. 1:99 lid 1 sub b BW). In geschil is de vraag wie draagplichtig is voor de schulden van M aan de Belastingdienst wegens niet betaalde inkomstenbelasting, voor zover die schulden zien op de periode tot de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. V stelt zich op het standpunt dat het sinds 1 januari 2018 geldende art. 1:100 lid 2 BW van toepassing is. Dit (nieuwe) tweede lid van art. 1:100 BW beoogt een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan het geval was onder oude regeling van art. 1:100 (oud) BW (OBW).

Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat niet is voorzien in een bijzondere regel van overgangsrecht voor art. 1:100 lid 2 BW. Daarom moet worden aangenomen dat art. 1:100 lid 2 BW vanaf 1 januari 2018 van toepassing is op de verdeling van een huwelijksgemeenschap die op of na 1 januari 2018 is ontbonden. Nu de gemeenschap die bestond tussen M en V is ontbonden vóór 1 januari 2018, is daarop art. 1:100 lid 1 OBW van toepassing. M en V zijn dan ook ieder voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.