LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte

Procedureverloop
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 18-02-2019, nr. 2019-125, Notamail 2019, nr 53

Gerelateerde thema's
Hypotheek algemeen
Pand en hypotheek algemeen
Vereisten voor overdracht


Mail a friend

Casus
X heeft aan de bank een hypotheekrecht verstrekt op haar woning. In de hypotheekakte staat vermeld dat X tevens aan de bank een pandrecht verleent op roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen.
X stelt naar aanleiding hiervan een klacht in bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid), omdat zij niet met de bank is overeengekomen dat zij bij wijze van zekerheid een pandrecht verstrekt op roerende zaken. X vordert dat op kosten van de bank een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld, waarin slechts het hypotheekrecht wordt opgenomen.

Kifid
Kifid oordeelt dat de vordering van X moet worden toegewezen. X heeft voorafgaande aan de ondertekening van de hypotheekakte met een medewerkster van de bank besproken dat zij bezwaar maakte tegen de in de akte opgenomen verpanding, maar dat zij geen andere keuze had dan de akte te ondertekenen. X heeft dus op dat punt een voorbehoud gemaakt, zodat zij in deze procedure de verpanding ter discussie kan stellen. Vaststaat dat X en de bank niet over het pandrecht hebben onderhandeld. Voor de uitleg van wat is overeengekomen, is dan niet alleen de tekst van de geldleningsovereenkomst van belang, maar alle documentatie die X bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.