LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 11-08-2020, nr. 200.253.194/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2556, Notamail 2020, nr 183

Gerelateerde thema's
Wijziging, opheffing, afstand en vermenging van een erfdienstbaarheid (art. 5:78 - 5:80 BW)
Verkrijging en verlies van goederen/beperkte rechten (art. 3:80 - 3:82 BW)


Mail a friend

Casus
X is eigenaar geworden van twee percelen (perceel 1 en 2). Reeds voor de verkrijging was een erfdienstbaarheid van weg gevestigd ten laste van perceel 2 en ten behoeve van perceel 1. Perceel 1 was tevens belast met een hypotheekrecht ten gunste van bank A. X heeft ten laste van beide percelen ten gunste van bank B een hypotheekrecht gevestigd. Een paar jaren later wordt perceel 1 verkocht aan Y. De vraag is of de erfdienstbaarheid nog bestaat. De Rechtbank oordeelde dat X nooit onbezwaard eigenaar is geweest van de twee percelen tot en met de vestiging van het hypotheekrecht ten gunste van bank B. Daardoor is volgens de Rechtbank de erfdienstbaarheid niet tenietgegaan door vermenging. 

Hof
Het Hof komt tot een ander oordeel dan de Rechtbank. Op het moment dat X de eigendom verkreeg van beide percelen, was sprake van vermenging als bedoeld in art. 3:81 lid 2 BW, aangezien het heersende en het dienende erf in één hand kwamen. Daardoor is de erfdienstbaarheid in beginsel tenietgegaan. Echter trad dit rechtsgevolg op grond van art. 3:81 lid 3 BW niet in ten nadele van bank A. Dit houdt in dat de inmiddels 'vermengde' erfdienstbaarheid weer zou herleven wanneer de hypotheekhouder (bank A) later tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.