LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling

Procedureverloop
Hoge Raad, 22-06-2018, nr. 17/03393, ECLI:NL:HR:2018:972, Notamail 2018, nr 195

Gerelateerde thema's
Overdracht aandelen
Pand en hypotheek algemeen


Mail a friend

Casus
Bank B heeft een financiering verstrekt aan X BV. X BV en Y BV zijn de aandeelhouders van Z BV, ieder 50%. De statuten van Z BV bevatten als blokkeringsregeling een zogenaamde aanbiedingsregeling. Tot zekerheid van zijn verplichtingen uit hoofde van de financiering heeft X BV aan B een eerste pandrecht verleend op haar aandelenbelang in Z BV. Op dit belang rust een tweede pandrecht ten behoeve van A NV. X BV komt haar financiële verplichtingen jegens B niet na, waarop B de financiering heeft opgezegd. B gaat over tot uitwinning van haar pandrecht en biedt de aandelen Z BV te koop aan aan Y BV. Y BV gaat op het aanbod in, er bestaat overeenstemming over de koopprijs van € 10.000, deze is in overeenstemming met een door een deskundige uitgevoerde waardering. Y BV is in verband met het tweede pandrecht slechts bereid de aandelen te kopen in het kader van een executieverkoop (art. 3:250 BW jo art. 3:251 lid 1 BW), zodat zij dan de aandelen onbezwaard verkrijgt. Een derde heeft ook een bod op de aandelen uitgebracht voor een koopprijs van € 20.000, met behoud van het tweede pandrecht ten behoeve van A NV.

B verzoekt de Voorzieningenrechter ex art. 3:251 lid 1 BW te bepalen dat de executoriale verkoop ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.