LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Borgstelling in privé voor lening BV ten behoeve van inkoop in maatschap is mogelijk rechtshandeling die past binnen normale bedrijfsuitoefening waarvoor geen toestemming is vereist

Procedureverloop
Hoge Raad, 13-07-2018, nr. 17/03820, ECLI:NL:HR:2018:1220

Gerelateerde thema's
Toestemming echtgenoot


Mail a friend

Casus
A is indirect directeur-grootaandeelhouder bij A BV. In 2007 is A BV een financierings-en kredietovereenkomst aangegaan met de bank. De financiering ziet op de inkoop in een maatschap waarin A indirect zijn beroep als accountant gaat uitoefenen. A heeft zich bij onderhandse akte van 11 januari 2007 borg gesteld voor de vordering van de bank op A BV. A BV kan niet aan haar verplichtingen voldoen waarop de bank A aanspreekt op grond van zijn borgstelling. Hierop vernietigt de echtgenote van A de door A gesloten borgtochtovereenkomst wegens het ontbreken van haar toestemming zoals bedoeld in art. 1:88 BW.  

Hoge Raad
Het Hof diende te onderzoeken of de lening waarvoor A zich borg stelde tot de rechtshandelingen behoorde die ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van A BV plegen te worden verricht. Dat is de maatstaf die aangelegd moet worden bij de toepassselijkheid van art. 1:88 lid 5 BW; de rechtshandeling waarvoor de zekerheid wordt verstrekt moet zelf behoren tot de rechtshandelingen die ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht. In casu was de financiering van belang om A BV in staat te stellen haar normale bedrijfsuitoefening te ontplooien, het was een normale rechtshandeling waar geen bijzonder risico aan verbonden was. Omdat het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.