LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 14-05-2019, nr. 200.242.731/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:1819

Gerelateerde thema's
Geldlening
Volmacht


Mail a friend

Casus
A leent een geldbedrag van B. De leningsovereenkomst leggen zij vast in een notariĆ«le akte, die per volmacht zal worden getekend. Kandidaat-notaris (K-N) stuurt A en B de conceptakte van de leningsovereenkomst toe. In deze conceptakte is opgenomen dat een rente is verschuldigd over de hoofdsom en dat de hoofdsom per direct opeisbaar is. K-N vraagt A en B of zij akkoord zijn met de inhoud van de akte en verzoekt hen om de ondertekende/gelegaliseerde volmachten terug te sturen. A geeft telefonisch zijn akkoord op de conceptakte en ondertekent de volmacht. Op grond van deze volmacht is de gevolmachtigde bevoegd om namens A 'mee te werken aan een akte van geldleningsovereenkomst, conform het concept van de akte' en 'al datgene meer te doen wat de gevolmachtigde nuttig [...] oordeelt'. Op aanwijzing van B is daarna in de akte een latere opeisbaarheidsdatum opgenomen.
Nadat de akte is gepasseerd, blijft A in gebreke met betaling, waarop de Rechtbank A veroordeelt het geleende bedrag vermeerderd met de contractuele rente te betalen. A stelt in hoger beroep dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over alle essentialia van de leningsovereenkomst, namelijk de datum van opeisbaarheid en de renteverplichting van de geldlening.

Hof
Het Hof oordeelt dat A heeft ingestemd met de directe opeisbaarheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.