LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?

Procedureverloop
Hoge Raad, 31-01-2020, nr. 18/03958, ECLI:NL:HR:2020:143, Notamail 2020, nr 29

Gerelateerde thema's
Aanvaarding en verwerping nalatenschappen en legaten (art. 4:190 - 4:200 BW)


Mail a friend

Casus
Erflaatster (E) is in 2014 overleden. In 2009 heeft E een testament gemaakt waarin zij een aantal familieleden tot erfgenaam benoemde, alsmede een familielid als executeur. Ook kreeg de pastoor een geldbedrag gelegateerd. In 2010 heeft E voornoemd testament herroepen en de pastoor als enig erfgenaam en executeur benoemd: de voornoemde familieleden kregen een geldbedrag gelegateerd. Nadat E is overleden, aanvaardt de pastoor de nalatenschap en de executele. De familieleden van E starten een gerechtelijke procedure tegen de pastoor.

Hof
De familieleden stellen in de procedure bij het Hof, onder meer, dat het tweede testament van E nietig dan wel vernietigbaar is op grond van – onder andere – misbruik van omstandigheden, namelijk de sterke geloofsovertuiging van E. De pastoor heeft volgens de familie – vanwege de pastorale relatie tussen de pastoor en E – onrechtmatig gehandeld door het aanvaarden van de nalatenschap. Dit is in strijd met de kerkrechtelijke regels, in het bijzonder met de Gedragscode Pastoraat. De familie stelt dat zij erop mocht vertrouwen dat de kerk zou toezien op een correcte handhaving van het canonieke recht, in het bijzonder de gedragscode. 

Het Hof verwerpt het beroep, overwegende dat niet is gebleken dat E onder druk is gezet of dat de pastoor misbruik van omstandigheden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.