LOADING  
Fiscaal
Civiel
Instantie

Jaar


Boek 1 - Personen- en familierecht

Boek 2 - Rechtspersonen

Boek 3 - Vermogensrecht

Boek 4 - Erfrecht

Boek 5 - Zakelijke rechten

Boek 6 - Verbintenissenrecht

Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten

Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Boek 8 - Verkeersmiddelen en vervoer

Boek 10 - Internationaal privaatrecht

Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

Wet op het notarisambt

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Faillissementswet

Wet op het financieel toezicht

Wetboek van Koophandel

Kadasterwet

Toezicht en compliance

PubliekrechtInstantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 23-12-2022 21/02726 Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden
Rechtbank Oost-Brabant 16-12-2022 10135560 EJ VERZ 22-489 Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?
Rechtbank Den Haag 30-11-2022 FT RK 22/878 C/09/12/383 F Heropening vereffening wegens niet doorgehaald hypotheekrecht
Hoge Raad 25-11-2022 22/00950 Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 C/13/724257 / KG ZA 22-906 Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding
Rechtbank Overijssel 15-11-2022 ak_22_542 Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2022 200.304.876/01 Onrechtmatige hinder door geluidsoverlast door warmtepomp
Hof Amsterdam 15-11-2022 200.297.591/01 Begrip wettelijk erfdeel in oud testament
Hof Den Bosch 08-11-2022 200.289.184_01 Rechtsvordering tot betaling van de koopprijs was na vijf jaar verjaard
Rechtbank Rotterdam 26-10-2022 631404 HA-ZA 22-8 Notaris niet aansprakelijk voor handelingen van ambtsvoorganger
Hof Amsterdam 25-10-2022 nr 200.307.038/01 NOT Notaris moet erfgenamen bij opstellen verklaring van erfrecht tijdig informeren over inhoud testament
Rechtbank Den Haag 25-10-2022 C/09/624028 / HA RK 22-24 Bestuurder stichting ontslagen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur (Kasteel Oud-Wassenaar)
Rechtbank Amsterdam 19-10-2022 C/13/713006 / HA ZA 22-91 Handmatige wijziging koopovereenkomst voldeed aan art. 7:2 BW
Rechtbank Gelderland 19-10-2022 C/05/375852 / HA ZA 20-507 Exacte erfgrens kon niet door middel van SPLITS-tekening worden vastgesteld
Rechtbank Gelderland 19-10-2022 C/05/375852 / HA ZA 20-507 Sprake van een onzekere grens omdat geen van de partijen een vordering als bedoeld in art. 5:47 BW had ingesteld
Hof Amsterdam 18-10-2022 200.307.028/01 NOT Notaris handelde onzorgvuldig door klager niet te informeren over splitsing perceel
Rechtbank Limburg 12-10-2022 C/03/289474 / HA ZA 21-128 Vereffenaar is te laat met in rechte terugvorderen uitkering waardoor vervaltermijn is verstreken
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2022 200.304.469/01 Hof stelt dat art. 4:193 BW in geval van beschermingsbewind geen toepassing vindt
Hoge Raad 07-10-2022 21/00518 Vergoedingsrechten ook bij finaal verrekenbeding?
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 07-10-2022 SXM202200990 Overdracht in strijd met statutaire blokkeringsregel, sprake van derdenbescherming
Rechtbank Den Haag 05-10-2022 C/09/608675 / HA ZA 21-247 Door uitleg testament komt Rechtbank tot andere erfgenaam dan vermeld in verklaring van erfrecht
Hof Den Bosch 04-10-2022 200.302.829_01 Geen beroep op financieringsvoorbehoud omdat koper zelf ontslag had genomen
Hoge Raad 30-09-2022 nr 21/02295 Schuld voortvloeiend uit huwelijkse voorwaarden is quasi-legaat
Hoge Raad 30-09-2022 21/01195 Geen rechtsgeldig recht van vruchtgebruik gevestigd (Telecom Vastgoed / KPN)
Rechtbank Midden-Nederland 29-09-2022 9974045 MT VERZ 22-3503 Geen BEM-clausule nodig vanwege bescherming door testamentair minderjarigenbewind
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2022 C/15/324001 / HA ZA 22-12 Verzoek nietigverklaring testament afgewezen
Hof Den Bosch 27-09-2022 200.298.479_01 Redelijke termijn voor aanspraak legitieme portie (art. 4:85 BW)
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-09-2022 C/05/401550 / KL RK 22-31 Berisping en geldboete voor notaris wegens beleggingen in onroerend goed
Rechtbank Den Haag 23-09-2022 C/09/632139 / HA RK 2022-279 Reële executie van verplichting tot overname van aandelen ondanks bezwaren van notaris
Rechtbank Gelderland 21-09-2022 C/05/406442 / HZ ZA 22-220 Verwerping nalatenschap met geldig beroep op legitieme portie
College van Beroep voor het bedrijfsleven 20-09-2022 21/565 Rechtspersoon-bestuurder bleef bestuursbevoegd na overlijden bestuurder
Hof Amsterdam 20-09-2022 200.301.522/01 NOT Het waarborgen van interne verhoudingen binnen de BV is niet de taak van de notaris
Kamer voor het notariaat Den Bosch 19-09-2022 SHE/2022/5 en 6 Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd
Rechtbank Rotterdam 16-09-2022 C/10/640533 / KG ZA 22-552 Gemeente kon zich beroepen op uitzondering op verplichting doorlopen openbare selectieprocedure
Rechtbank Oost-Brabant 14-09-2022 C/01/348352 / FA RK 19-3259 ‘Goederenrechtelijk eenheidsbeginsel’ van toepassing op percelen door uitsluitingsclausule
Rechtbank Limburg 13-09-2022 10003877 EZ 22-220 13092022 Toestemming erfgenamenonderzoek in buitenland
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2022 200.290.938 Daken appartementencomplex moeten als privégedeelten worden aangemerkt
Hof Amsterdam 06-09-2022 200.305.058/01 Bij nader inzien niet als erfgenamen opkomende familieleden hebben geen belang bij hoger beroep tegen vaststelling ouderschap erflater
Rechtbank Den Haag 31-08-2022 9948880 EJ VERZ 22-84768 Kantonrechter wijst machtiging af voor verbinden van minderjarige tot volstorting aandelen in een BV
Hof Amsterdam 30-08-2022 200.290.922/01 Heeft de notaris een zorgplicht voor de btw-verklaring?
Rechtbank Overijssel 24-08-2022 C/08/273570 / HA ZA 21-448 Rechtbank oordeelt dat gebruiksrecht onder algemene titel is overgegaan op de erfgenamen
Kamer voor het notariaat Den Haag 24-08-2022 22-13 Notaris moest bij overdracht verhuurd object informeren naar gebruikelijke kwesties
Hof Amsterdam 23-08-2022 200.303.185/01 NOT Notaris hoeft uitbetaling depot niet op te schorten in geval van aankondiging mogelijk te leggen conservatoir beslag
Rechtbank Midden-Nederland 22-08-2022 C/16/541950 / KL ZA 22-153 Woningcorporatie kon als enige serieuze gegadigde worden beschouwd bij verkoop van grond door de gemeente
Rechtbank Amsterdam 15-08-2022 C/13/717947 / KG ZA 22-439 Overdracht schip kon pas plaatsvinden na uitschrijving openbare registers
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022 9714527 AC EXPL 22-528 JH/1050 VvE verplicht appartementseigenaren te wijzen op overtreding
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2022 200.285.892 Hof oordeelt dat Rechtbank vruchtgebruik woning terecht onder bewind heeft gesteld
Rechtbank Amsterdam 04-08-2022 C/13/719897 / KG ZA 22-604 Waardeloosverklaring hypotheekrecht
Rechtbank Noord-Holland 04-08-2022 C/15/329409 / KG ZA 22-322 Verlenging huur strandhuisjes door gemeente was niet in strijd met art. 3:14 BW
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 02-08-2022 2022-0654 Echtgenote wordt als uitsluitend rechthebbende onder ontbindende voorwaarde beschouwd
Hof Amsterdam 02-08-2022 200.285.695/01 Hof oordeelt over de peildatum voor de vaststelling van de inbrengwaarde van een gelegateerd goed
Rechtbank Rotterdam 29-07-2022 9942180 VV EXPL 22-239 Huurovereenkomst eindigde niet van rechtswege
Hof Amsterdam 26-07-2022 200.304.124/01 NOT Notaris handelt onzorgvuldig door cliënt niet tijdig te rappelleren
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-07-2022 9993595 OV VERZ 22-6575 Verzoek machtiging om namens minderjarige nalatenschap te verwerpen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-07-2022 9993595 OV VERZ 22-6575 Rechtbank verleent voorwaardelijke machtiging om nalatenschap namens minderjarige te verwerpen
Kamer voor het notariaat Den Haag 15-07-2022 22-01 en 22-02 Tuchtrechtelijke maatregelen voor kandidaat-notaris en notaris vanwege negeren Wwft-risicosignalen bij aandelenoverdrachten
Hoge Raad 15-07-2022 21/01857 Curator mag namens onder curatele gestelde huwelijkse voorwaarden wijzigen
Hoge Raad 15-07-2022 20/02480 Watervast karakter visrechten
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-07-2022 9945545 OV VERZ 22-5838 Rechtbank verleent machtiging aan bewindvoerder om nalatenschap te verwerpen
Hof Amsterdam 12-07-2022 200.302.217/01 NOT Notaris mag als derde-beslagene maximaal € 80 inhouden op afdracht aan de gerechtsdeurwaarder
Hof Amsterdam 12-07-2022 200.303.180/01 Notaris voldeed aan onderzoeks- en Belehrungspflicht bij speculatieve grondtransactie
Centrale Raad van Beroep 12-07-2022 19/867 PW Onder inlichtingenverplichting (art. 17 lid 1 PW) valt niet aanleveren documenten
Rechtbank Oost-Brabant 11-07-2022 C/01/373752 / FA RK 21-3732 Adoptie van een meerderjarig kind
Rechtbank Oost-Brabant 08-07-2022 C/01/381570 / KG ZA 22-222 Provincie mocht uitvoering geven aan voorgenomen grondruil met particulier
Rechtbank Gelderland 06-07-2022 C/05/400450 / HZ ZA 22-71 Vordering tot wijziging rechtsgevolgen testament bij samengesteld gezin slaagt niet met beroep op dwaling
Rechtbank Noord-Holland 06-07-2022 C/15/323787 / HA ZA 21-686 Vordering van eiser op gedaagde is verjaard door opeisbaarheidsclausule in notariële aktes
Hof Amsterdam 05-07-2022 200.298.372/01 NOT Ook Hof oordeelde dat geheimhoudingsbeding testament niet is geschonden door notaris die legitimarissen informeerde
Hoge Raad 01-07-2022 20/02778 Vestigen van pandrecht mogelijk op onoverdraagbare vordering? (Rabobank/Ten Berge)
Rechtbank Gelderland 29-06-2022 C/05/375759 / HA ZA 20-505 Situatietekening vormt objectieve aanwijzing voor bedoeling partijen
Rechtbank Noord-Holland 29-06-2022 C/15/316464 / HA ZA 21-287 Vordering op vergoeding investeringen in gezamenlijke woning is verjaard door opeisbaarheidsclausule in samenlevingscontract
Rechtbank Noord-Nederland 24-06-2022 C/19/136521 Rechtbank vindt halvering van vordering inzake meerinbreng woning onwenselijk; geen gemeenschapsschuld
Rechtbank Oost-Brabant 22-06-2022 C/01/373289 / HA ZA 21-507 Wijze van inbreng schenking gedaan onder oude erfrecht
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2022 200.288.262 Overdracht onroerend goed onder algemene titel doorbreekt voorkeursrecht
Hoge Raad 17-06-2022 21/00055 Verkrijgende verjaring recht van erfpacht of erfdienstbaarheid?
Rechtbank Gelderland 15-06-2022 C/05/374242 / HA ZA 20-448 Bepaling VOF-akte achterhaald door wijziging huwelijksvermogensregime
Hof Amsterdam 14-06-2022 200.286.649/01 Dringend eigen gebruik in verband met bestaande onveilige woonsituatie
Rechtbank Limburg 14-06-2022 ROE 21/1723 Gemeente mocht verleende bijstand terugvorderen (art. 58 PW)
Rechtbank Noord-Holland 13-06-2022 C/15/328259 / HA RK 22-89 Heropening vereffening vanwege nog niet doorgehaald hypotheekrecht
Rechtbank Den Haag 10-06-2022 9802929 EJ VERZ 22-74665 Vaststelling vereffenaarsloon in positieve nalatenschap door Kantonrechter
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-06-2022 C/05/401553 / KL RK 22-32 Bezit en verhuur appartementen beïnvloedt niet onafhankelijkheid of onpartijdigheid notaris
Hoge Raad 10-06-2022 20/04377 Inbreng economische eigendom van een goed in vennootschap
Rechtbank Den Haag 08-06-2022 C/09/597174 / HA ZA 20-774 Rechtbank stelt vast dat het betreffende testament voldoende duidelijk is
Rechtbank Oost-Brabant 08-06-2022 22/864 Geen schoolverlof voor kind notarissen buiten schoolvakanties
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 03-06-2022 C/05/396789 / KL RK 21-179 Schijn belangenverstrengeling gewekt bij verschillende werkzaamheden notaris
Rechtbank Gelderland 02-06-2022 C/05/388237 / ES RK 21-200 Bedoeling echtgenoten niet in overeenstemming met tekst finaal verrekenbeding
Hof van Justitie EU 02-06-2022 C-617/20 Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften
Rechtbank Rotterdam 01-06-2022 C/10/601855 / HA ZA 20-761 Notaris heeft koper onvoldoende gewaarschuwd voor aansprakelijkheid voor door verkoper verschuldigde canon
Rechtbank Noord-Holland 01-06-2022 C/15/313887 / HA ZA 21-126 Erfstelling uit 25 jaar oude testament moet als vervallen worden beschouwd
Rechtbank Midden-Nederland 25-05-2022 539246 KG ZA 22-194 Verklaring van waardeloosheid door voorzieningenrechter na ontbinding BV
Hof Amsterdam 24-05-2022 200.298.397/01 NOT Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer
Rechtbank Rotterdam 20-05-2022 9428294 / CV EXPL 21-29544 Notariskosten aangemerkt als executiekosten
Rechtbank Limburg 18-05-2022 9485224 \ EZ VERZ 21-249 Schuld uit ouderlijke boedelverdeling leidt tot aanvaarding beroep op art. 4:194a BW
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-05-2022 C/05/397568 / KL RK 21-192 Notaris moet termijn van art. 4:72 BW zorgvuldig bewaken
Rechtbank Den Haag 18-05-2022 C/09/607464 / HA ZA 21-166 Notaris had redelijk vermoeden dat verkoper niet beschikkingsbevoegd was door onduidelijkheid positie ex-partner
Rechtbank Den Haag 18-05-2022 C/09/597644 / HA ZA 20-802 Woning te laat geleverd wegens onduidelijkheid of verkoper beschikkingsbevoegd was
A-G Hoge Raad 13-05-2022 22/00950 A-G pleit voor geldigheid van nihilbeding in vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 13-05-2022 21/05230 en 21/05231 Hoge Raad ziet af van beantwoording prejudiciële vragen over draagmoederschap
Hoge Raad 13-05-2022 21/01620 Matigingsbevoegdheid van art. 2:248 lid 4 BW is limitatief
Hof Amsterdam 10-05-2022 200.296.993/01 NOT Notaris had primaire verwachter moeten informeren bij afgeven verklaring van erfrecht
Hof Amsterdam 10-05-2022 200.295.219/01 NOT Notaris heeft voorkeursrecht niet geschonden met passeren leveringsakte
Hof Amsterdam 10-05-2022 200.296.993/01 NOT Notaris had primaire verwachters moeten inlichten over positie in nalatenschap
Rechtbank Overijssel 04-05-2022 C/08/271228 / HA ZA 21-384 Rechtbank verklaart testament en levenstestament tijdens leven nietig
Hof Amsterdam 03-05-2022 200.301.582/01 NOT Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat verklaring van erfrecht werd afgegeven
Hof Den Haag 03-05-2022 200.277.910/01 Bestemming appartement komt voor risico koper volgens koopovereenkomst
Rechtbank Overijssel 02-05-2022 C/08/278875 / KG ZA 22-67 Geen eigenaar van woning, wel hoofdelijk aansprakelijk
Rechtbank Amsterdam 28-04-2022 C/13/716771 / KG ZA 22-357 HH/MV Notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO
Rechtbank Noord-Holland 26-04-2022 C/15/325418 / KG ZA 22-70 Weigering van firmant om goedkeuring te verlenen tot doorschuiven aandeel op grond van BOR houdt geen verband met doel weigeringsbevoegdheid VOF
Hoge Raad 22-04-2022 21/00394 Hoge Raad: ander Hof moet oordelen over civiele waardering van IB-latentie
Hoge Raad 22-04-2022 20/03066 Vergoedingsregel van art. 5:105 jo. art. 5:99 BW ook van toepassing op opstalrecht gevestigd voor 1 januari 1992
Rechtbank Midden-Nederland 21-04-2022 9678015 \ UT VERZ 22-1646 Art. 4:198 BW niet bedoeld voor benoeming professionele partij tot vereffenaar
Rechtbank Oost-Brabant 20-04-2022 C/01/362253 / HA ZA 20-573 Herroepingsmogelijkheid in schenkingsakte beperkt door maatstaven van redelijkheid en billijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2022 200.268.891/01 Passerend notaris mocht zichzelf in testament tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemen
Hof Amsterdam 19-04-2022 200.285.675/01 Splitsing perceel leidt niet tot erfdienstbaarheid jegens elkaar
Hoge Raad 15-04-2022 20/04149 Hof had onvoldoende gemotiveerd waarom voorgenomen eigen gebruik van verhuurd pand niet dringend was
Rechtbank Rotterdam 14-04-2022 9599219 Kosten vereffening vallen niet onder onverwachte schulden overeenkomstig art. 4:194a BW
Rechtbank Oost-Brabant 14-04-2022 C/01/379649 / KG ZA 22-98 Opschortingsrecht voor levering aan voortzettende firmanten totdat de overnamesom is betaald
Centrale Raad van Beroep 12-04-2022 19/4086 PW Gemeente mag niet van personen onder beschermingsbewind vragen de kantonrechter te verzoeken tot ontslag (1)
Centrale Raad van Beroep 12-04-2022 21/1555 PW Gemeente mag niet van personen onder beschermingsbewind vragen de kantonrechter te verzoeken tot ontslag (2)
Centrale Raad van Beroep 12-04-2022 21/2587 PW Gemeente mag niet van personen onder beschermingsbewind vragen de kantonrechter te verzoeken tot ontslag (3)
Rechtbank Noord-Holland 12-04-2022 C/15/310661 / FA RK 20-6683 Kwijtschelding schuld leidt tot vergoedingsrecht op basis van de beleggingsleer
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2022 200.279.983 Vernietiging erfstelling vanwege onjuiste beweegredenen (art. 4:43 lid 2 BW)
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 11-04-2022 C/05/385261 / KL RK 21-41 C/05/385263 / KL RK 21-42 Geen oneigenlijke beïnvloeding bij bespreking met beide partners tegelijk
Hoge Raad 08-04-2022 20/02853 Herzieningsclausule canon in akte van erfpacht was onredelijk bezwarend
Rechtbank Midden-Nederland 07-04-2022 16.047826.20 (P) Diefstal van Bitcoins
Hof Den Bosch 07-04-2022 200.292.465_01 Instelling bewind, ondanks aanwezigheid levenstestament
Rechtbank Noord-Holland 05-04-2022 C/15/325786 / KG ZA 22-91 Notaris moet waarborgsom minus negatieve rente uitkeren aan verkoper
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-04-2022 200.298.566/01 Aanbiedingsverplichting niet van toepassing, overdracht onder bijzondere titel leidt niet tot andere uitkomst
Centrale Raad van Beroep 05-04-2022 20/1735 PW Uitbetaling rente die is verschuldigd bij niet-opeisbare erfrechtelijke vorderingen wordt aangemerkt als inkomsten
Hoge Raad 01-04-2022 20/02791 Executeur niet ontvankelijk nu erfgenamen als procespartij zijn opgeroepen
Hoge Raad 01-04-2022 20/02791 Executeur mag erfgenamen niet als partij in geding betrekken
Hof Den Haag 29-03-2022 200.298.095 Geen arbeidsovereenkomst tussen BV en Equity Partner
Rechtbank Oost-Brabant 28-03-2022 C/01/379661 / KG ZA 22-99 Notaris moet afschrift herroepen testament verschaffen bij zwaarwegend belang
Hoge Raad 25-03-2022 21/00153 Tegen uitspraak Kamer voor het Notariaat staat geen hoger (bestuursrechtelijk) beroep bij de Hoge Raad open
Rechtbank Noord-Holland 23-03-2022 C/15/324021 / HA ZA 22-18 Arbitragebeding in samenlevingsovereenkomst was in strijd met art. 6 EVRM
Rechtbank Rotterdam 23-03-2022 594859 Toetreding tot VOF hield gift in en telt daarom mee bij bepalen legitieme
Rechtbank Midden-Nederland 23-03-2022 C/16/528688 / HA RK 21-256 Koopovereenkomst nietig verklaard op grond van Wet voorkeursrecht gemeenten
Hof Amsterdam 22-03-2022 200.287.979/01 NOT Notaris heeft onvoldoende oog gehad voor financiële gevolgen testament voor erfgenaam
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2022 200.261.203 Hof volgt duidelijke bewoordingen van het testament
Kamer voor het notariaat Den Bosch 21-03-2022 SHE/2021/58 Notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door geen contact op te nemen met erfgename
Kamer voor het notariaat Den Bosch 21-03-2022 SHE/2021/58 Notaris had niet binnen redelijke termijn geïnformeerd over rechtspositie als mede-erfgename
Rechtbank Midden-Nederland 18-03-2022 C/16/553142 / KG ZA 22-5 Verkoop kavel door gemeente was in strijd met het gelijkheidsbeginsel
Rechtbank Rotterdam 18-03-2022 9447111 CV EXPL 21-30995 Digitaal ondertekend document geeft niet het dwingende bewijs dat overeenkomst van borgtocht is gesloten
Rechtbank Midden-Nederland 15-03-2022 UTR 20/2566, UTR 20/2968 Legaat wordt mede door BEM-clausule gezien als bijzondere vermogen
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2022 200.276.729 Beroep op dwaling met betrekking tot mondelinge verdelingsovereenkomst slaagt
Rechtbank Oost-Brabant 14-03-2022 C/01/379900 / BP RK 22-145 Geen onrechtmatig handelen bij voorkeursrecht met koop nu onroerende zaak geschonken is
Hoge Raad 11-03-2022 20/02857 Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspra(a)k(en) raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 11-03-2022 2022-0192 Kifid: kosten van nieuwe hypotheekakte voor rekening van bank bij wijziging van voortdurend erfpacht in eeuwigdurend erfpacht
Kamer voor het notariaat Amsterdam 10-03-2022 707323/NT 21-51 Notaris heeft cliëntenonderzoek onvoldoende vastgelegd in dossier
Rechtbank Rotterdam 09-03-2022 C/10/576538 / HA ZA 19-579 Onrechtmatige daad jegens schuldeisers bij verkrijging van woning
Rechtbank Noord-Holland 09-03-2022 C/15/319615 / HA ZA 21-461 Afspraak over echtscheiding in onderhandse akte was niet nietig
Rechtbank Rotterdam 04-03-2022 nr 9715542 \ BM VERZ 22-1552 Machtiging tot verwerpen nalatenschap wordt door Kantonrechter ingetrokken
Hoge Raad 04-03-2022 21/05228 Hoge Raad ziet af van beantwoording prejudiciële vragen over genderneutrale registratie in geboorteakte
Hof Den Haag 02-03-2022 200.293.974/01 en 200.293.974/02 Afwijking van artikel 1:100 BW moet bij notariële akte wanneer echtscheiding niet aanstaande is
Hof Den Haag 02-03-2022 200.298.644/01-02 Meerderjarigenbewind ondanks levenstestament
Hof Amsterdam 01-03-2022 200.258.054/01 Toestemming verleend door VvE dat afwijkt van bestemming was toegestaan aan appartementseigenaar
Hof Amsterdam 01-03-2022 200.292.829/01 Berispring vanwege het achterwege laten van de 30-dagenclausule bij testamentbespreking
Hoge Raad 25-02-2022 20/03579 Hoge Raad vernietigt vonnis Hof inzake testament van 104-jarige
Rechtbank Noord-Holland 24-02-2022 C/15/324708 / KG ZA 22-45 Wetenschap wanprestatie speelt rol bij aantonen ondeugdelijk beslag
Rechtbank Den Haag 23-02-2022 C/09/592762 / HA ZA 20-477 Niet altijd tegenstrijdig belang selbsteintritt bij erfgenaam-vereffenaar
Rechtbank Limburg 23-02-2022 C/03/288247 / HA ZA 21-71 Geen non-conformiteit koopovereenkomst bij hoger uitvallende servicekosten
Hof Amsterdam 22-02-2022 200.296.750/01 Notaris heeft gemaakte kosten terecht doorberekend aan verkoper nu dit blijkt uit toewijzingsbepaling in koopovereenkomst
Rechtbank Limburg 22-02-2022 C/03/299807 / KG ZA 21-456 Conservatoir beslag vanwege niet-opeisbare legitieme portie
Rechtbank Amsterdam 22-02-2022 C/13/711910 / KG ZA 21-1062 Overgang call-optie op andere vennootschap staat niet in de weg aan aandelenoverdracht
Kamer voor het notariaat Den Bosch 21-02-2022 SHE/2021/24 en 25 Kandidaat-notaris had ministerie voor de levering van aandelen moeten weigeren op grond van de Novitaris-maatstaf
Rechtbank Noord-Holland 17-02-2022 9352231 \ EJ VERZ 21-45 VvE weigert toestemming te verlenen voor plaatsen airco-installatie
Hof Den Bosch 15-02-2022 200.296.607_01 Voor toepassing van art. 1:116 BW vereist dat zowel de schuldenaar als de schuldeiser in Nederland woonachtig is
Hoge Raad 11-02-2022 20/01784 Notaris hoeft niet zonder meer zijn dienst te weigeren bij botsende rechten op levering in de zin van art. 3:298 BW (Earth Water-arrest)
Rechtbank Den Haag 09-02-2022 C/09/622902 / KG ZA 21-1256 STAK mocht medewerking aan decertificering weigeren
Hof Den Bosch 08-02-2022 200.276.861_01 Volmacht kwalificeert als lastgeving en koopovereenkomst is onbevoegd aangegaan, waardoor geen rechtsgevolg
Hof Amsterdam 08-02-2022 200.297.033/01 Klacht tegen notaris niet-ontvankelijk door verstrijken driejaarstermijn art. 99 lid 21 WNA
Hof Den Bosch 08-02-2022 200.282.261_01 Door wijziging van een wezenlijk element in de koopovereenkomst is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW
Hof Amsterdam 08-02-2022 200.293.263/01 Notaris heeft ten onrechte geweigerd ministerie te verlenen
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2022 200.276.579 Geen beroep op de dwingende bewijskracht van de akte
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 28-01-2022 SXM2021-1550 +1616+1617+1618+1619+1620+1621 - KG 205+214+215+216+217+218+219/2021 Verbintenis tot erfpacht leidde tot strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Rechtbank Gelderland 26-01-2022 C/05/388746 / HZ ZA 21-203 Erfgenaam niet onwaardig na om het leven brengen van erflater als gevolg van ziekelijke stoornis (psychose)
Hof Amsterdam 25-01-2022 200.255.293 Testamentaire making vervalt door niet tijdige levering van aandelen
Rechtbank Noord-Holland 25-01-2022 C/15/323184 / KG ZA 21-644 Notaris mag in akte opnemen dat vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan
Rechtbank Rotterdam 24-01-2022 9256421 VC VERZ 21-411 Executeur mag bij het doen van rekening en verantwoording niet verzoeken om décharge
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-01-2022 C/02/380552 Onjuiste eigendomsverhouding bij leveringsakte van woning
Rechtbank Rotterdam 21-01-2022 C/10/630711 / HA RK 21-1445 Vereffenaar staat vrij zich te wenden tot de kantonrechter om zijn loon vast te stellen
Hoge Raad 21-01-2022 20/02480 Heerlijke visrechten
Rechtbank Noord-Holland 19-01-2022 316116 Terechte weigering van notaris tot medewerking aan akte van levering wegens onvoldoende inzicht in herkomst koopprijs
Rechtbank Rotterdam 19-01-2022 9629063 VC VERZ 22-3 Opheffing beslag noodzakelijk voor vereffening nalatenschap
Hof Amsterdam 18-01-2022 200.297.079/01 De 'change of control' -clausule in de aandeelhoudersovereenkomst ziet op de wijziging van zeggenschap en niet de wisseling van bestuurders
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-01-2022 C/05/389324 / KL RK 21-100 Notarissen hadden alvorens hun medewerking te verlenen overleg moeten voeren met partijen over bedoelde omstandigheden en deze nader moeten onderzoeken
Hof Amsterdam 18-01-2022 200.297.079/01 Dat de statuten door juristen zijn opgemaakt kan van belang zijn voor de uitleg daarvan
Hof Den Haag 18-01-2022 200.280.206/01 Na overlijden volmachtgever kon levensexecuteur volmacht blijven gebruiken
Hoge Raad 14-01-2022 20/01724 Bestuurder blijft hoofdelijk aansprakelijk ondanks verstrijken vervaltermijn art. 7:663 BW
Rechtbank Noord-Nederland 14-01-2022 LEE 21/1428 Geen overdracht van de vordering tot vergoeding van waardedaling
A-G Hoge Raad 14-01-2022 21/00518 Geschil over afwikkeling finaal verrekenbeding opgenomen in huwelijkse voorwaarden
Hof Den Bosch 13-01-2022 200.301.345_01 Geen hoger beroep mogelijk tegen een welwillendheidsbeslissing (inzake benoeming deskundigen) ook al is deze aangeduid als beschikking
Rechtbank Limburg 12-01-2022 C/03/264224 / HA ZA 19-247 Bezitter is eigenaar geworden van een stuk grond door verjaring, ook geen schadevergoeding uit onrechtmatige daad
Hof Den Haag 12-01-2022 200.279.955/01 Redelijkheid en billijkheid kunnen matiging van verrekenvordering meebrengen
Rechtbank Limburg 05-01-2022 9551061/CV/21-5810 Geen huurbescherming bij einde gemengde zorgovereenkomst
Rechtbank Rotterdam 29-12-2021 C/10/619210 HA ZA 21-472 Volmacht vernietigd nu gerechtvaardigd vertrouwen ontbreekt door geestelijke stoornis
Hoge Raad 24-12-2021 20/01556 Rente over een boedelschuld is eveneens een boedelschuld
Rechtbank Gelderland 22-12-2021 C/05/388104 / HA ZA 21-245 Verplichting tot een doen is als erfdienstbaarheid nietig
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-12-2021 200.275.174 Wetenschap van benadeling op grond van art. 42 Fw
Hof Amsterdam 21-12-2021 200.276.001/01 Notaris stelt dat toestemming niet was vereist; Hof verklaart uitzondering art. 1:88 lid 5 BW niet van toepassing
Hof Amsterdam 21-12-2021 200.276.001/01 Toestemming echtgenoot benodigd voor persoonlijke garantstelling
Hoge Raad 17-12-2021 19/05481 Sterke bewijsvermoedens art. 1:141 lid 3 BW en art. 1:136 lid 2 BW
Hoge Raad 17-12-2021 21/02918 De toezichtbevoegdheid van de Kantonrechter bij beschermingsbewind
Rechtbank Den Haag 17-12-2021 C/09/607560 / FA RK 21-1082 Prejudiciële vragen over wijzigen / verbeteren geboorteakte op verzoek non binaire persoon
Rechtbank Den Haag 17-12-2021 C/09/582084 / FA RK 19-7655 Prejudiciële vragen: Kunnen de familierechtelijke banden die voortvloeien uit de buitenlandse geboorteakte in Nederland worden erkend?
Rechtbank Den Haag 17-12-2021 C/09/594387 / FA RK 20-3769 Prejudiciële vragen: Kunnen de uit de buitenlandse geboorteakte en de buitenlandse rechterlijke uitspraak voortvloeiende familierechtelijke banden in Nederland worden erkend?
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-12-2021 C/05/391754 / KL RK 21-126 Notaris had niet mogen optreden nu hij tevens bestuurder was van begunstigde stichting
Rechtbank Midden-Nederland 15-12-2021 9253337 MC EXPL 21-3619 BmR/842 Microsoft moet erfgenamen toegang verlenen tot account van erflater
Hof Amsterdam 14-12-2021 200.294.751/01 Geen schenkingstraditie; toch machtiging voor jaarlijkse belastingvrije schenking
Hof Amsterdam 14-12-2021 200.294.491/01 NOT Zorgplicht notaris brengt mee dat hij erflater wijst op gevolgen erfbelasting voor verkrijger
Rechtbank Amsterdam 14-12-2021 9132870 CV EXPL 21-5289 Gebruik door een van aandeelhouders van verhuurder is geen persoonlijk gebruik door verhuurder zelf
Rechtbank Midden-Nederland 13-12-2021 9255206 \ LT VERZ 21-2181 Geen opheffing BEM-clausule in bijstandssituatie
Hoge Raad 10-12-2021 20/01616 Stichting is niet verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording over besteding van de schenking
Rechtbank Rotterdam 07-12-2021 9373788 \ BM VERZ 21-3690 Machtiging verwerpen nalatenschap vanwege behoud uitkering Participatiewet
Hof Amsterdam 07-12-2021 200.300.352/01 OK Executeur was beschikkingsonbevoegd vanwege beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Limburg 07-12-2021 C/03/295340/HARK/21-268 07122021 Notaris moet gebruik maken van de mogelijkheid om gelden te storten in de consignatiekas
Rechtbank Noord-Holland 06-12-2021 C/15/322180 / KG ZA 21-593 Rechter geeft verklaring van waardeloosheid om onbezwaarde levering mogelijk te maken nu hypotheekhouder is ontbonden
Hoge Raad 03-12-2021 20/01459 Onrechtmatige daad notaris en bank door onzorgvuldig handelen op basis van bankgarantie
Rechtbank Amsterdam 01-12-2021 C/13/708783 / KG ZA 21-859 DvH/MAH Erven krijgen toegang tot digitale nalatenschap voor afwikkeling van de nalatenschap
Rechtbank Den Haag 01-12-2021 C-09-599550-HA ZA 20-902 Opeising van de curator op grond van art. 58 Fw leverde misbruik van bevoegdheid op
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2021 200.237.917/01 Geldleningen met strekking benadeling schuldeisers zijn nietig door strijd met goede zeden
Hoge Raad 26-11-2021 20/00123 Gemeente moet bij privaatrechtelijke overeenkomst mededingingsruimte en transparantie bieden (Didam-arrest)
Rechtbank Gelderland 24-11-2021 C/05/388627 / HZ ZA 21-197 Kosten in verband met de verdeling zijn kosten van de nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 24-11-2021 10/601559/HA ZA 20-741 Geschil omvang legitimaire massa
Rechtbank Rotterdam 24-11-2021 C/10/603246 / HA ZA 20-826 Verwijderen grafsteen door gemeente binnen 10-jaarstermijn was niet onrechtmatig
Hoge Raad 19-11-2021 21/00450 Kadaster kan als rechthebbende op de derdengeldenrekening worden aangemerkt
Rechtbank Oost-Brabant 17-11-2021 nr C/01/355770 / HA ZA 20-130 Geen aantekeningen van bespreking aktewijziging komt voor risico notaris
Hof Den Haag 16-11-2021 200.293.732/01 Afwijzing verzoek buitenwerkingstelling UBO-register wegens privacyschending
Hof Amsterdam 16-11-2021 200.290.927/01 NOT Hof stelt notaris in gelegenheid te bewijzen dat hij benodigde gegevens had voor cliëntenonderzoek
Rechtbank Noord-Holland 16-11-2021 C/15/317330 / HA RK 21-105 Statuutwijziging stichting toegestaan die strekt tot opheffing van blokkade
Rechtbank Rotterdam 09-11-2021 C/10/627715 / HA RK 21-1250 Rechtbank benoemt een notaris tot vereffenaar zodat onverdeelde woning kan worden verkocht
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-11-2021 200.276.729 Schriftelijkheidsvereiste gold niet voor overeenkomst tot verdeling
Hof Den Haag 09-11-2021 200.280.825/01 Notaris had ingeschakeld moeten worden voor schenkingen om machtsmisbruik te voorkomen
Rechtbank Den Haag 09-11-2021 C/09/591204 / FA RK 20-2174 Compensatie 'toeslagenaffaire' niet verknocht
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 08-11-2021 2021-0944 En/of-rekening leeggehaald zonder dat bank wist van overlijden
Rechtbank Den Haag 08-11-2021 9479246 \ EJ VERZ 21-84830 Vereffenaar niet in staat loon in overleg met erfgenamen vast te stellen omdat geen erfgenamen zijn gevonden
Hoge Raad 05-11-2021 20/02116 Het begrip 'gewichtige reden' dient casuïstisch te worden beoordeeld
Rechtbank Gelderland 03-11-2021 nr C/05/388091 / HZ ZA 21-172 Finaal verrekenbeding is volgens Rechtbank quasi-legaat (art. 4:126 lid 2 sub a BW)
Hoge Raad 29-10-2021 20/03101 Geen bescherming nieuwe hypotheekhouder vanwege het tenietgaan erfdienstbaarheid door vermenging
Hoge Raad 29-10-2021 20/01558 Of men partij is bij de overeenkomst hangt af van verklaringen en gedragingen, hoedanigheid en context waarin men optrad
Hoge Raad 29-10-2021 20/01633 Geen zuivere aanvaarding door gedragingen bij geven cadeaubonnen en gebak namens erflater
Hof Den Haag 27-10-2021 200.289.363/01 en 200.289.365/01 Bij beëindiging meerderjarigenbewind herleeft algemene volmacht niet
Rechtbank Amsterdam 27-10-2021 C/13/689038 / HA ZA 20-896 Bepaling over levensonderhoud minderjarige in notariële akte tussen stiefvader en stiefkind was nietig
Hof Amsterdam 26-10-2021 200.258.516/01 Vorderingen van afstammelingen opeisbaar omdat de opeisbaarheidsvoorwaarden materieel van toepassing zijn
Rechtbank Noord-Nederland 26-10-2021 9393082 Geen machtiging om BEM-clausule op te heffen vanwege door gemeente opgelegde verplichtingen op grond van Participatiewet
Rechtbank Den Haag 25-10-2021 21-479/DH/RO Advocaat vroeg ten onrechte BRP-uittreksel op van derde ten behoeve van bewijsvergaring
Rechtbank Midden-Nederland 18-10-2021 9298303 e.v. Opheffing testamentair bewind vanwege samenloop beschermingsbewind
Rechtbank Rotterdam 18-10-2021 nr 9231993 VZ VERZ 21-8841 Legitieme portie niet-opeisbaar vanwege wijziging inkortingsvolgorde
Hoge Raad 15-10-2021 20/03288 Art. 6:89 BW niet van toepassing nu de overeengekomen prestatie niet is verricht
Hoge Raad 15-10-2021 20/01659 Dozy-clausule heeft toch werking ondanks dat vordering via subrogatie is verkregen
Hoge Raad 15-10-2021 20/01698 Bedenktijd is bedoeld als bescherming tegen ondoordachte, impulsieve beslissing tot koop
Hof Den Bosch 14-10-2021 200.280.726_01 Geen vergoedingsrecht op gemeenschap met betrekking tot erfenis onder uitsluitingsclausule
Rechtbank Noord-Holland 13-10-2021 C/15/313758 Geen schending onderzoeksplicht voor notaris bij verkoop niet-bestaande oudvaderlandse visrechten
Rechtbank Amsterdam 13-10-2021 C/13/695686 / HA ZA 21-64 Partner van erflater mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat executeur bevoegd was om grafrecht over te dragen
Rechtbank Limburg 13-10-2021 C/03/279367 / HA ZA 20-334 Aanbiedingsregeling verplicht holding om aandelen aan te bieden door certificering aandelen holding
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2021 200.274.401/01 Schending voorkeursrecht omdat aangetekende brief niet is ontvangen
Hof Den Haag 06-10-2021 200.285.690/01 Verkrijger buitenlandse erfenis en schenking had zich beter moeten laten voorlichten; erfenis en schenking vallen in huwelijksgoederengemeenschap
Hof Den Bosch 05-10-2021 200.255.620_01 Gehele vermogen moet worden verrekend nu de tenzij-clausule (art. 1:141 lid 3 BW) niet van toepassing is
Hof Amsterdam 05-10-2021 200.248.285/02 Onredelijke verhoging van de canon door gemeente leidt tot vernietig van de overeenkomst
Rechtbank Gelderland 29-09-2021 nr C/05/377040 / HZ ZA 20-379 En/of-rekening en geldlening vielen onder verblijvensbeding in samenlevingscontract
Kamer voor het notariaat Den Haag 22-09-2021 21-05 Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven
Rechtbank Den Haag 22-09-2021 C/09/592413 / HA ZA 20/459 Geen strijd met splitsingsreglement bij verkamering van woning
Rechtbank Midden-Nederland 22-09-2021 C/16/503676 / HL ZA 20-170 Kettingbeding valt onder blauwe lijst van Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en kan worden vernietigd op grond van art. 6:233 BW
Hoge Raad 17-09-2021 21/00615 Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021 C/05/384750/KL RK 21-33 Het waarborgen van interne verhoudingen binnen de BV is niet de taak van de notaris
Rechtbank Noord-Holland 14-09-2021 15.306380.20 Wederrechtelijke vrijheidsberoving maakt zoon onwaardig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-09-2021 C/02/387930 / FA RK 21-3441 Geen wettelijke grondslag voor opname scheidingsconvenant tussen ongehuwde samenwoners in beschikking
Hof Amsterdam 07-09-2021 200.265.609/01 Bij opstellen testament is geen rekening gehouden met verblijvensbeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 200.277.261/01 Ongehuwd samenwoners: verjaring vergoedingsrechten en de gerechtigdheid tot de en/of-rekening
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 200.267.464 Hof vernietigt niet-unaniem besluit (>80%) tot wijziging splitsingsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 200.267.464 Niet voldoende gebleken dat appartementseigenaar door wijziging van splitsingsakte geen schade zal lijden
Rechtbank Den Haag 03-09-2021 C/09/615579 / FT RK 21/635 HO en C/09/617141 / FT RK 21/722 HO Geen machtiging om turbulente en steeds veranderende situatie
Hof Den Haag 31-08-2021 200.261.229/01 Wanneer is sprake van een op-, aan- of onderbouw bij appartementsrecht?
Hof Amsterdam 31-08-2021 200.289.131/01 Aandeel in nalatenschap verbeurd door vervalsing bankafschrift
Rechtbank Rotterdam 27-08-2021 C/10/598447 / FA RK 20-4299 echtscheiding C/10/601884 FA RK 20-5931 verdeling Verdelingsovereenkomst is leidend, ondanks uitblijven levering
Rechtbank Noord-Holland 25-08-2021 C/15/313435 / HA ZA 21-99 Ongehuwde samenwoners zonder afspraken; alleen vergoedingsrecht voor verkrijgingskosten en niet voor verbouwingskosten
Rechtbank Oost-Brabant 25-08-2021 367036 / HA ZA 21-52 Executeur gaf toestemming aan erfgenamen om zelf te procederen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-08-2021 C/02/387386/ KG RK 21-466 Executoriale beslaglegger kan niet om onderhandse verkoop verzoeken op grond van art. 3:268 lid 2 BW
Hof Amsterdam 24-08-2021 200.280.386/01 Decertificering niet toegestaan wegens betrokken belangen van anderen en ontbrekend bestuursbesluit
Rechtbank Amsterdam 20-08-2021 9078269 CV EXPL 21-3947 Hypotheekhouder heeft inroepen huurbeding niet overgelaten aan koper
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-08-2021 AWB- 20_6068 Bijstand kan ook bij tweetrapsmaking worden teruggevorderd vanaf overlijdensdatum erflater
Rechtbank Noord-Holland 18-08-2021 C/15/307971 / HA ZA 20-617 Vernietiging depotovereenkomst vanwege paulianeus handelen bij faillissement
A-G Hoge Raad 17-08-2021 21/00732 Cassatieberoep ongegrond in zaak periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1%
Rechtbank Gelderland 11-08-2021 C/05/383718 / HZ ZA 21-58 Redelijkheid en billijkheid maakt verjaring niet onaanvaardbaar
Hof Den Haag 11-08-2021 200.286.905/01 Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt
Hof Den Bosch 10-08-2021 200.284.294_01 Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-08-2021 C/02/385848 Geen (gedeeltelijke) opheffing schenkingsbewind mogelijk ondanks alimentatieverplichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-08-2021 200.278.373 Huwelijk in verblijvingsbeding kon ook uitgelegd worden als geregistreerd partnerschap
Rechtbank Gelderland 28-07-2021 9360196 EZ VERZ 21-343 Langstlevende bij OBV na ontheffing vereffening zelfstandig beschikkingsbevoegd
Rechtbank Noord-Holland 28-07-2021 C/15/309386 / HA ZA 20-702 Kosten van executele en ander legaat niet in mindering gebracht op percentage-legaat
College van Beroep voor het bedrijfsleven 27-07-2021 20/421 Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-07-2021 200.276.076/01 Nietigheid en/of vernietiging ruilovereenkomst grond niet mogelijk indien dit onaanvaardbare gevolgen met zich brengt
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 27-07-2021 C/05/384165/KL RK 21-30 Werkwijze (kandidaat-)notaris heeft de toets van art. 17 WNA doorstaan
Hof Den Bosch 22-07-2021 nrs 200.290.582/01 e.a. Bewind over onverdeeld aandeel in geschonken certificaten wordt opgeheven
Rechtbank Amsterdam 21-07-2021 C/13/669890 / FA RK 19-4520 Bij de akte van geboorte wordt een wijziging van geslacht toegevoegd waarin het non-binaire geslacht wordt aangeduid met X
Rechtbank Rotterdam 21-07-2021 C/10/622030 / KG ZA 21-607 Erfgenaam weigert medewerking levering; vonnis kan in de plaats treden van medewerking
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2021 C/05/385228 / KL RK 21-38 Notaris hoefde geen inzage te geven in gespreksaantekeningen
Hoge Raad 16-07-2021 20/01541 Waardebepaling naar peildatum bij schadeloosstelling voor onteigening
Rechtbank Gelderland 14-07-2021 C/05/359686 / HA ZA 19-41 BV schiet tekort in nakoming verbintenis doordat aandelen in strijd met art. 7:15 lid 1 BW waren verkocht
Hof Den Haag 13-07-2021 200.278.466-01 Geen contributieverplichting aan winkeliersvereniging vanwege eigendom en geen ondernemerschap
Hof Den Bosch 13-07-2021 200.263.710/02 Feitelijke situatie is van groter belang dan de letterlijke bewoordingen van een uiterste wilsbeschikking
Hof Den Bosch 13-07-2021 200.273.270_01 Art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op de borg als bestuurder van een coöperatie
Kamer voor het notariaat Den Bosch 12-07-2021 C/05/380875 / KL RK 20-150 Notaris kan zich beroepen op verschoningsrecht betreffende UBO-gerelateerde vragen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 12-07-2021 C/05/380875 / KL RK 20-150 Notaris had niet over het UBO-schap mogen verklaren en heeft daarmee zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht geschonden
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 12-07-2021 C/05/383544 / KL RK 21-21 Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer
Rechtbank Gelderland 09-07-2021 C/05/388543 / KG ZA 21-173 Levering van woning door erflater toch geldig nu enige erfgenaam als eerder deelgerechtigde volledig eigendom verkrijgt van woning
Hoge Raad 09-07-2021 19/05579 Conformiteit bij koop van vorderingen waarvan rechtsgrond is vernietigd
Rechtbank Noord-Holland 07-07-2021 9294647 / EJ VERZ 21-208 Ontheffing om boedelbeschrijving ter inzage te leggen (art. 4:211 lid 4 BW)
Rechtbank Rotterdam 05-07-2021 C/10/618790 / FA RK 21-3886 Verantwoordelijkheid na beëindiging huwelijk om zoveel mogelijk zelf te voorzien in levensonderhoud
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 02-07-2021 nr C/05/384124 / KL RK 21-29 Geheimhoudingsbeding testament niet geschonden door notaris die legitimarissen informeerde
Rechtbank Amsterdam 30-06-2021 C/13/679379 / HA ZA 20-179 Voor rechtmatige opzegging o.g.v. art. 3 lid 2 sub d Wwft concrete bewijzen niet noodzakelijk
Rechtbank Gelderland 30-06-2021 C/05/377895 / HZ ZA 20-398 Echtgenote kan geen rechten ontlenen aan inhoud testament vanwege art. 4:59 BW
Rechtbank Oost-Brabant 30-06-2021 C/01/356530 / HA ZA 20-208 Overdracht aandelen met kwijtschelding koopprijs was paulianeus
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2021 200.289.193/01 Belang van gehandicapt kind niet gediend bij afzien van legitieme portie
Hof Amsterdam 29-06-2021 200.285.629/01 NOT Notaris mag voor zijn pensioen niet beleggen in onroerend goed
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2021 200.251.249/01 Terugneemrecht van niet-gefailleerde echtgenoot en de stelplicht en bewijslast onder het oude stelsel
Rechtbank Den Haag 24-06-2021 C/09/595982 / HA ZA 20-674 Verdeling van een woning
Hoge Raad 18-06-2021 20/03997 Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor valt onder zaken van curatele, onderbewindstelling en mentorschap als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv
Rechtbank Amsterdam 17-06-2021 C/13/702212 / KG ZA 21-403 Afgifte herroepen testamenten mits onterfde erfgenamen belanghebbenden zijn
Rechtbank Noord-Holland 16-06-2021 311041 Bij (periodieke) verrekening was een beroep op vervalbeding niet onaanvaardbaar
Hof Amsterdam 15-06-2021 200.267.503/01 NOT Notaris moet extra zorgvuldig zijn bij verschillende partijen met 1 partijadviseur in gevallen waarin verhouding is verstoord
Rechtbank Rotterdam 10-06-2021 C/10/617846 / KG ZA 21-338 Geen duidelijke aanwijzing tot witwassen; notaris mocht dienst niet weigeren maar moet middelen nader onderzoeken
Rechtbank Midden-Nederland 09-06-2021 C/16/503343 / HL ZA 20-163 Vernietiging van emissiebesluit vanwege niet nakomen aandeelhoudersgelijkheid
Rechtbank Rotterdam 09-06-2021 C/10/597373 / HA ZA 20-529 Leveringsakte bood mogelijkheid dat koper geannexeerde grond kon opeisen
Rechtbank Rotterdam 09-06-2021 C/10/603587 / HA ZA 20-853 Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-06-2021 200.270.659/01 Erfgenaam hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen voor gebruik door erflater nu gebruik al is beëindigd
Hoge Raad 04-06-2021 20/02961 Schulden voortvloeiend uit bestuursrechtelijke lasten kunnen worden beschouwd als boedelschulden
A-G Hoge Raad 04-06-2021 21/00615 Conclusie A-G op vraag of fixatiebeginsel van art. 128 Fw ook geldt bij vereffening nalatenschap
Hof Den Bosch 03-06-2021 200.292.816_01 Eisen voor toepassing schuldsaneringsregeling natuurlijke personen zijn cumulatief
Rechtbank Den Haag 02-06-2021 C/09/573982 / HA ZA 19-542 C/09/584962 / HA ZA 19-1261 Bekendmaking identiteit zaaddonor ten onrechte geweigerd
Rechtbank Noord-Holland 02-06-2021 C/15/304382 / HA ZA 20-408 Notaris handelt niet onzorgvuldig bij verkoop door hypotheekhouder
Hof Amsterdam 01-06-2021 200.286.276/01 Onvoldoende onderzoek door notaris bij in- en uitschrijving van bestuurder van stichting
Hoge Raad 28-05-2021 19/05345 Beroep op wilsvertrouwensleer kan ook ten dele worden toegerekend
Rechtbank Noord-Nederland 26-05-2021 C/18/202393 / FA RK 20-3059 Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-05-2021 200.264.120/01 Exoneratieclausule ten behoeve van de notaris is niet in strijd met art. 19 WNA
Accountantskamer 21-05-2021 20/1660 Gevolmachtigde levenstestament niet bevoegd om klacht in te dienen tegen accountant bij tuchtrechter
Rechtbank Gelderland 20-05-2021 C/05/385208 / FA RK 21-900 Verzoek van vrouw tot gerechtelijke vaststelling ouderschap van overleden man van hun nog ongeboren kind toegewezen
Rechtbank Rotterdam 20-05-2021 C/10/577826 / HA ZA 19-634 Pensioen in eigen beheer en risico waardeontwikkeling na afstorting
Hof Den Haag 19-05-2021 200.278.376/01 en 200.279.090/01 De informatieplicht van art. 1:83 BW omvat niet alleen de goederen en schulden van de gemeenschap, maar ook de privégoederen en schulden
Rechtbank Rotterdam 19-05-2021 C/10/596763 / HA ZA 20-477 Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen
Rechtbank Amsterdam 19-05-2021 C/13/680226 / FA RK 20-932 en C/13/697666 / FA RK 21-1103 Conversie verplichting in huwelijkse voorwaarden
A-G Hoge Raad 18-05-2021 20/02273 Valse opgave van btw-nummer in notariële akte
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-05-2021 200.269.878 Door uitleg leveringsakte is anti-speculatiebeding sociale koopwoning niet van toepassing
Rechtbank Noord-Holland 17-05-2021 8938220 / EJ VERZ 20-449 Notaris mag nalatenschap vereffenen zonder instemming van onbekende erfgenamen
Rechtbank Rotterdam 12-05-2021 nrs C/10/598380 / FA RK 20-4269 e.a. Spaanse erfenis valt niet in huwelijksgemeenschap
Hof Den Haag 12-05-2021 2200003118 Toezichthouder vrijgesproken van witwassen ondanks geschonden zorgplicht
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-05-2021 nr 200.249.774/01 Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021 200.273.821 Hof komt niet toe aan oordeel of som ineens bij partneralimentatie passend of geboden is
Hof Den Bosch 04-05-2021 200.281.247_01 Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament
Hof Den Bosch 04-05-2021 200.276.607/01 Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW en buitenlandse wederpartij
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 03-05-2021 C/05/377487 / KL RK 20-116 Notaris had nader onderzoek moeten doen in plaats van het passeren van de leveringsakte
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 03-05-2021 C/05/378087 / KL RK 20-120 Klacht tegen notaris over totstandkoming partnerschapsvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 30-04-2021 17-61 EA Onder de boedel van art. 295 lid 1 FW vallen tevens erfrechtelijke aanspraken
Rechtbank Noord-Holland 28-04-2021 C/15/313751 / HA RK 21-36 Statutenwijziging door Rechtbank omdat Raad van Toezicht geen leden meer heeft
Hoge Raad 23-04-2021 19/05234 Derdenbeslag onder VOF behelst ook privé-opnames vennoot
Hoge Raad 23-04-2021 20/00939 Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Rotterdam 22-04-2021 C/10/615330 / HA RK 21-281 Kosten benoemingsprocedure vereffenaar komen ten laste van nalatenschap
Rechtbank Limburg 21-04-2021 nr C/03/284559 / HA RK 20-232 Vereffenaar benoemd op grond van art. 33 Europese Erfrechtverordening
Rechtbank Oost-Brabant 21-04-2021 357302 / HA ZA 20-256 Kabel zes meter onder grond opstalhouder levert geen schending exclusief gebruiksrecht op
Rechtbank Amsterdam 21-04-2021 C/13/688306 / HA ZA 20-826 Begrip 'wettelijk erfdeel' in oud testament
Hoge Raad 21-04-2021 19/05016 Schriftelijke verklaring om levensbeëindiging was niet dubbelzinnig of onduidelijk
Hof Amsterdam 20-04-2021 200.263.086/01 NOT Berisping notaris door maken fouten bij executieveiling
Kamer voor het notariaat Den Bosch 19-04-2021 SHE/2020/65 Zorgplicht notaris brengt mee dat hij erflater wijst op gevolgen erfbelasting voor verkrijger
Hoge Raad 16-04-2021 19/04720 Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan
Rechtbank Rotterdam 14-04-2021 C/10/592143 / HA ZA 20-232 Ontbinding koopovereenkomst per e-mail volstaat als schriftelijke mededeling aan de notaris
Rechtbank Rotterdam 14-04-2021 C/10/582130 / HA ZA 19-857 Cessie is geldig op grond van art. 3:88 lid 1 BW omdat eiseres te goeder trouw was
Rechtbank Amsterdam 14-04-2021 C/13/682157 / FA RK 20-1893 e.a. Voorhuwelijkse pensioenverevening en eerder huwelijk
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-04-2021 AWB- 20_8421 Vervanging onzijdig persoon niet in leveringsakte benoemd
Rechtbank Overijssel 13-04-2021 8717158 \ CV EXPL 20-3510 Geen rechtsplicht voor dochter om vader te informeren over overlijden moeder
Hoge Raad 09-04-2021 19/02952 Rangwisseling art. 3:262 BW analoog van toepassing op pandrechten
Rechtbank Midden-Nederland 07-04-2021 C/16/517582 / KG ZA 21-112 Ontruimingsvordering afgewezen omdat huurovereenkomst aannemelijk is
Rechtbank Rotterdam 07-04-2021 8995222 Machtiging tot verwerping nalatenschap aan persoon die achteraf geen wettelijk vertegenwoordiger blijkt te zijn
Hof Amsterdam 07-04-2021 200.291.108/01 SKG Voor verkoop van 51% van de aandelen was geen goedkeuring van algemene vergadering vereist
Rechtbank Noord-Nederland 07-04-2021 9109152 Vaccineren tegen COVID-19 is hoogstpersoonlijke handeling
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-04-2021 200.269.651 Ook gebruiksovereenkomst is nietig wegens strijd met vormvoorschrift notariële akte (art. 1:115 BW)
Hof Amsterdam 06-04-2021 200.255.592/01 Horecaverbod in splitsingsakte is duidelijk, dus geen andere uitleg of bedoeling
Rechtbank Gelderland 01-04-2021 8972741 \ EZ VERZ 21-19 Beheerregeling vanwege weigerachtige erfgenaam
Hof Den Bosch 01-04-2021 200.289.176_01 Bekrachtiging weigering toelating WSNP op grond van art. 288 lid 1 sub b FW
Rechtbank Noord-Holland 31-03-2021 C/15/311715 / HA ZA 21-7 Informatieplicht negatieve hypotheekverklaring overschreden
Rechtbank Limburg 31-03-2021 8759667 CV 20-4630 Prejudiciële vragen huurkorting in coronacrisis
Rechtbank Noord-Nederland 30-03-2021 nr LEE 20/2735 Grafrecht is door erfgename niet tijdig op haar naam gezet
Rechtbank Limburg 26-03-2021 03/702782-17 Gevolmachtigde vervreemdt € 200.000 van rekeningen volmachtgever
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2021 200.101.510 Afschrift herroepen testament hoefde nog niet door notaris te worden verstrekt
Rechtbank Noord-Nederland 26-03-2021 C/18/204567 FT RK 21/179 Machtiging voor het aangaan van krediet op grond van art. 42a Fw
Rechtbank Overijssel 24-03-2021 C/08/250610 / HA ZA 20-268 Koopovereenkomst met als doel het voorkomen dat de Staat verhaal zou halen nietig
Rechtbank Gelderland 24-03-2021 361950 Anonimiteit donor - die geen partij was in procedure - maakt belangenafweging onmogelijk
Kamer voor het notariaat Amsterdam 23-03-2021 nr 688688/NT 20-36 Notaris mocht dienst weigeren vanwege gewetensbezwaren
Hof Amsterdam 23-03-2021 200.274.220/01 Bij een nader te noemen meester heeft notaris geen zelfstandige onderzoeksplicht naar meesterschap
Rechtbank Den Haag 23-03-2021 20/1509 Onder de boedel van art. 295 lid 1 FW vallen tevens buiten Nederland gelegen (onroerende) zaken
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2021 200.287.549 Schuldsaneringsregeling afgewezen als gevolg van het vijf jaar niet te goeder trouw ten aanzien van ontstaan en onbetaald laten van schulden
Hoge Raad 19-03-2021 19/05763 Herbenoeming waarnemer (art. 29 WNA) na 1 jaar met vaststelling van honorarium
Rechtbank Den Haag 18-03-2021 C-09-604682-KG ZA 20-1232 Afwijzing verzoek buitenwerkingstelling UBO-register wegens privacyschending
Rechtbank Noord-Holland 17-03-2021 C/15/301517 / FA RK 20-1805 Rechtbank oordeelt dat woning deels tot het huwelijksvermogen en deels tot privévermogen behoort
Rechtbank Gelderland 16-03-2021 383109 Vormerkung; opheffing van daarna gelegd beslag tot levering
Hof Amsterdam 16-03-2021 200.270.212/01 Zorgplicht notaris niet geschonden
Hof Den Haag 16-03-2021 200.279.820 Omvangrijke Zwitserse belastingschuld bleek onverwachte schuld in de zin van art. 4:194a BW
A-G Hoge Raad 12-03-2021 20/00123 Gemeente moet bij privaatrechtelijke overeenkomst mededingingsruimte en transparantie bieden (Didam-arrest)
Rechtbank Den Haag 10-03-2021 C/09/559961 / HA ZA 18-980 In samenlevingsovereenkomst opgenomen beleggingsleer
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2021 C/16/506062 / HA RK 20-191 Art. 15 AVG is geen absoluut recht op inzage in of kopieën van alle stukken waarin persoonsgegevens van een betrokkene voorkomen
Centrale Raad van Beroep 09-03-2021 19/3074 PW Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament
Hof Amsterdam 09-03-2021 200.277.881/01 Minderjarige is niet bevoegd om herstel van beëindigd ouderlijk gezag te verzoeken
Hof Amsterdam 09-03-2021 200.277.856/01 Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-03-2021 200.262.117/01 Uittredingsverbod voor eigenaars in strijd met art. 2:60 BW
Hof Den Haag 08-03-2021 200.287.553/01 Rechter kan bepalen dat geen schone lei wordt gegeven indien achteraf blijkt dat schuldsaneringsregeling kon worden beëindigd op grond van art. 350 lid 3 onder e Fw
Hoge Raad 05-03-2021 20/01989 Een faillissement als bedoeld in art. 350 lid 5 Fw treedt niet van rechtswege in
Hof Den Haag 02-03-2021 200.268.805/01 Schuld voortvloeiend uit huwelijkse voorwaarden moest worden aangemerkt als quasi-legaat
Hof Den Haag 02-03-2021 200.253.760/01 Levering registergoed op grond van vóór faillissementsaanvraag gesloten koopovereenkomst paulianeus
Rechtbank Limburg 26-02-2021 C/03/288307 / KG ZA 21-59 Door te weigeren beslag op te heffen werd misbruik van recht gepleegd
Rechtbank Den Haag 25-02-2021 8905466 EJ VERZ 20-86547 Kantonrechter Den Haag bevoegd ondanks dat minderjarige in buiteland woont
Rechtbank Den Haag 25-02-2021 8922486 EJ VERZ 20-86863 Kantonrechter Den Haag verleent machtiging verwerpen nalatenschap ondanks dat minderjarigen in buitenland wonen
Rechtbank Midden-Nederland 24-02-2021 C/16/505002 / HA ZA 20-412 Bezwaarde verplicht tot jaarlijkse opgave van het saldo van haar eigen vermogen
Rechtbank Gelderland 24-02-2021 C/05/371288 / HZ ZA 20-245 Gift wordt niet in mindering gebracht op legaat ter grootte van legitieme
Rechtbank Noord-Nederland 24-02-2021 C/17/169669 / HA ZA 19-222 Koper diende bewijs te leveren bij de door hem gestelde zwarthandel
Rechtbank Noord-Holland 19-02-2021 312556 RK HO 21-65 en 312534 RK HO 21-62 Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden
Rechtbank Den Haag 18-02-2021 C/09/603037 / HA RK Ontbinding wegens mogelijk misbruik identiteit van een ander
Rechtbank Noord-Holland 17-02-2021 C/15/303824 / FA RK 20-2972 Afspraak over verrekening van overbedelingsschuld met kinderbijdrage is in strijd met wettelijke maatstaven
Rechtbank Den Haag 17-02-2021 C/09/582415 / HA ZA 19-1122 Door 'vergeten testament' is geregistreerd partner geen erfgenaam
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-02-2021 200.251.823 Erfgenamen bezwaarde niet aansprakelijk voor legitieme
Hof Den Bosch 11-02-2021 200.270.006_01 Niet nagekomen periodiek verrekenbeding en inbreng eenmanszaak in BV
Kamer voor het notariaat Amsterdam 09-02-2021 685232 / 20-22 en 684237 / 20-23 Ernstige normschending voor notaris en kandidaat-notaris die onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en dit gebrekkig hebben vastgelegd
Hof Amsterdam 09-02-2021 200.275.381/01 NOT Klacht BFT over ontoelaatbaarheid samenwerkingsverband notarissen en belastingadviseurs niet-ontvankelijk
Kamer voor het notariaat Amsterdam 09-02-2021 34088/44733 Splitsingsakte niet wijzigen via art. 45 Wna met een proces-verbaal van verbetering
Rechtbank Rotterdam 05-02-2021 8734240 / CV EXPL 20-30520 Schone lei schuldsaneringsregeling kon niet worden tegengeworpen aan schuldeiser uit Curaçao
Rechtbank Limburg 03-02-2021 C/03/285286 / HA RK 20-239 Ontbinding van rechtspersoon wegens identiteitsfraude
Rechtbank Amsterdam 03-02-2021 C/13/678503 / FA RK 20-163 Door uitsluitingsclausule viel de gehele woning buiten de huwelijksgemeenschap
Rechtbank Noord-Holland 03-02-2021 C/15/312362 / KG ZA 21-28 Overdracht extra aandeel na 100% inbeslagname kon niet worden tegengeworpen aan beslaglegger
Hof Amsterdam 02-02-2021 nr 200.270.431/01 NOT Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2021 200.263.123 Bij einde huwelijk alsnog verrekenen ondanks vervalbeding
Hoge Raad 29-01-2021 19/04306 Vraag of art. 3:194 lid 2 BW van rechtswege werkt
Hoge Raad 29-01-2021 20/00224 Terughoudendheid rechter bij beoordeling beperkende werking redelijkheid en billijkheid
Hof Amsterdam 26-01-2021 200.274.217/01 NOT Notaris onderkent rol als partijadviseur onvoldoende
Hof Amsterdam 26-01-2021 200.274.217/01 NOT Notaris moet bij aanvang werkzaamheden duidelijkheid scheppen over rol en hierbij passende werkzaamheden
Rechtbank Midden-Nederland 22-01-2021 nr C/16/495184 / FA RK 20-328 Ongeldige rechtskeuze Engels recht
Rechtbank Rotterdam 22-01-2021 C/10/588656 / FA RK 19-11247 en C/10/596021 / FA RK 20-3174 Rekening-courantschuld bij eigen vennootschap en finaal verrekenbeding
Hof Den Haag 20-01-2021 200.271.859/01 Opeisbaarheidsregeling in testament was niet in strijd met gesloten stelsel
College voor de Rechten van de Mens 19-01-2021 2021-2 Notaris passeerde leveringsakte onterecht niet omdat tolk NGT niet was beëdigd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-01-2021 C/02/371112 / HA ZA 20-216 Nietige overeenkomst vanwege strijd met art. 4:4 lid 1 BW
Hof Den Haag 12-01-2021 200.258.810/01 Schadevergoeding voor legitimaris vanwege onverklaarbare onttrekkingen
Kamer voor het notariaat Den Bosch 11-01-2021 SHE/2019/72 en 73 Kind heeft geen recht op afschrift levenstestament
Rechtbank Oost-Brabant 11-01-2021 C/01/343768 / FA RK 19-933 Terugwerkende kracht rechtskeuze gold beperkt vanwege dwaling
Rechtbank Noord-Holland 11-01-2021 8674876 / EJ VERZ 20-213 en 8675941 / EJ VERZ 20-214 Prejudiciële vragen over fixatiebeginsel bij erfrechtelijke vereffening
Hoge Raad 08-01-2021 20/02068 Buitenlandse rechter oordeelt dat alimentatie tot nihil zal worden gesteld indien de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-12-2020 C/05/369645 / KL RK 20-55 Weigeren ministerie bij onverplichte handelingen in zicht van faillissement
Rechtbank Noord-Holland 23-12-2020 C/15/309039 / HA ZA 20-688 Voor vaststelling omvang legaten moet executeur aan legatarissen informatie verschaffen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2020 200.214.558 Ontbonden vennootschappen blijven bestaan tot voltooiing cessie
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2020 200.253.262 Hof stelt prejudiciële vraag inzake de vraag of Kadaster als rechthebbende op de derdengeldenrekening kan worden aangemerkt
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2020 200.262.826 Russische erfenis valt in gemeenschap van goederen; geen strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Amsterdam 18-12-2020 8557385 CV EXPL 20-9838 Dochter mag na overlijden vader de huurovereenkomst van vader voortzetten
Rechtbank Rotterdam 18-12-2020 C/10/608266 / KG ZA 20-1072 Notaris had terechte twijfel over juiste toepassing van in statuten opgenomen blokkeringsregeling
Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2020 C/16/488055 / FA RK 19-5494 (echtscheiding met nevenvoorzieningen) C/16/489742 / FA RK 19-6128 (verdeling gemeenschap) Man kon zijn vergoedingsrecht slechts gedeeltelijk te gelde maken
Rechtbank Rotterdam 18-12-2020 C/10/586351 / FA RK 19-10065 (echtscheiding) C/10/590868 / FA RK 20-692 (verdeling) Rechtbank wijkt af van de hoofdregel van gelijke verdeling
Hof Amsterdam 15-12-2020 200.266.957/01 Koper mocht op grond van mondelinge overeenkomst redelijkerwijs aannemen dat hij gehele parkeerterrein had gekocht
Hoge Raad 11-12-2020 19/03430 Hof geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting doordat verrekeningsverweer gepasseerd is op voet van art. 6:136 BW
Hoge Raad 11-12-2020 19/03174 Lichthinder en non-conformiteit
Rechtbank Rotterdam 09-12-2020 C/10/595258 / HA ZA 20-400 Vernietiging wijziging huwelijkse voorwaarden op grond van artikel 42 Faillissementswet
Hof Den Haag 08-12-2020 200.253.358/01 Geen andere peildatum voor waardering woning bij verdeling ruim dertig jaar na ontbinding
Centrale Raad van Beroep 08-12-2020 18/1547 PW Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen
Hof Amsterdam 08-12-2020 200.280.712/01 Weigering medewerking aan rabbinale echtscheiding is onrechtmatige daad
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 07-12-2020 nr 2020-997 Verklaring van erfrecht/executele was volgens Kifid niet noodzakelijk voor het uitkeren van banksaldo aan erfgenaam
Kamer voor het notariaat Den Bosch 07-12-2020 SHE/2020/5 Notaris heeft erflaatster en haar erfgename onvoldoende geadviseerd over gevolgen certificering en aanvaarding nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 04-12-2020 C/10/606581 / KG ZA 20-994 Executeur was bevoegd tot afgifte legaat ondanks overlegatering
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 02-12-2020 C/05/365673 / KL RK 20-17 Notaris had bij gevolmachtigde moeten aangeven dat al een levenstestament aanwezig was
Hof Amsterdam 01-12-2020 200.263.128/01 Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél
Kamer voor het notariaat Den Bosch 30-11-2020 SHE/2020/44 Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten
Hoge Raad 27-11-2020 19/03067 Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard
Kamer voor het notariaat Den Haag 25-11-2020 20-09 Notaris mocht inzage testament door curator weigeren, omdat curator geen redenen heeft aangevoerd
Hof Den Haag 25-11-2020 200.268.029/01 Rentabiliteitsmethode en discounted cash flow methode kunnen worden gebruikt om waarde van onderneming inclusief goodwill te bepalen
Rechtbank Den Haag 19-11-2020 nrs C/09/551442 e.a. Art. 1:95a BW niet van toepassing op huwelijksgemeenschap van vóór 2018
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-11-2020 C/05/365193 KL RK 20-11 C/05/365194 KL RK 20-12 Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren
Hof Amsterdam 17-11-2020 200.270.832/01 Notaris-executeur schendt informatie- en onderzoeksplicht
Hoge Raad 13-11-2020 19/02914 Aan de aanwijzing van een noodweg kunnen voorwaarden worden verbonden
Hoge Raad 13-11-2020 19/00263 De fysieke verbondenheid van een zaak met een hoofdzaak is grond voor bestanddeelvorming ex art. 3:4 lid 2 BW
Hoge Raad 13-11-2020 19/00271 Tenzij sprake van misbruik van bevoegdheid door curator verliest pand- of hypotheekhouder zijn positie als separatist indien rechtsuitoefening niet plaatsvindt binnen redelijke termijn
Rechtbank Noord-Holland 11-11-2020 C/15/295543 / HA ZA 19-698 Aansprakelijkheid bestuurder op grond van art. 6:162 BW vanwege misleidende handelspraktijk door bestuurder
Hof Den Haag 11-11-2020 200.278.296/01 Bevoegdheid Nederlandse rechter bij verwerping namens in VS woonachtige minderjarige erfgenamen
Rechtbank Rotterdam 11-11-2020 C/10/605159 / KG ZA 20-891 Erfgenaam had geen recht op afschrift van herroepen testamenten
Hoge Raad 06-11-2020 19/02245 Benadelende handelingen meerderheidsaandeelhouder kunnen prijs van aandelen bij uitkoopvordering beïnvloeden
Hoge Raad 06-11-2020 19/03369 Bedoelingen van partijen spelen geen rol bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst
Kamer voor het notariaat Amsterdam 05-11-2020 681115.NT 20-7 Legalisatie handtekening door notaris of gemeenteambtenaar?
Hof Den Bosch 03-11-2020 200.246.996, 01 Ook niet-leden VvE chaletpark hebben een zelfstandige verplichting om parkbijdrage te betalen
Rechtbank Noord-Nederland 03-11-2020 C/18/201696 / FA RK 20-2653 Ambtshalve benoeming voogd door rechter wegens niet tijdige aanvaarding voogdij door beoogde voogden
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020 200.268.340 Limiteringsregels oude recht van toepassing op alimentatieverzoek van voor 2020
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020 200.252.866 Hof volgt oordeel deskundige dat contante waarde toekomstige ab-claim gelijk is aan nominale waarde van 25%
Hof Amsterdam 03-11-2020 200.278.467/01 Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan
Hof Amsterdam 03-11-2020 200.278.465/01 Overeengekomen steminstructie was geldig nu het ging om een tijdelijke beperking van het stemrecht
Hof Amsterdam 03-11-2020 200.278.465/01 Niet uitoefenen stemrecht op basis van aandeelhoudersovereenkomst is geen inbreuk op art. 2:190 BW
Hof Amsterdam 03-11-2020 200.275.853/01 en 200.280.898/01 Afwijking van draagplicht bij helfte
Hoge Raad 30-10-2020 19/02259 Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst
Rechtbank Limburg 28-10-2020 C/03/264406 / HA ZA 19-255 Ex-echtgenoten moeten uitbetaling ouderdomspensioen zelf regelen wanneer niet binnen 2 jaar na echtscheiding is verevend
Hof Den Haag 27-10-2020 200.263.281/01 Opvolgend verhuurder was gebonden aan de afspraak tussen eerdere verhuurder en huurder
Rechtbank Overijssel 27-10-2020 8628871 \ EJ VERZ 20-227 Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW
Hof Den Bosch 27-10-2020 200.245.811_01 Vordering legitieme portie pas opeisbaar na overlijden erfgenaam
Rechtbank Rotterdam 26-10-2020 8453154 \ AZ VERZ 20-73 Levensverzekeringsuitkering is quasi-legaat en vermindering is niet onredelijk
Hof Amsterdam 26-10-2020 200.265.217/01 Schriftelijkheidsvereiste was niet van toepassing bij verkoop woning door particulier aan vastgoedhandelaar
Rechtbank Gelderland 23-10-2020 375414 Gebreken in hypotheekakte waren geen schrijffouten en konden niet door notaris worden hersteld
Rechtbank Overijssel 23-10-2020 C/08/255989 / KG ZA 20/238 Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid
Rechtbank Gelderland 21-10-2020 C/05/365103 / HZ ZA 20-41 Niet opeisbaar aandeel in nalatenschap komt voor verdeling in aanmerking
Rechtbank Midden-Nederland 21-10-2020 C/16/505746 / HL ZA 20-218 Executeur moet aan legitimaris mogelijkheid verschaffen om verscheidene stukken te controleren
Rechtbank Rotterdam 19-10-2020 C/10/591704 / HA RK 20-150 Vereffenaar benoemd vanwege langstlevende die niet aan vaststelling vorderingen meewerkt
Rechtbank Noord-Holland 19-10-2020 8717234 Uitleg testament door Kantonrechter (art. 96 Rv)
Kamer voor het notariaat Den Bosch 19-10-2020 SHE/2020/11 Notaris mag voor zijn pensioen beleggen in onroerend goed (art. 17 lid 3 WNA)
Hoge Raad 16-10-2020 19/01954 Hof heeft verdeling stelplicht en bewijslast art. 1:141 lid 3 BW onvoldoende gemotiveerd
Rechtbank Rotterdam 14-10-2020 C/10/593221 / HA ZA 20-298 Geen gebruiksvergoeding voor niet afgegeven recht van gebruik en bewoning
Hof Den Bosch 13-10-2020 200.245.052_02 Bestuurdersaansprakelijkheid door schending zorgplicht werkgever
Kamer voor het notariaat Den Bosch 12-10-2020 SHE/2019/60 Notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door depotgelden uit te keren
Rechtbank Gelderland 09-10-2020 8343105 Door ontbinding koopovereenkomst kwam er ook eind aan huurovereenkomst omtrent dezelfde woning
Hoge Raad 09-10-2020 19/02676 Hof motiveert onvoldoende dat betalingen aan Lichtensteinse Stiftung in aanmerking moeten worden genomen bij berekening legitimaire massa
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-10-2020 200.273.235/01 Finaal verrekenbeding omvatte geen vergoedingsrechten
Rechtbank Limburg 07-10-2020 8227276 \ CV EXPL 19-8948 Verzwijgen van echtgenote bij aangaan borgtochtovereenkomst doet niet af aan werking art. 1:89 jo 1:88 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020 200.265.187 Benadeling ex-echtgenote in verhaalsmogelijkheden ter zake vordering uit partneralimentatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020 200.265.187 Rechtshandeling van ex-partner die niet aan alimentatieverplichting voldoet, kan worden vernietigd op grond van actio Pauliana
Hof Den Bosch 06-10-2020 200.281.739_01 Het saldo van de spaarrekening van het kind behoort niet tot de huwelijksgemeenschap van echtgenoten
Rechtbank Midden-Nederland 02-10-2020 NL19.12933 Levensexecuteur verzwijgt vermogen en verbeurt hiermee zijn aandeel in nalatenschap volmachtgever
Hoge Raad 02-10-2020 20/00159 Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht
Kamer voor het notariaat Amsterdam 01-10-2020 674918/NT19-48 674919/NT19-49 Notaris had verzwaarde informatieplicht bij particuliere koper
Rechtbank Overijssel 29-09-2020 C/08/253872 Grosse van testament heeft executoriale kracht omdat legaat voldoende bepaalbaar was
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020 200.259.562 Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden (Wageningse gifmoord)
Kamer voor het notariaat Den Bosch 28-09-2020 SHE/2019/67 Notaris handelt onzorgvuldig door niet te melden dat privéschuldeisers loonbeslag konden leggen op het inkomen van de andere echtgenoot
Kamer voor het notariaat Den Bosch 28-09-2020 SHE/2020/8 Notaris maakt te snel gebruik van onzijdig persoon
Hoge Raad 25-09-2020 19/01351 'Koop breekt geen huur' kan meebrengen dat verplichtingen van eigenaar/niet-verhuurder jegens huurder overgaan op verkrijger
Hoge Raad 25-09-2020 nr 19/04758 Geen bescherming voor verkrijger van erfdienstbaarheid door onvolkomenheden in kadastrale registratie
Rechtbank Den Haag 23-09-2020 C/09/584990 / HA ZA 19-1265 Geen contractuele aanspraak op alimentatie op grond van de samenlevingsovereenkomst
Hof Den Haag 22-09-2020 200.259.960/01 Door vermenging tenietgegane erfdienstbaarheden waren wederom gevestigd door akte van verdeling
A-G Hoge Raad 18-09-2020 19/04306 Vraag of art. 3:194 lid 2 BW van rechtswege werkt
Hof Den Bosch 15-09-2020 200.264.444_01 Notaris was gelet op instructie niet gehouden onderzoek te doen naar het toepasselijke tarief voor de overdrachtsbelasting
A-G Hoge Raad 11-09-2020 19/04720 A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen
Hoge Raad 11-09-2020 19/02396 Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval
Hof Den Bosch 10-09-2020 200.215.716_01 Geen geslaagd beroep op redelijkheid en billijkheid om af te kunnen wijken van regeling uit huwelijkse voorwaarden
Hof Den Bosch 08-09-2020 200.256.546/01 Buren moeten geringe beperkingen van hun vrijheid op grond van fundamentele beginselen van goed nabuurschap toleren
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2020 8687033 BZ VERZ 20-6918 Belang levenstestament voor uitkeren kindsdelen
Rechtbank Noord-Nederland 04-09-2020 AWB - 17 _ 5069 Schenking gevolgd door terugleenconstructie was schenking ter zake des doods
Hof Amsterdam 01-09-2020 200.268.974/01 NOT Waargenomen notaris in beginsel niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris
Rechtbank Noord-Nederland 26-08-2020 C/18/197429 / HA ZA 20-44 Executeur heeft geen informatieplicht jegens legitimaris over periode voorafgaand aan overlijden
Rechtbank Rotterdam 26-08-2020 C/10/577393 / HA ZA 19-621 Vernietiging van bestuursbesluit tot dechargeverlening voormalig bestuurder stichting wegens strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Noord-Holland 26-08-2020 8307889 EJ VERZ 20-40 Erfgenamen moesten verplicht alle benodigde informatie verstrekken voor het opstellen van de notariële boedelbeschrijving
Rechtbank Noord-Holland 26-08-2020 C/15/294965 / HA ZA 19-665 V had voor passeren leveringsakte moeten betwisten dat beslag niet op haar betrekking had
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2020 200.281.586/01 De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde
Rechtbank Gelderland 19-08-2020 C/05/360600 Besluit van VvE tot exclusief gebruik van gemeenschappelijk dakterras door één appartementseigenaar is nietig
Rechtbank Amsterdam 19-08-2020 AMS 19/6577 Woonwagen is onroerende zaak en waarde hiervan wordt terecht betrokken in aanslag OZB aan grondeigenaar
Hof Amsterdam 18-08-2020 200.267.135/01 Huwelijkse voorwaarden van kracht door huwelijksvoltrekking 11 jaar later
Rechtbank Limburg 12-08-2020 8101166 \ CV EXPL 19-7137 Huurder moet bij omzethuur in zijn bedrijfsvoering rekening houden met belang verhuurder bij omzet
Rechtbank Gelderland 12-08-2020 359840 / HA ZA 19/55 Bestanddeel overgedragen in akte van levering?
Hof Den Bosch 11-08-2020 200.253.194/01 Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging
Hof Den Haag 11-08-2020 200.254.658/01 Ook bij onteigening was de in de overeenkomst opgenomen meerwaardeclausule van toepassing
Hof Amsterdam 11-08-2020 200.279.829/01 Schending exclusief gebruiksrecht van eigenaar bij plaatsing windturbine op 60 meter hoogte
Rechtbank Rotterdam 05-08-2020 C/10/595318 / HA ZA 20-404 Executeur geen rekening en verantwoording verschuldigd over periode voorafgaand aan overlijden
Hof Den Haag 04-08-2020 200.242.359/01 Nietig testament 104-jarige wegens onzorgvuldig handelen notaris en zorgelijke gang van zaken rondom testament
Rechtbank Den Haag 04-08-2020 nrs 800425 RL EXPL 19-20022 e.a. Erfgenaam als vereffenaar ernstig tekortgeschoten en aansprakelijk voor voldoening uitvaartkosten
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-08-2020 200.274.093 Erfgenaam had geen belang bij het verzoeken om ontslag en schorsing van vereffenaar ex art. 4:206 lid 5 BW
Rechtbank Noord-Nederland 31-07-2020 C/18/199644 / KG ZA 20-148 De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde
Rechtbank Noord-Nederland 31-07-2020 C/18/199644/KG ZA 20-148 Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot
Rechtbank Rotterdam 29-07-2020 C/10/583670 / HA ZA 19-936 Ontslagbesluit bestuurslid stichting vernietigbaar wegens schending hoorplicht
Rechtbank Amsterdam 22-07-2020 C/13/676516 Schadevergoedingsplicht wegens onterechte beslaglegging die verhinderde dat onroerende zaak op tijd kon worden geleverd
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2020 nr 200.253.670/01 Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend
Hof Den Bosch 21-07-2020 200.246.247_01 Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte
Hoge Raad 17-07-2020 19/01094 Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk
Hoge Raad 17-07-2020 19/01909 Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement
A-G Hoge Raad 17-07-2020 19/04390 Meerwaardeclausule geldt ook wanneer iemand anders dan verkoper het beding niet honoreert
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 16-07-2020 2020-586 Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar
Rechtbank Oost-Brabant 15-07-2020 C/01/338549 / HA ZA 18-641 Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar
Rechtbank Oost-Brabant 15-07-2020 C/01/359125 / KG ZA 20-299 Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen
Rechtbank Limburg 13-07-2020 C/03/279213 / KG ZA 20-237 Rechtbank redt bestuur stichting door oordeel dat herbenoeming bestuurder stilzwijgend was
Rechtbank Noord-Nederland 10-07-2020 nr 8367061 \ ER VERZ 20-28 Postume rente ook meenemen bij vereffening nalatenschap
Hoge Raad 10-07-2020 18/04090 Bewijslastverdeling bij schenking onder misbruik van omstandigheden
Hoge Raad 10-07-2020 19/00863 Nietig besluit indien vereiste meerderheid niet is gehaald
Rechtbank Noord-Holland 04-07-2020 C/15/301888/ HA RK 20/68 Stichtingsbestuur ontbrak; Rechtbank voorziet in de vervulling van de ledige plaatsen
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 200.263.750 Aanvullende vergoeding voor extra inspanningen bewindvoerder vanwege uitzonderlijke omstandigheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 200.260.743 Vergoedingsregeling van art. 5:99 BW is niet van toepassing op erfpachtcontracten die vóór 1 januari 1992 waren gesloten
Rechtbank Noord-Holland 24-06-2020 8590534 BZ VERZ 20-5543 KL Ondergrens bedrag op rekening met BEM-clausule waardoor ouder geld niet mag gebruiken
Rechtbank Den Haag 24-06-2020 C/09593167 / HA RK 20-228 Wijziging statuten BV vereist geen rechterlijke toestemming ondanks statutaire bepaling
Hof Amsterdam 23-06-2020 200.263.793/01 Koper hoefde niet te twijfelen aan staat nieuw aangelegde parketvloer
Hof Amsterdam 23-06-2020 200.229.737/01 Bij trustkantoor in beginsel geen lichtere of andere eisen voor taakuitoefening bestuur
Hof Amsterdam 23-06-2020 200.270.691/01 NOT Schending van Wwft-verplichtingen kan via tuchtrecht worden gesanctioneerd
Rechtbank Midden-Nederland 22-06-2020 C/16/502776 / KG ZA 20-236 Notaris moet meewerken aan het passeren van een fusieakte
Rechtbank Midden-Nederland 17-06-2020 8020789 UC EXPL 19-9604 Vordering tot schadevergoeding koper afgewezen
Hof Amsterdam 16-06-2020 200.241.032/01 Herzieningsclausule canon in akte van erfpacht was onredelijk bezwarend
Hof Den Haag 16-06-2020 200.262.524/01 Hof ziet in bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde geen gift
Hoge Raad 12-06-2020 19/00496 Uitbreiding erfdienstbaarheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2020 200.267.866/01 Door latere kwijtscheldingen onder uitsluitingsclausule wordt woning niet privévermogen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-06-2020 C/02/372060 / KG ZA 20-238 Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament
Hof Den Bosch 09-06-2020 200.245.985/01 Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden
Hof Den Bosch 09-06-2020 200.244.824_01 Concrete becijfering maakt partijen risicobewust bij sluiten van overeenkomst
Hof Den Haag 02-06-2020 200.254.281/01 Wijziging niet-verifieerbare vordering in verifieerbare vordering na datum faillissement in strijd met fixatiebeginsel
Rechtbank Limburg 28-05-2020 C/03/275601 / KG ZA 20-104 Executeur moet bestuurder BV benoemen en beslist over gebruik woning
Hof Den Bosch 26-05-2020 200.265.735_01 Gelijke interne draagplicht geldlening tussen samenwoners en wanprestatie door niet-nagekomen afspraak over pensioen
Rechtbank Rotterdam 20-05-2020 HA ZA 19-112 en HA ZA 19-442 Onbehoorlijk bestuur opvolgend bestuurder bij gebrek aan onderzoek voor rekening van oud bestuurder
Rechtbank Amsterdam 20-05-2020 C/13/681613 / KG ZA 20-281 Coronacrisis komt voor risico koper, beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden slaagt niet
Hof Amsterdam 19-05-2020 200.242.072/01 NOT Notaris heeft zijn informatieplicht geschonden door volmachtgever op geen enkele wijze te informeren over de eigendomsoverdracht
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2020 200.259.562 Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap
Hof Amsterdam 19-05-2020 200.263.413/01 Verkopers mogen koopovereenkomst van woning ontbinden omdat kopers in verzuim zijn met stellen van bankgarantie of storten van waarborgsom
Hof Den Haag 19-05-2020 200.263.360/01 Boete verschuldigd door tekortkoming vóór opeisbaarheid op grond van art. 6:80 lid 1 onder c BW
Hof Den Bosch 14-05-2020 200.256.384/01 Uitsluitingsclausule gold tevens voor opvolgende verdeling
Hof Den Bosch 14-05-2020 200.264.609_01 Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind
Rechtbank Den Haag 13-05-2020 8505491 EJ VERZ 20-77247 Verzoek voorschrijven maatregelen in belang van nalatenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020 200.235.542/01 Sanctie van art. 21 WvK overtreden beheerverbod volgens Hof niet op zijn plaats
Rechtbank Overijssel 12-05-2020 C/08/246831 / KG ZA 20-78 Botsende rechten op levering: wie heeft het oudste recht?
Hof Amsterdam 12-05-2020 200.256.679/01 Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur
Hof Amsterdam 12-05-2020 200.248.186/01 Eén huurovereenkomst met meerdere huurders gezamenlijk maakt niet dat er geen sprake is van kamerverhuur
Hof Den Haag 12-05-2020 200.255.304/01 Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020 200.253.558 Verknochtheid ontslagvergoeding afhankelijk van periode
Rechtbank Rotterdam 08-05-2020 C/10/547684 / FA RK 18-2502 en C/10/576696 / FA RK 19-5420 Redelijkheid en billijkheid geen invloed op vervalbeding huishoudkosten in huwelijkse voorwaarden
Hof Den Haag 29-04-2020 200.269.104/01 Verzoek tot nietigverklaring testament vanwege wilsonbekwaamheid afgewezen omdat testateur nog leeft
Rechtbank Oost-Brabant 29-04-2020 C/01/345837 / HA ZA 19-298 Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap
Rechtbank Amsterdam 29-04-2020 NCC 20/014 (C/13/681900) Beroep op onvoorziene omstandigheden door coronacrisis afgewezen door NCC
Hof Amsterdam 28-04-2020 200.266.225/01 Werkwijze van notaris valt niet onder geheimhoudingsplicht en had notaris moeten uitleggen
Hof Amsterdam 28-04-2020 200.264.840/01 NOT Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken
Hoge Raad 24-04-2020 19/02475 Curator mag vereffening niet voortzetten indien de boedel toereikend is
Hoge Raad 24-04-2020 19/02475 Faillissement eindigt als geverifieerde schuldeisers kunnen worden voldaan
Rechtbank Oost-Brabant 24-04-2020 C/01/355203 / KG ZA 20-61 Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven
Hoge Raad 21-04-2020 19/04910 Arts heeft euthanasie toegepast op vrouw die leed aan voortgeschreden dementie; verzoek tot cassatie in het belang der wet (strafzaak)
Hof Den Haag 21-04-2020 200.255.186/01 Stilzwijgende overeenkomst betreffende aanspraak op helft overwaarde woning en meewerkingsplicht bij verkoop huis na eind samenleving
Hof Den Bosch 21-04-2020 200.247.503_01 Ook BV moest zich houden aan afspraken van echtscheiding
Hof Den Bosch 21-04-2020 200.242.496_01 Bestuurder heeft onvoldoende belang bij vernietiging bestuursbesluiten joint venture-vennootschap
Hoge Raad 21-04-2020 19/04910 Hoge Raad geeft uitgangspunten over euthanasie bij dementie
Kamer voor het notariaat Den Bosch 20-04-2020 SHE/2019/46 Notaris handelt in strijd met art. 42 WNA door zelf de akte uit te leggen in een andere taal
Kamer voor het notariaat Den Bosch 20-04-2020 SHE/2019/50 Notaris mocht op basis van geheimhoudingsplicht inzage in gespreksaantekeningen weigeren
Hoge Raad 17-04-2020 18/04401 HR stelt prejudiciële vragen over de toepasselijkheid van 7:666 BW bij een pre-pack
Hoge Raad 17-04-2020 18/05535 Geslaagd beroep dwaling bij onjuiste mededelingen die niet de kern van de overeenkomst betreffen
Hof Amsterdam 17-04-2020 200.260.896/01 NOT Kandidaat-notaris mocht volmacht afgegeven door moeder van meerderjarig kind niet gebruiken voor levering
Rechtbank Midden-Nederland 17-04-2020 8195251 AT VERZ 19-771 Vereffenaar behoort niet tot de personen die op grond van art. 1:432 BW onderbewindstelling kunnen verzoeken
Hof Den Bosch 16-04-2020 200.270.900_01 Het begrip 'gewichtige reden' dient casuïstisch te worden beoordeeld
Rechtbank Gelderland 15-04-2020 C/05/365823 Verbod op harde vloerbedekking in huishoudelijk reglement is geldig
Rechtbank Den Haag 14-04-2020 FT RK 20/313 Pluraliteit van schuldeisers ontstaat niet door verdeling vorderingsrecht erflater over meerdere erfgenamen
Rechtbank Den Haag 08-04-2020 C/09/571347 / HA ZA 19-341 Toekennen lijfrente door BV kwalificeert als natuurlijke verbintenis
Rechtbank Overijssel 08-04-2020 C/08/238179 HA ZA 19-443 Bestuursverbod van vijf jaar opgelegd wegens niet nakomen verplichtingen uit art. 106 lid 1 sub c Fw
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 08-04-2020 201807485/1/R3 Plattelandswoning behoudt status indien de voormalige bedrijfswoning wordt betrokken bij ander nabijgelegen agrarisch bedrijf
Hof Den Bosch 07-04-2020 200.241.387_01 Hof oordeelt dat toelaatbaarheid monddoodclausule afhangt van omstandigheden concrete geval
Hof Amsterdam 07-04-2020 200.267.600/01 NOT Uitsluiten nabestaandenpensioen valt niet onder opdracht tot opstellen huwelijkse voorwaarden
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020 200.261.699/01 Paulianeus gehandeld door gevestigd hypotheekrecht ten behoeve van voorzitter Raad van Toezicht
Hoge Raad 03-04-2020 18/04301 Gedragingen pandhouder geen aanleiding om stemrecht te ontnemen ex art. 2:342 BW
Rechtbank Midden-Nederland 01-04-2020 C/16/489504 / HA ZA 19-92 Totstandkoming van benoemings- en ontslagbesluiten
Hof Den Bosch 31-03-2020 200.207.048_01 Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking?
Rechtbank Overijssel 31-03-2020 8212747 EJ VERZ 19-436 Testamentair bewindvoerder hoeft niet over te gaan tot uitkering uit onder bewind gesteld vermogen aan WSNP–bewindvoerder
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 30-03-2020 CUR201901942 Ongeldige overdracht pand vanwege beroep echtgenote?
Hoge Raad 27-03-2020 19/03150 Rechter kan niet ambtshalve wettelijke alimentatietermijn verkorten
Hoge Raad 27-03-2020 19/00214 Sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis geldt niet als al aan veroordeling is voldaan
Hoge Raad 27-03-2020 19/03150 Geen ambtshalve beperking tijdsduur alimentatie
Hoge Raad 27-03-2020 19/02804 Beoordelingsruimte voor rechter bij klemcriterium (art. 1:253c lid 2 sub a BW)
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2020 C/17/165521/ HA ZA 19-41 Nietigheid verrekeningen tijdens samenwonen vanwege strijd met goede zeden
Rechtbank Rotterdam 25-03-2020 ROT 19/253 Wwft-boete voor notaris in verband met verkoop lager dan WOZ-waarde en de daarbij behorende hypotheekakte
Hof Amsterdam 24-03-2020 200.250.845/01 Stichting niet gehouden tot afleggen rekening en verantwoording gevoerd vermogensrechtelijk beleid
Hof Amsterdam 24-03-2020 200.265.611/01 Geheimhoudingsbepaling in mediationovereenkomst geldt als niet onaanvaardbare bewijsovereenkomst
Rechtbank Rotterdam 23-03-2020 8397319 \ AZ VERZ 20-56 Kantonrechter benoemt beheerders en machtigt hen effectenportefeuille te verkopen
Hoge Raad 20-03-2020 19/00261 Bescherming ex art. 3:24 BW als gevolg van niet in de ruilverkavelingsakte vermelde hypotheekrechten
Hoge Raad 20-03-2020 19/02195 Hof hanteert onjuiste maatstaf bij beoordeling of rechtshandeling is geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf (art. 1:88 lid 5 BW)
Rechtbank Amsterdam 18-03-2020 C/13/680067 / KG ZA 20-167 Huisdier is geen inboedel
Rechtbank Limburg 18-03-2020 C/03/265761 / HA ZA 19-331 Actio Pauliana in geval van niet-opeisbare vordering?
Rechtbank Amsterdam 18-03-2020 C/13/680067 / KG ZA 20-167 Rechter oordeelt dat hond op grond van samenlevingscontract niet tot inboedel behoort
Hof Amsterdam 17-03-2020 200.232.738/01 Erfdienstbaarheid gaat door vermenging teniet op het moment dat het gebruiksrecht van de derde eindigt
Hoge Raad 13-03-2020 18/04213 Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex
Hof Den Bosch 10-03-2020 200.242.703_01 Monddoodclausule nietig wegens strijd met openbare orde
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 200.240.910 Verhaal alimentatievordering gefrustreerd doordat bestuurder zichzelf te lage beloning toekent
Hof Amsterdam 03-03-2020 200.249.364/01 NOT Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening
Hof Den Haag 03-03-2020 200.257.709/01 Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar
Hof Amsterdam 03-03-2020 200.249.358/01 NOT Maatregel van waarschuwing opgelegd wegens onvoldoende controleren vertegenwoordigingsbevoegdheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 200.259.208 Bedenktijd is bedoeld als bescherming tegen ondoordachte, impulsieve beslissing tot koop
Hof van Justitie EU 27-02-2020 C-298/18 Ontbreken van overname van materiële activa belet niet dat sprake is van een overgang van onderneming
Rechtbank Midden-Nederland 27-02-2020 8186821 UT VERZ 19-16984 en 8186825 UT VERZ 19-16985 Notaris mag gebruikelijk loon in rekening brengen voor werkzaamheden als executeur
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 26-02-2020 201801850/3/R2 Ook bedrijfswoning zonder bewoning door een derde mogelijk
Rechtbank Limburg 26-02-2020 C/03/263795 / HA ZA 19-221 Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 200.254.800 Uitleg van akte van levering: obligatoire partijbedoeling wijkt af van partijbedoeling vastgelegd in leveringsakte
Hof Amsterdam 25-02-2020 200.253.352/01 Aandeelhouder kan schadeveroorzakende bestuurder niet vorderen schadevergoeding aan vennootschap te betalen
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 200.219.219 Uitwinnen pandrecht is niet onrechtmatig jegens aandeelhouder
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 200.245.889 Verbeurd aandeel in vordering behoort niet meer tot nalatenschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-02-2020 C/02/352112 e.v Rechtbank acht onder omstandigheden mogelijk dat op grond van art. 6:2 lid 2 BW nihil-beding in voorhuwelijkse voorwaarden wordt opgenomen
Rechtbank Rotterdam 19-02-2020 C/10/576607 / HA ZA 19-586 Hoofdrecht waarvan pandrechten afhankelijk zijn, blijkt uit partijbedoelingen; rechtsgeldige pandrechten
Hof Amsterdam 18-02-2020 200.257.157/01 Beroep minderheidsaandeelhouder op misbruik door meerderheidsaandeelhouder faalt
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-02-2020 200.226.817 Toestemming echtgenoot niet vereist voor borgtocht
Rechtbank Gelderland 17-02-2020 C/05/281955 / HZ ZA 15-148 Notaris aansprakelijk gesteld voor schending zorgplicht jegens ouder bij geldlening aan zoon met positieve/negatieve hypotheekverklaring
Rechtbank Rotterdam 17-02-2020 8227712 VC VERZ 19-799 Machtiging voor vaststellen vordering minderjarig kind bij quasi-wettelijke verdeling met afvullegaat
A-G Hoge Raad 14-02-2020 18/04090 Rol notaris bij schenkingen volgens A-G
Hoge Raad 14-02-2020 19/00187 Pensioen in eigen beheer en tijdstip commerciële waarde pensioenaanspraak
Hoge Raad 14-02-2020 18/04556 Verwerping nalatenschap was geen gift want geen bevoordelingsbedoeling
Rechtbank Den Haag 13-02-2020 C/09/579439 / HA RK 19-528 Bij verkoop van in beslag gelegde aandelen aan derde hoefde geen rekening te worden gehouden met aandeelhoudersovereenkomst
Rechtbank Oost-Brabant 12-02-2020 C/01/341593 / HA ZA 18-855 Niet-tijdig klagen laat recht op schadevergoeding vervallen
Rechtbank Limburg 12-02-2020 C/03/264740 / HA RK 19-115 Analoge toepassing art. 22a Fw op geëxpireerde levensverzekering bestemd voor oudedagsvoorziening
Rechtbank Amsterdam 12-02-2020 C/13/667830 Erkenning van twee vaders op Amerikaanse geboorteaktes die gebruik hebben gemaakt van hoogtechnologisch draagmoederschap
Rechtbank Amsterdam 12-02-2020 C/13/667830 Amerikaanse uitspraak over ontstaan familierechtelijke betrekkingen uit hoogtechnologische draagmoederschap niet in strijd met Nederlandse openbare orde
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-02-2020 200.246.266 Canonherziening als voorwaarde voor toestemming overdracht erfpachtrecht volgt niet uit erfpachtvoorwaarden en is onredelijk
Rechtbank Den Haag 07-02-2020 C/09/568426 / FA RK 19-1193 Huwelijkse voorwaarden niet van kracht door huwelijksvoltrekking 3 jaar later
Rechtbank Noord-Holland 05-02-2020 C/15/292591 / HA ZA 19-539 In testament opgenomen tijdsbepaling voor afgifte van legaat is geen tijdsbepaling op grond van art. 6:38 BW
Rechtbank Gelderland 04-02-2020 NL19.8065 Geldig kettingbeding vormt geen opschortende voorwaarde; verkoper moet onroerende zaak leveren
Hof Amsterdam 04-02-2020 200.251.531/01 NOT Notaris handelt onzorgvuldig door concept leveringsakte niet aan volmachtgever te zenden
Hof Amsterdam 04-02-2020 200.255.045/01 Verschil inzicht over uitleg erfstelling onder ontbindende voorwaarde niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
Hof Den Haag 04-02-2020 200.255.531/01 Uitleg van notariële samenlevingsovereenkomst leidt in casu niet tot vermenging van vermogens
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 04-02-2020 CUR 201601387 Advocaat geen beroep op geheimhouding voor functie als bestuurder
Hoge Raad 31-01-2020 18/03958 Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?
Hoge Raad 31-01-2020 18/04201 Geen verplichting tot betaling van periodieke aansluitkosten als dit niet duidelijk in de overeenkomst is opgenomen
Hof van Justitie EU 30-01-2020 C-394/18 Actio Pauliana na van kracht worden splitsing mogelijk
Rechtbank Oost-Brabant 29-01-2020 C/01/343588 Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29-01-2020 201901695/1/A3 Meldplicht in Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 onverbindend.
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2020 200.243.722 Conformiteit koopovereenkomst woning betreffende ingevulde vragenlijst
Hof Amsterdam 28-01-2020 200.246.699/01 Onrechtmatige daad notaris en bank door onzorgvuldig handelen op basis van bankgarantie
Hof Den Bosch 28-01-2020 200.245.397_01 Omschrijving functie LinkedIn speelt mee in oordeel feitelijk leidinggevende op grond van art. 2:248 lid 7 BW
Hoge Raad 24-01-2020 18/04640 Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod
Rechtbank Rotterdam 22-01-2020 C/10/578443 / HA ZA 19-669 Toerekening kennis bestuurder aan stichting
Rechtbank Den Haag 22-01-2020 C/09/579810 / HA ZA 19-946 Artikel 4:46 BW toegepast om het begrip 'afstammelingen' in testament uit te leggen
Rechtbank Overijssel 22-01-2020 C/08/238202 / HA ZA 19-444 Pensioenverevening was in huwelijkse voorwaarden uitgesloten
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2020 200.228.888 Aansprakelijkheid bestuurder op grond van art. 2:9 BW vereist benoemingsbesluit van bestuurder
Hof Den Bosch 21-01-2020 200.229.579/01 Geen hoofdelijke aansprakelijkheid na bekrachtiging rechtshandeling BV in oprichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2020 200.220.920 Overeenkomst voldoet niet aan het criterium om als maatschap te kwalificeren
Hof Den Bosch 21-01-2020 200.248.678/01 Vakantiewoning valt in gemeenschap, want voor minder dan helft verkregen onder uitsluiting
Rechtbank Noord-Holland 08-01-2020 C/15/291645 / FA RK 19-4272 Geen gerechtelijke vaststelling vaderschap (art. 1:207 BW) en onderhoudsverplichting (art. 1:394 BW) voor donor IVF
Rechtbank Rotterdam 08-01-2020 C/10/567309 Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar dat ex-samenwoner hoofdelijk aansprakelijk blijft voor hypotheeklening
Rechtbank Noord-Nederland 08-01-2020 C/18/191862 / HA ZA 19-81 Verplichtingen inzake voorkeursrecht niet nagekomen, geen bewijs van ontvangst aangetekende brief
Hof Den Haag 07-01-2020 200.243.086 Aansprakelijkheid bestuurder door oprichting nieuwe vennootschapsstructuur waardoor schuldeiser werd benadeeld
Hof Amsterdam 07-01-2020 200.239.346/01 Aanzuigende werking huwelijksgemeenschap omzeild door afspraak echtgenoten over voorschieten aankoopbedrag
Rechtbank Overijssel 07-01-2020 7956234 EJ VERZ 19 – 267 Verstrekkend informatierecht legitimaris/niet-erfgenaam voor berekening legitieme portie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-12-2019 C/02/359555 / HA RK 19-139 Verzoek heropening vereffening afgewezen
Rechtbank Gelderland 23-12-2019 AWB - 18 _ 5223 Na verbeuren dient levering plaats te vinden
Hoge Raad 20-12-2019 18/04093 Rechter moet eerst inhoud overeenkomst uitleggen en daarna kwalificeren
Hof Den Haag 19-12-2019 200.265.456/01 Geen conservatoir beslag om vordering uit hoofde van (quasi-)wettelijke verdeling zeker te stellen
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2019 200.247.898/01 Mondeling overeengekomen uitsluitingsclausule is van toepassing op schenking
Rechtbank Limburg 18-12-2019 C.03 / 269606 / HARK 19-216 Voorlopige voorzieningen op grond van gerezen onduidelijkheid en verstoorde verhoudingen
Hof Amsterdam 17-12-2019 200.255.999/01 NOT Kandidaat-notaris had moeten twijfelen aan wilsbekwaamheid verstandelijke gehandicapte
Hof Den Bosch 17-12-2019 200.221.778/01 Draagplicht hypotheekrente bij samenwoners na einde samenwoning
Rechtbank Gelderland 17-12-2019 C/05/360926 / KG ZA 19-455 Rechtbank oordeelt dat bij Tijdelijke Technische Ruimte geen sprake is van bestanddeelvorming
Hoge Raad 17-12-2019 19/05016 Arts heeft euthanasie toegepast op vrouw die leed aan voortgeschreden dementie; verzoek tot cassatie in het belang der wet (tuchtzaak)
Hof Amsterdam 17-12-2019 200.252.485/01 Dat een verkrijging heeft plaatsgehad vóór het huwelijk doet niet af aan zaaksvervanging
Hoge Raad 13-12-2019 18/01945 Taalkundige uitleg binnen Haviltex-maatstaf is niet onderworpen aan toepassingsvoorwaarden (Valerbosch-arrest)
Rechtbank Amsterdam 12-12-2019 C/13/673510 / KG ZA 19-1055 Nietigheid vanwege strijd met toe-eigeningsverbod ook al stond dit in afzonderlijke akte
Rechtbank Amsterdam 12-12-2019 C/13/672499 / HA RK 19-329 Verzet tegen tussentijdse uitdeling(slijst) ongegrond
Rechtbank Rotterdam 11-12-2019 C/10/583221 / HA ZA 19-920 Kan notaris worden aangemerkt als vertegenwoordiger van de executeur en/of erfgenamen?
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2019 200.226.803/01 Beroep op verjaring legaten in strijd met redelijkheid en billijkheid
Hoge Raad 06-12-2019 18/02848 Dwingend lidmaatschap beroepsvereniging niet in strijd met negatieve vrijheid van vereniging
Hoge Raad 06-12-2019 18/02869 Assurantieportefeuille is geen individuele zaak
Rechtbank Den Haag 05-12-2019 8068820 EJ VERZ 19-85306 Verwerping namens in buitenland woonachtige minderjarige
Rechtbank Oost-Brabant 04-12-2019 C/01/342222 Uitleg samenlevingscontract aan de hand van de Haviltex-norm
Rechtbank Den Haag 02-12-2019 C/09/552892/HA RK 18-237 Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW
Rechtbank Oost-Brabant 02-12-2019 C/01/351955 / KG ZA 19-657 Voorzieningenrechter heeft grote mate van vrijheid bij treffen voorlopige voorzieningen
Rechtbank Oost-Brabant 02-12-2019 C/01/351955 / KG ZA 19-657 Volgens rechtbank geen sprake van tegenstrijdig belang bij bestuurder met economisch belang in onderneming
Hof Den Haag 26-11-2019 200.229.097/01 Medewerking van verhuurder bij contractsoverneming art. 6:159 BW
Hoge Raad 22-11-2019 18/02917 Bij de beoordeling of pandakte de te verpanden vordering voldoende bepaalt, is de partijbedoeling niet relevant
Hof Den Haag 20-11-2019 200.259.745/01 Rechtsmacht Nederlandse rechter in verband met in het buitenland woonachtige erflater
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2019 200.253.579 Gemeente moet bij privaatrechtelijke overeenkomst mededingingsruimte en transparantie bieden (Didam-arrest)
Kamer voor het notariaat Den Bosch 18-11-2019 SHE/2019/14 Notaris werkte niet bewust mee aan paulianeus handelen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-11-2019 C/05/354387 / KL RK 19-75 Notaris voldoet niet aan Belehrungspflicht bij reeks risicovolle ABC-transacties met alleen een Belehrungsclausule
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-11-2019 C/05/354387 KL RK 19-75 Notaris uit ambt ontzet door ernstig en langdurig tekortschieten in vervulling ambtsopdracht door risicovolle ABC-transacties
Kamer voor het notariaat Amsterdam 14-11-2019 665626 /NT 19-23 Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht
Rechtbank Den Haag 13-11-2019 C-09-557586-HA ZA 18-859 AOW-aanspraak valt niet in gemeenschap van goederen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 11-11-2019 C/05/354742 / KL RK 19 - 84 Notaris heeft zich bij de oprichting van vier BV’s opgesteld als verlengstuk van cliëntwensen en onvoldoende invulling gegeven aan zijn poortwachterstaak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-11-2019 C/02/364073 Geen rechterlijke beslissing is vereist voor opheffing scheiding van tafel en bed op grond van verzoening
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019 200.245.333/01 Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 04-11-2019 2019-873 Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen
Hoge Raad 01-11-2019 18/02695 Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes)
Hoge Raad 01-11-2019 18/02695 Certificering van aandelen kon worden gezien als wijziging van de aandeelhouder (Apotheek Eemnes)
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 30-10-2019 C/05/351234 KL RK 19-41 Te ruime bevoegdheid in Europese verklaring van erfrecht door notaris aan executeur toegekend
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 200.215.272 Maclou-norm gold ook bij nalatenschap waarbij notaris vereffenaar was
Rechtbank Amsterdam 23-10-2019 C/13/664659 / HA ZA 19-394 Cautio Socini trad niet in werking door betwistingen erfgenaam
Hof Amsterdam 22-10-2019 200.248.151/01 Bestuurder die in strijd met statutaire bepalingen handelde is niet aansprakelijk omdat zonder voorbehoud decharge is verleend
Kamer voor het notariaat Den Haag 22-10-2019 19-30 Bij incassoprocedure tegen cliënt mag notaris onder geheimhouding vallende stukken in het geding brengen
Hof Den Haag 22-10-2019 200.234.549/01 Vernietiging koopovereenkomst onroerend goed op grond van faillissementspauliana in concernverhouding
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2019 200.228.021 Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV
Hof Amsterdam 15-10-2019 200.243.653/01 Kopers kunnen rechtsgeldig beroep doen op financieringsvoorbehoud omdat ze zich voldoende hebben ingespannen om benodigde financiering te krijgen
Hoge Raad 11-10-2019 18/01738 Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend
Hoge Raad 11-10-2019 18/03216 Eerder gestelde termijnen en sommaties van belang voor vraag naar verzuim schuldenaar
Rechtbank Den Haag 09-10-2019 C/09/552877 / HA ZA 18-521 Notariële geldleningsovereenkomst is nietig door strijdigheid met dwingend recht
Hof Amsterdam 08-10-2019 200.256.065/01 Vermeerderen van het aantal wooneenheden per appartement vereist wijziging van de splitsingsakte
Hof Den Haag 08-10-2019 200.241.310/01 Executeur die tevens legataris is kan legaat aan zichzelf afgeven
Rechtbank Amsterdam 08-10-2019 6468875 CV EXPL 17-26514 Pensioenuitzondering van art. 7:664 BW is niet van toepassing bij juridische fusie
Hoge Raad 04-10-2019 18/03868 Eigenaar van bungalow kan niet servicecontract met parkexploitant opzeggen zolang onderliggende verhouding bestaat
Rechtbank Midden-Nederland 04-10-2019 C/16/487662 / KG ZA 19-587 Spoedeisend belang maakt verdeling in kort geding mogelijk
Hoge Raad 04-10-2019 18/00870 Ook beoordeling aansprakelijkheid van beoogd curator moet geschieden aan hand van Maclou-norm
Rechtbank Midden-Nederland 04-10-2019 C/16/483766 HA RK 19/187 Rechtbank wijzigt testamentaire last wegens na het overlijden van de erflaatster ingetreden omstandigheden
Hoge Raad 04-10-2019 18/01370 Afwijking van dwingend recht in kerkelijk statuut mogelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019 200.180.116/01 Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden
Hof Den Haag 01-10-2019 200.217.090/01 Dga handelt onrechtmatig jegens schuldeiser van BV door aandelen in BV over te dragen
Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019 7958556 UT VERZ 19-12406 Kantonrechter kan niet van uitgangspunt van gezamenlijk vereffenen (art. 4:198 BW) afwijken bij geschillen tussen erfgenamen
Rechtbank Rotterdam 25-09-2019 C/10/502177 / HA ZA 16-515 Verkoop van woning uit nalatenschap tegen lage prijs was paulianeus
Hof Den Haag 25-09-2019 200.257.759/01 Beëindiging partneralimentatie vanwege grievend gedrag
Hof Amsterdam 24-09-2019 200.246.245/o1 OK Vordering tot verplichte overname aandelen (art. 2:343 BW) in casu analoog van toepassing op certificaten en certificaathouders
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 20-09-2019 C/05/350358/KL RK 19-31 Inschakeling beëdigd tolk moest ook bij ondertekening onderhandse akte
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2019 200.248.202/01 Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren
Rechtbank Amsterdam 19-09-2019 C/13/662172 / HA RK 19-61 Voldoende belang schuldeiser bij heropening vereffening na turboliquidatie
Rechtbank Amsterdam 19-09-2019 C/13/662172 / HA RK 19-61 Heropening vereffening
Rechtbank Den Haag 18-09-2019 C/09/552004 / HA ZA 18-462 Non-conformiteit van woning omdat tuin niet geschikt voor gebruik wegens onjuist uitgevoerde bodemsanering
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019 C/05/353114 / KL RK 19-67 Nabestaandenpensioen was niet uitdrukkelijk in huwelijkse voorwaarden uitgesloten
Kamer voor het notariaat Den Bosch 16-09-2019 SHE/2018/57 Notaris mocht niet aannemen dat cliënt voldoende was geadviseerd door eigen adviseurs
Rechtbank Den Haag 16-09-2019 C/09/562451 / FA RK 18-7937 Man volledig draagplichtig voor hypotheekschuld vanwege verzorgingsgedachte
Rechtbank Den Haag 11-09-2019 09/837356-18 Arts heeft leven van patiënte op haar uitdrukkelijk en ernstig verzoek beëindigd; OVAR
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 C/10/556444 / HA ZA 18-760 Procederen namens executeur krachtens lastgeving
Hof Den Bosch 03-09-2019 200.231.799_01 Overdracht van aandelen in lege schuldenvennootschap maakt bestuurder hoofdelijk aansprakelijk
Hoge Raad 30-08-2019 18/01099 Tussen echtgenoten gesloten potovereenkomst is in tegenspraak met huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 30-08-2019 18/01099 Nadien gesloten potovereenkomst is nietig bij gebreke van notariële vorm
Rechtbank Den Haag 30-08-2019 C/09/561286 / FA RK 18-7377, C/09/568809 / FA RK 19-1371 Bij berekening van draagkracht voor partneralimentatie zijn uitkeringen van lijfrente en stamrecht vermogensbestanddelen en geen inkomen
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 200.257.020/01 en 200.257.020/02 en 200.259.549/01 Afspraak om gedurende een periode geen echtscheidingsverzoek in te mogen dienen in strijd met openbare orde
Rechtbank Noord-Nederland 28-08-2019 C/18/162171/HA ZA 15-243 Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen
Hof Amsterdam 20-08-2019 200.256.020/01 NOT Notaris informeert cliënt onvoldoende over gevolgen van schrappen verblijvensbeding
Kamer voor het notariaat Den Bosch 19-08-2019 SHE/2018/19 Klacht gegrond nu notaris gebrekkig titelonderzoek had verricht bij overdracht heerlijk visrecht
Kamer voor het notariaat Amsterdam 15-08-2019 658206 / NT 18-59 Notaris heeft correct gehandeld door geldverstrekker te wijzen op ontbreken van zekerheid
Rechtbank Den Haag 08-08-2019 C/09/571526 / HA RK 19-256 Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft
Centrale Raad van Beroep 06-08-2019 17/3182 PW Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder
Hof Amsterdam 06-08-2019 200.251.388/01 Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging
Hof Den Haag 06-08-2019 200.233.071/01 Concept-testament niet op grond van redelijkheid en billijkheid gelijkgesteld met notarieel testament
Hof Amsterdam 06-08-2019 200.249.024/01 Bestemming van een appartementsrecht kan ook gelegen zijn in de omschrijving; uitleg van begrip 'berging'
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 200.247.240/01 Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was
Centrale Raad van Beroep 06-08-2019 17/3182 PW Vruchtgebruik en terugvordering bijstand
Rechtbank Rotterdam 31-07-2019 C/10/572375 / HA RK 19-450 Aparte opzeggingshandeling vereist voor ontslag arbeidsongeschikte statutair bestuurder
Hof Amsterdam 30-07-2019 200.243.103/01 Hypotheekrecht is nietig omdat het uitsluitend met het doel is gevestigd schuldeisers te frustreren
Rechtbank Den Haag 30-07-2019 7916694 EJ VERZ 19-81775 Kantonrechter: in deze nalatenschap met minderjarige geen machtiging nodig voor verkoop woning
Rechtbank Amsterdam 26-07-2019 7648903 EA VERZ 19-237 Beperking voor horeca in splitsingsakte vervalt omdat eigenaar van appartement middellijke eigenaar is geworden
Rechtbank Rotterdam 26-07-2019 C/10/550423 / FA RK 18-3706 en C/10/554581 / FA RK 18-5574 Waardering stamrecht-BV
Rechtbank Den Haag 25-07-2019 7379020 Bevel tot notariële boedelbeschrijving (art. 672 RV) is van toepassing op OBV
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 25-07-2019 C/05/350569/ KL RK 19-35 Notaris moet partijen informeren over verschil tussen onderhandse en notariële akte
Rechtbank Limburg 24-07-2019 C/03/265753 / KG ZA 19-279 Verplichting van STAK tot decertificering is afhankelijk van haar objectief vast te stellen doel
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 C/10/557675 / HA ZA 18-827 Vordering wegens gedeeltelijke aflossing op hypotheekschuld opeisbaar na einde relatie of verkoop woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 200.209.578/01 Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV
Hoge Raad 19-07-2019 17/00757 Betekenis Spaanse verklaring van erfrecht
Hof Den Haag 17-07-2019 200.246.414/01 en 200.246.417/01 Ex-echtgenoot heeft vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap door gift onder uitsluitingsclausule
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 200.190.821 Ook als koop vernietigd is, houdt de notaris de koopprijs voor de verkoper
Hof Den Haag 16-07-2019 200.235.326/01 Inhoud erfdienstbaarheid is zonder ingeschreven tekening voldoende bepaalbaar en dus rechtsgeldig gevestigd
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 C/05/337799 KL RK 18-71 Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen
Hof Den Bosch 16-07-2019 200.220.229_01 Van non-conformiteit is slechts sprake als verwarmingscapaciteit ontoereikend is, beperking normaal gebruik
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 7468504 \ EJ VERZ 19-8 Vestiging tijdelijk vruchtgebruik ex art. 4:29 BW
Hof Den Bosch 11-07-2019 200.194.485_01 en 200.216.942_01 Ook pensioenuitvoerder moet instemmen met afstand partnerpensioen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 C/05/351332 / KL RK 19-43 Notaris handelt in strijd met tuchtnorm door testament in bijzijn van kinderen te bespreken en passeren
Hof Den Bosch 09-07-2019 200.217.983_01 Geen sprake van koopovereenkomst doordat niet was voldaan aan alle essentialia
Hof Den Bosch 09-07-2019 200.223.090/01 Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft
Rechtbank Den Haag 03-07-2019 7129028 RL EXPL 18-17661 Recht op bijzonder partnerpensioen ondanks einde samenleving
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-07-2019 C/02/356036 / HA ZA 19-159 Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur
Rechtbank Limburg 03-07-2019 7543533 \ CV EXPL 19-914 Appartementseigenaar kan andere appartementseigenaar aanspreken voor kosten van noodzakelijke werkzaamheden
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 03-07-2019 C/05/347969 KL RK 19-6 Poorwachtersfunctie door notaris niet nageleefd door niet nakomen wettelijke (onderzoeks)verplichtingen
Hof Amsterdam 25-06-2019 200.140.935/01 Notaris moest hypotheekakte passeren ondanks schending bezwaringsverbod
Hof Amsterdam 25-06-2019 200.250.158/01 NOT Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken
Hof Den Haag 25-06-2019 200.220.261/01 Ontstaan aansprakelijkheid moedermaatschappij door eenzijdige 403-verklaring
Hoge Raad 21-06-2019 18/02342 Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten
Rechtbank Rotterdam 19-06-2019 C/10/563955 Benoeming van voormalig partner tot erfgenaam in testament sorteert geen effect
Kamer voor het notariaat Den Haag 19-06-2019 19-03 Notaris mag niet doorbetaling van gelden op derdenrekening weigeren ter verrekening van eigen declaratie
Hof Den Bosch 18-06-2019 200.249.892_01 Disclaimer in slotverklaring vaststellingsovereenkomst was toegestaan
Hof Amsterdam 18-06-2019 200.238.570/01 Geen besluit van VvE inhoudende de toestemming voor aanleg open haard in appartement
Hoge Raad 14-06-2019 19/00843 Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening
Hoge Raad 14-06-2019 18/01656 Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal
Rechtbank Midden-Nederland 12-06-2019 C/16/481236 / HA RK 19-146 Ontslag besluit bestuurder werkt pas wanneer besluit bestuurder heeft bereikt
Hof Den Haag 04-06-2019 200.234.336/01 Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen
Hof Den Haag 04-06-2019 200.234.336/01 Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen
Rechtbank Limburg 04-06-2019 AWB - 18 _ 1476 Legaat onder bewind en toekenning bijstandsuitkering met nadere verplichtingen
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 C/10/558709 / HA ZA 18-890 Vrouw wordt bevrijd van hypotheekschuld door verkoop woning ex-partner
Rechtbank Noord-Nederland 29-05-2019 C/17/158596 / HA ZA 17-308 en C/17/161227 / HA ZA 18-139 Rechtbank oordeelt dat aan vormvoorschrift koopovereenkomst geen zelfstandige betekenis toekomt
Hof Den Bosch 28-05-2019 200.223.102_01 Vrouw is hoofdelijk aansprakelijk voor huurschuld na haar vertrek uit woning
Hof Amsterdam 28-05-2019 200.247.177/01 NOT Notaris berispt wegens testamentbespreking in aanwezigheid van derden
Hof Amsterdam 28-05-2019 200.248.796/01 NOT Vervaltermijn van klachtrecht in notariële tuchtzaak
Rechtbank Amsterdam 27-05-2019 13/993044-16 Notaris strafrechtelijk veroordeeld door nalaten van vermelding ongebruikelijke transacties
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019 NL18.23441 Schenkingen door erflaatster aan dochter waren paulianeus
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 C/05/347226 / KL RK 18-185 Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 C/05/347221 KL RK 18-184 Notaris berispt wegens onvoldoende onderzoek bij aandelenoverdrachten met te lage koopsom gelet op omvang vennootschap en hoeveelheid werkzame personen
Hof Amsterdam 21-05-2019 200.250.345/01 Vereffenaar was bevoegd om arbeidsovereenkomst tussen erflater en werknemer te beëindigen
Kamer voor het notariaat Den Bosch 20-05-2019 SHE/2017/95 Oneigenlijk middel mag notaris niet gebruiken voor intrekking (tucht)klacht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-05-2019 C/02/348473 / HA ZA 18-552 Bij subrogatie bankhypotheek omvang vordering beperkt tot omvang op moment van overgang vordering
Rechtbank Limburg 15-05-2019 C/03/248119 en C/03/251224 Geen vergoedingsrecht ter zake vermogen onder uitsluitingsclausule dat is aangewend voor huishoudkosten
Rechtbank Gelderland 14-05-2019 352583 Bepaling koopcontract niet onredelijk bezwarend nu niet duidelijk is of het een algemene voorwaarde betreft
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.242.731/01 Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 200.211.520/01 Op aandeel in nalatenschap is geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 C/05/347902 KL RK 19-4 en C/05/347903 KL RK 19-5 Beslag belet geldige verkoop woning namens minderjarige niet
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.212.668_01 Bestuursaansprakelijkheid doordat sprake is van misbruik van identiteitsverschil
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.212.668_01 Activiteiten van ontbonden BV voortgezet in nieuwe BV is onrechtmatig
Hoge Raad 10-05-2019 18/00773 Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 NL17.15225 Vordering tot vernietiging erfpachtbepaling is verjaard
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 C/16/445059 / HA ZA 17-681 Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt
Hof Den Bosch 09-05-2019 200.252.161/01 Volgens Hof is algeheel verbod op houden van huisdieren in huishoudelijk reglement niet toegestaan
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 200.219.885 Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen
Rechtbank Noord-Nederland 03-05-2019 LEE 18/2844 Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen
Rechtbank Den Haag 01-05-2019 C/09/557401 / HA ZA 18-839 Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak
Hof Amsterdam 30-04-2019 200.243.459/01 Voor de uitleg wat gemeenschappelijk of privé is moet naar de splistingsakte en -tekening worden gekeken
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 30-04-2019 Cur201901153 Geen overeenkomst tot overdracht van aandelen door discrepantie aanbod en aanvaarding
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 C/05/344026 KL RK 18/151 en C/05/344029 KL RK 18/152 Notaris moet transparant zijn in rollen die hij vervult
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 200.242.376/01 Het ontvangen van een Participatiewet-uitkering leidt niet zonder meer tot recht op partneralimentatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 200.182.284 Door executeur niet in redelijkheid gemaakte advocatenkosten komen voor eigen rekening
Hof Amsterdam 23-04-2019 200.229.584/01 Onmogelijkheid van verkrijgen van parkeervergunning kan door mededeling van makelaar leiden tot non-conformiteit woning
Centrale Raad van Beroep 23-04-2019 17/7925 PW Terugvorderen bijstandsuitkering door aanspraak op legaat vanaf overlijdensdatum van erflater
Hoge Raad 19-04-2019 18/01064 Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV
Hoge Raad 19-04-2019 18/01583 Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen
Hoge Raad 19-04-2019 18/02777 Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)
Hoge Raad 19-04-2019 18/02700 VOF is geen zelfstandig drager rechten en plichten door ontbreken rechtspersoonlijkheid
Hof Amsterdam 16-04-2019 200.237.340/01 NOT Notaris berispt vanwege aanwezigheid neef van testateur bij testamentbespreking
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 200.211.887 Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW
Kamer voor het notariaat Den Bosch 15-04-2019 SHE/2018/34 Notaris schiet tekort in het informeren van en doorvragen bij testateurs
Hoge Raad 12-04-2019 18/01079 Stellige ontkenning van handtekening in onderhandse akte door echtpaar wordt gevolgd door Hoge Raad
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 10-04-2019 201805859/1/A2 Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2019 200.233.318/01 Bij executoriale verkoop van aandelen is statutaire blokkeringsregeling wegens onredelijk vertragende werking terzijde gesteld
Rechtbank Overijssel 05-04-2019 C/08/227409 Vooruitbetaling is onverschuldigd omdat deze niet overeenstemt met voortgang van de bouw
Hoge Raad 05-04-2019 18/00548 Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand
Rechtbank Amsterdam 28-03-2019 AMS 17/4262 Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2019 200.255.573 Het betreft geen uitzichtloze financiële situatie wanneer met de schuldeiser tot een acceptabele (af)betalingsregeling wordt gekomen en geen nieuwe schulden zijn ontstaan
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019 6743243 Vader handelt onrechtmatig door geld op te nemen van spaarrekeningen kinderen
Hof Amsterdam 26-03-2019 200.246.947/ NOT Beschikken onder beschermingsbewind met goedkeuringsbesluit bewindvoerders
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 200.223.244/01 Schuldeiser behoudt separatistenpositie in schuldsaneringsregeling
Hoge Raad 22-03-2019 18/00461 Adviesverplichting bij opdracht afhankelijk van de kenbare verwachtingen van opdrachtgever
Rechtbank Den Haag 21-03-2019 C/09/558863 Fourneerplicht huishoudkosten eindigt niet bij vertrek uit echtelijke woning
Rechtbank Amsterdam 20-03-2019 C/13/647401/HA ZA 18-469 Weigering doorhalen recht van hypotheek in casu onrechtmatig
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 20-03-2019 C/05/339924 / KL RK 18-95 Oud-notaris berispt wegens onvoldoende zorgvuldigheid bij aandelenoverdracht en schending eisen Wna
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-03-2019 c2018.352 Arts krijgt waarschuwing voor niet naleven zorgvuldigheidsregels bij toepassen van euthanasie op dementerende vrouw
Kamer voor het notariaat Den Bosch 18-03-2019 SHE/2018/45 en 46 Notarissen berispt wegens op ondeugdelijke wijze invulling geven aan Wwft-verplichtingen op kantoor
Rechtbank Midden-Nederland 14-03-2019 7380559 AT VERZ 18-804 en 7380560 AT VERZ 18-805 Ondanks benoeming van gevolmachtigde in levenstestament heeft de rechter toch een professionele bewindvoerder en mentor benoemd
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2019 C/18/173775 / HA ZA 17-28 Uitleg van maatschapsovereenkomst; landbouwbedrijf kan worden overgenomen tegen de waarde in verpachte staat
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-03-2019 C/02/300388 / HA ZA 15-375 Vernietiging (her)benoemingsbesluit vanwege strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 C/15/270248/HA ZA 18-98 Huwelijkse voorwaarden van kracht door huwelijksvoltrekking 11 jaar later
Hof Amsterdam 12-03-2019 200.243.082/01 NOT e.a. Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)
Hof Den Bosch 07-03-2019 200.222.727_01 Geen beroep op non-conformiteit bij puin in de grond, wel sprake van dwaling
Rechtbank Rotterdam 06-03-2019 C/10/557312 / HA ZA 18-810 Uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019 200.247.582 Hof bepaalt loon van executeur anders dan testament op grond van onvoorziene omstandigheden
Rechtbank Den Haag 27-02-2019 C/09/555403 / HA ZA 18-717 Bedrijfsoverdracht onder gunstige voorwaarden was gift die rol speelt bij bepaling legitieme van onterfde bedrijfsopvolger
Hof Amsterdam 26-02-2019 200.211.199/01 Gerechtelijke vaststelling vaderschap en gevolgen voor afgeven verklaring van erfrecht
Hoge Raad 22-02-2019 18/02659 Ontslagvergoeding verknocht ongeacht of deze is ondergebracht in een stamrechtverzekering
Rechtbank Den Haag 21-02-2019 C-09-565068-HA RK 18-607 Voor gegrond verzet van schuldeiser tegen fusie moet reële twijfel bestaan over de mogelijkheid tot voldoening van de vordering na de fusie
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 C/13/646686 / FA RK 18-2541 Rechtbank acht wettelijke termijn voor ontkenning vaderschap in strijd met EVRM
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 C/05/342033 / KL RK 18-123 Notaris moet bij doorgeven van wijziging adresgegevens aan KvK zelf onderzoek doen
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 18-02-2019 2019-125 Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte
Hof Amsterdam 12-02-2019 200.226.638/01 Volgens Hof bestaat geen recht op salaire differé indien onbezoldigde arbeid voor een vennootschap is verricht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-02-2019 C/02/354050 Beëindiging van scheiding van tafel en bed door verzoening is vormvrij en vereist geen rechterlijke uitspraak
Rechtbank Amsterdam 06-02-2019 C/13/646408 / HA ZA 18-375 Schriftelijkheidsvereiste koop onroerende zaak geldt niet omdat de koper geen particulier is
Hof Den Haag 06-02-2019 200.237.950/01 Gewichtige reden voor ontslag doordat executeur zonder medeweten van erfgenamen bedrag naar zichzelf overmaakte
Rechtbank Amsterdam 05-02-2019 7174848 CV EXPL 18-19124 Medehuurderschap voor gehandicapt kind
Hof Den Bosch 05-02-2019 200.128.232_03 Afstorting partnerpensioen omdat ex-echtgenote geen vertrouwen heeft in beleid directiepensioenstichting
Rechtbank Den Bosch 05-02-2019 200.215.326_01 Mondelinge verkoop van een chalet leidt tot een ongeldige koopovereenkomst
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-02-2019 C/05/340543 / KL RK 18 - 106 Kandidaat-notaris berispt wegens onzorgvuldigheid bij aandelenoverdracht
Rechtbank Den Haag 30-01-2019 C/09/547297 / HA ZA 18-139 Ex-partner verkrijgt levensverzekeringsuitkering doordat polis was verdeeld
Rechtbank Overijssel 30-01-2019 C/08/215804 Verkoper mag overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen overeengekomen bedenktijd
Rechtbank Overijssel 30-01-2019 C/08/218285 / HA ZA 18-246 Bij bepaling van het verkochte prevaleren partijbedoelingen boven kadastrale aanduiding
Hof Den Bosch 29-01-2019 200.220.064/01 Premiebetaling aan kleinkind geen ongebruikelijke en bovenmatige gift
Rechtbank Oost-Brabant 23-01-2019 C/01/301813 / HA ZA 15-831 Aandeel VOF valt volgens Rechtbank in huwelijksgoederengemeenschap
Hof Den Bosch 22-01-2019 200.215.264/01 Volgens Hof is tijdelijk schoolgebouw naar aard en inrichting toch onroerend
Hof Den Bosch 22-01-2019 200.243.837_01 STAK kan een bestuurder geen opdracht geven betalingsopdrachten te wijzigen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 200.201.410 Notaris aansprakelijk voor onjuiste uitvoering Belehrungspflicht
Hof Den Haag 22-01-2019 200.229.176/01 Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig
Hoge Raad 18-01-2019 15/03129 Hof is bevoegd in hoger beroep zwaardere maatregel op te leggen aan notaris
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-01-2019 7238861 AZ VERZ 18-77 Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 C-09-533622-HA ZA 17-596 Rechtbank oordeelt over casus van overlijden van beide echtgenoten kort na elkaar
Hof Den Haag 15-01-2019 200.236.212/01 Aanvragen kwijtschelding deelgenoot niet van invloed op andere schuldenaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019 200.237.563 Art. 4:15 BW niet van toepassing bij quasi-wettelijke verdeling; vraagstuk omtrent omvang belastinglatentie wordt door Hof voorgelegd aan deskundige
Hoge Raad 11-01-2019 17/02787 Hof moet in verwijzingsprocedure beoordelen of aan de hand van art. 4:46 BW alsnog wettelijke verdeling kan plaatsvinden
Hoge Raad 11-01-2019 17/02787 Notaris dient bij wijzigen erfstelling bij aanvullend testament te letten op voorgaande uiterste wil
Rechtbank Limburg 10-01-2019 7184592 BR VERZ 18-245 Executeur is vertrouwenspersoon van erflater
Rechtbank Overijssel 09-01-2019 C/08/190695 / HA ZA 16-377 Door opzettelijk verzwijgen van Duits banktegoed geen bescherming van beneficiaire aanvaarding
Kamer voor het notariaat Den Haag 09-01-2019 18-53 Extra waakzaamheid geboden bij aandelentransacties met opmerkelijke koopsommen; risico op faillissementsfraude
Rechtbank Gelderland 08-01-2019 C/05/345864 / KZ ZA 18-284 Gemeente moet bij privaatrechtelijke overeenkomst mededingingsruimte en transparantie bieden (Didam-arrest)
Rechtbank Midden-Nederland 04-01-2019 7351095 UT VERZ 18-24783 Voorwaarden bij schenking waren niet in belang van minderjarige
Hoge Raad 21-12-2018 17/05979 Faillissementsaanvraag in strijd met art. 2:246 BW kan worden aangemerkt als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 BW
Hoge Raad 21-12-2018 18/00587 Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-12-2018 200.251.616 Verzoek tot het leggen van conservatoir beslag onder derden (bankgarantie) toegewezen
Hoge Raad 21-12-2018 18/01600 Voorschriften uit de Faillissementswet zijn ook van toepassing op de verzetsprocedure
Rechtbank Limburg 19-12-2018 C/03/239497 / FA RK 17-3195 Uitsluitingsclausule gold enkel voor eerste verdeling
Hof Amsterdam 18-12-2018 200.223.119/01 Volgens Hof valt bestuurder geen ernstig persoonlijk verwijt te maken
Hof Den Haag 18-12-2018 200.165.443/01 Woning had moeten worden getaxeerd na openvallen eerste nalatenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 200.235.799/01 Ontbinding motorclub wegens strijd met openbare orde
Hoge Raad 14-12-2018 17/03819 De bewoordingen van een abstracte bankgarantie moeten strikt worden gelezen
Rechtbank Limburg 12-12-2018 C/03/250266 / HA ZA 18-246 Feitelijke situatie is van groter belang dan de letterlijke bewoordingen van een uiterste wilsbeschikking
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018 C/13/643401 / HA ZA 18-164 Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018 C/13/643401 / HA ZA 18-164 Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte
Hof Den Bosch 11-12-2018 200.218.097_01 Bestuursaansprakelijkheid feitelijk bestuurder vereist ook ernstig persoonlijk verwijt
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018 200.220.852/01 Belang notariële akte: kwijtingsverklaring vernietigd door toepassing art. 7:176 BW (omkering bewijslast)
Hoge Raad 07-12-2018 17/04631 Hof past vaste jurisprudentie toe bij oordeel dat geen sprake is van bestanddeel ex art. 3:4 lid 1 BW
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018 C/18/179551 Gebruik van woning zonder tegenprestatie is geen gift
Rechtbank Rotterdam 30-11-2018 6707057 VZ VERZ 18-8345 Statutenwijziging toegestaan ondanks bezwaar financiële steunverlener
Rechtbank Gelderland 28-11-2018 NL18.3938 Borgtocht en hypotheekrecht gaan slechts naar rato over bij het cederen van gedeeltelijke vordering
Hof Den Haag 27-11-2018 200.226.585/01 Door uitleg samenlevingsovereenkomst oordeelt Hof dat premiedepot gemeenschappelijk is geworden
Hof Amsterdam 27-11-2018 200.238.759/01 NOT en 200.241.279/01 NOT Tuchtrecht kan ook gelden als notaris handelt in andere hoedanigheid
Kamer voor het notariaat Amsterdam 27-11-2018 650230/NT18-29 Notaris moet huwelijkse voorwaarden doornemen met partijen bij het opmaken van een testament
Hof Amsterdam 27-11-2018 200.213.158/01 De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij opeising van familiaire geldlening
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018 200.208.547 Vordering tegen VOF en vennoten zijn afzonderlijke vorderingen: twee maal stuiting nodig
Rechtbank Rotterdam 21-11-2018 C/10/532603/HA ZA 17-775 Formeel-juridische echtgenoot is na uitgesproken echtscheiding door uitleg van het testament geen erfgenaam
Hof Den Haag 21-11-2018 200.237.985/01 Meerderjarigenbewind gaat boven volmacht in samenlevingsovereenkomst
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018 200.209.167/01 Overschrijding overeengekomen bouwtermijn is fataal (art. 6:83)
Hof Den Bosch 15-11-2018 200.234.299_01 Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018 C/13/654606 / KG ZA 18-1005 Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte
Hoge Raad 14-11-2018 C06/345HR Van Dalfsen/Gemeente Kampen
Rechtbank Rotterdam 14-11-2018 C/10/536806 / HA ZA 17-967 Rechtbank legt bestuursverbod van twee jaar op aan bestuurder die zijn administratie niet aan de curator ter beschikking heeft gesteld
Rechtbank Limburg 14-11-2018 C/03/242258 / HA ZA 17-594 Verkrijgende verjaring niet te goeder trouw zorgt voor mogelijkheid beroep op onrechtmatige daad
Hof Amsterdam 12-11-2018 200.239.208/01 NOT Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren
Hoge Raad 09-11-2018 17/02977 Juridisch eigenaar ongerechtvaardigd verrijkt door verkoop woning
Rechtbank Rotterdam 07-11-2018 C/10/525997 / HA ZA 17-423 Complicaties bij geldlening die niet schriftelijk was vastgelegd
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018 C/13/642044 / HA ZA 18-72 Toestemming echtgenoot bij borgstelling niet nodig vanwege uitzondering art. 1:88 lid 5 BW
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-11-2018 17259a Huisarts die zonder toestemming van patiënt een medische verklaring verstrekt, handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 200.220.188 Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 200.188.628/01 Hof verklaart partieel nietige overeenkomst algeheel nietig wegens niet gemelde steunmaatregel
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 C/05/334716 KL RK 18-33 Structurele en ernstige normschendingen door lijdelijke opstelling notaris bij aandelentransacties en oprichting BV
Hof Den Haag 06-11-2018 200.232.272/01 Levering is niet vereist bij een door de rechter vastgestelde verdeling voor de goederenrechtelijke overgang
Kamer voor het notariaat Amsterdam 01-11-2018 642910 / NT 18-4 Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018 C/15/269155 / HA ZA 18-43 Beleggingsleer ex art. 1:87 BW niet van toepassing op samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst
Kamer voor het notariaat Den Haag 31-10-2018 18-22 Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening
Hof Den Haag 31-10-2018 200.234.660/01 Turks recht beheerst huwelijksvermogensregime op grond van Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
Hof Den Bosch 30-10-2018 200.180.420_01 Oprenting testamentaire vordering loopt door tot voldoening
Rechtbank Overijssel 30-10-2018 6946899 \ AZ VERZ 18-77 en 6990454 \ AZ VERZ 18-89 Een afwijzend besluit van de ALV of VvE is ook een besluit
Rechtbank Noord-Nederland 24-10-2018 C/19/121937 / HA ZA 18-36 Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018
Kamer voor het notariaat Amsterdam 23-10-2018 649900/NT 18-26 Notaris brengt ten onrechte kosten in rekening voor verkoper
Hoge Raad 19-10-2018 17/06097 Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid
Rechtbank Gelderland 17-10-2018 NL18.9149 Afwijken WVPS gebonden aan vormvoorschriften
Rechtbank Amsterdam 17-10-2018 C/13/637608 / HA ZA 17-1108 Alimentatieverplichting zonder maximumtermijn in samenlevingscontract
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018 200.165.949 Niet voldaan aan voorwaarde voor opeisbaarheid vorderingen op langstlevende, want geen aanspraak op overheidsvergoeding
Hof Den Haag 13-10-2018 200.242.507/01 Bepalen verkoopwijze goed en welk goed mede-eigendom partijen is, is wijze van verdeling uit art. 3:185 BW
Hoge Raad 12-10-2018 17/03536 Hof past ten onrechte twee kringenleer niet toe
Hoge Raad 12-10-2018 17/02554 Omdat niet onrechtmatig is gehandeld jegens dochter, heeft holding geen afgeleide schade geleden
Rechtbank Rotterdam 11-10-2018 6848450 CV EXPL 18-2321 Renovatie van woning is in casu geen reden voor beëindiging huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik
Rechtbank Midden-Nederland 11-10-2018 UTR 18/121 Geen vergunningvrije mantelzorgwoning wegens onvoldoende mantelzorgbehoefte
Rechtbank Gelderland 11-10-2018 C/05/342141/KG ZA 18-372 Ondertekening van aandeelhoudersovereenkomst impliceert de wil tot binding aan bepalingen uit de overeenkomst
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 C/15/270825 / HA ZA 18-129 Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018 C/13/653651 / KG ZA 18-931 Schenking aan goede doelen stichting impliceerde overeenkomst van opdracht
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-10-2018 C/05/335147 / KL RK 18-42 Notaris die tevens secretaris van een stichting is waarmee hij nauw samenwerkte leidt tot schending onafhankelijke dienstverlening
Rechtbank Noord-Holland 04-10-2018 6363948 \ EJ VERZ 17-350 Vervangende machtiging voor de overdracht van erfpachtrechten, art. 5:91 lid 4 BW
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018 NL18.11030 Arbitragebepaling in notarieel samenlevingscontract naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
A-G Hoge Raad 28-09-2018 17/02787 A-G inzake onrechtmatig handelen notaris bij opstellen aanvullend testament
Hoge Raad 28-09-2018 18/00855 Geen bijzondere eisen voor ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte
Hoge Raad 28-09-2018 17/03571 Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018 200.227.363/01 en 200.227.364/01 Automatische wisseling van Turks recht naar Nederlands recht op grond van HHV 1978
Rechtbank Noord-Holland 26-09-2018 C/17/151829 / HA ZA 16-296 Rechtbank oordeelt dat artikel 3:321 BW in casu bij ongehuwde samenwoners van toepassing is
Rechtbank Limburg 26-09-2018 04 5031106 CV 16-4624 In casu is faillissementsprocedure ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en niet (louter) gericht op liquidatie van het vermogen
Rechtbank Rotterdam 25-09-2018 C/10/557355 /KG ZA 18-946 Verdeling heeft slechts obligatoire werking en onverdeeldheid eindigt pas door levering
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 200.213.457/01 Procedure tegen ontbonden en geliquideerde vennootschap kan worden voortgezet
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 7035570 \ BH VERZ 18-29082 Kantonrechter verleent machtiging tot gedeeltelijk verwerpen legaat minderjarige kleinkinderen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 21-09-2018 C/05/330744 / KL RK 17-211 Notaris moet zich vanwege tegengestelde belangen onthouden van het geven van advies
Rechtbank Amsterdam 21-09-2018 6894349 EA VERZ 18-396 Één huurovereenkomst met meerdere huurders gezamenlijk maakt niet dat er geen sprake is van kamerverhuur.
Rechtbank Midden-Nederland 19-09-2018 C/16/423204 / HA ZA 16-691 Bekrachtiging aandelenoverdracht en cessie vordering middels rekening-courant is paulianeus
Hof Den Haag 19-09-2018 200.218.275/01 Vermogensrechtelijke afspraak niet volgens vormvereiste huwelijkse voorwaarden en daarom nietig
Rechtbank Den Haag 18-09-2018 7117181 EJ VERZ 18-73090 Als het recht van de staat van de gewone verblijfplaats voor verwerping een rechterlijke toestemming of machtiging vereist, moet wettelijke vertegenwoordiger zich wenden tot de rechter van die staat
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 200.236.626 Vanwege bate tijdens ontbinding is vennootschap na turbo-liquidatie niet opgehouden te bestaan
Hof Amsterdam 18-09-2018 200.231.263/01 NOT Onder zorgplicht notaris behoort het toesturen van concept aan volmachtgever, ook bij onherroepelijke volmacht.
Hof Amsterdam 18-09-2018 200.232.706/01 NOT Notaris verwijst in registerverklaring koop naar niet-bestaande koopakte en krijgt waarschuwing
Rechtbank Noord-Holland 05-09-2018 5570066 Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd
Rechtbank Oost-Brabant 05-09-2018 C/01/334859 / HA ZA 18-376 Geen aansprakelijkheid notaris als gevolg van onvolledig informeren bij wijzigen testament
Rechtbank Den Haag 05-09-2018 C/09/548849 Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018 7125552 Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018 200.172.713 Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie
Rechtbank Noord-Holland 29-08-2018 C/15/273394 / HA ZA 18-293 Economisch eigendom staat bezit niet in de weg; verjaring maakt economisch eigenaar rechthebbende
Rechtbank Den Haag 29-08-2018 C/09/530449 / HA ZA 17-391 Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten
Hof Den Bosch 28-08-2018 200.232.067_01 Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018 C/15/259001 / HA ZA 17-366 Oordeel medisch deskundige over erflaters wilsonbekwaamheid leidt tot nietig testament
Hoge Raad 21-08-2018 17/06092 Bij beoordeling van redelijk belang bij erfdienstbaarheid mag geen rekening worden gehouden met het dienende erf
Rechtbank Noord-Nederland 21-08-2018 6807789 \ CV EXPL 18-2678 Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed
Hof Den Haag 21-08-2018 200.176.873/01 Bewijslastverdeling bij schenking onder misbruik van omstandigheden
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-08-2018 C/05/334622 / KL RK 18-32 Horen van wederpartij bij opmaken van akte van verjaring niet verplicht, wel aanbevolen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-08-2018 BRE - 17 _ 1242 Vooruitbetaalde eigenwoningrente van periode ná overlijden is volledig aftrekbaar in jaar van betaling
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 200.177.023 'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding
Hof Den Haag 14-08-2018 200.217.389/01 Vrouw moet, naast gebruiksvergoeding, schadevergoeding aan man betalen als gevolg van niet meewerken aan verkoop van woning
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018 C/13/638248 / HA ZA 17-1149 Verhuur van slaapkamer in appartement via Airbnb in strijd met splitsingsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 200.204.154 Norm bestuurdersaansprakelijkheid vennootschap volgens Hof ook van toepassing op stichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 200.136.887 Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod
Rechtbank Limburg 01-08-2018 C/03/239801 / HA ZA 17-459 Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW
Hof Amsterdam 31-07-2018 200.174.752/01 Regeling van de legitieme portie kan niet worden gezien als een buitensporige last
Kamer voor het notariaat Den Haag 25-07-2018 17-73 Notaris dient terughoudend en behoedzaam te zijn bij juridische opinie van een eigen akte
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018 C/02/346309 / KG ZA 18-381 Notaris had ministerieplicht en mocht afgifte grosse testament aan legataris niet weigeren
Kamer voor het notariaat Den Haag 25-07-2018 18-23 Opmerkelijke koopsommen bij aandelentransacties binnen een groep hadden notaris tot extra waakzaamheid moeten brengen
Kamer voor het notariaat Den Haag 25-07-2018 17-65 Notaris heeft bij oprichtingen en aandelenoverdrachten onvoldoende onderzoek verricht en daarbij te veel als verlengstuk van partijen gehandeld
Rechtbank Midden-Nederland 25-07-2018 NL17.12823 Aanbiedingsplicht geldt doordat letterlijke bewoordingen van de statuten de bedoeling van partijen niet goed weergeeft
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018 200.192.269 Vermindering quasi-legaat onredelijk vanwege verzorgingskarakter
Hof Amsterdam 24-07-2018 200.226.744/01 Bestuur STAK niet verplicht om verlangen van certificaathouder om te decertificeren in te willigen
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018 6537564 UT VERZ 17-28443 Rechtbank wijst verzoek om termijn op grond van art. 4:192 lid 2 en lid 4 BW te stellen en te verlengen af
Rechtbank Midden-Nederland 18-07-2018 C/16/418113/HA ZA 16-463 Door ruilverkaveling is gemeente eigenaar geworden van de grond en gaat verjaringstermijn van twintig jaar opnieuw lopen
Hof Den Bosch 17-07-2018 200.217.091_01 Akte bevatte geen goedschrift, maar desondanks was nadere bewijslevering bij vordering onnodig
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018 200.180.454 Geen misbruik flitsfaillissementsregeling nu faillissement was gericht op liquidatie van vermogen en pas na faillietverklaring overeenstemming over doorstart is bereikt
Hoge Raad 13-07-2018 17/03242 Nederlandse pensioenverevening voor buitenlands pensioen
Hoge Raad 13-07-2018 17/04947 Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen
Hoge Raad 13-07-2018 17/03820 Borgstelling in privé voor lening BV ten behoeve van inkoop in maatschap is mogelijk rechtshandeling die past binnen normale bedrijfsuitoefening waarvoor geen toestemming is vereist
Rechtbank Amsterdam 11-07-2018 C/13/635619 HA ZA 17-965 Bekrachtiging door een bevoegd orgaan van een door een onbevoegd orgaan genomen besluit is niet mogelijk
Hof Amsterdam 10-07-2018 200.192.909/01 Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan
Hof Amsterdam 10-07-2018 200.231.018/01 Geen overgang van onderneming omdat bestaan van pre-pack niet is gebleken
Hoge Raad 06-07-2018 17/03254 Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Amsterdam 03-07-2018 200.182.892/01 Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 6999819 EJ VERZ 18-70460 Naar Australisch recht geen machtiging vereist tot verwerping nalatenschap namens minderjarige, zodat de verwerping zonder machtiging in boedelregister kan worden ingeschreven
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 6574398 \ EZ VERZ 18-12/TS OBV-schulden leiden in casu niet tot toepassing van art. 4:194a BW
Hof Den Bosch 28-06-2018 200.208.329_01 Uitleg huwelijksvoorwaarden met betrekking tot bepaling dat geen verrekening plaatsvindt over tijd dat echtgenoten niet samenwonen
Rechtbank Oost-Brabant 27-06-2018 C/01/315673 / HA ZA 16-786 Voorpootrecht tenietgegaan door titelzuiverende werking van ruilverkaveling
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018 200.234.320 Datum van indiening machtigingsverzoek tot verwerping namens minderjarige is beslissend voor art. 4:193 BW
Rechtbank Midden-Nederland 25-06-2018 NL18.13 Canonherziening als voorwaarde voor toestemming overdracht erfpachtrecht volgt niet uit erfpachtvoorwaarden en is onredelijk
Hoge Raad 22-06-2018 17/01199 Tegenbewijs mogelijk bij kwijting voor betaling (kwitantie) in leveringsakte
Hoge Raad 22-06-2018 17/03393 Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling
Hof Den Bosch 21-06-2018 200.210.535/01 Opheffing van testamentair bewind dat is ingesteld bij testament vóór 1 januari 2003 niet mogelijk
Hof van Justitie EU 21-06-2018 C-20/17 Bevoegdheidsregel art. 4 ErfVo kan rol spelen bij afgifte nationale erfrechtverklaring in grensoverschrijdende nalatenschappen
Hof Den Haag 20-06-2018 200.230.240 Erfgenamen zijn geen belanghebbenden ten aanzien van de vaststelling van het (voorschot op het) vereffenaarsloon
Hof Den Bosch 19-06-2018 200.193.526/01 Redelijkheid en billijkheid brengen mee dat winkelier moet bijdragen aan vereniging ondanks opzegging lidmaatschap
Hof Amsterdam 19-06-2018 200.210.354/01 Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever
Kamer voor het notariaat Den Bosch 18-06-2018 SHE/2017/71 Notaris heeft zijn informatieplicht geschonden door volmachtgever op geen enkele wijze te informeren over de eigendomsoverdracht
Hoge Raad 15-06-2018 17/02367 Op grond van zaakwaarneming mag na overlijden erflater zonder machtiging worden doorgeprocedeerd
Kamer voor het notariaat Amsterdam 14-06-2018 640380 / NT 17-85 Notaris handelt verwijtbaar door bankhypotheek te herkennen als krediethypotheek
Rechtbank Noord-Nederland 14-06-2018 C/17/161453 / KG ZA 18-121 Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 200.199.913/01 Geen verdeling spaarpolis omdat in notarieel samenlevingscontract geen bepaling over overgespaarde gelden was opgenomen
Hoge Raad 08-06-2018 16/04239 Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst
Hoge Raad 08-06-2018 17/01875 Hoge Raad inzake maatstaf art. 7:313 lid 3 BW
Rechtbank Overijssel 06-06-2018 C/13/623747 Schijnhuwelijk dat niet nietig is verklaard is bestaand en geldig en kent een huwelijksgemeenschap
Hof Amsterdam 05-06-2018 200.227.998/01 NOT Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro
Hof Den Bosch 05-06-2018 200.203.724/01 Ongelijke inbreng samenwoners en waardedaling woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-06-2018 200.159.149/01 Voor een nieuwe geldlening is een nieuw hyptheekrecht vereist
Rechtbank Midden-Nederland 01-06-2018 C/16/447797 HA RK 17/235 Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap
Hoge Raad 01-06-2018 17/00271 Wils-vertrouwensleer ook van toepassing op telefonische uitlatingen over opzegging VOF
Rechtbank Gelderland 01-06-2018 C/05/335123 / KG ZA 18-120 Onvoltooide levering van kavel kon door curator niet worden voltooid
Rechtbank Noord-Nederland 30-05-2018 C/19/113888 / HA ZA 16-55 Rechtbank oordeelt dat overdracht van woonboerderij tegen waarde volgens Successiewet geen gift is
Rechtbank Den Haag 30-05-2018 C/09/529407 / HA ZA 17-322 Vordering op NAM rechtsgeldig aan koper overgedragen bij overdracht woning
Hof Den Bosch 29-05-2018 200.220.963_01 en 200.221.230_01 Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk
Rechtbank Overijssel 29-05-2018 C/08/207858 / ES RK 17-4625 e.a. Een op een buitenlandse huwelijksakte vermelde regimekeuze voldoet niet aan vormvereisten voor afwijken van wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen
Hof Den Bosch 22-05-2018 200.215.680_01 Beroep op verjaring op grond van art. 3:310 BW bij samenwoners zonder samenlevingscontract in casu slaagt
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 200.212.233/01 Vrouw heeft bijdrageplicht in gemeenschapsschuld terwijl de vordering jegens haar is verjaard na ontbinding van de huwelijksgemeenschap
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2018 6690304 \ ER VERZ 18-38 Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten
Rechtbank Amsterdam 18-05-2018 647953 / KG ZA 18-466 Burgerlijke rechter bevoegd om schorsingsbesluit van lid van kerkelijk orgaan te toetsen
Rechtbank Overijssel 16-05-2018 C/08/213654 / HA ZA 18-53 Notaris hoeft in depot genomen akten niet nader inhoudelijk te onderzoeken
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 C/01/327091 / FA RK 17-5415 Adoptie van een meerderjarige
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2018 C/02/335870 / HA ZA 17-639 Te late melding van waarneming aan KNB leidt niet tot nietigheid notariële akte
Rechtbank Noord-Holland 09-05-2018 6550170 Geen vereffening volgens de wet, rechter onbevoegd aanwijzingen aan executeur te geven
Hof Den Haag 08-05-2018 200.201.472 Turboliquidatie terwijl opeisbare schulden bestaan, kan leiden tot persoonlijk ernstig verwijt bestuurders
Hof Amsterdam 08-05-2018 200.223.441/01 NOT Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk
Hoge Raad 04-05-2018 17/02828 Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn
Hoge Raad 04-05-2018 18/00363 Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht
Rechtbank Gelderland 02-05-2018 322807 Eigenaar van grond wordt aangemerkt als bevoegde aanlegger netwerk; latere registratie door netbeheerder heeft geen invloed
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018 C/16/457540 Ontbinding geregistreerd partnerschap op grond van duurzame ontwrichting in casu toewijsbaar ondanks voornemen om te huwen
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 200.206.833 Bezwaarde erfgenaam is niet bevoegd schenkingen ten laste van nalatenschap te doen, tenzij anders is bepaald
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018 6329400 UT VERZ 17-24031 Kantonrechter wijst verzoek voor som ineens af omdat verdiencapaciteit door de zorg voor erflater niet is aangetast
Hof Amsterdam 30-04-2018 200.229.574/01 OK Hof ziet gegronde redenen om te twijfelen aan beleid en juiste gang van zaken bij zorginstelling
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2018 6578004 EJ VERZ 18-9 VvE kon in redelijkheid tot het besluit komen om splitsingsakte niet te wijzigen
Hoge Raad 20-04-2018 17/00910 Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven
Hoge Raad 20-04-2018 17/02482 Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in vorderingsprocedure
Hoge Raad 20-04-2018 16/04091 Geen algemeen agenderingsrecht voor aandeelhouder
Rechtbank Limburg 19-04-2018 C/03/247892 / KG ZA 18-160 Een WhatsApp bericht voldoet niet aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW waardoor geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen
Rechtbank Midden-Nederland 19-04-2018 5940964 MT VERZ 17-4814 Professioneel bewindvoerder handelt in strijd met Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren door nalatenschap te aanvaarden
Hof Den Bosch 19-04-2018 200.226.068_01 Bate die voortkomt uit of samenhangt met vereffening kan leiden tot heropening vereffening op grond van art. 2:23c BW
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-04-2018 C/02/329824 / HA ZA 17-286 Monddoodclausule nietig wegens strijd met openbare orde
Hof Den Bosch 17-04-2018 200.196.908/01 Draagplicht voor restschuld samenwoners bij ontbreken overeenkomst
Rechtbank Rotterdam 17-04-2018 C/10/529367 en C/10/536758 Afwijking van bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW, omdat partijen anders in huwelijksvoorwaarden hebben afgesproken
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 C/05/324194 / KL RK 17-104 e.a. Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren
Hof Amsterdam 17-04-2018 17/00613 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 17/00508 Zonnepanelen zijn onroerend door natrekking
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17-04-2018 16/1054 Voor recht op betalingsrechten jonge landbouwers moet blokkerende zeggenschap expliciet in statuten worden opgenomen
Rechtbank Amsterdam 16-04-2018 6532200 EA VERZ 17-1091 Eigenaresse van woning draagt drie keer meer bij aan gemeenschappelijk onderhoud pand dan bovenburen
Rechtbank Noord-Holland 11-04-2018 C/15/265897 Termijnoverschrijding bij verzoek ontkenning vaderschap in casu gerechtvaardigd op grond van family life (art. 8 EVRM)
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 C/10/439391 / HA ZA 13-1244 e.a. Décharge als voorwaarde voor taakbeëindiging executeur is nietig
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 C/10/534244 / HA ZA 17-847 Draagplicht huishoudkosten niet geëindigd ondanks verlaten van echtelijke woning
Hof Amsterdam 10-04-2018 200.220.976/01 NOT Pas bij gerede twijfel aan wilsbekwaamheid van cliënt moet notaris stappenplan volgen
Hof Den Haag 10-04-2018 200.179.324/01 Appartement juridisch eigenaar kan worden geëxecuteerd ten behoeve van de economische eigenaar
Hoge Raad 06-04-2018 17/00272 Vordering op deelgenoot kan niet in de verdeling van de gemeenschap worden betrokken
Hof Den Bosch 05-04-2018 200.220.955/01 Geen machtiging voor omzetting van vermogen onder bewind in participatie fonds voor gemene rekening
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2018 C/02/337288 / HA ZA 17-712 Vooraf overeenkomen dat Kantonrechter over geschil zal beslissen valt buiten grenzen art. 96 Rv
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-04-2018 200.201.055/01 Afwijking van draagplicht bij helfte op grond van zeer uitzonderlijke omstandigheden
Hoge Raad 30-03-2018 16/06014 Individuele beoordeling handelen van bestuurders bij onrechtmatige daad
Hoge Raad 30-03-2018 16/06014 Hoge Raad herhaalt uitgangspunt dat bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk karakter heeft (TMF)
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018 6420578 AT VERZ 17-642 Behandeling verzoek tot verwerping Duitse nalatenschap namens minderjarige
Rechtbank Den Haag 29-03-2018 C/09/523506 / FA RK 16-9468 Gevraagde machtiging tot uitoefenen van het recht van erfgenaam afgewezen, omdat vermiste persoon mogelijk een kind heeft
Rechtbank Noord-Nederland 28-03-2018 C/19/119426 / HA ZA 17-145 Inbezitneming van onroerend goed zonder notariële akte is niet te goeder trouw
Rechtbank Noord-Holland 28-03-2018 C/15/254088 / HA ZA 17-52 Notaris mag afgaan op mededeling van gevolmachtigde
Rechtbank Amsterdam 28-03-2018 C/13/628802 / HA ZA 17-502 Enkel tijdsverloop of stilzitten is onvoldoende voor rechtsverwerking
Rechtbank Limburg 27-03-2018 6584809 BR VERZ 18-16 Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend
Hof Amsterdam 27-03-2018 200.217.781/01 KG Bij reparatiehuwelijk niet nodig om herleefde huwelijksvoorwaarden opnieuw in te schrijven
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018 200.216.503 Afwijking draagplicht bij helfte omdat het in strijd is met redelijkheid en billijkheid als echtgenote moet meebetalen aan boetes
Hof Den Bosch 27-03-2018 200.174.395_01 Curator die overging over tot verkoop van goederen zonder pand- of hypotheekhouders een redelijke termijn te geven was aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad
Rechtbank Den Haag 26-03-2018 6691192 EJ VERZ 18-63232 Kantonrechter keurt onderhandse verdeling van nalatenschap met minderjarigen goed
Hoge Raad 23-03-2018 17/01075 Hoge Raad geeft nadere invulling aan begrippen 'aanhangig' en 'verkrijging' in de zin van art. 3:43 BW
Hoge Raad 23-03-2018 17/01478 Fixatiebeginsel en verbintenissen na faillietverklaring ontstaan uit bestaande rechtsverhouding
Kamer voor het notariaat Amsterdam 22-03-2018 639105/NT 17-80 Notaris handelt in dit geval niet in strijd met zorgplicht door legataris niet te informeren
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018 C/15/255915 / HA ZA 17-163 Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2018 200.190.567 Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes)
Hof Amsterdam 20-03-2018 200.188.694/01 Tijdig en conform statuten oproepen van aandeelhouders is fundamentele eis eerlijke besluitvorming
Hof Amsterdam 19-03-2018 200.121.058/01 NOT en 200.122.252/01 NOT Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming
Hof Den Haag 14-03-2018 200.216.509/01 Alleen de feitelijk als vereffenaar verrichte werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking
Hof Den Bosch 13-03-2018 200.212.655/01 Aandeel in eigendomsverhouding in woning bepaalt draagplicht in hypotheekschuld voor deelgenoten
Hof Den Haag 13-03-2018 200.203.348/01 Afwezigheid van argwaan maakte dat voormalig bestuurder niet hoefde te onderzoeken of nieuwe bestuurder katvanger was
Rechtbank Midden-Nederland 09-03-2018 6502957 UT VERZ 17-28009 Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap
Hoge Raad 09-03-2018 17/02755 Onvoldoende draagkracht jegens kinderen uit verschillende relaties wordt niet altijd gelijkelijk verdeeld
Rechtbank Limburg 07-03-2018 C/03/227346 / HA ZA 16-632 Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling
Hof Den Bosch 06-03-2018 200.178.302/01 Verdeling vermogens ex-samenwoners bij ontbreken samenlevingscontract
Kamer voor het notariaat Amsterdam 01-03-2018 631462/NT 17-55 Notaris twee weken geschorst wegens onvoldoende onderzoek naar aandelenoverdrachten taxibedrijven die mogelijk duidden op faillissementsfraude
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 C/05/327807/KL RK 17-157 Een als partijadviseur opgetreden notaris mocht testament van een bij het conflict betrokken andere partij niet passeren
Hoge Raad 23-02-2018 16/06046 Verknochtheid van ontslagvergoedingen waarvan één ondergebracht in stamrecht-BV
Hoge Raad 23-02-2018 17/01505 Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-02-2018 200.220.830 Schuldeiser is belanghebbende en kan daarom om opheffing vereffening vragen
Hof Amsterdam 20-02-2018 200.221.513/01 NOT Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden
Hof Amsterdam 20-02-2018 200.200.529/01 Toepassing change of control-bepaling niet onrechtmatig
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018 C/13/614261 / FA RK 16-5893 e.a. Ondanks finaal verrekenbeding wordt bij einde huwelijk ook niet-nageleefd periodiek verrekenbeding uitgevoerd
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018 C/13/642655 FT RK 18.196 Verplichting tot betaling in Bitcoin
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-02-2018 200.182.890 Parkreglement is als algemene voorwaarden te beschouwen en moet derhalve voor of bij de koopovereenkomst op deugdelijke wijze aan de wederpartij ter hand worden gesteld
Rechtbank Rotterdam 05-02-2018 C/10/543771 / KG ZA 18-107 Misbruik van bevoegdheid door weigering beslag op onderpand te laten doorhalen
Hoge Raad 02-02-2018 17/00757 Hoge Raad anticipeert op Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000 door dit reeds voor ratificatie toe te passen
Hoge Raad 02-02-2018 17/00591 Uitleg kettingbeding in akte van levering
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 C/16/419640 / HA ZA 16-536 Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 31-01-2018 201605702/1/A1 Gemeente bevoegd last onder dwangsom op te leggen nu kamerbewoning in strijd is met het bestemmingsplan
A-G Hoge Raad 31-01-2018 18/00363 Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 419640 HA ZA 16-536 Beroep vernietigbaarheid schenking vanwege ontbreken toestemming echtgenote door erfgenamen
Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018 C/16/453200 / KL ZA 18-14 Verzekeringsmaatschappij niet gerechtigd tot afgeven machtiging aan politie voor binnentreden bij geplande bezichtiging
Hof Amsterdam 23-01-2018 200.215.570/01 NOT Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht
Hof Amsterdam 23-01-2018 200.219.099/01 Mededelingsplicht notaris bij teveel aan huurtoeslag
Hof Den Bosch 19-01-2018 200.212.679_01 Geen hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet bij uitdelingslijst nalatenschap
Rechtbank Midden-Nederland 18-01-2018 6095570 UT 17-14557 Machtiging berusten in schending legitieme gehandicapt kind afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 17-01-2018 C/16/430316 / HL ZA 17-16 Woning uit verkoop halen vanwege verplichting te delen met ex-partner is geen fictieve vervulling van voorwaarde in de zin van art. 6:23 lid 1 BW
Hof Den Haag 17-01-2018 200.216.308/01 Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2018 200.215.316 Gelet op schenkingstraditie en omvang resterende liquide vermogen krijgt meerderjarigenbewindvoerder machtiging voor schenking
Rechtbank Limburg 10-01-2018 C/03/236031 / HA ZA 17-285 Statutair ontslag van rechtspersoon-bestuurder leidt ook tot beëindiging van de managementovereenkomst
Hoge Raad 05-01-2018 16/03556 Eigenaar van net wordt niet zonder meer door natrekking eigenaar van aan net verbonden installaties
Rechtbank Noord-Nederland 03-01-2018 C18/180839 HA ZA 17/270 Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte
Rechtbank Rotterdam 29-12-2017 C/10/541851 / KG RK 17-1867 Bitcoins en cryptocurrency zijn vatbaar voor conservatoir beslag
Rechtbank Den Haag 27-12-2017 C/09/515212 / HA ZA 16-866 Adviseur van stichting aansprakelijk wegens onrechtmatige daad jegens stichting
Hoge Raad 22-12-2017 16/05320 Invulling begrip 'opzettelijk' bij verbeuring van aandeel in bijzondere gemeenschap
Rechtbank Den Haag 20-12-2017 C/09/533974 / HA ZA 17-606 Notaris heeft ten onrechte geweigerd om bankgarantie in te roepen
Hoge Raad 19-12-2017 16/05535 Onherroepelijke veroordeling M wegens moord op V door vergiftiging
Hof Amsterdam 19-12-2017 200.192.942/01 Notaris moet gespreksaantekeningen bijhouden voor bewijs zorgvuldigheidsplicht
Hoge Raad 15-12-2017 17/03203 Voor regresvordering kon pand- of hypotheekhouder als concurrent schuldeiser in faillissement opkomen
Hof Amsterdam 12-12-2017 200.209.204/01 NOT Notaris mag in principe voortbouwen op werk van andere notaris
Rechtbank Midden-Nederland 08-12-2017 6302950 UT VERZ 17-23312 Alsnog beneficiair aanvaarden onmogelijk, omdat belastingschulden geen onbekende schulden zijn
Rechtbank Limburg 06-12-2017 C/03/222079 / HA ZA 16-345 Erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, zijn met eigen vermogen aansprakelijk om legaat te voldoen
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017 200.194.388/01 Kettingbeding van toepassing ondanks dat deze in leveringsakte ontbreekt
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2017 200.193.898/01 Strijdige bepaling in splitsingsreglement leidt tot nietigheid van daarop gegronde besluiten
Rechtbank Oost-Brabant 29-11-2017 C/01/325881 / KG ZA 17-589 Ten uitvoerleggen besluit tot uitgifte aandelen kan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid uit art. 2:8 BW
Rechtbank Rotterdam 29-11-2017 C/10/520213 / HA ZA 17-132 Bij overname protocol is notaris niet aansprakelijk voor fouten van ambtsvoorganger
Hoge Raad 24-11-2017 16/04671 Na bestuurswisseling blijft de administratie bij de rechtspersoon
Centrale Grondkamer 22-11-2017 GP 11.774 Mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging geliberaliseerde pachtovereenkomst
Kamer voor het notariaat Amsterdam 21-11-2017 C/13/629256 / NT 17/48 (B) Waarschuwing notaris wegens het niet volgen van uitkomst Stappenplan
Hof Den Haag 21-11-2017 200.182.136 Geen vergoedingsrecht van art. 1:87 BW bij samenleving en ook geen nadere grondslag voor vergoedingsrecht
Kamer voor het notariaat Den Bosch 20-11-2017 SHE/2017/53 Berisping voor notaris die onterecht client wilsbekwaam achtte
Hoge Raad 17-11-2017 BK-16/00507 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Rechtbank Amsterdam 15-11-2017 C/13/614686 / FA RK 16-6051 DUO-schuld (studieschuld) is niet verknocht
Centrale Raad van Beroep 14-11-2017 15/7788 WWB Bijstandsuitkering van gevolmachtigde ingetrokken vanwege machtiging om over bankrekening te beschikken
Hof Den Bosch 14-11-2017 200.198.627_01 Geen recht van terugneming omdat met erfenis voldane kosten geen vergoedingsrecht oplevert
Hoge Raad 10-11-2017 16/02607 Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig
Hof Den Haag 10-11-2017 200.204.574/01 en 200.204.575/01 Spaanse erfenis valt niet in de Nederlands huwelijksgemeenschap, ondanks ontbreken uitsluitingsclausule
Hof Den Bosch 09-11-2017 200.163.637/01 e.a. Regeling omtrent uitsluitingsclausule volgens Hof in strijd met EVRM
Rechtbank Rotterdam 08-11-2017 C/10/517514 / HA ZA 16-1436 Vetorecht in splitsingsakte staat op gespannen voet met VvE-rechterlijke stelsel
Rechtbank Noord-Holland 08-11-2017 5755492 \ CV EXPL 17-1781 Achterwege laten onderzoek bij koop onroerende zaak speelt rol bij oordeel dat geen sprake is van non-conformiteit
Hof Den Bosch 07-11-2017 200.200.019/01 Bij voldoening aan fourneerplicht uit schenkingen onder uitsluitingsclausule voor kosten van de huishouding geen vergoedingsrecht
Hof Den Haag 07-11-2017 200.207.713/01 Geen goederenrechtelijke gemeenschap tussen samenwoners in het kader van draagplicht schulden
Hof Den Bosch 07-11-2017 200.171.411_01 Non-conformiteit woning nu normaal gebruik niet mogelijk is
Rechtbank Rotterdam 03-11-2017 C/10/535104 / FT EA 17/1904 Erfgenaam die nalatenschap heeft verworpen, heeft geen recht op toepassing schuldsaneringsregeling
Rechtbank Amsterdam 01-11-2017 C/13/635090 / FA RK 17-5923 Termijn voor ontkenning van vaderschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017 16/01045 Oud dwangbevel leidt tot vordering belastingschuld bij erfgenamen
Hof Den Bosch 31-10-2017 200.191.110_01 Terugkeer meerderjarige zoon naar moeder niet duurzaam omdat hij weer zou 'uitvliegen'
Hof Den Bosch 26-10-2017 F 200.125.174/01 e.a. Inkomsten gegenereerd middels stichting vallen onder periodiek verrekenbeding
Hof van Justitie EU 25-10-2017 C-106/16 Aan zetelverplaatsing binnen de EU kan geen liquidatieverplichting worden verbonden
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-10-2017 200.205.865 Besluit waarmee bestemming van appartementen werd gewijzigd, is niet rechtsgeldig tot stand gekomen
Hof Den Bosch 17-10-2017 200.176.251_01 Nakoming door BV van alimentatieverplichting in privé van dga leidt niet tot doeloverschrijding BV
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 200.174.205/01 Bij vernietiging van koopovereenkomst woning door misbruik van omstandigheden is geen teruglevering noodzakelijk
Hof Den Bosch 17-10-2017 200.205.794/01 Schenking bij onderhandse akte vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden
Rechtbank Noord-Holland 12-10-2017 6230455 AO VERZ 17-100 Geen overgang van onderneming omdat bestaan van pre-pack niet is gebleken
Hof van Justitie EU 12-10-2017 C-218/16 Europese Hof van Justitie beantwoordt vraag over erkenning van vindicatielegaat
Rechtbank Amsterdam 12-10-2017 C/13/635339 / KG ZA 17-1030 Vordering tot opheffing van conservatoir beslag afgewezen wegens uithollen pandrecht
Rechtbank Amsterdam 11-10-2017 C/13/612952 / HA ZA 16-769 Rechtbank verklaart bepaling inzake canonherziening bij particuliere erfpacht ongeldig
Rechtbank Gelderland 11-10-2017 C/05/316273 / HZ ZA 17-106 Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik
Rechtbank Limburg 11-10-2017 6167183 BR VERZ 17-188 Nalatenschap met wettelijke schuldsanering had direct moeten worden geconserveerd door notaris
Hof Den Haag 11-10-2017 200.203.838/01 Vergoedingsrecht op gemeenschap blijft in stand ondanks vermenging van privévermogen met gemeenschapsvermogen
Rechtbank Amsterdam 10-10-2017 C/13/634579 / KG ZA 17-971 FB/AB Notaris door rechter veroordeeld tot medewerking aan veiling van aandelen
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017 5796683 Testamentair bewindvoerder kan beheer nalatenschap niet uitvoeren voordat vereffening heeft plaatsgevonden
Hoge Raad 06-10-2017 nr 16/02319 Huurder ook beschermd bij overdracht van gedeelte van onroerende zaak
Hof Den Bosch 05-10-2017 200.207.862/01 Verdeling van niet-opeisbare erfrechtelijke schuld in ontbonden huwelijksgemeenschap niet mogelijk
Hof Den Bosch 05-10-2017 200.210.986_01 Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid
Rechtbank Overijssel 02-10-2017 C/08/207844 KG ZA 17-312 Door verwatering van staat van aanbrengsten gaan goederen deel uitmaken van gemeenschap
Rechtbank Den Haag 27-09-2017 C/09/507240 / HA ZA 16-304 Stemovereenkomst met derde niet-aandeelhouder heeft geen vennootschappelijke werking
Hoge Raad 22-09-2017 16/02960 Nieuwe stap erkenning eigen rechtssubjectiviteit personenvennootschap
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2017 6063431 UT VERZ etc. Aanwijzen van beheerder in nalatenschap vormt alternatief voor benoemen van vereffenaar
Rechtbank Amsterdam 20-09-2017 C/13/632772 / KG ZA 17-831 Hiërarchische verhouding tussen hoofdvereniging en afdelingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017 200.139.113/01 De canonverhoging bij overdracht van erfpacht vormt een oneerlijk beding
Hoge Raad 15-09-2017 16/05681 Voor de helft van het tekort van reprise is verhaal mogelijk op privévermogen van andere echtgenoot
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13-09-2017 201700083/1/A3 Minister weigert toestemming voor trouwen bij volmacht (art. 1:66 BW)
Hof Den Haag 12-09-2017 200.202.342/01 Overgangsrecht beschermt levensgezel tegen legitieme portie
Rechtbank Den Haag 08-09-2017 C/09/531650 / FA RK 17-3269 Gerechtelijke vaststelling ouderschap overleden man zonder DNA-onderzoek
Hoge Raad 08-09-2017 16/03217 Onder omstandigheden kan erfdienstbaarheid van weg ook gelden om via heersend erf een aangrenzend erf te bereiken
Hoge Raad 08-09-2017 16/03828 In rechtshandeling van verdeling kan mede een schenking besloten liggen waarop uitsluitingsclausule kan zien
Rechtbank Midden-Nederland 06-09-2017 C/16/413070 / HA ZA 16-267 Waarde van onroerende zaak kan in civiel geschil niet zonder meer worden gebaseerd op WOZ-waarde
Hof Den Haag 06-09-2017 200.204.021/01 e.a. Geen notariële akte voor allonge waarin huwelijksvoorwaarden nader worden ingevuld
Rechtbank Overijssel 06-09-2017 C/08/148647 / HA ZA 13-755 Rechter geeft legitimaris machtiging om zelf bescheiden bij bank op te vragen
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 06-09-2017 C/05/314369 etc. Onvoldoende voorlichten van executeurs over beschikkingsbevoegdheid door notaris is klachtwaardig
Hof Den Haag 29-08-2017 200.191.906/01 In casu leidt betalen van diverse kosten ten laste van de nalatenschap niet tot zuivere aanvaarding
Hof Den Bosch 25-08-2017 200.180.420_01 Erfgenamen zijn geen rekening en verantwoording verschuldigd over bankrekening erflater
Rechtbank Den Haag 24-08-2017 AWB-17_2377 Schenking door gevolmachtigde aan erfgenaam ten onrechte als erfrechtelijke verkrijging aangemerkt
Rechtbank Amsterdam 17-08-2017 AMS 16/7475 Verhuur van Amsterdamse woning aan toeristen beboet wegens strijd met Huisvestingswet
Rechtbank Noord-Nederland 09-08-2017 5729963 EZ VERZ 17-22 Geen fixatiebeginsel bij vereffening nalatenschap: ook lopende rente moet op uitdelingslijst
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-08-2017 5747036 OV VERZ 17-1304 Weigering machtiging curator om testament van curanda te herroepen
Rechtbank Amsterdam 02-08-2017 C/13/534239 / HA ZA 13-88 e.v. OBV is enkel mogelijk ten behoeve van langstlevende echtgenoot
Rechtbank Noord-Nederland 02-08-2017 C/17/146260 / HA ZA 16-2 Vordering tot inbreng van giften in nalatenschap kan niet verjaren
Rechtbank Gelderland 02-08-2017 C/05/320834 / HZ ZA 17-273 Partiële verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap deels toegestaan door Rechtbank
Hof Amsterdam 01-08-2017 200.209.350/01 NOT Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken
Hof Den Bosch 27-07-2017 200.216.997_01 Verzoek tot uithuisplaatsing van een ongeboren kind
Hof Amsterdam 25-07-2017 200.192.149/01 Gebruik van terrein zonder betalen huur levert gift op voor berekening legitieme portie
Hof Den Haag 25-07-2017 200.184.016/01 Feitelijk gebruik van weg betekent niet dat recht van overpad is gevestigd
Hof Amsterdam 25-07-2017 200.192.149/01 Geen bewind op legitieme portie als zodanig
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-07-2017 C/05/318133 / KL RK 17/40 Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden
Hof Den Haag 19-07-2017 200.200.506/01 Uitsluitingsclausule bij girale overboeking bewezen geacht door later overlegde verklaring
Rechtbank Noord-Holland 19-07-2017 C/15/248376 / HA ZA 16-583 Geen vermenging van erfdienstbaarheid als functie blijft behouden door gebruik van een derde
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-07-2017 200.156.380 Schijn van vertegenwoordiging gewekt door makelaar
Hoge Raad 14-07-2017 16/02863 Als overeenkomst deel uitmaakt van een schakel van overeenkomsten, moet een contractspartij ook rekening houden met de belangen van derden in de schakel
Rechtbank Limburg 12-07-2017 5832249 CV EXPL 17-2711 Volgens Rechtbank geen verlengde verjaringstermijn bij samenwoners
Hof Den Haag 12-07-2017 200.199.992/01 Erkenning door duomoeder ook mogelijk bij geboorte kind vòòr inwerkingtreding van Wet lesbisch ouderschap
Rechtbank Gelderland 11-07-2017 C/05/326456 / KZ ZA 17-236 Bij onderhandse verkoop ex 3:268 lid 2 BW moet uitdrukkelijk om ontruimingstitel worden verzocht
Hof Den Bosch 11-07-2017 200.153.164_01 Hof past vaste jurisprudentie toe bij oordeel dat geen sprake is van bestanddeel ex art. 3:4 lid 1 BW
Hoge Raad 07-07-2017 16/03080 Hof had nader moeten onderzoeken of sprake was van inbezitneming met eigendomsverkrijging door verjaring als gevolg
Rechtbank Gelderland 05-07-2017 C/05/309317 / HA ZA 16-506 / 546 / 560 Algeheel gevolmachtigde heeft geen plicht een informeel bewind te voeren over vermogen van volmachtgever
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017 C/05/317177 / KL RK 17-31 Notaris heeft voldoende onderzoek verricht naar verzuim schuldenaar met executoriale veiling als gevolg
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017 200.184.643 Ondanks familieverhouding is te lage huur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hoge Raad 30-06-2017 16/00350 De verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande vennootschap eindigt zolang de vereffening niet is heropend
Rechtbank Midden-Nederland 30-06-2017 5735840 UT 17-1800 Kantonrechter verbindt voorwaarden aan toestemming maken uiterste wilsbeschikking door curandus
Hoge Raad 23-06-2017 16/02615 Kwaliteitsrekening vormt gemeenschap waarvan vordering tot verdeling niet verjaart
Hof van Justitie EG/EU 22-06-2017 C-126/16 HvJ EU oordeelt dat de regels van overgang van ondernemingen op een pre-packprocedure van toepassing zijn
Hof Den Bosch 20-06-2017 200.173.172_01 Recht op inzage en afschrift bestaat ook na vaststelling jaarstukken en deponering daarvan
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2017 200.212.969/01 Ondertoezichtstelling van een ongeboren kind
Rechtbank Midden-Nederland 15-06-2017 5698740 UT VERZ 17-1176 Erfgenamen behoorden de schuld van erflater te kennen, zodat zij geen beroep kunnen doen op art. 4:194a BW
Rechtbank Gelderland 15-06-2017 5852600 \ EZ VERZ 17-154 \ TS Kantonrechter verklaart kind niet ontvankelijk bij verzoek om vaststelling onderbedelingsvordering uit obv
Rechtbank Amsterdam 14-06-2017 C/13/614133 / HA ZA 16-850 Leidinggevende niet aansprakelijk op grond van art. 2:248 lid 7 BW omdat hij niet op gelijke voet met bestuurder kon besluiten
Hof Den Bosch 13-06-2017 200.181.475/01 Toekomstige geldleningen vallen ook onder derdenhypotheek, zodat uitwinning bij derden mogelijk blijft
Hof Den Bosch 13-06-2017 200.173.988/01 Aandelenoverdracht ontslaat schuldenaar niet van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-06-2017 5832528 OV VERZ 17-3082 Verzet tegen opgelegd griffierecht wegens deponering van uitdelingslijst gehonoreerd
Hoge Raad 09-06-2017 16/04866 Ook een herhaald WSNP-verzoek schorst behandeling van verzoek tot faillietverklaring
Rechtbank Limburg 07-06-2017 5834548 \ EZ VERZ 17-79 Art. 4:194a BW biedt geen mogelijkheid voor een (achteraf onterecht) verworpen nalatenschap
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2017 C/16/421943 / HA ZA 16-627 Boedelbeschrijving vormt vaststellingsovereenkomst waarvan partijen niet kunnen afwijken
Hoge Raad 02-06-2017 16/04301 Adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement
Hoge Raad 02-06-2017 16/01162 Privé-schuldeisers kunnen geen verhaal nemen op zaken die wegens inbreng in een bijzondere gemeenschap een afgescheiden vermogen vormen
Rechtbank Overijssel 02-06-2017 C/08/201940 / KG ZA 17-163 Levering voormalig echtelijke woning en schade aan inboedelgoederen
Rechtbank Overijssel 31-05-2017 C/08/182832 / HA ZA 16-77 Overdracht van agrarisch bedrijf tegen agrarische waarde leidt niet tot schending legitieme portie
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.267/01 e.a. Mogelijke aanwezigheid zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.191.826/01 NOT Notaris mag bij levering appartementsrecht vertrouwen op juistheid van informatie uit handelsregister omtrent VvE-bestuurder
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.201.761/01 Statuten van stichting zijn onduidelijk: Hof wijzigt de wijze van benoeming bestuurders
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.322/01 NOT Uitspraak nietig wegens onbevoegdheid lid Kamer voor het Notariaat
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.186.975/01 Termijnoverschrijding van voorwaarde in testament leidt niet tot verval voorwaarde
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.137/01 NOT Mogelijke aanwezigheid van zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris
Hof Amsterdam 23-05-2017 200.186.186/01 Geen geldige titel: derdenhypotheek nietig
Hoge Raad 19-05-2017 16/01432 Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk
Hoge Raad 19-05-2017 16/04135 Oordeel Hof over draagkracht directeur-grootaandeelhouder ontoereikend gemotiveerd
Hof Den Bosch 16-05-2017 200.184.661/01 Verplichting tot sluiten van overeenkomsten met nutsbedrijven valt niet binnen bereik van erfdienstbaarheid
Hof Amsterdam 16-05-2017 200.185.153/01 en 200.185.159/01 Zekerheid van bankgarantie geldt ook voor rechtverkrijgende van verhuurder
Rechtbank Amsterdam 10-05-2017 C/13/627371 / KG ZA 17-437 CB/MN Verstandig om herleefde huwelijksvoorwaarden na hertrouwen opnieuw in te schrijven in huwelijksgoederenregister
Rechtbank Limburg 10-05-2017 5573945 CV EXPL 16-11722 Op grond van omstandigheden van het geval geen sprake van ernstig gebrek dat normaal gebruik onmogelijk maakt
Rechtbank Noord-Holland 10-05-2017 5570066 Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd (tussenuitspraak)
Hof Den Bosch 09-05-2017 200.185.299/01 Monddoodclausule in leveringsakte nietig vanwege strijd met fundamentele rechtsbeginselen
Hof Amsterdam 09-05-2017 200.186.196/01 Hof oordeelt dat beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2017 200.205.877/01 Voorhuwelijks alimentatiebeding of toepassing art. 1:158 BW?
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2017 200.161.826/01 Ondanks dat beroep van notaris op art. 6:89 BW niet slaagt, is notaris niet aansprakelijk voor ontbreken van erfdienstbaarheid in leveringsakte
Rechtbank Midden-Nederland 26-04-2017 C/16/323079/ HA ZA 12-652 Beroep op verjaring vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Den Haag 25-04-2017 200.167.789/01 Waardering van goederen en schulden van eenmanszaak bij verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 21-04-2017 16/05148 Kerkgenootschap kan worden omgezet in privaatrechtelijke rechtspersoon overeenkomstig art. 2:18 BW
Rechtbank Overijssel 21-04-2017 5722659 HA VERZ 17-14 Door ontslag van statutair bestuurder wordt arbeidsovereenkomst inhoudsloos met ontbinding van arbeidsovereenkomst als gevolg
Rechtbank Gelderland 19-04-2017 C/05/318231 / KG ZA 17-163 Volmachtverlening door bestuurder vereist toestemming aandeelhoudersvergadering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-04-2017 5545451 CV EXPL 16-9006 Aanwezigheid beerput levert geen non-conformiteit nu het een oud huis betreft en een ouderdomsclasule is opgenomen
Hof Amsterdam 18-04-2017 200.202.969/01 Hoewel notaris voorkeursrecht bij kadastrale recherche mist, is hij in dit geval niet tuchtrechtelijk aansprakelijk
Hoge Raad 14-04-2017 15/04552 Tekort van het pensioen in eigen beheer moet bij verevening door beide echtgenoten worden gedragen
Kamer voor het notariaat Amsterdam 13-04-2017 615225/NT 16-62 en 615227/NT 16-63 Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie?
Rechtbank Amsterdam 12-04-2017 C/13/605495 / FA RK 16-2118 Schulden ontstaan door strafrechtelijk handelen zijn verknocht en vallen niet in de gemeenschap
Hof Amsterdam 11-04-2017 200.183.386/01 Gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen over uitgaven voor onkostenvergoeding
Hoge Raad 07-04-2017 16/02832 Echtgenoot die zelf om echtscheiding verzoekt kan geen pensioenverweer voeren
Hof Den Haag 07-04-2017 BK-16/00507 Hof oordeelt dat de koel- en rijpingscellen en de stellages naar verkeersopvattingen geen bestanddelen van de onroerende zaak zijn
Hoge Raad 07-04-2017 16/02131 Curator die rechtshandeling in het kader van reorganisatie vernietigt draagt bewijslast om wetenschap benadeling aan te tonen
Hof Den Bosch 06-04-2017 200.180.975_01 Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde woning
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-04-2017 C/05/312875 / KL RK 16-143 Notaris heeft bij herroepen levenstestament onvoldoende tijd genomen om wilsbekwaamheid te controleren
Hof Amsterdam 04-04-2017 200.196.237/01 NOT Leidt dienstweigering tot schending van een rechtmatig belang, dan moet notaris toch medewerking verlenen
Hof Amsterdam 04-04-2017 200.176.200/01 Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen
Hoge Raad 31-03-2017 16/00335 Rechter moet verzetsprocedure (art. 2:404 lid 5 BW) gegrond verklaren, ook indien de onderliggende vordering is betwist
Hoge Raad 31-03-2017 15/05398 Erfgenaam verbeurt aandeel in goed van de nalatenschap wegens opzettelijk verzwijgen Zwitserse bankrekening
A-G Hof van Justitie Europese Unie 29-03-2017 C-126/16 Conclusie A-G HvJ EU inzake overgang van onderneming bij pre-packprocedure
Hof Amsterdam 28-03-2017 200.177.458/01 Legitimaris heeft geen recht op rentevergoeding, want had niets meer te vorderen
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2017 200.160.737 Cessionaris kan bijdragen niet vorderen op grond van het lidmaatschap van de vereniging van bungalowpark
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 15-03-2017 201603608/1/A3 Heeft erfgenaam recht op historische adresgegevens overledene?
Hof Amsterdam 14-03-2017 200.170.043/01 Verdeling van een OBV-vordering bij echtscheiding
Hof Den Haag 14-03-2017 200.182.838/01 200.181.121/01 Ondanks overschrijden zorgvuldigheidsnorm is notaris niet aansprakelijk vanwege verwijtbaar handelen door belanghebbende
Hof Den Haag 14-03-2017 200.176.873/01 Volmacht in levenstestament blijft van kracht bij later intredende wilsonbekwaamheid
Rechtbank Den Haag 10-03-2017 C/09/16/351 R Aanvaarden nalatenschap onder testamentair bewind was geen reden tot voortijdige beëindiging van schuldsanering
Hoge Raad 10-03-2017 15/05147 Kasteel Groeneveld
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-03-2017 200.205.155/01 Pluraliteit van schuldeisers is niet vereist voor de toepassing van de schuldsaneringsregeling
Rechtbank Den Haag 01-03-2017 C/09/523012 / KG ZA 16/1489 Notaris wordt ondanks goede reden voor dienstweigering verplicht tot medewerking aan overdracht van certificaten
Hof Amsterdam 28-02-2017 200.197.429/01 Uitsluitingsclausule moet bij de gift zijn bepaald, een achteraf opgestelde notariële akte bewijst dit niet
Rechtbank Limburg 28-02-2017 5664168 CV EXPL 17-712 Het verlenen van diensten met betrekking tot dieren, zoals een manege, valt buiten het begrip veehouderij (art. 7:312 BW)
Hoge Raad 24-02-2017 15/01948 Als de bezitter te kwader trouw de eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende nog wel via onrechtmatige daad teruglevering vorderen
Hoge Raad 24-02-2017 16/00901 Niet taalkundige betekenis maar wilsvertrouwensleer bepalend voor uitleg brief
Rechtbank Limburg 23-02-2017 5739820/EZ/17-46 23022017 Nalatenschap door minderjarigen niet verworpen door te late verklaring ouders
Hof Den Haag 21-02-2017 200.180.127/01 Volgens Hof kwalificeert enkel de ondertekende bladzijde uit een geschrift als akte in de zin van art. 156 lid 1 Rv
Hoge Raad 17-02-2017 15/03646 Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (Kampschoër/Le Roux)
Hoge Raad 17-02-2017 15/05538 Italiaanse nalatenschap behoort tot Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap, geen onaanvaardbaarheidsexceptie
Hoge Raad 17-02-2017 15/04256 Bank zal niet garant staan voor leegstandschade
Kamer voor het notariaat Den Haag 15-02-2017 16-47 Kamer past Novitaris-arrest toe: notaris heeft zorgvuldig gehandeld
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-02-2017 C/02/321103 / HA ZA 16-677 Notaris had overige erfgenamen moeten informeren over de verklaring van erfrecht
Kamer voor het notariaat Den Haag 15-02-2017 16-27 Onzorgvuldige notaris levert woning schijnbaar zonder geldige titel
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2017 200.183.184 Boktoraantasting levert in casu non-conformiteit op
Rechtbank Noord-Holland 13-02-2017 5477811 BM VERZ 16-2706 Gezien het recent opgestelde levenstestament is er geen aanleiding een beschermingsbewind uit te spreken
Rechtbank Limburg 09-02-2017 5598205/EZ/16-304 09022017 Notarisklerk met ervaring in vereffenen krijgt een afwijkend en hoger vereffenaarsloon toegekend
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2017 200.167.974/01 Bestuurder handelt in strijd met zijn verplichtingen als werknemer/bestuurder door concurrerende BV op te richten
Hof Den Haag 07-02-2017 200.190.001/01 Uitleg testament: tweede echtgenoot is geen erfgenaam
Hoge Raad 03-02-2017 15/05400 Bekrachtiging van overeenkomst aangegaan door BV i.o. moet tot wederpartij zijn gericht en wederpartij hebben bereikt
Hoge Raad 03-02-2017 15/05587 Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Hoge Raad 03-02-2017 15/02904 Eenvoudige gemeenschap wordt betrokken in afwikkeling wettelijk deelgenootschap
Hoge Raad 03-02-2017 15/05423 Als is gehandeld in strijd met Selbsteintritt-verbod is bekrachtiging mogelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017 200.160.360/01 Bescherming ex art. 3:24 BW als gevolg van niet in de ruilverkavelingsakte vermelde hypotheekrechten
Rechtbank Limburg 30-01-2017 C/03/230696 / KG ZA 17-16 Notaris mag bij redelijke twijfel omtrent de benoeming van een bestuurder de inschrijving daarvan weigeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-01-2017 200.171.477/01 Bestuurder kan zich niet beroepen op de klachtplicht van art. 6:89 BW bij onbehoorlijk bestuur
Rechtbank Noord-Nederland 18-01-2017 KL 5572223 VZ VERZ 16-47 Kantonrechter wijkt af van wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking handlichting
Hof Den Haag 18-01-2017 200.186.568/01 Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig
Hof Den Bosch 17-01-2017 200.177.489_01 Hypotheekhouder is onterecht tot parate executie overgegaan, zodat ook een latere overdracht ongeldig is door zijn beschikkingsonbevoegdheid
Kamer voor het notariaat Den Bosch 16-01-2017 SHE/2016/24 Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 13-01-2017 C/05/309283/KL RK 16/115 Notaris handelt onzorgvuldig door VvE niet te informeren dat VvE-bijdrage niet aan haar zou worden overgemaakt
Kamer voor het notariaat Amsterdam 12-01-2017 613583/NT 16-56 Notaris had meteen diensten moeten weigeren bij de ongebruikelijke transactie in contanten
Hof Amsterdam 10-01-2017 200.186.398/01 NOT Ook Hof acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'Nationale Notaris'
Hof Amsterdam 10-01-2017 200.193.143/01 NOT Aangebrachte wijziging in ontwerpakte leidt tot zwaardere Belehrungsplicht notaris
Hoge Raad 06-01-2017 15/03095 Vaststellingsovereenkomsten ter voorkoming van een geschil mogen niet in strijd zijn met dwingend recht
Rechtbank Oost-Brabant 05-01-2017 5474712 / EJ VERZ 16-602 Beroep op art. 4:194a BW slaagt, ondanks dat de onverwachte schuld voor de inwerkingtreding van de wet is ontdekt
Rechtbank Amsterdam 04-01-2017 HA ZA 16-192 Verkoper is aansprakelijk voor gebreken die aan normaal gebruik van de woning in de weg staan
Hof Amsterdam 03-01-2017 200.194.175/01 NOT Wijze van beoordeling van wilsbekwaamheid door notaris valt niet onder zijn geheimhoudingsplicht
Hof Den Bosch 27-12-2016 200.149.520_01 Recht van gebruik en bewoning, uitleg testament bepalend voor hoogte te vergoeden onderhoudskosten
Hof Den Bosch 27-12-2016 200.165.219_01 Hof oordeelt dat een rij coniferen onder omstandigheden als heg kan worden aangemerkt
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2016 200.172.544 Berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk
Hof Den Haag 20-12-2016 200.190.473/01 Hof: taak voor rechter bij contractuele alimentatie tussen ex-samenwoners
Hoge Raad 16-12-2016 15/04731 Niet vermelden van agrarische bestemming woning leidt niet tot schending van art. 7:15 BW
Kamer voor het notariaat Den Haag 14-12-2016 16-51 Kamer voor het Notariaat volgt burgerlijke rechter
Rechtbank Midden-Nederland 14-12-2016 C/16/392816 / HA ZA 15-456 Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW
Hof Amsterdam 13-12-2016 200.191.260/01 NOT Notaris had schriftelijk moeten informeren dat transactie mogelijk paulianeus was
Hof Den Haag 13-12-2016 200.180.446/01 Advocaatkosten die de executeur niet mede ten behoeve van de erfgenamen heeft gemaakt, zijn geen in redelijkheid te maken kosten
Hof Den Haag 13-12-2016 200.181.856/01 Uitleg van het begrip 'gezin'
Rechtbank Midden-Nederland 12-12-2016 5191168 en 5191278 Advocaatkosten die zijn gemaakt om positie als executeur staande te houden vormen kosten van executele in de zin van art. 4:7 lid 1 onder d BW
College voor de Rechten van de Mens 09-12-2016 2016-136 Notaris maakt verboden onderscheid door meerkosten voor schrijftolk in rekening te brengen
Rechtbank Den Haag 01-12-2016 C-09-520286-KG ZA 16-1277 Overeenkomst in strijd met testeervrijheid wordt omgezet in niet-opeisbare geldvordering
Hof Amsterdam 29-11-2016 200.176.200/01 Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2016 200.174.354 Geen pacht, maar huur. Tegen betaling in gebruik gegeven grond voor een andere dan agrarische onderneming
Rechtbank Rotterdam 23-11-2016 C/10/411651 / HA ZA 12-948 Toestemming echtgenote wegens vermogensinstandhoudingsverklaring
Rechtbank Gelderland 23-11-2016 296617 Onzorgvuldige notaris gaat bij royeren hypotheken enkel af op eerdere akte
Kamer voor het notariaat Amsterdam 22-11-2016 605771 / NT RK 16/28 Waardering van inbreng in natura in BV valt niet binnen onderzoeksplicht notaris
Hoge Raad 18-11-2016 15/02433 Beslaglegger wordt niet beschermd door art. 3:36 BW na rectificatie van per ongeluk doorgehaald hypotheekrecht
Hof Den Bosch 17-11-2016 200.158.676_01 Turboliquidatie met baten ten tijde van ontbinding zorgt voor bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Amsterdam 15-11-2016 200.175.311/01 en 200.175.312/01 Geen vergoedingsrecht voor investering in woning partner wegens voldoening aan natuurlijke verbintenis
Hof Amsterdam 08-11-2016 200.182.892/01 Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex
Hoge Raad 04-11-2016 15/02090 Commanditaire vennoot niet aansprakelijk, ondanks personele unie tussen beherend en commanditaire vennoot
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden 01-11-2016 KL RK 16-56 Bij ongedaanmaking wettelijke verdeling had notaris de cliënt nadrukkelijk moeten wijzen op zeer nadelige consequenties
Hof Den Bosch 25-10-2016 200.164.751_01 Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven
Hof Amsterdam 25-10-2016 200.181.359/01 Het uitoefenen van Air-BNB activiteiten wordt aangemerkt aan bedrijfsmatige exploitatie en is in strijd met de splitsingsakte
Rechtbank Amsterdam 20-10-2016 C/13/594503 / HA RK 15-288 Prejudiciële vraag aan Hoge Raad: kan kerkelijke rechtspersoon worden omgezet in een stichting?
Rechtbank Amsterdam 19-10-2016 C/13/6016161 / HA ZA 16-136 Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever
Rechtbank Overijssel 19-10-2016 C/08/187831 / HA ZA 16-261 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van woning na einde samenwoning
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2016 200.175.258 Verzwegen vermogen verbeurd verklaard na sluiten vaststellingsovereenkomst?
Hof Den Bosch 18-10-2016 200.172.500_01 en 200.172.560_01 Schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW geldt bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving
Rechtbank Den Haag 13-10-2016 AWB - 16 _ 3183 Koel- en rijpingscellen en stellages vormen bestanddeel van gebouw en zijn daarmee onroerend
Rechtbank Oost-Brabant 12-10-2016 C/01/300920 / HA ZA 15-788 Oude en nieuwe bestuurder aansprakelijk voor faillissement door onbehoorlijke taakvervulling
Rechtbank Rotterdam 12-10-2016 C/10/494395 / HA ZA 16-118 Door de taakverdeling tussen bestuurders kan slechts aan één van hen een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt
Hof Den Bosch 11-10-2016 200.181.438_01 Hof: Niet snel sprake van verjaring van gemeente grond
Hof Amsterdam 11-10-2016 200.174.919/01 NOT Onvoldoende onderzoek door notaris naar herkomst van het geld bij viertal onroerend goed transacties
Hoge Raad 07-10-2016 15/03323 Vereenzelviging
Hoge Raad 07-10-2016 15/01323 Ook als sprake is van grote gebreken kan voldaan zijn aan art. 7:17 BW (conformiteit)
Rechtbank Rotterdam 05-10-2016 C/10/497982 / HA ZA 16-304 Wijziging van huwelijkse voorwaarden paulianeus, toedeling onder water staande panden niet
Hof Den Haag 05-10-2016 200.182.494/01 Door verlaten echtelijke woning is draagplicht voor huishoudkosten geëindigd
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2016 5000706 EJ VERZ 16-176 (H.K.) Rechter vernietigt VvE-besluit over beperking verhuur omdat niet aan wettelijk vereiste wijze tot standkoming is voldaan
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28-09-2016 201604566/1/A2 RvS geeft overzichtsuitspraak over planschade
Rechtbank Gelderland 28-09-2016 C/05/289042 / HA ZA 15-511 Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV
Rechtbank Noord-Nederland 28-09-2016 C/17/143711 / HA ZA 15-259 Hypotheekrecht vervalt door vervroegde aflossing en geldt niet van rechtswege op de overgesloten lening
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.181.735/01 Bestuurder aansprakelijk voor tekort in faillissementsboedel ook al was hij alleen op papier bestuurder
Hof Den Bosch 27-09-2016 200.168.652_01 Feitelijke omschrijving in akte van levering prevaleert indien in de akte twee verschillende omschrijvingen staan
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.185.010/01 Geen sprake van toekomstig loon dus stamrecht is niet verknocht
Hof Den Haag 27-09-2016 200.170.204/01 Na gerechtelijke vaststelling ouderschap zijn bezitters te kwader trouw rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenaam
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.162.413/01 Beslag tot zekerheidstelling voor vordering uit hoofde van OBV
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016 200.174.183/01 Onderscheid overeenkomst van verdeling en overeenkomst tot verdeling bij verdelen gemeenschap
Hoge Raad 23-09-2016 15/02192 Vernietiging dividendbesluit wegens faillissementspauliana
Rechtbank Rotterdam 21-09-2016 C/10/498658 / KG ZA 16-366 Legitimarissen hebben recht op informatie over de periode voor overlijden van erflater
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2016 C/16/405873 / FL RK 15-2868 Voorhuwelijks alimentatiebeding geldig omdat deze hoger is dan wettelijke norm
Hof Den Haag 20-09-2016 200.172.687/01 Geen geldige rechtskeuze voor Nederlands erfrecht gemaakt in Portugees testament
Kamer voor het notariaat Den Bosch 19-09-2016 SHE/2016/15 Verhouding taken executeur en die van boedelnotaris
Hof Den Haag 14-09-2016 200.196.651/01 Vervroegde uitkering van onderbedelingsvordering mogelijk na machtiging van de bewindvoerder/erfgenaam
Rechtbank Midden-Nederland 14-09-2016 C/16/404359 / HA ZA 15-923 Vordering tegen VOF en vennoten zijn afzonderlijke vorderingen: twee maal stuiting nodig
Rechtbank Den Haag 14-09-2016 C/09/506881 / HA ZA 16-284 Appartement in gebruik geven voor huisvesting ingehuurde zzp'ers is commerciële exploitatie en voldoet niet aan woonbestemming
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-09-2016 4576118 / CV EXPL 15-6423 Gebruik van containervelden voor sierteelt is aan te merken als landbouw in de zin van art. 7:312 BW
Hof Den Haag 13-09-2016 200.170509/01 Tweedelijns-bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Amsterdam 13-09-2016 200.167.433/01 Vordering niet-ontvankelijk omdat niet werd opgetreden voor de gezamenlijke erfgenamen
Hof Amsterdam 13-09-2016 200.186.637/01 Verhuur van strandappartementen niet toegestaan wegens strijd met de in de splitsingsakte bepaalde woonbestemming
Kamer voor het notariaat Amsterdam 08-09-2016 599907/NT 15-103 Notaris heeft niet aan zorgplicht voldaan bij wijziging bestemming appartementsrechten vlak voor passeren
Rechtbank Rotterdam 07-09-2016 508590 KG ZA 16-964 Ontruiming o.g.v. art. 525 lid 3 Rv niet mogelijk als gebruikers bekend zijn
Rechtbank Den Haag 31-08-2016 C/09/500852 / HA ZA 15-1337 Derdenhypotheek niet rechtsgeldig gevestigd wegens dwaling omdat de bank in haar zorgplicht is tekortgeschoten
Rechtbank Oost-Brabant 31-08-2016 C/01/290455 / HA ZA 15-154 Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking?
Rechtbank Midden-Nederland 31-08-2016 C/16/407741 / HA ZA 16-42 Moet bank inzage in bankafschriften verschaffen aan erfgenamen?
Hof Den Bosch 30-08-2016 200.157.096_01 Twee verschillende omschrijvingen van het te leveren perceel, feitelijke omschrijving prevaleert
Hof Den Haag 23-08-2016 200.189.022-01 Verbouwing van gedeelte van bestaande woning kwalificeert niet als 'bouw van een woning' in de zin van art. 7:765 BW
Rechtbank Rotterdam 22-08-2016 C/10/493122 / HA RK 16-30 Rechtbank geeft toestemming voor het afwijken van statutaire bepalingen bij de verkoop van een lidmaatschapsrecht
Rechtbank Gelderland 18-08-2016 AWB - 15 _ 6971 Volgens Rechtbank mocht curator eenzijdig wijziging aanbrengen in toedeling AB-inkomen failliete echtgenoot
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016 200.128.177/01 Ondanks onduidelijke omschrijving in splitsingsakte is de uiteindelijke rechtsopvolger aangemerkt als procespartij
Rechtbank Rotterdam 11-08-2016 C/10/502802 / KG RK 16-1079 Geen beroep op huurbeding door veilingkoper
Rechtbank Rotterdam 10-08-2016 C/10/492780 / HA ZA 16-43 Kortstondige verhuur van appartement aan derden is bedrijfsmatige exploitatie en daarmee verboden
Rechtbank Rotterdam 10-08-2016 C/10/492924 / HA ZA 16-59 Commandiet die voor een dag beherend vennoot is, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor reeds bestaande schulden
Hof Amsterdam