LOADING  
Fiscaal
Civiel
Instantie

Jaar


Boek 1 - Personen- en familierecht

Boek 2 - Rechtspersonen

Boek 3 - Vermogensrecht

Boek 4 - Erfrecht

Boek 5 - Zakelijke rechten

Boek 6 - Verbintenissenrecht

Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten

Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Boek 10 - Internationaal privaatrecht

Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

Wet op het notarisambt

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Faillissementswet

Wet op het financieel toezicht

Wetboek van Koophandel

Kadasterwet

Toezicht en compliance

PubliekrechtInstantie Datum Nummer Titel
Kamer voor het Notariaat Den Haag 22-09-2021 21-05 Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven
Hoge Raad 17-09-2021 21/00615 Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-08-2021 AWB- 20_6068 Bijstand kan ook bij tweetrapsmaking worden teruggevorderd vanaf overlijdensdatum erflater
A-G Hoge Raad 17-08-2021 21/00732 Cassatieberoep ongegrond in zaak periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1%
Hof Den Haag 11-08-2021 200.286.905/01 Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt
Hof Den Bosch 10-08-2021 200.284.294_01 Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-08-2021 200.278.373 Huwelijk in verblijvingsbeding kon ook uitgelegd worden als geregistreerd partnerschap
Rechtbank Gelderland 28-07-2021 9360196 EZ VERZ 21-343 Langstlevende bij OBV na ontheffing vereffening zelfstandig beschikkingsbevoegd
Rechtbank Noord-Holland 28-07-2021 C/15/309386 / HA ZA 20-702 Kosten van executele en ander legaat niet in mindering gebracht op percentage-legaat
College van Beroep voor het bedrijfsleven 27-07-2021 20/421 Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico
Hof Den Bosch 22-07-2021 nrs 200.290.582/01 e.a. Bewind over onverdeeld aandeel in geschonken certificaten wordt opgeheven
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 12-07-2021 C/05/380875 / KL RK 20-150 Notaris kan zich beroepen op verschoningsrecht betreffende UBO-gerelateerde vragen
Hoge Raad 09-07-2021 19/05579 Conformiteit bij koop van vorderingen waarvan rechtsgrond is vernietigd
Rechtbank Gelderland 09-07-2021 C/05/388543 / KG ZA 21-173 Levering van woning door erflater toch geldig nu enige erfgenaam als eerder deelgerechtigde volledig eigendom verkrijgt van woning
Rechtbank Noord-Holland 07-07-2021 9294647 / EJ VERZ 21-208 Ontheffing om boedelbeschrijving ter inzage te leggen (art. 4:211 lid 4 BW)
Rechtbank Rotterdam 05-07-2021 C/10/618790 / FA RK 21-3886 Verantwoordelijkheid na beëindiging huwelijk om zoveel mogelijk zelf te voorzien in levensonderhoud
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 02-07-2021 nr C/05/384124 / KL RK 21-29 Geheimhoudingsbeding testament niet geschonden door notaris die legitimarissen informeerde
Rechtbank Amsterdam 30-06-2021 C/13/679379 / HA ZA 20-179 Voor rechtmatige opzegging o.g.v. art. 3 lid 2 sub d Wwft concrete bewijzen niet noodzakelijk
Hof Amsterdam 29-06-2021 200.285.629/01 NOT Notaris mag voor zijn pensioen niet beleggen in onroerend goed
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2021 200.289.193/01 Belang van gehandicapt kind niet gediend bij afzien van legitieme portie
Hoge Raad 18-06-2021 20/03997 Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor valt onder zaken van curatele, onderbewindstelling en mentorschap als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv
Rechtbank Amsterdam 17-06-2021 C/13/702212 / KG ZA 21-403 Afgifte herroepen testamenten mits onterfde erfgenamen belanghebbenden zijn
Hof Amsterdam 15-06-2021 200.267.503/01 NOT Notaris moet extra zorgvuldig zijn bij verschillende partijen met 1 partijadviseur in gevallen waarin verhouding is verstoord
Rechtbank Rotterdam 10-06-2021 C/10/617846 / KG ZA 21-338 Geen duidelijke aanwijzing tot witwassen; notaris mocht dienst niet weigeren maar moet middelen nader onderzoeken
Rechtbank Rotterdam 09-06-2021 C/10/603587 / HA ZA 20-853 Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer
Rechtbank Rotterdam 09-06-2021 C/10/597373 / HA ZA 20-529 Schadevergoeding in natura overgedragen bij levering van perceel
Rechtbank Midden-Nederland 09-06-2021 C/16/503343 / HL ZA 20-163 Vernietiging van emissiebesluit vanwege niet nakomen aandeelhoudersgelijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-06-2021 200.270.659/01 Erfgenaam hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen voor gebruik door erflater nu gebruik al is beëindigd
A-G Hoge Raad 04-06-2021 21/00615 Conclusie A-G op vraag of fixatiebeginsel van art. 128 Fw ook geldt bij vereffening nalatenschap
Hoge Raad 04-06-2021 20/02961 Schulden voortvloeiend uit bestuursrechtelijke lasten kunnen worden beschouwd als boedelschulden
Rechtbank Den Haag 02-06-2021 C/09/573982 / HA ZA 19-542 C/09/584962 / HA ZA 19-1261 Bekendmaking identiteit zaaddonor ten onrechte geweigerd
Rechtbank Noord-Holland 02-06-2021 C/15/304382 / HA ZA 20-408 Notaris handelt niet onzorgvuldig bij verkoop door hypotheekhouder
Hoge Raad 28-05-2021 19/05345 Beroep op wilsvertrouwensleer kan ook ten dele worden toegerekend
Rechtbank Noord-Nederland 26-05-2021 C/18/202393 / FA RK 20-3059 Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-05-2021 200.264.120/01 Exoneratieclausule ten behoeve van de notaris is niet in strijd met art. 19 WNA
Accountantskamer 21-05-2021 20/1660 Gevolmachtigde levenstestament niet bevoegd om klacht in te dienen tegen accountant bij tuchtrechter
Rechtbank Gelderland 20-05-2021 C/05/385208 / FA RK 21-900 Verzoek van vrouw tot gerechtelijke vaststelling ouderschap van overleden man van hun nog ongeboren kind toegewezen
Rechtbank Rotterdam 20-05-2021 C/10/577826 / HA ZA 19-634 Pensioen in eigen beheer en risico waardeontwikkeling na afstorting
Rechtbank Rotterdam 19-05-2021 C/10/596763 / HA ZA 20-477 Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen
Hof Den Haag 19-05-2021 200.278.376/01 en 200.279.090/01 De informatieplicht van art. 1:83 BW omvat niet alleen de goederen en schulden van de gemeenschap, maar ook de privégoederen en schulden
A-G Hoge Raad 18-05-2021 20/02273 Valse opgave van btw-nummer in notariële akte
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-05-2021 200.269.878 Door uitleg leveringsakte is anti-speculatiebeding sociale koopwoning niet van toepassing
Rechtbank Noord-Holland 17-05-2021 8938220 / EJ VERZ 20-449 Notaris mag nalatenschap vereffenen zonder instemming van onbekende erfgenamen
Rechtbank Rotterdam 12-05-2021 nrs C/10/598380 / FA RK 20-4269 e.a. Spaanse erfenis valt niet in huwelijksgemeenschap
Hof Den Haag 12-05-2021 2200003118 Toezichthouder vrijgesproken van witwassen ondanks geschonden zorgplicht
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-05-2021 nr 200.249.774/01 Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021 200.273.821 Hof komt niet toe aan oordeel of som ineens bij partneralimentatie passend of geboden is
Hof Den Bosch 04-05-2021 200.281.247_01 Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament
Hof Den Bosch 04-05-2021 200.276.607/01 Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW en buitenlandse wederpartij
Rechtbank Noord-Holland 28-04-2021 C/15/313751 / HA RK 21-36 Statutenwijziging door Rechtbank omdat Raad van Toezicht geen leden meer heeft
Hoge Raad 23-04-2021 20/00939 Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid
Hoge Raad 23-04-2021 19/05234 Derdenbeslag onder VOF behelst ook privé-opnames vennoot
Rechtbank Rotterdam 22-04-2021 C/10/615330 / HA RK 21-281 Kosten benoemingsprocedure vereffenaar komen ten laste van nalatenschap
Rechtbank Limburg 21-04-2021 nr C/03/284559 / HA RK 20-232 Vereffenaar benoemd op grond van art. 33 Europese Erfrechtverordening
Rechtbank Amsterdam 21-04-2021 C/13/688306 / HA ZA 20-826 Begrip 'wettelijk erfdeel' in oud testament
Rechtbank Oost-Brabant 21-04-2021 357302 / HA ZA 20-256 Kabel zes meter onder grond opstalhouder levert geen schending exclusief gebruiksrecht op
Hof Amsterdam 20-04-2021 200.263.086/01 NOT Berisping notaris door maken fouten bij executieveiling
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 19-04-2021 SHE/2020/65 Zorgplicht notaris brengt mee dat hij erflater wijst op gevolgen erfbelasting voor verkrijger
Hoge Raad 16-04-2021 19/04720 Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan
Rechtbank Rotterdam 14-04-2021 C/10/582130 / HA ZA 19-857 Cessie is geldig op grond van art. 3:88 lid 1 BW omdat eiseres te goeder trouw was
Rechtbank Rotterdam 14-04-2021 C/10/592143 / HA ZA 20-232 Ontbinding koopovereenkomst per e-mail volstaat als schriftelijke mededeling aan de notaris
Rechtbank Amsterdam 14-04-2021 C/13/682157 / FA RK 20-1893 e.a. Voorhuwelijkse pensioenverevening en eerder huwelijk
Hoge Raad 09-04-2021 19/02952 Rangwisseling art. 3:262 BW analoog van toepassing op pandrechten
Rechtbank Rotterdam 07-04-2021 8995222 Machtiging tot verwerping nalatenschap aan persoon die achteraf geen wettelijk vertegenwoordiger blijkt te zijn
Rechtbank Midden-Nederland 07-04-2021 C/16/517582 / KG ZA 21-112 Ontruimingsvordering afgewezen omdat huurovereenkomst aannemelijk is
Hof Amsterdam 07-04-2021 200.291.108/01 SKG Voor verkoop van 51% van de aandelen was geen goedkeuring van algemene vergadering vereist
Rechtbank Noord-Nederland 07-04-2021 9109152 Vaccineren tegen COVID-19 is hoogstpersoonlijke handeling
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-04-2021 200.269.651 Ook gebruiksovereenkomst is nietig wegens strijd met vormvoorschrift notariële akte (art. 1:115 BW)
Rechtbank Gelderland 01-04-2021 8972741 \ EZ VERZ 21-19 Beheerregeling vanwege weigerachtige erfgenaam
Rechtbank Limburg 31-03-2021 8759667 CV 20-4630 Prejudiciële vragen huurkorting in coronacrisis
Rechtbank Noord-Holland 31-03-2021 C/15/311715 / HA ZA 21-7 Informatieplicht negatieve hypotheekverklaring overschreden
Rechtbank Noord-Nederland 30-03-2021 nr LEE 20/2735 Grafrecht is door erfgename niet tijdig op haar naam gezet
Rechtbank Limburg 26-03-2021 03/702782-17 Gevolmachtigde vervreemdt € 200.000 van rekeningen volmachtgever
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2021 200.101.510 Afschrift herroepen testament hoefde nog niet door notaris te worden verstrekt
Rechtbank Overijssel 24-03-2021 C/08/250610 / HA ZA 20-268 Koopovereenkomst met als doel het voorkomen dat de Staat verhaal zou halen nietig
Hof Amsterdam 23-03-2021 200.274.220/01 Bij een nader te noemen meester heeft notaris geen zelfstandige onderzoeksplicht naar meesterschap
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 23-03-2021 nr 688688/NT 20-36 Notaris mocht dienst weigeren vanwege gewetensbezwaren
Hoge Raad 19-03-2021 19/05763 Herbenoeming waarnemer (art. 29 WNA) na 1 jaar met vaststelling van honorarium
Rechtbank Gelderland 16-03-2021 383109 Vormerkung; opheffing van daarna gelegd beslag tot levering
Hof Amsterdam 16-03-2021 200.270.212/01 Zorgplicht notaris niet geschonden
Hof Den Haag 16-03-2021 200.279.820 Omvangrijke Zwitserse belastingschuld bleek onverwachte schuld in de zin van art. 4:194a BW
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2021 C/16/506062 / HA RK 20-191 Art. 15 AVG is geen absoluut recht op inzage in of kopieën van alle stukken waarin persoonsgegevens van een betrokkene voorkomen
Rechtbank Den Haag 10-03-2021 C/09/559961 / HA ZA 18-980 In samenlevingsovereenkomst opgenomen beleggingsleer
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-03-2021 200.262.117/01 Uittredingsverbod voor eigenaars in strijd met art. 2:60 BW
Hof Amsterdam 09-03-2021 200.277.856/01 Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen
Centrale Raad van Beroep 09-03-2021 19/3074 PW Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament
Hoge Raad 05-03-2021 20/01989 Een faillissement als bedoeld in art. 350 lid 5 Fw treedt niet van rechtswege in
Hof Den Haag 02-03-2021 200.268.805/01 Schuld voortvloeiend uit huwelijkse voorwaarden moest worden aangemerkt als quasi-legaat
Hof Den Haag 02-03-2021 200.253.760/01 Levering registergoed op grond van vóór faillissementsaanvraag gesloten koopovereenkomst paulianeus
Rechtbank Limburg 26-02-2021 C/03/288307 / KG ZA 21-59 Door te weigeren beslag op te heffen werd misbruik van recht gepleegd
Rechtbank Den Haag 25-02-2021 8905466 EJ VERZ 20-86547 Kantonrechter Den Haag bevoegd ondanks dat minderjarige in buiteland woont
Rechtbank Den Haag 25-02-2021 8922486 EJ VERZ 20-86863 Kantonrechter Den Haag verleent machtiging verwerpen nalatenschap ondanks dat minderjarigen in buitenland wonen
Rechtbank Noord-Nederland 24-02-2021 C/17/169669 / HA ZA 19-222 Koper diende bewijs te leveren bij de door hem gestelde zwarthandel
Rechtbank Gelderland 24-02-2021 C/05/371288 / HZ ZA 20-245 Gift wordt niet in mindering gebracht op legaat ter grootte van legitieme
Rechtbank Midden-Nederland 24-02-2021 C/16/505002 / HA ZA 20-412 Bezwaarde verplicht tot jaarlijkse opgave van het saldo van haar eigen vermogen
Rechtbank Noord-Holland 19-02-2021 312556 RK HO 21-65 en 312534 RK HO 21-62 Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden
Rechtbank Den Haag 18-02-2021 C/09/603037 / HA RK Ontbinding wegens mogelijk misbruik identiteit van een ander
Rechtbank Den Haag 17-02-2021 C/09/582415 / HA ZA 19-1122 Door 'vergeten testament' is geregistreerd partner geen erfgenaam
Rechtbank Noord-Holland 17-02-2021 C/15/303824 / FA RK 20-2972 Afspraak over verrekening van overbedelingsschuld met kinderbijdrage is in strijd met wettelijke maatstaven
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-02-2021 200.251.823 Erfgenamen bezwaarde niet aansprakelijk voor legitieme
Hof Den Bosch 11-02-2021 200.270.006_01 Niet nagekomen periodiek verrekenbeding en inbreng eenmanszaak in BV
Hof Amsterdam 09-02-2021 200.275.381/01 NOT Klacht BFT over ontoelaatbaarheid samenwerkingsverband notarissen en belastingadviseurs niet-ontvankelijk
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 09-02-2021 685232 / 20-22 en 684237 / 20-23 Ernstige normschending voor notaris en kandidaat-notaris die onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en dit gebrekkig hebben vastgelegd
Rechtbank Noord-Holland 03-02-2021 C/15/312362 / KG ZA 21-28 Overdracht extra aandeel na 100% inbeslagname kon niet worden tegengeworpen aan beslaglegger
Rechtbank Amsterdam 03-02-2021 C/13/678503 / FA RK 20-163 Door uitsluitingsclausule viel de gehele woning buiten de huwelijksgemeenschap
Rechtbank Limburg 03-02-2021 C/03/285286 / HA RK 20-239 Ontbinding van rechtspersoon wegens identiteitsfraude
Hof Amsterdam 02-02-2021 nr 200.270.431/01 NOT Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes
Hoge Raad 29-01-2021 20/00224 Terughoudendheid rechter bij beoordeling beperkende werking redelijkheid en billijkheid
Hoge Raad 29-01-2021 19/04306 Vraag of art. 3:194 lid 2 BW van rechtswege werkt
Hof Amsterdam 26-01-2021 200.274.217/01 NOT Notaris moet bij aanvang werkzaamheden duidelijkheid scheppen over rol en hierbij passende werkzaamheden
Rechtbank Rotterdam 22-01-2021 C/10/588656 / FA RK 19-11247 en C/10/596021 / FA RK 20-3174 Rekening-courantschuld bij eigen vennootschap en finaal verrekenbeding
Rechtbank Midden-Nederland 22-01-2021 nr C/16/495184 / FA RK 20-328 Ongeldige rechtskeuze Engels recht
Hof Den Haag 20-01-2021 200.271.859/01 Opeisbaarheidsregeling in testament was niet in strijd met gesloten stelsel
College voor de Rechten van de Mens 19-01-2021 2021-2 Notaris passeerde leveringsakte onterecht niet omdat tolk NGT niet was beëdigd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-01-2021 C/02/371112 / HA ZA 20-216 Nietige overeenkomst vanwege strijd met art. 4:4 lid 1 BW
Hof Den Haag 12-01-2021 200.258.810/01 Schadevergoeding voor legitimaris vanwege onverklaarbare onttrekkingen
Rechtbank Oost-Brabant 11-01-2021 C/01/343768 / FA RK 19-933 Terugwerkende kracht rechtskeuze gold beperkt vanwege dwaling
Rechtbank Noord-Holland 11-01-2021 8674876 / EJ VERZ 20-213 en 8675941 / EJ VERZ 20-214 Prejudiciële vragen over fixatiebeginsel bij erfrechtelijke vereffening
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 11-01-2021 SHE/2019/72 en 73 Kind heeft geen recht op afschrift levenstestament
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-12-2020 C/05/369645 / KL RK 20-55 Weigeren ministerie bij onverplichte handelingen in zicht van faillissement
Rechtbank Noord-Holland 23-12-2020 C/15/309039 / HA ZA 20-688 Voor vaststelling omvang legaten moet executeur aan legatarissen informatie verschaffen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2020 200.253.262 Hof stelt prejudiciële vraag inzake de vraag of Kadaster als rechthebbende op de derdengeldenrekening kan worden aangemerkt
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2020 200.214.558 Ontbonden vennootschappen blijven bestaan tot voltooiing cessie
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2020 200.262.826 Russische erfenis valt in gemeenschap van goederen; geen strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Amsterdam 18-12-2020 8557385 CV EXPL 20-9838 Dochter mag na overlijden vader de huurovereenkomst van vader voortzetten
Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2020 C/16/488055 / FA RK 19-5494 (echtscheiding met nevenvoorzieningen) C/16/489742 / FA RK 19-6128 (verdeling gemeenschap) Man kon zijn vergoedingsrecht slechts gedeeltelijk te gelde maken
Rechtbank Rotterdam 18-12-2020 C/10/608266 / KG ZA 20-1072 Notaris had terechte twijfel over juiste toepassing van in statuten opgenomen blokkeringsregeling
Hof Amsterdam 15-12-2020 200.266.957/01 Koper mocht op grond van mondelinge overeenkomst redelijkerwijs aannemen dat hij gehele parkeerterrein had gekocht
Hoge Raad 11-12-2020 19/03430 Hof geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting doordat verrekeningsverweer gepasseerd is op voet van art. 6:136 BW
Hoge Raad 11-12-2020 19/03174 Lichthinder en non-conformiteit
Hof Den Haag 08-12-2020 200.253.358/01 Geen andere peildatum voor waardering woning bij verdeling ruim dertig jaar na ontbinding
Hof Amsterdam 08-12-2020 200.280.712/01 Weigering medewerking aan rabbinale echtscheiding is onrechtmatige daad
Centrale Raad van Beroep 08-12-2020 18/1547 PW Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 07-12-2020 nr 2020-997 Verklaring van erfrecht/executele was volgens Kifid niet noodzakelijk voor het uitkeren van banksaldo aan erfgenaam
Rechtbank Rotterdam 04-12-2020 C/10/606581 / KG ZA 20-994 Executeur was bevoegd tot afgifte legaat ondanks overlegatering
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 02-12-2020 C/05/365673 / KL RK 20-17 Notaris had bij gevolmachtigde moeten aangeven dat al een levenstestament aanwezig was
Hof Amsterdam 01-12-2020 200.263.128/01 Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 30-11-2020 SHE/2020/44 Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten
Hoge Raad 27-11-2020 19/03067 Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard
Kamer voor het Notariaat Den Haag 25-11-2020 20-09 Notaris mocht inzage testament door curator weigeren, omdat curator geen redenen heeft aangevoerd
Rechtbank Den Haag 19-11-2020 nrs C/09/551442 e.a. Art. 1:95a BW niet van toepassing op huwelijksgemeenschap van vóór 2018
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-11-2020 C/05/365193 KL RK 20-11 C/05/365194 KL RK 20-12 Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren
Hof Amsterdam 17-11-2020 200.270.832/01 Notaris-executeur schendt informatie- en onderzoeksplicht
Hoge Raad 13-11-2020 19/02914 Aan de aanwijzing van een noodweg kunnen voorwaarden worden verbonden
Hoge Raad 13-11-2020 19/00263 De fysieke verbondenheid van een zaak met een hoofdzaak is grond voor bestanddeelvorming ex art. 3:4 lid 2 BW
Rechtbank Noord-Holland 11-11-2020 C/15/295543 / HA ZA 19-698 Aansprakelijkheid bestuurder op grond van art. 6:162 BW vanwege misleidende handelspraktijk door bestuurder
Hof Den Haag 11-11-2020 200.278.296/01 Bevoegdheid Nederlandse rechter bij verwerping namens in VS woonachtige minderjarige erfgenamen
Rechtbank Rotterdam 11-11-2020 C/10/605159 / KG ZA 20-891 Erfgenaam had geen recht op afschrift van herroepen testamenten
Hoge Raad 06-11-2020 19/03369 Bedoelingen van partijen spelen geen rol bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 05-11-2020 681115.NT 20-7 Legalisatie handtekening door notaris of gemeenteambtenaar?
Hof Den Bosch 03-11-2020 200.246.996, 01 Ook niet-leden VvE chaletpark hebben een zelfstandige verplichting om parkbijdrage te betalen
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020 200.268.340 Limiteringsregels oude recht van toepassing op alimentatieverzoek van voor 2020
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020 200.252.866 Hof volgt oordeel deskundige dat contante waarde toekomstige ab-claim gelijk is aan nominale waarde van 25%
Hof Amsterdam 03-11-2020 200.278.467/01 Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan
Rechtbank Noord-Nederland 03-11-2020 C/18/201696 / FA RK 20-2653 Ambtshalve benoeming voogd door rechter wegens niet tijdige aanvaarding voogdij door beoogde voogden
Hoge Raad 30-10-2020 19/02259 Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst
Rechtbank Limburg 28-10-2020 C/03/264406 / HA ZA 19-255 Ex-echtgenoten moeten uitbetaling ouderdomspensioen zelf regelen wanneer niet binnen 2 jaar na echtscheiding is verevend
Rechtbank Overijssel 27-10-2020 8628871 \ EJ VERZ 20-227 Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW
Hof Den Haag 27-10-2020 200.263.281/01 Opvolgend verhuurder was gebonden aan de afspraak tussen eerdere verhuurder en huurder
Rechtbank Rotterdam 26-10-2020 8453154 \ AZ VERZ 20-73 Levensverzekeringsuitkering is quasi-legaat en vermindering is niet onredelijk
Hof Amsterdam 26-10-2020 200.265.217/01 Schriftelijkheidsvereiste was niet van toepassing bij verkoop woning door particulier aan vastgoedhandelaar
Rechtbank Overijssel 23-10-2020 C/08/255989 / KG ZA 20/238 Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid
Rechtbank Gelderland 23-10-2020 375414 Gebreken in hypotheekakte waren geen schrijffouten en konden niet door notaris worden hersteld
Rechtbank Gelderland 21-10-2020 C/05/365103 / HZ ZA 20-41 Niet opeisbaar aandeel in nalatenschap komt voor verdeling in aanmerking
Rechtbank Midden-Nederland 21-10-2020 C/16/505746 / HL ZA 20-218 Executeur moet aan legitimaris mogelijkheid verschaffen om verscheidene stukken te controleren
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 19-10-2020 SHE/2020/11 Notaris mag voor zijn pensioen beleggen in onroerend goed (art. 17 lid 3 WNA)
Rechtbank Rotterdam 19-10-2020 C/10/591704 / HA RK 20-150 Vereffenaar benoemd vanwege langstlevende die niet aan vaststelling vorderingen meewerkt
Rechtbank Noord-Holland 19-10-2020 8717234 Uitleg testament door Kantonrechter (art. 96 Rv)
Hoge Raad 16-10-2020 19/01954 Hof heeft verdeling stelplicht en bewijslast art. 1:141 lid 3 BW onvoldoende gemotiveerd
Rechtbank Rotterdam 14-10-2020 C/10/593221 / HA ZA 20-298 Geen gebruiksvergoeding voor niet afgegeven recht van gebruik en bewoning
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 12-10-2020 SHE/2019/60 Notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door depotgelden uit te keren
Rechtbank Gelderland 09-10-2020 8343105 Door ontbinding koopovereenkomst kwam er ook eind aan huurovereenkomst omtrent dezelfde woning
Hoge Raad 09-10-2020 19/02676 Hof motiveert onvoldoende dat betalingen aan Lichtensteinse Stiftung in aanmerking moeten worden genomen bij berekening legitimaire massa
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-10-2020 200.273.235/01 Finaal verrekenbeding omvatte geen vergoedingsrechten
Rechtbank Limburg 07-10-2020 8227276 \ CV EXPL 19-8948 Verzwijgen van echtgenote bij aangaan borgtochtovereenkomst doet niet af aan werking art. 1:89 jo 1:88 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020 200.265.187 Rechtshandeling van ex-partner die niet aan alimentatieverplichting voldoet, kan worden vernietigd op grond van actio Pauliana
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2020 200.265.187 Benadeling ex-echtgenote in verhaalsmogelijkheden ter zake vordering uit partneralimentatie
Rechtbank Midden-Nederland 02-10-2020 NL19.12933 Levensexecuteur verzwijgt vermogen en verbeurt hiermee zijn aandeel in nalatenschap volmachtgever
Hoge Raad 02-10-2020 20/00159 Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 01-10-2020 674918/NT19-48 674919/NT19-49 Notaris had verzwaarde informatieplicht bij particuliere koper
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020 200.259.562 Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden (Wageningse gifmoord)
Rechtbank Overijssel 29-09-2020 C/08/253872 Grosse van testament heeft executoriale kracht omdat legaat voldoende bepaalbaar was
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 28-09-2020 SHE/2020/8 Notaris maakt te snel gebruik van onzijdig persoon
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 28-09-2020 SHE/2019/67 Notaris handelt onzorgvuldig door niet te melden dat privéschuldeisers loonbeslag konden leggen op het inkomen van de andere echtgenoot
Hoge Raad 25-09-2020 19/01351 'Koop breekt geen huur' kan meebrengen dat verplichtingen van eigenaar/niet-verhuurder jegens huurder overgaan op verkrijger
Hoge Raad 25-09-2020 nr 19/04758 Geen bescherming voor verkrijger van erfdienstbaarheid door onvolkomenheden in kadastrale registratie
Rechtbank Den Haag 23-09-2020 C/09/584990 / HA ZA 19-1265 Geen contractuele aanspraak op alimentatie op grond van de samenlevingsovereenkomst
Hof Den Haag 22-09-2020 200.259.960/01 Door vermenging tenietgegane erfdienstbaarheden waren wederom gevestigd door akte van verdeling
A-G Hoge Raad 18-09-2020 19/04306 Vraag of art. 3:194 lid 2 BW van rechtswege werkt
A-G Hoge Raad 11-09-2020 19/04720 A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen
Hoge Raad 11-09-2020 19/02396 Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval
Hof Den Bosch 10-09-2020 200.215.716_01 Geen geslaagd beroep op redelijkheid en billijkheid om af te kunnen wijken van regeling uit huwelijkse voorwaarden
Hof Den Bosch 08-09-2020 200.256.546/01 Buren moeten geringe beperkingen van hun vrijheid op grond van fundamentele beginselen van goed nabuurschap toleren
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2020 8687033 BZ VERZ 20-6918 Belang levenstestament voor uitkeren kindsdelen
Rechtbank Noord-Nederland 04-09-2020 AWB - 17 _ 5069 Schenking gevolgd door terugleenconstructie was schenking ter zake des doods
Hof Amsterdam 01-09-2020 200.268.974/01 NOT Waargenomen notaris in beginsel niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris
Rechtbank Noord-Holland 26-08-2020 C/15/294965 / HA ZA 19-665 V had voor passeren leveringsakte moeten betwisten dat beslag niet op haar betrekking had
Rechtbank Noord-Nederland 26-08-2020 C/18/197429 / HA ZA 20-44 Executeur heeft geen informatieplicht jegens legitimaris over periode voorafgaand aan overlijden
Rechtbank Rotterdam 26-08-2020 C/10/577393 / HA ZA 19-621 Vernietiging van bestuursbesluit tot dechargeverlening voormalig bestuurder stichting wegens strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Noord-Holland 26-08-2020 8307889 EJ VERZ 20-40 Erfgenamen moesten verplicht alle benodigde informatie verstrekken voor het opstellen van de notariële boedelbeschrijving
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2020 200.281.586/01 De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde
Rechtbank Amsterdam 19-08-2020 AMS 19/6577 Woonwagen is onroerende zaak en waarde hiervan wordt terecht betrokken in aanslag OZB aan grondeigenaar
Rechtbank Gelderland 19-08-2020 C/05/360600 Besluit van VvE tot exclusief gebruik van gemeenschappelijk dakterras door één appartementseigenaar is nietig
Hof Amsterdam 18-08-2020 200.267.135/01 Huwelijkse voorwaarden van kracht door huwelijksvoltrekking 11 jaar later
Rechtbank Limburg 12-08-2020 8101166 \ CV EXPL 19-7137 Huurder moet bij omzethuur in zijn bedrijfsvoering rekening houden met belang verhuurder bij omzet
Rechtbank Gelderland 12-08-2020 359840 / HA ZA 19/55 Bestanddeel overgedragen in akte van levering?
Hof Den Bosch 11-08-2020 200.253.194/01 Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging
Hof Den Haag 11-08-2020 200.254.658/01 Ook bij onteigening was de in de overeenkomst opgenomen meerwaardeclausule van toepassing
Hof Amsterdam 11-08-2020 200.279.829/01 Schending exclusief gebruiksrecht van eigenaar bij plaatsing windturbine op 60 meter hoogte
Rechtbank Rotterdam 05-08-2020 C/10/595318 / HA ZA 20-404 Executeur geen rekening en verantwoording verschuldigd over periode voorafgaand aan overlijden
Hof Den Haag 04-08-2020 200.242.359/01 Nietig testament 104-jarige wegens onzorgvuldig handelen notaris en zorgelijke gang van zaken rondom testament
Rechtbank Den Haag 04-08-2020 nrs 800425 RL EXPL 19-20022 e.a. Erfgenaam als vereffenaar ernstig tekortgeschoten en aansprakelijk voor voldoening uitvaartkosten
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-08-2020 200.274.093 Erfgenaam had geen belang bij het verzoeken om ontslag en schorsing van vereffenaar ex art. 4:206 lid 5 BW
Rechtbank Noord-Nederland 31-07-2020 C/18/199644/KG ZA 20-148 Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot
Rechtbank Noord-Nederland 31-07-2020 C/18/199644 / KG ZA 20-148 De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde
Rechtbank Rotterdam 29-07-2020 C/10/583670 / HA ZA 19-936 Ontslagbesluit bestuurslid stichting vernietigbaar wegens schending hoorplicht
Rechtbank Amsterdam 22-07-2020 C/13/676516 Schadevergoedingsplicht wegens onterechte beslaglegging die verhinderde dat onroerende zaak op tijd kon worden geleverd
Hof Den Bosch 21-07-2020 200.246.247_01 Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2020 nr 200.253.670/01 Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend
Hoge Raad 17-07-2020 19/01909 Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement
Hoge Raad 17-07-2020 19/01094 Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk
A-G Hoge Raad 17-07-2020 19/04390 Meerwaardeclausule geldt ook wanneer iemand anders dan verkoper het beding niet honoreert
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 16-07-2020 2020-586 Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar
Rechtbank Oost-Brabant 15-07-2020 C/01/359125 / KG ZA 20-299 Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen
Rechtbank Oost-Brabant 15-07-2020 C/01/338549 / HA ZA 18-641 Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar
Rechtbank Limburg 13-07-2020 C/03/279213 / KG ZA 20-237 Rechtbank redt bestuur stichting door oordeel dat herbenoeming bestuurder stilzwijgend was
Hoge Raad 10-07-2020 19/00863 Nietig besluit indien vereiste meerderheid niet is gehaald
Hoge Raad 10-07-2020 18/04090 Bewijslastverdeling bij schenking onder misbruik van omstandigheden
Rechtbank Noord-Nederland 10-07-2020 nr 8367061 \ ER VERZ 20-28 Postume rente ook meenemen bij vereffening nalatenschap
Rechtbank Noord-Holland 04-07-2020 C/15/301888/ HA RK 20/68 Stichtingsbestuur ontbrak; Rechtbank voorziet in de vervulling van de ledige plaatsen
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 200.263.750 Aanvullende vergoeding voor extra inspanningen bewindvoerder vanwege uitzonderlijke omstandigheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2020 200.260.743 Vergoedingsregeling van art. 5:99 BW is niet van toepassing op erfpachtcontracten die vóór 1 januari 1992 waren gesloten
Rechtbank Den Haag 24-06-2020 C/09593167 / HA RK 20-228 Wijziging statuten BV vereist geen rechterlijke toestemming ondanks statutaire bepaling
Rechtbank Noord-Holland 24-06-2020 8590534 BZ VERZ 20-5543 KL Ondergrens bedrag op rekening met BEM-clausule waardoor ouder geld niet mag gebruiken
Hof Amsterdam 23-06-2020 200.270.691/01 NOT Schending van Wwft-verplichtingen kan via tuchtrecht worden gesanctioneerd
Hof Amsterdam 23-06-2020 200.229.737/01 Bij trustkantoor in beginsel geen lichtere of andere eisen voor taakuitoefening bestuur
Hof Amsterdam 23-06-2020 200.263.793/01 Koper hoefde niet te twijfelen aan staat nieuw aangelegde parketvloer
Rechtbank Midden-Nederland 22-06-2020 C/16/502776 / KG ZA 20-236 Notaris moet meewerken aan het passeren van een fusieakte
Rechtbank Midden-Nederland 17-06-2020 8020789 UC EXPL 19-9604 Vordering tot schadevergoeding koper afgewezen
Hof Amsterdam 16-06-2020 200.241.032/01 Herzieningsclausule canon in akte van erfpacht was onredelijk bezwarend
Hof Den Haag 16-06-2020 200.262.524/01 Hof ziet in bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde geen gift
Hoge Raad 12-06-2020 19/00496 Uitbreiding erfdienstbaarheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2020 200.267.866/01 Door latere kwijtscheldingen onder uitsluitingsclausule wordt woning niet privévermogen
Hof Den Bosch 09-06-2020 200.245.985/01 Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-06-2020 C/02/372060 / KG ZA 20-238 Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament
Hof Den Haag 02-06-2020 200.254.281/01 Wijziging niet-verifieerbare vordering in verifieerbare vordering na datum faillissement in strijd met fixatiebeginsel
Rechtbank Limburg 28-05-2020 C/03/275601 / KG ZA 20-104 Executeur moet bestuurder BV benoemen en beslist over gebruik woning
Hof Den Bosch 26-05-2020 200.265.735_01 Gelijke interne draagplicht geldlening tussen samenwoners en wanprestatie door niet-nagekomen afspraak over pensioen
Rechtbank Amsterdam 20-05-2020 C/13/681613 / KG ZA 20-281 Coronacrisis komt voor risico koper, beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden slaagt niet
Hof Amsterdam 19-05-2020 200.242.072/01 NOT Notaris heeft zijn informatieplicht geschonden door volmachtgever op geen enkele wijze te informeren over de eigendomsoverdracht
Hof Amsterdam 19-05-2020 200.263.413/01 Verkopers mogen koopovereenkomst van woning ontbinden omdat kopers in verzuim zijn met stellen van bankgarantie of storten van waarborgsom
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2020 200.259.562 Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap
Hof Den Haag 19-05-2020 200.263.360/01 Boete verschuldigd door tekortkoming vóór opeisbaarheid op grond van art. 6:80 lid 1 onder c BW
Hof Den Bosch 14-05-2020 200.264.609_01 Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind
Hof Den Bosch 14-05-2020 200.256.384/01 Uitsluitingsclausule gold tevens voor opvolgende verdeling
Hof Amsterdam 12-05-2020 200.248.186/01 Eén huurovereenkomst met meerdere huurders gezamenlijk maakt niet dat er geen sprake is van kamerverhuur
Hof Amsterdam 12-05-2020 200.256.679/01 Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur
Hof Den Haag 12-05-2020 200.255.304/01 Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar
Rechtbank Overijssel 12-05-2020 C/08/246831 / KG ZA 20-78 Botsende rechten op levering: wie heeft het oudste recht?
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2020 200.235.542/01 Sanctie van art. 21 WvK overtreden beheerverbod volgens Hof niet op zijn plaats
Rechtbank Rotterdam 08-05-2020 C/10/547684 / FA RK 18-2502 en C/10/576696 / FA RK 19-5420 Redelijkheid en billijkheid geen invloed op vervalbeding huishoudkosten in huwelijkse voorwaarden
Rechtbank Oost-Brabant 29-04-2020 C/01/345837 / HA ZA 19-298 Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap
Rechtbank Amsterdam 29-04-2020 NCC 20/014 (C/13/681900) Beroep op onvoorziene omstandigheden door coronacrisis afgewezen door NCC
Hof Den Haag 29-04-2020 200.269.104/01 Verzoek tot nietigverklaring testament vanwege wilsonbekwaamheid afgewezen omdat testateur nog leeft
Hof Amsterdam 28-04-2020 200.264.840/01 NOT Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken
Hof Amsterdam 28-04-2020 200.266.225/01 Werkwijze van notaris valt niet onder geheimhoudingsplicht en had notaris moeten uitleggen
Hoge Raad 24-04-2020 19/02475 Curator mag vereffening niet voortzetten indien de boedel toereikend is
Rechtbank Oost-Brabant 24-04-2020 C/01/355203 / KG ZA 20-61 Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven
Hoge Raad 24-04-2020 19/02475 Faillissement eindigt als geverifieerde schuldeisers kunnen worden voldaan
Hoge Raad 21-04-2020 19/04910 Hoge Raad geeft uitgangspunten over euthanasie bij dementie
Hof Den Bosch 21-04-2020 200.242.496_01 Bestuurder heeft onvoldoende belang bij vernietiging bestuursbesluiten joint venture-vennootschap
Hof Den Haag 21-04-2020 200.255.186/01 Stilzwijgende overeenkomst betreffende aanspraak op helft overwaarde woning en meewerkingsplicht bij verkoop huis na eind samenleving
Hoge Raad 21-04-2020 19/04910 Arts heeft euthanasie toegepast op vrouw die leed aan voortgeschreden dementie; verzoek tot cassatie in het belang der wet (strafzaak)
Hof Den Bosch 21-04-2020 200.247.503_01 Ook BV moest zich houden aan afspraken van echtscheiding
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 20-04-2020 SHE/2019/46 Notaris handelt in strijd met art. 42 WNA door zelf de akte uit te leggen in een andere taal
Hof Amsterdam 17-04-2020 200.260.896/01 NOT Kandidaat-notaris mocht volmacht afgegeven door moeder van meerderjarig kind niet gebruiken voor levering
Hoge Raad 17-04-2020 18/05535 Geslaagd beroep dwaling bij onjuiste mededelingen die niet de kern van de overeenkomst betreffen
Rechtbank Midden-Nederland 17-04-2020 8195251 AT VERZ 19-771 Vereffenaar behoort niet tot de personen die op grond van art. 1:432 BW onderbewindstelling kunnen verzoeken
Hoge Raad 17-04-2020 18/04401 HR stelt prejudiciële vragen over de toepasselijkheid van 7:666 BW bij een pre-pack
Hof Den Bosch 16-04-2020 200.270.900_01 Het begrip 'gewichtige reden' dient casuïstisch te worden beoordeeld
Rechtbank Gelderland 15-04-2020 C/05/365823 Verbod op harde vloerbedekking in huishoudelijk reglement is geldig
Rechtbank Den Haag 14-04-2020 FT RK 20/313 Pluraliteit van schuldeisers ontstaat niet door verdeling vorderingsrecht erflater over meerdere erfgenamen
Rechtbank Den Haag 08-04-2020 C/09/571347 / HA ZA 19-341 Toekennen lijfrente door BV kwalificeert als natuurlijke verbintenis
Rechtbank Overijssel 08-04-2020 C/08/238179 HA ZA 19-443 Bestuursverbod van vijf jaar opgelegd wegens niet nakomen verplichtingen uit art. 106 lid 1 sub c Fw
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 08-04-2020 201807485/1/R3 Plattelandswoning behoudt status indien de voormalige bedrijfswoning wordt betrokken bij ander nabijgelegen agrarisch bedrijf
Hof Den Bosch 07-04-2020 200.241.387_01 Hof oordeelt dat toelaatbaarheid monddoodclausule afhangt van omstandigheden concrete geval
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-04-2020 200.261.699/01 Paulianeus gehandeld door gevestigd hypotheekrecht ten behoeve van voorzitter Raad van Toezicht
Hof Amsterdam 07-04-2020 200.267.600/01 NOT Uitsluiten nabestaandenpensioen valt niet onder opdracht tot opstellen huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 03-04-2020 18/04301 Gedragingen pandhouder geen aanleiding om stemrecht te ontnemen ex art. 2:342 BW
Rechtbank Midden-Nederland 01-04-2020 C/16/489504 / HA ZA 19-92 Totstandkoming van benoemings- en ontslagbesluiten
Hof Den Bosch 31-03-2020 200.207.048_01 Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking?
Rechtbank Overijssel 31-03-2020 8212747 EJ VERZ 19-436 Testamentair bewindvoerder hoeft niet over te gaan tot uitkering uit onder bewind gesteld vermogen aan WSNP–bewindvoerder
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 30-03-2020 CUR201901942 Ongeldige overdracht pand vanwege beroep echtgenote?
Hoge Raad 27-03-2020 19/00214 Sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis geldt niet als al aan veroordeling is voldaan
Hoge Raad 27-03-2020 19/03150 Geen ambtshalve beperking tijdsduur alimentatie
Hoge Raad 27-03-2020 19/03150 Rechter kan niet ambtshalve wettelijke alimentatietermijn verkorten
Rechtbank Rotterdam 25-03-2020 ROT 19/253 Wwft-boete voor notaris in verband met verkoop lager dan WOZ-waarde en de daarbij behorende hypotheekakte
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2020 C/17/165521/ HA ZA 19-41 Nietigheid verrekeningen tijdens samenwonen vanwege strijd met goede zeden
Hof Amsterdam 24-03-2020 200.265.611/01 Geheimhoudingsbepaling in mediationovereenkomst geldt als niet onaanvaardbare bewijsovereenkomst
Hof Amsterdam 24-03-2020 200.250.845/01 Stichting niet gehouden tot afleggen rekening en verantwoording gevoerd vermogensrechtelijk beleid
Hoge Raad 20-03-2020 19/00261 Bescherming ex art. 3:24 BW als gevolg van niet in de ruilverkavelingsakte vermelde hypotheekrechten
Hoge Raad 20-03-2020 19/02195 Hof hanteert onjuiste maatstaf bij beoordeling of rechtshandeling is geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf (art. 1:88 lid 5 BW)
Rechtbank Amsterdam 18-03-2020 C/13/680067 / KG ZA 20-167 Rechter oordeelt dat hond op grond van samenlevingscontract niet tot inboedel behoort
Rechtbank Limburg 18-03-2020 C/03/265761 / HA ZA 19-331 Actio Pauliana in geval van niet-opeisbare vordering?
Rechtbank Amsterdam 18-03-2020 C/13/680067 / KG ZA 20-167 Huisdier is geen inboedel
Hof Amsterdam 17-03-2020 200.232.738/01 Erfdienstbaarheid gaat door vermenging teniet op het moment dat het gebruiksrecht van de derde eindigt
Hoge Raad 13-03-2020 18/04213 Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex
Hof Den Bosch 10-03-2020 200.242.703_01 Monddoodclausule nietig wegens strijd met openbare orde
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 200.240.910 Verhaal alimentatievordering gefrustreerd doordat bestuurder zichzelf te lage beloning toekent
Hof Amsterdam 03-03-2020 200.249.358/01 NOT Maatregel van waarschuwing opgelegd wegens onvoldoende controleren vertegenwoordigingsbevoegdheid
Hof Den Haag 03-03-2020 200.257.709/01 Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar
Hof Amsterdam 03-03-2020 200.249.364/01 NOT Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020 200.259.208 Bedenktijd is bedoeld als bescherming tegen ondoordachte, impulsieve beslissing tot koop
Hof van Justitie EU 27-02-2020 C-298/18 Ontbreken van overname van materiële activa belet niet dat sprake is van een overgang van onderneming
Rechtbank Midden-Nederland 27-02-2020 8186821 UT VERZ 19-16984 en 8186825 UT VERZ 19-16985 Notaris mag gebruikelijk loon in rekening brengen voor werkzaamheden als executeur
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 26-02-2020 201801850/3/R2 Ook bedrijfswoning zonder bewoning door een derde mogelijk
Rechtbank Limburg 26-02-2020 C/03/263795 / HA ZA 19-221 Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 200.254.800 Uitleg van akte van levering: obligatoire partijbedoeling wijkt af van partijbedoeling vastgelegd in leveringsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 200.219.219 Uitwinnen pandrecht is niet onrechtmatig jegens aandeelhouder
Hof Amsterdam 25-02-2020 200.253.352/01 Aandeelhouder kan schadeveroorzakende bestuurder niet vorderen schadevergoeding aan vennootschap te betalen
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 200.245.889 Verbeurd aandeel in vordering behoort niet meer tot nalatenschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-02-2020 C/02/352112 e.v Rechtbank acht onder omstandigheden mogelijk dat op grond van art. 6:2 lid 2 BW nihil-beding in voorhuwelijkse voorwaarden wordt opgenomen
Rechtbank Rotterdam 19-02-2020 C/10/576607 / HA ZA 19-586 Hoofdrecht waarvan pandrechten afhankelijk zijn, blijkt uit partijbedoelingen; rechtsgeldige pandrechten
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-02-2020 200.226.817 Toestemming echtgenoot niet vereist voor borgtocht
Hof Amsterdam 18-02-2020 200.257.157/01 Beroep minderheidsaandeelhouder op misbruik door meerderheidsaandeelhouder faalt
Rechtbank Rotterdam 17-02-2020 8227712 VC VERZ 19-799 Machtiging voor vaststellen vordering minderjarig kind bij quasi-wettelijke verdeling met afvullegaat
Rechtbank Gelderland 17-02-2020 C/05/281955 / HZ ZA 15-148 Notaris aansprakelijk gesteld voor schending zorgplicht jegens ouder bij geldlening aan zoon met positieve/negatieve hypotheekverklaring
A-G Hoge Raad 14-02-2020 18/04090 Rol notaris bij schenkingen volgens A-G
Hoge Raad 14-02-2020 18/04556 Verwerping nalatenschap was geen gift want geen bevoordelingsbedoeling
Hoge Raad 14-02-2020 19/00187 Pensioen in eigen beheer en tijdstip commerciële waarde pensioenaanspraak
Rechtbank Den Haag 13-02-2020 C/09/579439 / HA RK 19-528 Bij verkoop van in beslag gelegde aandelen aan derde hoefde geen rekening te worden gehouden met aandeelhoudersovereenkomst
Rechtbank Amsterdam 12-02-2020 C/13/667830 Amerikaanse uitspraak over ontstaan familierechtelijke betrekkingen uit hoogtechnologische draagmoederschap niet in strijd met Nederlandse openbare orde
Rechtbank Limburg 12-02-2020 C/03/264740 / HA RK 19-115 Analoge toepassing art. 22a Fw op geëxpireerde levensverzekering bestemd voor oudedagsvoorziening
Rechtbank Oost-Brabant 12-02-2020 C/01/341593 / HA ZA 18-855 Niet-tijdig klagen laat recht op schadevergoeding vervallen
Rechtbank Amsterdam 12-02-2020 C/13/667830 Erkenning van twee vaders op Amerikaanse geboorteaktes die gebruik hebben gemaakt van hoogtechnologisch draagmoederschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-02-2020 200.246.266 Canonherziening als voorwaarde voor toestemming overdracht erfpachtrecht volgt niet uit erfpachtvoorwaarden en is onredelijk
Rechtbank Den Haag 07-02-2020 C/09/568426 / FA RK 19-1193 Huwelijkse voorwaarden niet van kracht door huwelijksvoltrekking 3 jaar later
Rechtbank Noord-Holland 05-02-2020 C/15/292591 / HA ZA 19-539 In testament opgenomen tijdsbepaling voor afgifte van legaat is geen tijdsbepaling op grond van art. 6:38 BW
Hof Amsterdam 04-02-2020 200.255.045/01 Verschil inzicht over uitleg erfstelling onder ontbindende voorwaarde niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
Rechtbank Gelderland 04-02-2020 NL19.8065 Geldig kettingbeding vormt geen opschortende voorwaarde; verkoper moet onroerende zaak leveren
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 04-02-2020 CUR 201601387 Advocaat geen beroep op geheimhouding voor functie als bestuurder
Hof Den Haag 04-02-2020 200.255.531/01 Uitleg van notariële samenlevingsovereenkomst leidt in casu niet tot vermenging van vermogens
Hof Amsterdam 04-02-2020 200.251.531/01 NOT Notaris handelt onzorgvuldig door concept leveringsakte niet aan volmachtgever te zenden
Hoge Raad 31-01-2020 18/03958 Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?
Hoge Raad 31-01-2020 18/04201 Geen verplichting tot betaling van periodieke aansluitkosten als dit niet duidelijk in de overeenkomst is opgenomen
Hof van Justitie EU 30-01-2020 C-394/18 Actio Pauliana na van kracht worden splitsing mogelijk
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29-01-2020 201901695/1/A3 Meldplicht in Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 onverbindend.
Rechtbank Oost-Brabant 29-01-2020 C/01/343588 Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen
Hof Amsterdam 28-01-2020 200.246.699/01 Aansprakelijkheid notaris door vrijgeven depot aan aannemer vóór oplevering
Hof Amsterdam 28-01-2020 200.246.699/01 Onrechtmatige daad notaris en bank door onzorgvuldig handelen op basis van bankgarantie
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2020 200.243.722 Conformiteit koopovereenkomst woning betreffende ingevulde vragenlijst
Hof Den Bosch 28-01-2020 200.245.397_01 Omschrijving functie LinkedIn speelt mee in oordeel feitelijk leidinggevende op grond van art. 2:248 lid 7 BW
Hoge Raad 24-01-2020 18/04640 Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod
Rechtbank Den Haag 22-01-2020 C/09/579810 / HA ZA 19-946 Artikel 4:46 BW toegepast om het begrip 'afstammelingen' in testament uit te leggen
Rechtbank Overijssel 22-01-2020 C/08/238202 / HA ZA 19-444 Pensioenverevening was in huwelijkse voorwaarden uitgesloten
Rechtbank Rotterdam 22-01-2020 C/10/578443 / HA ZA 19-669 Toerekening kennis bestuurder aan stichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2020 200.220.920 Overeenkomst voldoet niet aan het criterium om als maatschap te kwalificeren
Hof Den Bosch 21-01-2020 200.248.678/01 Vakantiewoning valt in gemeenschap, want voor minder dan helft verkregen onder uitsluiting
Hof Den Bosch 21-01-2020 200.229.579/01 Geen hoofdelijke aansprakelijkheid na bekrachtiging rechtshandeling BV in oprichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2020 200.228.888 Aansprakelijkheid bestuurder op grond van art. 2:9 BW vereist benoemingsbesluit van bestuurder
Rechtbank Rotterdam 08-01-2020 C/10/567309 Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar dat ex-samenwoner hoofdelijk aansprakelijk blijft voor hypotheeklening
Rechtbank Noord-Holland 08-01-2020 C/15/291645 / FA RK 19-4272 Geen gerechtelijke vaststelling vaderschap (art. 1:207 BW) en onderhoudsverplichting (art. 1:394 BW) voor donor IVF
Rechtbank Noord-Nederland 08-01-2020 C/18/191862 / HA ZA 19-81 Verplichtingen inzake voorkeursrecht niet nagekomen, geen bewijs van ontvangst aangetekende brief
Rechtbank Overijssel 07-01-2020 7956234 EJ VERZ 19 – 267 Verstrekkend informatierecht legitimaris/niet-erfgenaam voor berekening legitieme portie
Hof Amsterdam 07-01-2020 200.239.346/01 Aanzuigende werking huwelijksgemeenschap omzeild door afspraak echtgenoten over voorschieten aankoopbedrag
Hof Den Haag 07-01-2020 200.243.086 Aansprakelijkheid bestuurder door oprichting nieuwe vennootschapsstructuur waardoor schuldeiser werd benadeeld
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-12-2019 C/02/359555 / HA RK 19-139 Verzoek heropening vereffening afgewezen
Rechtbank Gelderland 23-12-2019 AWB - 18 _ 5223 Na verbeuren dient levering plaats te vinden
Hoge Raad 20-12-2019 18/04093 Rechter moet eerst inhoud overeenkomst uitleggen en daarna kwalificeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2019 200.247.898/01 Mondeling overeengekomen uitsluitingsclausule is van toepassing op schenking
Hof Den Haag 19-12-2019 200.265.456/01 Geen conservatoir beslag om vordering uit hoofde van (quasi-)wettelijke verdeling zeker te stellen
Rechtbank Limburg 18-12-2019 C.03 / 269606 / HARK 19-216 Voorlopige voorzieningen op grond van gerezen onduidelijkheid en verstoorde verhoudingen
Rechtbank Gelderland 17-12-2019 C/05/360926 / KG ZA 19-455 Rechtbank oordeelt dat bij Tijdelijke Technische Ruimte geen sprake is van bestanddeelvorming
Hoge Raad 17-12-2019 19/05016 Arts heeft euthanasie toegepast op vrouw die leed aan voortgeschreden dementie; verzoek tot cassatie in het belang der wet (tuchtzaak)
Hof Den Bosch 17-12-2019 200.221.778/01 Draagplicht hypotheekrente bij samenwoners na einde samenwoning
Hof Amsterdam 17-12-2019 200.255.999/01 NOT Kandidaat-notaris had moeten twijfelen aan wilsbekwaamheid verstandelijke gehandicapte
Hoge Raad 13-12-2019 18/01945 Taalkundige uitleg binnen Haviltex-maatstaf is niet onderworpen aan toepassingsvoorwaarden (Valerbosch-arrest)
Rechtbank Amsterdam 12-12-2019 C/13/673510 / KG ZA 19-1055 Nietigheid vanwege strijd met toe-eigeningsverbod ook al stond dit in afzonderlijke akte
Rechtbank Amsterdam 12-12-2019 C/13/672499 / HA RK 19-329 Verzet tegen tussentijdse uitdeling(slijst) ongegrond
Rechtbank Rotterdam 11-12-2019 C/10/583221 / HA ZA 19-920 Kan notaris worden aangemerkt als vertegenwoordiger van de executeur en/of erfgenamen?
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2019 200.226.803/01 Beroep op verjaring legaten in strijd met redelijkheid en billijkheid
Hoge Raad 06-12-2019 18/02869 Assurantieportefeuille is geen individuele zaak
Hoge Raad 06-12-2019 18/02848 Dwingend lidmaatschap beroepsvereniging niet in strijd met negatieve vrijheid van vereniging
Rechtbank Den Haag 05-12-2019 8068820 EJ VERZ 19-85306 Verwerping namens in buitenland woonachtige minderjarige
Rechtbank Oost-Brabant 04-12-2019 C/01/342222 Uitleg samenlevingscontract aan de hand van de Haviltex-norm
Rechtbank Den Haag 02-12-2019 C/09/552892/HA RK 18-237 Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW
Rechtbank Oost-Brabant 02-12-2019 C/01/351955 / KG ZA 19-657 Voorzieningenrechter heeft grote mate van vrijheid bij treffen voorlopige voorzieningen
Rechtbank Oost-Brabant 02-12-2019 C/01/351955 / KG ZA 19-657 Volgens rechtbank geen sprake van tegenstrijdig belang bij bestuurder met economisch belang in onderneming
Hof Den Haag 26-11-2019 200.229.097/01 Medewerking van verhuurder bij contractsoverneming art. 6:159 BW
Hoge Raad 22-11-2019 18/02917 Bij de beoordeling of pandakte de te verpanden vordering voldoende bepaalt, is de partijbedoeling niet relevant
Hof Den Haag 20-11-2019 200.259.745/01 Rechtsmacht Nederlandse rechter in verband met in het buitenland woonachtige erflater
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-11-2019 SHE/2019/14 Notaris werkte niet bewust mee aan paulianeus handelen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-11-2019 C/05/354387 / KL RK 19-75 Notaris voldoet niet aan Belehrungspflicht bij reeks risicovolle ABC-transacties met alleen een Belehrungsclausule
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-11-2019 C/05/354387 KL RK 19-75 Notaris uit ambt ontzet door ernstig en langdurig tekortschieten in vervulling ambtsopdracht door risicovolle ABC-transacties
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 14-11-2019 665626 /NT 19-23 Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht
Rechtbank Den Haag 13-11-2019 C-09-557586-HA ZA 18-859 AOW-aanspraak valt niet in gemeenschap van goederen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 11-11-2019 C/05/354742 / KL RK 19 - 84 Notaris heeft zich bij de oprichting van vier BV’s opgesteld als verlengstuk van cliëntwensen en onvoldoende invulling gegeven aan zijn poortwachterstaak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-11-2019 C/02/364073 Geen rechterlijke beslissing is vereist voor opheffing scheiding van tafel en bed op grond van verzoening
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019 200.245.333/01 Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 04-11-2019 2019-873 Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen
Hoge Raad 01-11-2019 18/02695 Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes)
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 30-10-2019 C/05/351234 KL RK 19-41 Te ruime bevoegdheid in Europese verklaring van erfrecht door notaris aan executeur toegekend
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 200.215.272 Maclou-norm gold ook bij nalatenschap waarbij notaris vereffenaar was
Rechtbank Amsterdam 23-10-2019 C/13/664659 / HA ZA 19-394 Cautio Socini trad niet in werking door betwistingen erfgenaam
Hof Den Haag 22-10-2019 200.234.549/01 Vernietiging koopovereenkomst onroerend goed op grond van faillissementspauliana in concernverhouding
Hof Amsterdam 22-10-2019 200.248.151/01 Bestuurder die in strijd met statutaire bepalingen handelde is niet aansprakelijk omdat zonder voorbehoud decharge is verleend
Kamer voor het Notariaat Den Haag 22-10-2019 19-30 Bij incassoprocedure tegen cliënt mag notaris onder geheimhouding vallende stukken in het geding brengen
Hof Amsterdam 15-10-2019 200.243.653/01 Kopers kunnen rechtsgeldig beroep doen op financieringsvoorbehoud omdat ze zich voldoende hebben ingespannen om benodigde financiering te krijgen
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2019 200.228.021 Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV
Hoge Raad 11-10-2019 18/03216 Eerder gestelde termijnen en sommaties van belang voor vraag naar verzuim schuldenaar
Hoge Raad 11-10-2019 18/01738 Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend
Rechtbank Den Haag 09-10-2019 C/09/552877 / HA ZA 18-521 Notariële geldleningsovereenkomst is nietig door strijdigheid met dwingend recht
Rechtbank Amsterdam 08-10-2019 6468875 CV EXPL 17-26514 Pensioenuitzondering van art. 7:664 BW is niet van toepassing bij juridische fusie
Hof Den Haag 08-10-2019 200.241.310/01 Executeur die tevens legataris is kan legaat aan zichzelf afgeven
Hof Amsterdam 08-10-2019 200.256.065/01 Vermeerderen van het aantal wooneenheden per appartement vereist wijziging van de splitsingsakte
Hoge Raad 04-10-2019 18/01370 Afwijking van dwingend recht in kerkelijk statuut mogelijk
Rechtbank Midden-Nederland 04-10-2019 C/16/487662 / KG ZA 19-587 Spoedeisend belang maakt verdeling in kort geding mogelijk
Hoge Raad 04-10-2019 18/00870 Ook beoordeling aansprakelijkheid van beoogd curator moet geschieden aan hand van Maclou-norm
Rechtbank Midden-Nederland 04-10-2019 C/16/483766 HA RK 19/187 Rechtbank wijzigt testamentaire last wegens na het overlijden van de erflaatster ingetreden omstandigheden
Hoge Raad 04-10-2019 18/03868 Eigenaar van bungalow kan niet servicecontract met parkexploitant opzeggen zolang onderliggende verhouding bestaat
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019 200.180.116/01 Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden
Hof Den Haag 01-10-2019 200.217.090/01 Dga handelt onrechtmatig jegens schuldeiser van BV door aandelen in BV over te dragen
Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019 7958556 UT VERZ 19-12406 Kantonrechter kan niet van uitgangspunt van gezamenlijk vereffenen (art. 4:198 BW) afwijken bij geschillen tussen erfgenamen
Hof Den Haag 25-09-2019 200.257.759/01 Beëindiging partneralimentatie vanwege grievend gedrag
Rechtbank Rotterdam 25-09-2019 C/10/502177 / HA ZA 16-515 Verkoop van woning uit nalatenschap tegen lage prijs was paulianeus
Hof Amsterdam 24-09-2019 200.246.245/o1 OK Vordering tot verplichte overname aandelen (art. 2:343 BW) in casu analoog van toepassing op certificaten en certificaathouders
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 20-09-2019 C/05/350358/KL RK 19-31 Inschakeling beëdigd tolk moest ook bij ondertekening onderhandse akte
Rechtbank Amsterdam 19-09-2019 C/13/662172 / HA RK 19-61 Voldoende belang schuldeiser bij heropening vereffening na turboliquidatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2019 200.248.202/01 Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren
Rechtbank Den Haag 18-09-2019 C/09/552004 / HA ZA 18-462 Non-conformiteit van woning omdat tuin niet geschikt voor gebruik wegens onjuist uitgevoerde bodemsanering
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 16-09-2019 SHE/2018/57 Notaris mocht niet aannemen dat cliënt voldoende was geadviseerd door eigen adviseurs
Rechtbank Den Haag 16-09-2019 C/09/562451 / FA RK 18-7937 Man volledig draagplichtig voor hypotheekschuld vanwege verzorgingsgedachte
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019 C/05/353114 / KL RK 19-67 Nabestaandenpensioen was niet uitdrukkelijk in huwelijkse voorwaarden uitgesloten
Rechtbank Den Haag 11-09-2019 09/837356-18 Arts heeft leven van patiënte op haar uitdrukkelijk en ernstig verzoek beëindigd; OVAR
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 C/10/556444 / HA ZA 18-760 Procederen namens executeur krachtens lastgeving
Hof Den Bosch 03-09-2019 200.231.799_01 Overdracht van aandelen in lege schuldenvennootschap maakt bestuurder hoofdelijk aansprakelijk
Rechtbank Den Haag 30-08-2019 C/09/561286 / FA RK 18-7377, C/09/568809 / FA RK 19-1371 Bij berekening van draagkracht voor partneralimentatie zijn uitkeringen van lijfrente en stamrecht vermogensbestanddelen en geen inkomen
Hoge Raad 30-08-2019 18/01099 Tussen echtgenoten gesloten potovereenkomst is in tegenspraak met huwelijkse voorwaarden
Hoge Raad 30-08-2019 18/01099 Nadien gesloten potovereenkomst is nietig bij gebreke van notariële vorm
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 200.257.020/01 en 200.257.020/02 en 200.259.549/01 Afspraak om gedurende een periode geen echtscheidingsverzoek in te mogen dienen in strijd met openbare orde
Rechtbank Noord-Nederland 28-08-2019 C/18/162171/HA ZA 15-243 Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen
Hof Amsterdam 20-08-2019 200.256.020/01 NOT Notaris informeert cliënt onvoldoende over gevolgen van schrappen verblijvensbeding
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 15-08-2019 658206 / NT 18-59 Notaris heeft correct gehandeld door geldverstrekker te wijzen op ontbreken van zekerheid
Rechtbank Den Haag 08-08-2019 C/09/571526 / HA RK 19-256 Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft
Centrale Raad van Beroep 06-08-2019 17/3182 PW Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder
Hof Amsterdam 06-08-2019 200.251.388/01 Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging
Hof Amsterdam 06-08-2019 200.249.024/01 Bestemming van een appartementsrecht kan ook gelegen zijn in de omschrijving; uitleg van begrip 'berging'
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 200.247.240/01 Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was
Hof Den Haag 06-08-2019 200.233.071/01 Concept-testament niet op grond van redelijkheid en billijkheid gelijkgesteld met notarieel testament
Rechtbank Rotterdam 31-07-2019 C/10/572375 / HA RK 19-450 Aparte opzeggingshandeling vereist voor ontslag arbeidsongeschikte statutair bestuurder
Rechtbank Den Haag 30-07-2019 7916694 EJ VERZ 19-81775 Kantonrechter: in deze nalatenschap met minderjarige geen machtiging nodig voor verkoop woning
Hof Amsterdam 30-07-2019 200.243.103/01 Hypotheekrecht is nietig omdat het uitsluitend met het doel is gevestigd schuldeisers te frustreren
Rechtbank Amsterdam 26-07-2019 7648903 EA VERZ 19-237 Beperking voor horeca in splitsingsakte vervalt omdat eigenaar van appartement middellijke eigenaar is geworden
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 25-07-2019 C/05/350569/ KL RK 19-35 Notaris moet partijen informeren over verschil tussen onderhandse en notariële akte
Rechtbank Den Haag 25-07-2019 7379020 Bevel tot notariële boedelbeschrijving (art. 672 RV) is van toepassing op OBV
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 C/10/557675 / HA ZA 18-827 Vordering wegens gedeeltelijke aflossing op hypotheekschuld opeisbaar na einde relatie of verkoop woning
Rechtbank Limburg 24-07-2019 C/03/265753 / KG ZA 19-279 Verplichting van STAK tot decertificering is afhankelijk van haar objectief vast te stellen doel
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 200.209.578/01 Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV
Hoge Raad 19-07-2019 17/00757 Betekenis Spaanse verklaring van erfrecht
Hof Den Haag 17-07-2019 200.246.414/01 en 200.246.417/01 Ex-echtgenoot heeft vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap door gift onder uitsluitingsclausule
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 C/05/337799 KL RK 18-71 Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 200.190.821 Ook als koop vernietigd is, houdt de notaris de koopprijs voor de verkoper
Hof Den Haag 16-07-2019 200.235.326/01 Inhoud erfdienstbaarheid is zonder ingeschreven tekening voldoende bepaalbaar en dus rechtsgeldig gevestigd
Hof Den Bosch 16-07-2019 200.220.229_01 Van non-conformiteit is slechts sprake als verwarmingscapaciteit ontoereikend is, beperking normaal gebruik
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 7468504 \ EJ VERZ 19-8 Vestiging tijdelijk vruchtgebruik ex art. 4:29 BW
Hof Den Bosch 11-07-2019 200.194.485_01 en 200.216.942_01 Ook pensioenuitvoerder moet instemmen met afstand partnerpensioen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 C/05/351332 / KL RK 19-43 Notaris handelt in strijd met tuchtnorm door testament in bijzijn van kinderen te bespreken en passeren
Hof Den Bosch 09-07-2019 200.223.090/01 Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft
Hof Den Bosch 09-07-2019 200.217.983_01 Geen sprake van koopovereenkomst doordat niet was voldaan aan alle essentialia
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-07-2019 C/02/356036 / HA ZA 19-159 Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur
Rechtbank Limburg 03-07-2019 7543533 \ CV EXPL 19-914 Appartementseigenaar kan andere appartementseigenaar aanspreken voor kosten van noodzakelijke werkzaamheden
Rechtbank Den Haag 03-07-2019 7129028 RL EXPL 18-17661 Recht op bijzonder partnerpensioen ondanks einde samenleving
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 03-07-2019 C/05/347969 KL RK 19-6 Poorwachtersfunctie door notaris niet nageleefd door niet nakomen wettelijke (onderzoeks)verplichtingen
Hof Amsterdam 25-06-2019 200.250.158/01 NOT Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken
Hof Amsterdam 25-06-2019 200.140.935/01 Notaris moest hypotheekakte passeren ondanks schending bezwaringsverbod
Hoge Raad 21-06-2019 18/02342 Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten
Rechtbank Rotterdam 19-06-2019 C/10/563955 Benoeming van voormalig partner tot erfgenaam in testament sorteert geen effect
Kamer voor het Notariaat Den Haag 19-06-2019 19-03 Notaris mag niet doorbetaling van gelden op derdenrekening weigeren ter verrekening van eigen declaratie
Hof Den Bosch 18-06-2019 200.249.892_01 Disclaimer in slotverklaring vaststellingsovereenkomst was toegestaan
Hof Amsterdam 18-06-2019 200.238.570/01 Geen besluit van VvE inhoudende de toestemming voor aanleg open haard in appartement
Hoge Raad 14-06-2019 18/01656 Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal
Hoge Raad 14-06-2019 19/00843 Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening
Rechtbank Midden-Nederland 12-06-2019 C/16/481236 / HA RK 19-146 Ontslag besluit bestuurder werkt pas wanneer besluit bestuurder heeft bereikt
Hof Den Haag 04-06-2019 200.234.336/01 Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen
Hof Den Haag 04-06-2019 200.234.336/01 Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen
Rechtbank Limburg 04-06-2019 AWB - 18 _ 1476 Legaat onder bewind en toekenning bijstandsuitkering met nadere verplichtingen
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 C/10/558709 / HA ZA 18-890 Vrouw wordt bevrijd van hypotheekschuld door verkoop woning ex-partner
Rechtbank Noord-Nederland 29-05-2019 C/17/158596 / HA ZA 17-308 en C/17/161227 / HA ZA 18-139 Rechtbank oordeelt dat aan vormvoorschrift koopovereenkomst geen zelfstandige betekenis toekomt
Hof Amsterdam 28-05-2019 200.247.177/01 NOT Notaris berispt wegens testamentbespreking in aanwezigheid van derden
Hof Den Bosch 28-05-2019 200.223.102_01 Vrouw is hoofdelijk aansprakelijk voor huurschuld na haar vertrek uit woning
Hof Amsterdam 28-05-2019 200.248.796/01 NOT Vervaltermijn van klachtrecht in notariële tuchtzaak
Rechtbank Midden-Nederland 24-05-2019 NL18.23441 Schenkingen door erflaatster aan dochter waren paulianeus
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 C/05/347226 / KL RK 18-185 Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 C/05/347221 KL RK 18-184 Notaris berispt wegens onvoldoende onderzoek bij aandelenoverdrachten met te lage koopsom gelet op omvang vennootschap en hoeveelheid werkzame personen
Hof Amsterdam 21-05-2019 200.250.345/01 Vereffenaar was bevoegd om arbeidsovereenkomst tussen erflater en werknemer te beëindigen
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 20-05-2019 SHE/2017/95 Oneigenlijk middel mag notaris niet gebruiken voor intrekking (tucht)klacht
Rechtbank Limburg 15-05-2019 C/03/248119 en C/03/251224 Geen vergoedingsrecht ter zake vermogen onder uitsluitingsclausule dat is aangewend voor huishoudkosten
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-05-2019 C/02/348473 / HA ZA 18-552 Bij subrogatie bankhypotheek omvang vordering beperkt tot omvang op moment van overgang vordering
Rechtbank Gelderland 14-05-2019 352583 Bepaling koopcontract niet onredelijk bezwarend nu niet duidelijk is of het een algemene voorwaarde betreft
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.212.668_01 Bestuursaansprakelijkheid doordat sprake is van misbruik van identiteitsverschil
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 200.211.520/01 Op aandeel in nalatenschap is geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.242.731/01 Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.212.668_01 Activiteiten van ontbonden BV voortgezet in nieuwe BV is onrechtmatig
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 C/05/347902 KL RK 19-4 en C/05/347903 KL RK 19-5 Beslag belet geldige verkoop woning namens minderjarige niet
Hoge Raad 10-05-2019 18/00773 Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding
Hof Den Bosch 09-05-2019 200.252.161/01 Volgens Hof is algeheel verbod op houden van huisdieren in huishoudelijk reglement niet toegestaan
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 NL17.15225 Vordering tot vernietiging erfpachtbepaling is verjaard
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 C/16/445059 / HA ZA 17-681 Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 200.219.885 Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen
Rechtbank Noord-Nederland 03-05-2019 LEE 18/2844 Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen
Rechtbank Den Haag 01-05-2019 C/09/557401 / HA ZA 18-839 Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 30-04-2019 Cur201901153 Geen overeenkomst tot overdracht van aandelen door discrepantie aanbod en aanvaarding
Hof Amsterdam 30-04-2019 200.243.459/01 Voor de uitleg wat gemeenschappelijk of privé is moet naar de splistingsakte en -tekening worden gekeken
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 C/05/344026 KL RK 18/151 en C/05/344029 KL RK 18/152 Notaris moet transparant zijn in rollen die hij vervult
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 200.182.284 Door executeur niet in redelijkheid gemaakte advocatenkosten komen voor eigen rekening
Hof Amsterdam 23-04-2019 200.229.584/01 Onmogelijkheid van verkrijgen van parkeervergunning kan door mededeling van makelaar leiden tot non-conformiteit woning
Centrale Raad van Beroep 23-04-2019 17/7925 PW Terugvorderen bijstandsuitkering door aanspraak op legaat vanaf overlijdensdatum van erflater
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 200.242.376/01 Het ontvangen van een Participatiewet-uitkering leidt niet zonder meer tot recht op partneralimentatie
Hoge Raad 19-04-2019 18/01064 Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV
Hoge Raad 19-04-2019 18/01583 Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen
Hoge Raad 19-04-2019 18/02777 Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)
Hoge Raad 19-04-2019 18/02700 VOF is geen zelfstandig drager rechten en plichten door ontbreken rechtspersoonlijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 200.211.887 Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW
Hof Amsterdam 16-04-2019 200.237.340/01 NOT Notaris berispt vanwege aanwezigheid neef van testateur bij testamentbespreking
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 15-04-2019 SHE/2018/34 Notaris schiet tekort in het informeren van en doorvragen bij testateurs
Hoge Raad 12-04-2019 18/01079 Stellige ontkenning van handtekening in onderhandse akte door echtpaar wordt gevolgd door Hoge Raad
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 10-04-2019 201805859/1/A2 Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2019 200.233.318/01 Bij executoriale verkoop van aandelen is statutaire blokkeringsregeling wegens onredelijk vertragende werking terzijde gesteld
Hoge Raad 05-04-2019 18/00548 Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand
Rechtbank Overijssel 05-04-2019 C/08/227409 Vooruitbetaling is onverschuldigd omdat deze niet overeenstemt met voortgang van de bouw
Rechtbank Amsterdam 28-03-2019 AMS 17/4262 Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019 6743243 Vader handelt onrechtmatig door geld op te nemen van spaarrekeningen kinderen
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 200.223.244/01 Schuldeiser behoudt separatistenpositie in schuldsaneringsregeling
Hof Amsterdam 26-03-2019 200.246.947/ NOT Beschikken onder beschermingsbewind met goedkeuringsbesluit bewindvoerders
Hoge Raad 22-03-2019 18/00461 Adviesverplichting bij opdracht afhankelijk van de kenbare verwachtingen van opdrachtgever
Rechtbank Den Haag 21-03-2019 C/09/558863 Fourneerplicht huishoudkosten eindigt niet bij vertrek uit echtelijke woning
Rechtbank Amsterdam 20-03-2019 C/13/647401/HA ZA 18-469 Weigering doorhalen recht van hypotheek in casu onrechtmatig
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 20-03-2019 C/05/339924 / KL RK 18-95 Oud-notaris berispt wegens onvoldoende zorgvuldigheid bij aandelenoverdracht en schending eisen Wna
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-03-2019 c2018.352 Arts krijgt waarschuwing voor niet naleven zorgvuldigheidsregels bij toepassen van euthanasie op dementerende vrouw
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-03-2019 SHE/2018/45 en 46 Notarissen berispt wegens op ondeugdelijke wijze invulling geven aan Wwft-verplichtingen op kantoor
Rechtbank Midden-Nederland 14-03-2019 7380559 AT VERZ 18-804 en 7380560 AT VERZ 18-805 Ondanks benoeming van gevolmachtigde in levenstestament heeft de rechter toch een professionele bewindvoerder en mentor benoemd
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2019 C/18/173775 / HA ZA 17-28 Uitleg van maatschapsovereenkomst; landbouwbedrijf kan worden overgenomen tegen de waarde in verpachte staat
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 C/15/270248/HA ZA 18-98 Huwelijkse voorwaarden van kracht door huwelijksvoltrekking 11 jaar later
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-03-2019 C/02/300388 / HA ZA 15-375 Vernietiging (her)benoemingsbesluit vanwege strijd met redelijkheid en billijkheid
Hof Amsterdam 12-03-2019 200.243.082/01 NOT e.a. Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)
Hof Den Bosch 07-03-2019 200.222.727_01 Geen beroep op non-conformiteit bij puin in de grond, wel sprake van dwaling
Rechtbank Rotterdam 06-03-2019 C/10/557312 / HA ZA 18-810 Uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019 200.247.582 Hof bepaalt loon van executeur anders dan testament op grond van onvoorziene omstandigheden
Rechtbank Den Haag 27-02-2019 C/09/555403 / HA ZA 18-717 Bedrijfsoverdracht onder gunstige voorwaarden was gift die rol speelt bij bepaling legitieme van onterfde bedrijfsopvolger
Hof Amsterdam 26-02-2019 200.211.199/01 Gerechtelijke vaststelling vaderschap en gevolgen voor afgeven verklaring van erfrecht
Hoge Raad 22-02-2019 18/02659 Ontslagvergoeding verknocht ongeacht of deze is ondergebracht in een stamrechtverzekering
Rechtbank Den Haag 21-02-2019 C-09-565068-HA RK 18-607 Voor gegrond verzet van schuldeiser tegen fusie moet reële twijfel bestaan over de mogelijkheid tot voldoening van de vordering na de fusie
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 C/13/646686 / FA RK 18-2541 Rechtbank acht wettelijke termijn voor ontkenning vaderschap in strijd met EVRM
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 C/05/342033 / KL RK 18-123 Notaris moet bij doorgeven van wijziging adresgegevens aan KvK zelf onderzoek doen
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 18-02-2019 2019-125 Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte
Hof Amsterdam 12-02-2019 200.226.638/01 Volgens Hof bestaat geen recht op salaire differé indien onbezoldigde arbeid voor een vennootschap is verricht
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-02-2019 C/02/354050 Beëindiging van scheiding van tafel en bed door verzoening is vormvrij en vereist geen rechterlijke uitspraak
Rechtbank Amsterdam 06-02-2019 C/13/646408 / HA ZA 18-375 Schriftelijkheidsvereiste koop onroerende zaak geldt niet omdat de koper geen particulier is
Hof Den Haag 06-02-2019 200.237.950/01 Gewichtige reden voor ontslag doordat executeur zonder medeweten van erfgenamen bedrag naar zichzelf overmaakte
Hof Den Bosch 05-02-2019 200.128.232_03 Afstorting partnerpensioen omdat ex-echtgenote geen vertrouwen heeft in beleid directiepensioenstichting
Rechtbank Den Bosch 05-02-2019 200.215.326_01 Mondelinge verkoop van een chalet leidt tot een ongeldige koopovereenkomst
Rechtbank Amsterdam 05-02-2019 7174848 CV EXPL 18-19124 Medehuurderschap voor gehandicapt kind
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-02-2019 C/05/340543 / KL RK 18 - 106 Kandidaat-notaris berispt wegens onzorgvuldigheid bij aandelenoverdracht
Rechtbank Overijssel 30-01-2019 C/08/218285 / HA ZA 18-246 Bij bepaling van het verkochte prevaleren partijbedoelingen boven kadastrale aanduiding
Rechtbank Overijssel 30-01-2019 C/08/215804 Verkoper mag overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen overeengekomen bedenktijd
Rechtbank Den Haag 30-01-2019 C/09/547297 / HA ZA 18-139 Ex-partner verkrijgt levensverzekeringsuitkering doordat polis was verdeeld
Hof Den Bosch 29-01-2019 200.220.064/01 Premiebetaling aan kleinkind geen ongebruikelijke en bovenmatige gift
Rechtbank Oost-Brabant 23-01-2019 C/01/301813 / HA ZA 15-831 Aandeel VOF valt volgens Rechtbank in huwelijksgoederengemeenschap
Hof Den Bosch 22-01-2019 200.215.264/01 Volgens Hof is tijdelijk schoolgebouw naar aard en inrichting toch onroerend
Hof Den Haag 22-01-2019 200.229.176/01 Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig
Hof Den Bosch 22-01-2019 200.243.837_01 STAK kan een bestuurder geen opdracht geven betalingsopdrachten te wijzigen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 200.201.410 Notaris aansprakelijk voor onjuiste uitvoering Belehrungspflicht
Hoge Raad 18-01-2019 15/03129 Hof is bevoegd in hoger beroep zwaardere maatregel op te leggen aan notaris
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-01-2019 7238861 AZ VERZ 18-77 Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 C-09-533622-HA ZA 17-596 Rechtbank oordeelt over casus van overlijden van beide echtgenoten kort na elkaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019 200.237.563 Art. 4:15 BW niet van toepassing bij quasi-wettelijke verdeling; vraagstuk omtrent omvang belastinglatentie wordt door Hof voorgelegd aan deskundige
Hof Den Haag 15-01-2019 200.236.212/01 Aanvragen kwijtschelding deelgenoot niet van invloed op andere schuldenaar
Hoge Raad 11-01-2019 17/02787 Notaris dient bij wijzigen erfstelling bij aanvullend testament te letten op voorgaande uiterste wil
Hoge Raad 11-01-2019 17/02787 Hof moet in verwijzingsprocedure beoordelen of aan de hand van art. 4:46 BW alsnog wettelijke verdeling kan plaatsvinden
Rechtbank Limburg 10-01-2019 7184592 BR VERZ 18-245 Executeur is vertrouwenspersoon van erflater
Rechtbank Overijssel 09-01-2019 C/08/190695 / HA ZA 16-377 Door opzettelijk verzwijgen van Duits banktegoed geen bescherming van beneficiaire aanvaarding
Kamer voor het Notariaat Den Haag 09-01-2019 18-53 Extra waakzaamheid geboden bij aandelentransacties met opmerkelijke koopsommen; risico op faillissementsfraude
Rechtbank Midden-Nederland 04-01-2019 7351095 UT VERZ 18-24783 Voorwaarden bij schenking waren niet in belang van minderjarige
Hoge Raad 21-12-2018 18/00587 Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen
Hoge Raad 21-12-2018 17/05979 Faillissementsaanvraag in strijd met art. 2:246 BW kan worden aangemerkt als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 BW
Hoge Raad 21-12-2018 18/01600 Voorschriften uit de Faillissementswet zijn ook van toepassing op de verzetsprocedure
Rechtbank Limburg 19-12-2018 C/03/239497 / FA RK 17-3195 Uitsluitingsclausule gold enkel voor eerste verdeling
Hof Amsterdam 18-12-2018 200.223.119/01 Volgens Hof valt bestuurder geen ernstig persoonlijk verwijt te maken
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 200.235.799/01 Ontbinding motorclub wegens strijd met openbare orde
Hof Den Haag 18-12-2018 200.165.443/01 Woning had moeten worden getaxeerd na openvallen eerste nalatenschap
Hoge Raad 14-12-2018 17/03819 De bewoordingen van een abstracte bankgarantie moeten strikt worden gelezen
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018 C/13/643401 / HA ZA 18-164 Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018 C/13/643401 / HA ZA 18-164 Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur
Rechtbank Limburg 12-12-2018 C/03/250266 / HA ZA 18-246 Feitelijke situatie is van groter belang dan de letterlijke bewoordingen van een uiterste wilsbeschikking
Hof Den Bosch 11-12-2018 200.218.097_01 Bestuursaansprakelijkheid feitelijk bestuurder vereist ook ernstig persoonlijk verwijt
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018 200.220.852/01 Belang notariële akte: kwijtingsverklaring vernietigd door toepassing art. 7:176 BW (omkering bewijslast)
Hoge Raad 07-12-2018 17/04631 Hof past vaste jurisprudentie toe bij oordeel dat geen sprake is van bestanddeel ex art. 3:4 lid 1 BW
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018 C/18/179551 Gebruik van woning zonder tegenprestatie is geen gift
Rechtbank Rotterdam 30-11-2018 6707057 VZ VERZ 18-8345 Statutenwijziging toegestaan ondanks bezwaar financiële steunverlener
Rechtbank Gelderland 28-11-2018 NL18.3938 Borgtocht en hypotheekrecht gaan slechts naar rato over bij het cederen van gedeeltelijke vordering
Hof Amsterdam 27-11-2018 200.238.759/01 NOT en 200.241.279/01 NOT Tuchtrecht kan ook gelden als notaris handelt in andere hoedanigheid
Hof Den Haag 27-11-2018 200.226.585/01 Door uitleg samenlevingsovereenkomst oordeelt Hof dat premiedepot gemeenschappelijk is geworden
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 27-11-2018 650230/NT18-29 Notaris moet huwelijkse voorwaarden doornemen met partijen bij het opmaken van een testament
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018 200.208.547 Vordering tegen VOF en vennoten zijn afzonderlijke vorderingen: twee maal stuiting nodig
Hof Amsterdam 27-11-2018 200.213.158/01 De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij opeising van familiaire geldlening
Rechtbank Rotterdam 21-11-2018 C/10/532603/HA ZA 17-775 Formeel-juridische echtgenoot is na uitgesproken echtscheiding door uitleg van het testament geen erfgenaam
Hof Den Haag 21-11-2018 200.237.985/01 Meerderjarigenbewind gaat boven volmacht in samenlevingsovereenkomst
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018 200.209.167/01 Overschrijding overeengekomen bouwtermijn is fataal (art. 6:83)
Hof Den Bosch 15-11-2018 200.234.299_01 Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018 C/13/654606 / KG ZA 18-1005 Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte
Rechtbank Limburg 14-11-2018 C/03/242258 / HA ZA 17-594 Verkrijgende verjaring niet te goeder trouw zorgt voor mogelijkheid beroep op onrechtmatige daad
Rechtbank Rotterdam 14-11-2018 C/10/536806 / HA ZA 17-967 Rechtbank legt bestuursverbod van twee jaar op aan bestuurder die zijn administratie niet aan de curator ter beschikking heeft gesteld
Hoge Raad 14-11-2018 C06/345HR Van Dalfsen/Gemeente Kampen
Hof Amsterdam 12-11-2018 200.239.208/01 NOT Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren
Hoge Raad 09-11-2018 17/02977 Juridisch eigenaar ongerechtvaardigd verrijkt door verkoop woning
Rechtbank Rotterdam 07-11-2018 C/10/525997 / HA ZA 17-423 Complicaties bij geldlening die niet schriftelijk was vastgelegd
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018 C/13/642044 / HA ZA 18-72 Toestemming echtgenoot bij borgstelling niet nodig vanwege uitzondering art. 1:88 lid 5 BW
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-11-2018 17259a Huisarts die zonder toestemming van patiënt een medische verklaring verstrekt, handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 200.220.188 Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 200.188.628/01 Hof verklaart partieel nietige overeenkomst algeheel nietig wegens niet gemelde steunmaatregel
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 C/05/334716 KL RK 18-33 Structurele en ernstige normschendingen door lijdelijke opstelling notaris bij aandelentransacties en oprichting BV
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 01-11-2018 642910 / NT 18-4 Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken
Kamer voor het Notariaat Den Haag 31-10-2018 18-22 Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018 C/15/269155 / HA ZA 18-43 Beleggingsleer ex art. 1:87 BW niet van toepassing op samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst
Hof Den Haag 31-10-2018 200.234.660/01 Turks recht beheerst huwelijksvermogensregime op grond van Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
Hof Den Bosch 30-10-2018 200.180.420_01 Oprenting testamentaire vordering loopt door tot voldoening
Rechtbank Overijssel 30-10-2018 6946899 \ AZ VERZ 18-77 en 6990454 \ AZ VERZ 18-89 Een afwijzend besluit van de ALV of VvE is ook een besluit
Rechtbank Noord-Nederland 24-10-2018 C/19/121937 / HA ZA 18-36 Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 23-10-2018 649900/NT 18-26 Notaris brengt ten onrechte kosten in rekening voor verkoper
Hoge Raad 19-10-2018 17/06097 Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid
Rechtbank Gelderland 17-10-2018 NL18.9149 Afwijken WVPS gebonden aan vormvoorschriften
Rechtbank Amsterdam 17-10-2018 C/13/637608 / HA ZA 17-1108 Alimentatieverplichting zonder maximumtermijn in samenlevingscontract
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018 200.165.949 Niet voldaan aan voorwaarde voor opeisbaarheid vorderingen op langstlevende, want geen aanspraak op overheidsvergoeding
Hof Den Haag 13-10-2018 200.242.507/01 Bepalen verkoopwijze goed en welk goed mede-eigendom partijen is, is wijze van verdeling uit art. 3:185 BW
Hoge Raad 12-10-2018 17/02554 Omdat niet onrechtmatig is gehandeld jegens dochter, heeft holding geen afgeleide schade geleden
Hoge Raad 12-10-2018 17/03536 Hof past ten onrechte twee kringenleer niet toe
Rechtbank Midden-Nederland 11-10-2018 UTR 18/121 Geen vergunningvrije mantelzorgwoning wegens onvoldoende mantelzorgbehoefte
Rechtbank Rotterdam 11-10-2018 6848450 CV EXPL 18-2321 Renovatie van woning is in casu geen reden voor beëindiging huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 C/15/270825 / HA ZA 18-129 Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018 C/13/653651 / KG ZA 18-931 Schenking aan goede doelen stichting impliceerde overeenkomst van opdracht
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-10-2018 C/05/335147 / KL RK 18-42 Notaris die tevens secretaris van een stichting is waarmee hij nauw samenwerkte leidt tot schending onafhankelijke dienstverlening
Rechtbank Noord-Holland 04-10-2018 6363948 \ EJ VERZ 17-350 Vervangende machtiging voor de overdracht van erfpachtrechten, art. 5:91 lid 4 BW
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018 NL18.11030 Arbitragebepaling in notarieel samenlevingscontract naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hoge Raad 28-09-2018 17/03571 Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden
Hoge Raad 28-09-2018 18/00855 Geen bijzondere eisen voor ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte
A-G Hoge Raad 28-09-2018 17/02787 A-G inzake onrechtmatig handelen notaris bij opstellen aanvullend testament
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2018 200.227.363/01 en 200.227.364/01 Automatische wisseling van Turks recht naar Nederlands recht op grond van HHV 1978
Rechtbank Limburg 26-09-2018 04 5031106 CV 16-4624 In casu is faillissementsprocedure ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en niet (louter) gericht op liquidatie van het vermogen
Rechtbank Noord-Holland 26-09-2018 C/17/151829 / HA ZA 16-296 Rechtbank oordeelt dat artikel 3:321 BW in casu bij ongehuwde samenwoners van toepassing is
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 7035570 \ BH VERZ 18-29082 Kantonrechter verleent machtiging tot gedeeltelijk verwerpen legaat minderjarige kleinkinderen
Rechtbank Rotterdam 25-09-2018 C/10/557355 /KG ZA 18-946 Verdeling heeft slechts obligatoire werking en onverdeeldheid eindigt pas door levering
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 200.213.457/01 Procedure tegen ontbonden en geliquideerde vennootschap kan worden voortgezet
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 21-09-2018 C/05/330744 / KL RK 17-211 Notaris moet zich vanwege tegengestelde belangen onthouden van het geven van advies
Rechtbank Amsterdam 21-09-2018 6894349 EA VERZ 18-396 Één huurovereenkomst met meerdere huurders gezamenlijk maakt niet dat er geen sprake is van kamerverhuur.
Hof Den Haag 19-09-2018 200.218.275/01 Vermogensrechtelijke afspraak niet volgens vormvereiste huwelijkse voorwaarden en daarom nietig
Rechtbank Midden-Nederland 19-09-2018 C/16/423204 / HA ZA 16-691 Bekrachtiging aandelenoverdracht en cessie vordering middels rekening-courant is paulianeus
Hof Amsterdam 18-09-2018 200.232.706/01 NOT Notaris verwijst in registerverklaring koop naar niet-bestaande koopakte en krijgt waarschuwing
Hof Amsterdam 18-09-2018 200.231.263/01 NOT Onder zorgplicht notaris behoort het toesturen van concept aan volmachtgever, ook bij onherroepelijke volmacht.
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 200.236.626 Vanwege bate tijdens ontbinding is vennootschap na turbo-liquidatie niet opgehouden te bestaan
Rechtbank Den Haag 18-09-2018 7117181 EJ VERZ 18-73090 Als het recht van de staat van de gewone verblijfplaats voor verwerping een rechterlijke toestemming of machtiging vereist, moet wettelijke vertegenwoordiger zich wenden tot de rechter van die staat
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018 7125552 Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter
Rechtbank Den Haag 05-09-2018 C/09/548849 Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder
Rechtbank Noord-Holland 05-09-2018 5570066 Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd
Rechtbank Oost-Brabant 05-09-2018 C/01/334859 / HA ZA 18-376 Geen aansprakelijkheid notaris als gevolg van onvolledig informeren bij wijzigen testament
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018 200.172.713 Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie
Rechtbank Den Haag 29-08-2018 C/09/530449 / HA ZA 17-391 Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten
Rechtbank Noord-Holland 29-08-2018 C/15/273394 / HA ZA 18-293 Economisch eigendom staat bezit niet in de weg; verjaring maakt economisch eigenaar rechthebbende
Hof Den Bosch 28-08-2018 200.232.067_01 Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018 C/15/259001 / HA ZA 17-366 Oordeel medisch deskundige over erflaters wilsonbekwaamheid leidt tot nietig testament
Rechtbank Noord-Nederland 21-08-2018 6807789 \ CV EXPL 18-2678 Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed
Hoge Raad 21-08-2018 17/06092 Bij beoordeling van redelijk belang bij erfdienstbaarheid mag geen rekening worden gehouden met het dienende erf
Hof Den Haag 21-08-2018 200.176.873/01 Bewijslastverdeling bij schenking onder misbruik van omstandigheden
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-08-2018 C/05/334622 / KL RK 18-32 Horen van wederpartij bij opmaken van akte van verjaring niet verplicht, wel aanbevolen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-08-2018 BRE - 17 _ 1242 Vooruitbetaalde eigenwoningrente van periode ná overlijden is volledig aftrekbaar in jaar van betaling
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 200.177.023 'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding
Hof Den Haag 14-08-2018 200.217.389/01 Vrouw moet, naast gebruiksvergoeding, schadevergoeding aan man betalen als gevolg van niet meewerken aan verkoop van woning
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018 C/13/638248 / HA ZA 17-1149 Verhuur van slaapkamer in appartement via Airbnb in strijd met splitsingsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 200.204.154 Norm bestuurdersaansprakelijkheid vennootschap volgens Hof ook van toepassing op stichting
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 200.136.887 Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod
Rechtbank Limburg 01-08-2018 C/03/239801 / HA ZA 17-459 Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW
Hof Amsterdam 31-07-2018 200.174.752/01 Regeling van de legitieme portie kan niet worden gezien als een buitensporige last
Kamer voor het Notariaat Den Haag 25-07-2018 17-73 Notaris dient terughoudend en behoedzaam te zijn bij juridische opinie van een eigen akte
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018 C/02/346309 / KG ZA 18-381 Notaris had ministerieplicht en mocht afgifte grosse testament aan legataris niet weigeren
Kamer voor het Notariaat Den Haag 25-07-2018 18-23 Opmerkelijke koopsommen bij aandelentransacties binnen een groep hadden notaris tot extra waakzaamheid moeten brengen
Kamer voor het Notariaat Den Haag 25-07-2018 17-65 Notaris heeft bij oprichtingen en aandelenoverdrachten onvoldoende onderzoek verricht en daarbij te veel als verlengstuk van partijen gehandeld
Hof Amsterdam 24-07-2018 200.226.744/01 Bestuur STAK niet verplicht om verlangen van certificaathouder om te decertificeren in te willigen
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018 200.192.269 Vermindering quasi-legaat onredelijk vanwege verzorgingskarakter
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018 6537564 UT VERZ 17-28443 Rechtbank wijst verzoek om termijn op grond van art. 4:192 lid 2 en lid 4 BW te stellen en te verlengen af
Rechtbank Midden-Nederland 18-07-2018 C/16/418113/HA ZA 16-463 Door ruilverkaveling is gemeente eigenaar geworden van de grond en gaat verjaringstermijn van twintig jaar opnieuw lopen
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018 200.180.454 Geen misbruik flitsfaillissementsregeling nu faillissement was gericht op liquidatie van vermogen en pas na faillietverklaring overeenstemming over doorstart is bereikt
Hof Den Bosch 17-07-2018 200.217.091_01 Akte bevatte geen goedschrift, maar desondanks was nadere bewijslevering bij vordering onnodig
Hoge Raad 13-07-2018 17/04947 Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen
Hoge Raad 13-07-2018 17/03242 Nederlandse pensioenverevening voor buitenlands pensioen
Hoge Raad 13-07-2018 17/03820 Borgstelling in privé voor lening BV ten behoeve van inkoop in maatschap is mogelijk rechtshandeling die past binnen normale bedrijfsuitoefening waarvoor geen toestemming is vereist
Rechtbank Amsterdam 11-07-2018 C/13/635619 HA ZA 17-965 Bekrachtiging door een bevoegd orgaan van een door een onbevoegd orgaan genomen besluit is niet mogelijk
Hof Amsterdam 10-07-2018 200.192.909/01 Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan
Hof Amsterdam 10-07-2018 200.231.018/01 Geen overgang van onderneming omdat bestaan van pre-pack niet is gebleken
Hoge Raad 06-07-2018 17/03254 Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Amsterdam 03-07-2018 200.182.892/01 Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 6999819 EJ VERZ 18-70460 Naar Australisch recht geen machtiging vereist tot verwerping nalatenschap namens minderjarige, zodat de verwerping zonder machtiging in boedelregister kan worden ingeschreven
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 6574398 \ EZ VERZ 18-12/TS OBV-schulden leiden in casu niet tot toepassing van art. 4:194a BW
Hof Den Bosch 28-06-2018 200.208.329_01 Uitleg huwelijksvoorwaarden met betrekking tot bepaling dat geen verrekening plaatsvindt over tijd dat echtgenoten niet samenwonen
Rechtbank Oost-Brabant 27-06-2018 C/01/315673 / HA ZA 16-786 Voorpootrecht tenietgegaan door titelzuiverende werking van ruilverkaveling
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018 200.234.320 Datum van indiening machtigingsverzoek tot verwerping namens minderjarige is beslissend voor art. 4:193 BW
Rechtbank Midden-Nederland 25-06-2018 NL18.13 Canonherziening als voorwaarde voor toestemming overdracht erfpachtrecht volgt niet uit erfpachtvoorwaarden en is onredelijk
Hoge Raad 22-06-2018 17/03393 Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling
Hoge Raad 22-06-2018 17/01199 Tegenbewijs mogelijk bij kwijting voor betaling (kwitantie) in leveringsakte
Hof Den Bosch 21-06-2018 200.210.535/01 Opheffing van testamentair bewind dat is ingesteld bij testament vóór 1 januari 2003 niet mogelijk
Hof van Justitie EU 21-06-2018 C-20/17 Bevoegdheidsregel art. 4 ErfVo kan rol spelen bij afgifte nationale erfrechtverklaring in grensoverschrijdende nalatenschappen
Hof Amsterdam 19-06-2018 200.210.354/01 Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever
Hof Den Bosch 19-06-2018 200.193.526/01 Redelijkheid en billijkheid brengen mee dat winkelier moet bijdragen aan vereniging ondanks opzegging lidmaatschap
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-06-2018 SHE/2017/71 Notaris heeft zijn informatieplicht geschonden door volmachtgever op geen enkele wijze te informeren over de eigendomsoverdracht
Hoge Raad 15-06-2018 17/02367 Op grond van zaakwaarneming mag na overlijden erflater zonder machtiging worden doorgeprocedeerd
Rechtbank Noord-Nederland 14-06-2018 C/17/161453 / KG ZA 18-121 Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 14-06-2018 640380 / NT 17-85 Notaris handelt verwijtbaar door bankhypotheek te herkennen als krediethypotheek
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 200.199.913/01 Geen verdeling spaarpolis omdat in notarieel samenlevingscontract geen bepaling over overgespaarde gelden was opgenomen
Hoge Raad 08-06-2018 17/01875 Hoge Raad inzake maatstaf art. 7:313 lid 3 BW
Hoge Raad 08-06-2018 16/04239 Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst
Rechtbank Overijssel 06-06-2018 C/13/623747 Schijnhuwelijk dat niet nietig is verklaard is bestaand en geldig en kent een huwelijksgemeenschap
Hof Amsterdam 05-06-2018 200.227.998/01 NOT Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro
Hof Den Bosch 05-06-2018 200.203.724/01 Ongelijke inbreng samenwoners en waardedaling woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-06-2018 200.159.149/01 Voor een nieuwe geldlening is een nieuw hyptheekrecht vereist
Hoge Raad 01-06-2018 17/00271 Wils-vertrouwensleer ook van toepassing op telefonische uitlatingen over opzegging VOF
Rechtbank Midden-Nederland 01-06-2018 C/16/447797 HA RK 17/235 Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap
Rechtbank Den Haag 30-05-2018 C/09/529407 / HA ZA 17-322 Vordering op NAM rechtsgeldig aan koper overgedragen bij overdracht woning
Rechtbank Noord-Nederland 30-05-2018 C/19/113888 / HA ZA 16-55 Rechtbank oordeelt dat overdracht van woonboerderij tegen waarde volgens Successiewet geen gift is
Rechtbank Overijssel 29-05-2018 C/08/207858 / ES RK 17-4625 e.a. Een op een buitenlandse huwelijksakte vermelde regimekeuze voldoet niet aan vormvereisten voor afwijken van wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen
Hof Den Bosch 29-05-2018 200.220.963_01 en 200.221.230_01 Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 200.212.233/01 Vrouw heeft bijdrageplicht in gemeenschapsschuld terwijl de vordering jegens haar is verjaard na ontbinding van de huwelijksgemeenschap
Hof Den Bosch 22-05-2018 200.215.680_01 Beroep op verjaring op grond van art. 3:310 BW bij samenwoners zonder samenlevingscontract in casu slaagt
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2018 6690304 \ ER VERZ 18-38 Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten
Rechtbank Amsterdam 18-05-2018 647953 / KG ZA 18-466 Burgerlijke rechter bevoegd om schorsingsbesluit van lid van kerkelijk orgaan te toetsen
Rechtbank Overijssel 16-05-2018 C/08/213654 / HA ZA 18-53 Notaris hoeft in depot genomen akten niet nader inhoudelijk te onderzoeken
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 C/01/327091 / FA RK 17-5415 Adoptie van een meerderjarige
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2018 C/02/335870 / HA ZA 17-639 Te late melding van waarneming aan KNB leidt niet tot nietigheid notariële akte
Rechtbank Noord-Holland 09-05-2018 6550170 Geen vereffening volgens de wet, rechter onbevoegd aanwijzingen aan executeur te geven
Hof Amsterdam 08-05-2018 200.223.441/01 NOT Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk
Hof Den Haag 08-05-2018 200.201.472 Turboliquidatie terwijl opeisbare schulden bestaan, kan leiden tot persoonlijk ernstig verwijt bestuurders
Hoge Raad 04-05-2018 17/02828 Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn
Hoge Raad 04-05-2018 18/00363 Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht
Rechtbank Gelderland 02-05-2018 322807 Eigenaar van grond wordt aangemerkt als bevoegde aanlegger netwerk; latere registratie door netbeheerder heeft geen invloed
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018 C/16/457540 Ontbinding geregistreerd partnerschap op grond van duurzame ontwrichting in casu toewijsbaar ondanks voornemen om te huwen
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 200.206.833 Bezwaarde erfgenaam is niet bevoegd schenkingen ten laste van nalatenschap te doen, tenzij anders is bepaald
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018 6329400 UT VERZ 17-24031 Kantonrechter wijst verzoek voor som ineens af omdat verdiencapaciteit door de zorg voor erflater niet is aangetast
Hof Amsterdam 30-04-2018 200.229.574/01 OK Hof ziet gegronde redenen om te twijfelen aan beleid en juiste gang van zaken bij zorginstelling
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2018 6578004 EJ VERZ 18-9 VvE kon in redelijkheid tot het besluit komen om splitsingsakte niet te wijzigen
Hoge Raad 20-04-2018 16/04091 Geen algemeen agenderingsrecht voor aandeelhouder
Hoge Raad 20-04-2018 17/00910 Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven
Hoge Raad 20-04-2018 17/02482 Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in vorderingsprocedure
Rechtbank Midden-Nederland 19-04-2018 5940964 MT VERZ 17-4814 Professioneel bewindvoerder handelt in strijd met Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren door nalatenschap te aanvaarden
Rechtbank Limburg 19-04-2018 C/03/247892 / KG ZA 18-160 Een WhatsApp bericht voldoet niet aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW waardoor geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen
Hof Den Bosch 19-04-2018 200.226.068_01 Bate die voortkomt uit of samenhangt met vereffening kan leiden tot heropening vereffening op grond van art. 2:23c BW
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-04-2018 C/02/329824 / HA ZA 17-286 Monddoodclausule nietig wegens strijd met openbare orde
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17-04-2018 16/1054 Voor recht op betalingsrechten jonge landbouwers moet blokkerende zeggenschap expliciet in statuten worden opgenomen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 C/05/324194 / KL RK 17-104 e.a. Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren
Hof Amsterdam 17-04-2018 17/00613 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 17/00508 Zonnepanelen zijn onroerend door natrekking
Hof Den Bosch 17-04-2018 200.196.908/01 Draagplicht voor restschuld samenwoners bij ontbreken overeenkomst
Rechtbank Rotterdam 17-04-2018 C/10/529367 en C/10/536758 Afwijking van bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW, omdat partijen anders in huwelijksvoorwaarden hebben afgesproken
Rechtbank Amsterdam 16-04-2018 6532200 EA VERZ 17-1091 Eigenaresse van woning draagt drie keer meer bij aan gemeenschappelijk onderhoud pand dan bovenburen
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 C/10/439391 / HA ZA 13-1244 e.a. Décharge als voorwaarde voor taakbeëindiging executeur is nietig
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 C/10/534244 / HA ZA 17-847 Draagplicht huishoudkosten niet geëindigd ondanks verlaten van echtelijke woning
Rechtbank Noord-Holland 11-04-2018 C/15/265897 Termijnoverschrijding bij verzoek ontkenning vaderschap in casu gerechtvaardigd op grond van family life (art. 8 EVRM)
Hof Amsterdam 10-04-2018 200.220.976/01 NOT Pas bij gerede twijfel aan wilsbekwaamheid van cliënt moet notaris stappenplan volgen
Hof Den Haag 10-04-2018 200.179.324/01 Appartement juridisch eigenaar kan worden geëxecuteerd ten behoeve van de economische eigenaar
Hoge Raad 06-04-2018 17/00272 Vordering op deelgenoot kan niet in de verdeling van de gemeenschap worden betrokken
Hof Den Bosch 05-04-2018 200.220.955/01 Geen machtiging voor omzetting van vermogen onder bewind in participatie fonds voor gemene rekening
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2018 C/02/337288 / HA ZA 17-712 Vooraf overeenkomen dat Kantonrechter over geschil zal beslissen valt buiten grenzen art. 96 Rv
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-04-2018 200.201.055/01 Afwijking van draagplicht bij helfte op grond van zeer uitzonderlijke omstandigheden
Hoge Raad 30-03-2018 16/06014 Individuele beoordeling handelen van bestuurders bij onrechtmatige daad
Hoge Raad 30-03-2018 16/06014 Hoge Raad herhaalt uitgangspunt dat bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk karakter heeft (TMF)
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018 6420578 AT VERZ 17-642 Behandeling verzoek tot verwerping Duitse nalatenschap namens minderjarige
Rechtbank Den Haag 29-03-2018 C/09/523506 / FA RK 16-9468 Gevraagde machtiging tot uitoefenen van het recht van erfgenaam afgewezen, omdat vermiste persoon mogelijk een kind heeft
Rechtbank Noord-Holland 28-03-2018 C/15/254088 / HA ZA 17-52 Notaris mag afgaan op mededeling van gevolmachtigde
Rechtbank Noord-Nederland 28-03-2018 C/19/119426 / HA ZA 17-145 Inbezitneming van onroerend goed zonder notariële akte is niet te goeder trouw
Rechtbank Amsterdam 28-03-2018 C/13/628802 / HA ZA 17-502 Enkel tijdsverloop of stilzitten is onvoldoende voor rechtsverwerking
Rechtbank Limburg 27-03-2018 6584809 BR VERZ 18-16 Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend
Hof Amsterdam 27-03-2018 200.217.781/01 KG Bij reparatiehuwelijk niet nodig om herleefde huwelijksvoorwaarden opnieuw in te schrijven
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018 200.216.503 Afwijking draagplicht bij helfte omdat het in strijd is met redelijkheid en billijkheid als echtgenote moet meebetalen aan boetes
Rechtbank Den Haag 26-03-2018 6691192 EJ VERZ 18-63232 Kantonrechter keurt onderhandse verdeling van nalatenschap met minderjarigen goed
Hoge Raad 23-03-2018 17/01075 Hoge Raad geeft nadere invulling aan begrippen 'aanhangig' en 'verkrijging' in de zin van art. 3:43 BW
Hoge Raad 23-03-2018 17/01478 Fixatiebeginsel en verbintenissen na faillietverklaring ontstaan uit bestaande rechtsverhouding
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 22-03-2018 639105/NT 17-80 Notaris handelt in dit geval niet in strijd met zorgplicht door legataris niet te informeren
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018 C/15/255915 / HA ZA 17-163 Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2018 200.190.567 Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes)
Hof Amsterdam 20-03-2018 200.188.694/01 Tijdig en conform statuten oproepen van aandeelhouders is fundamentele eis eerlijke besluitvorming
Hof Amsterdam 19-03-2018 200.121.058/01 NOT en 200.122.252/01 NOT Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming
Hof Den Haag 14-03-2018 200.216.509/01 Alleen de feitelijk als vereffenaar verrichte werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking
Hof Den Bosch 13-03-2018 200.212.655/01 Aandeel in eigendomsverhouding in woning bepaalt draagplicht in hypotheekschuld voor deelgenoten
Hof Den Haag 13-03-2018 200.203.348/01 Afwezigheid van argwaan maakte dat voormalig bestuurder niet hoefde te onderzoeken of nieuwe bestuurder katvanger was
Hoge Raad 09-03-2018 17/02755 Onvoldoende draagkracht jegens kinderen uit verschillende relaties wordt niet altijd gelijkelijk verdeeld
Rechtbank Midden-Nederland 09-03-2018 6502957 UT VERZ 17-28009 Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap
Rechtbank Limburg 07-03-2018 C/03/227346 / HA ZA 16-632 Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling
Hof Den Bosch 06-03-2018 200.178.302/01 Verdeling vermogens ex-samenwoners bij ontbreken samenlevingscontract
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 01-03-2018 631462/NT 17-55 Notaris twee weken geschorst wegens onvoldoende onderzoek naar aandelenoverdrachten taxibedrijven die mogelijk duidden op faillissementsfraude
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 C/05/327807/KL RK 17-157 Een als partijadviseur opgetreden notaris mocht testament van een bij het conflict betrokken andere partij niet passeren
Hoge Raad 23-02-2018 17/01505 Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum
Hoge Raad 23-02-2018 16/06046 Verknochtheid van ontslagvergoedingen waarvan één ondergebracht in stamrecht-BV
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-02-2018 200.220.830 Schuldeiser is belanghebbende en kan daarom om opheffing vereffening vragen
Hof Amsterdam 20-02-2018 200.221.513/01 NOT Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018 C/13/614261 / FA RK 16-5893 e.a. Ondanks finaal verrekenbeding wordt bij einde huwelijk ook niet-nageleefd periodiek verrekenbeding uitgevoerd
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018 C/13/642655 FT RK 18.196 Verplichting tot betaling in Bitcoin
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-02-2018 200.182.890 Parkreglement is als algemene voorwaarden te beschouwen en moet derhalve voor of bij de koopovereenkomst op deugdelijke wijze aan de wederpartij ter hand worden gesteld
Rechtbank Rotterdam 05-02-2018 C/10/543771 / KG ZA 18-107 Misbruik van bevoegdheid door weigering beslag op onderpand te laten doorhalen
Hoge Raad 02-02-2018 17/00591 Uitleg kettingbeding in akte van levering
Hoge Raad 02-02-2018 17/00757 Hoge Raad anticipeert op Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000 door dit reeds voor ratificatie toe te passen
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 31-01-2018 201605702/1/A1 Gemeente bevoegd last onder dwangsom op te leggen nu kamerbewoning in strijd is met het bestemmingsplan
A-G Hoge Raad 31-01-2018 18/00363 Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 C/16/419640 / HA ZA 16-536 Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 419640 HA ZA 16-536 Beroep vernietigbaarheid schenking vanwege ontbreken toestemming echtgenote door erfgenamen
Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018 C/16/453200 / KL ZA 18-14 Verzekeringsmaatschappij niet gerechtigd tot afgeven machtiging aan politie voor binnentreden bij geplande bezichtiging
Hof Amsterdam 23-01-2018 200.219.099/01 Mededelingsplicht notaris bij teveel aan huurtoeslag
Hof Amsterdam 23-01-2018 200.215.570/01 NOT Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht
Hof Den Bosch 19-01-2018 200.212.679_01 Geen hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet bij uitdelingslijst nalatenschap
Rechtbank Midden-Nederland 18-01-2018 6095570 UT 17-14557 Machtiging berusten in schending legitieme gehandicapt kind afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 17-01-2018 C/16/430316 / HL ZA 17-16 Woning uit verkoop halen vanwege verplichting te delen met ex-partner is geen fictieve vervulling van voorwaarde in de zin van art. 6:23 lid 1 BW
Hof Den Haag 17-01-2018 200.216.308/01 Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2018 200.215.316 Gelet op schenkingstraditie en omvang resterende liquide vermogen krijgt meerderjarigenbewindvoerder machtiging voor schenking
Rechtbank Limburg 10-01-2018 C/03/236031 / HA ZA 17-285 Statutair ontslag van rechtspersoon-bestuurder leidt ook tot beëindiging van de managementovereenkomst
Hoge Raad 05-01-2018 16/03556 Eigenaar van net wordt niet zonder meer door natrekking eigenaar van aan net verbonden installaties
Rechtbank Noord-Nederland 03-01-2018 C18/180839 HA ZA 17/270 Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte
Rechtbank Den Haag 27-12-2017 C/09/515212 / HA ZA 16-866 Adviseur van stichting aansprakelijk wegens onrechtmatige daad jegens stichting
Hoge Raad 22-12-2017 16/05320 Invulling begrip 'opzettelijk' bij verbeuring van aandeel in bijzondere gemeenschap
Rechtbank Den Haag 20-12-2017 C/09/533974 / HA ZA 17-606 Notaris heeft ten onrechte geweigerd om bankgarantie in te roepen
Hoge Raad 19-12-2017 16/05535 Onherroepelijke veroordeling M wegens moord op V door vergiftiging
Hof Amsterdam 12-12-2017 200.209.204/01 NOT Notaris mag in principe voortbouwen op werk van andere notaris
Rechtbank Midden-Nederland 08-12-2017 6302950 UT VERZ 17-23312 Alsnog beneficiair aanvaarden onmogelijk, omdat belastingschulden geen onbekende schulden zijn
Rechtbank Limburg 06-12-2017 C/03/222079 / HA ZA 16-345 Erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, zijn met eigen vermogen aansprakelijk om legaat te voldoen
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017 200.194.388/01 Kettingbeding van toepassing ondanks dat deze in leveringsakte ontbreekt
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2017 200.193.898/01 Strijdige bepaling in splitsingsreglement leidt tot nietigheid van daarop gegronde besluiten
Rechtbank Rotterdam 29-11-2017 C/10/520213 / HA ZA 17-132 Bij overname protocol is notaris niet aansprakelijk voor fouten van ambtsvoorganger
Rechtbank Oost-Brabant 29-11-2017 C/01/325881 / KG ZA 17-589 Ten uitvoerleggen besluit tot uitgifte aandelen kan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid uit art. 2:8 BW
Hoge Raad 24-11-2017 16/04671 Na bestuurswisseling blijft de administratie bij de rechtspersoon
Centrale Grondkamer 22-11-2017 GP 11.774 Mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging geliberaliseerde pachtovereenkomst
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 21-11-2017 C/13/629256 / NT 17/48 (B) Waarschuwing notaris wegens het niet volgen van uitkomst Stappenplan
Hof Den Haag 21-11-2017 200.182.136 Geen vergoedingsrecht van art. 1:87 BW bij samenleving en ook geen nadere grondslag voor vergoedingsrecht
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 20-11-2017 SHE/2017/53 Berisping voor notaris die onterecht client wilsbekwaam achtte
Hoge Raad 17-11-2017 BK-16/00507 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Rechtbank Amsterdam 15-11-2017 C/13/614686 / FA RK 16-6051 DUO-schuld (studieschuld) is niet verknocht
Centrale Raad van Beroep 14-11-2017 15/7788 WWB Bijstandsuitkering van gevolmachtigde ingetrokken vanwege machtiging om over bankrekening te beschikken
Hof Den Bosch 14-11-2017 200.198.627_01 Geen recht van terugneming omdat met erfenis voldane kosten geen vergoedingsrecht oplevert
Hoge Raad 10-11-2017 16/02607 Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig
Hof Den Haag 10-11-2017 200.204.574/01 en 200.204.575/01 Spaanse erfenis valt niet in de Nederlands huwelijksgemeenschap, ondanks ontbreken uitsluitingsclausule
Hof Den Bosch 09-11-2017 200.163.637/01 e.a. Regeling omtrent uitsluitingsclausule volgens Hof in strijd met EVRM
Rechtbank Rotterdam 08-11-2017 C/10/517514 / HA ZA 16-1436 Vetorecht in splitsingsakte staat op gespannen voet met VvE-rechterlijke stelsel
Rechtbank Noord-Holland 08-11-2017 5755492 \ CV EXPL 17-1781 Achterwege laten onderzoek bij koop onroerende zaak speelt rol bij oordeel dat geen sprake is van non-conformiteit
Hof Den Bosch 07-11-2017 200.200.019/01 Bij voldoening aan fourneerplicht uit schenkingen onder uitsluitingsclausule voor kosten van de huishouding geen vergoedingsrecht
Hof Den Bosch 07-11-2017 200.171.411_01 Non-conformiteit woning nu normaal gebruik niet mogelijk is
Hof Den Haag 07-11-2017 200.207.713/01 Geen goederenrechtelijke gemeenschap tussen samenwoners in het kader van draagplicht schulden
Rechtbank Rotterdam 03-11-2017 C/10/535104 / FT EA 17/1904 Erfgenaam die nalatenschap heeft verworpen, heeft geen recht op toepassing schuldsaneringsregeling
Rechtbank Amsterdam 01-11-2017 C/13/635090 / FA RK 17-5923 Termijn voor ontkenning van vaderschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017 16/01045 Oud dwangbevel leidt tot vordering belastingschuld bij erfgenamen
Hof Den Bosch 31-10-2017 200.191.110_01 Terugkeer meerderjarige zoon naar moeder niet duurzaam omdat hij weer zou 'uitvliegen'
Hof Den Bosch 26-10-2017 F 200.125.174/01 e.a. Inkomsten gegenereerd middels stichting vallen onder periodiek verrekenbeding
Hof van Justitie EU 25-10-2017 C-106/16 Aan zetelverplaatsing binnen de EU kan geen liquidatieverplichting worden verbonden
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-10-2017 200.205.865 Besluit waarmee bestemming van appartementen werd gewijzigd, is niet rechtsgeldig tot stand gekomen
Hof Den Bosch 17-10-2017 200.176.251_01 Nakoming door BV van alimentatieverplichting in privé van dga leidt niet tot doeloverschrijding BV
Hof Den Bosch 17-10-2017 200.205.794/01 Schenking bij onderhandse akte vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 200.174.205/01 Bij vernietiging van koopovereenkomst woning door misbruik van omstandigheden is geen teruglevering noodzakelijk
Hof van Justitie EU 12-10-2017 C-218/16 Europese Hof van Justitie beantwoordt vraag over erkenning van vindicatielegaat
Rechtbank Noord-Holland 12-10-2017 6230455 AO VERZ 17-100 Geen overgang van onderneming omdat bestaan van pre-pack niet is gebleken
Rechtbank Amsterdam 12-10-2017 C/13/635339 / KG ZA 17-1030 Vordering tot opheffing van conservatoir beslag afgewezen wegens uithollen pandrecht
Rechtbank Amsterdam 11-10-2017 C/13/612952 / HA ZA 16-769 Rechtbank verklaart bepaling inzake canonherziening bij particuliere erfpacht ongeldig
Rechtbank Gelderland 11-10-2017 C/05/316273 / HZ ZA 17-106 Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik
Rechtbank Limburg 11-10-2017 6167183 BR VERZ 17-188 Nalatenschap met wettelijke schuldsanering had direct moeten worden geconserveerd door notaris
Hof Den Haag 11-10-2017 200.203.838/01 Vergoedingsrecht op gemeenschap blijft in stand ondanks vermenging van privévermogen met gemeenschapsvermogen
Rechtbank Amsterdam 10-10-2017 C/13/634579 / KG ZA 17-971 FB/AB Notaris door rechter veroordeeld tot medewerking aan veiling van aandelen
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017 5796683 Testamentair bewindvoerder kan beheer nalatenschap niet uitvoeren voordat vereffening heeft plaatsgevonden
Hoge Raad 06-10-2017 nr 16/02319 Huurder ook beschermd bij overdracht van gedeelte van onroerende zaak
Hof Den Bosch 05-10-2017 200.207.862/01 Verdeling van niet-opeisbare erfrechtelijke schuld in ontbonden huwelijksgemeenschap niet mogelijk
Hof Den Bosch 05-10-2017 200.210.986_01 Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid
Rechtbank Overijssel 02-10-2017 C/08/207844 KG ZA 17-312 Door verwatering van staat van aanbrengsten gaan goederen deel uitmaken van gemeenschap
Rechtbank Den Haag 27-09-2017 C/09/507240 / HA ZA 16-304 Stemovereenkomst met derde niet-aandeelhouder heeft geen vennootschappelijke werking
Hoge Raad 22-09-2017 16/02960 Nieuwe stap erkenning eigen rechtssubjectiviteit personenvennootschap
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2017 6063431 UT VERZ etc. Aanwijzen van beheerder in nalatenschap vormt alternatief voor benoemen van vereffenaar
Rechtbank Amsterdam 20-09-2017 C/13/632772 / KG ZA 17-831 Hiërarchische verhouding tussen hoofdvereniging en afdelingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017 200.139.113/01 De canonverhoging bij overdracht van erfpacht vormt een oneerlijk beding
Hoge Raad 15-09-2017 16/05681 Voor de helft van het tekort van reprise is verhaal mogelijk op privévermogen van andere echtgenoot
Hof Den Haag 12-09-2017 200.202.342/01 Overgangsrecht beschermt levensgezel tegen legitieme portie
Hoge Raad 08-09-2017 16/03217 Onder omstandigheden kan erfdienstbaarheid van weg ook gelden om via heersend erf een aangrenzend erf te bereiken
Hoge Raad 08-09-2017 16/03828 In rechtshandeling van verdeling kan mede een schenking besloten liggen waarop uitsluitingsclausule kan zien
Rechtbank Den Haag 08-09-2017 C/09/531650 / FA RK 17-3269 Gerechtelijke vaststelling ouderschap overleden man zonder DNA-onderzoek
Rechtbank Midden-Nederland 06-09-2017 C/16/413070 / HA ZA 16-267 Waarde van onroerende zaak kan in civiel geschil niet zonder meer worden gebaseerd op WOZ-waarde
Rechtbank Overijssel 06-09-2017 C/08/148647 / HA ZA 13-755 Rechter geeft legitimaris machtiging om zelf bescheiden bij bank op te vragen
Hof Den Haag 06-09-2017 200.204.021/01 e.a. Geen notariële akte voor allonge waarin huwelijksvoorwaarden nader worden ingevuld
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 06-09-2017 C/05/314369 etc. Onvoldoende voorlichten van executeurs over beschikkingsbevoegdheid door notaris is klachtwaardig
Hof Den Haag 29-08-2017 200.191.906/01 In casu leidt betalen van diverse kosten ten laste van de nalatenschap niet tot zuivere aanvaarding
Hof Den Bosch 25-08-2017 200.180.420_01 Erfgenamen zijn geen rekening en verantwoording verschuldigd over bankrekening erflater
Rechtbank Den Haag 24-08-2017 AWB-17_2377 Schenking door gevolmachtigde aan erfgenaam ten onrechte als erfrechtelijke verkrijging aangemerkt
Rechtbank Amsterdam 17-08-2017 AMS 16/7475 Verhuur van Amsterdamse woning aan toeristen beboet wegens strijd met Huisvestingswet
Rechtbank Noord-Nederland 09-08-2017 5729963 EZ VERZ 17-22 Geen fixatiebeginsel bij vereffening nalatenschap: ook lopende rente moet op uitdelingslijst
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-08-2017 5747036 OV VERZ 17-1304 Weigering machtiging curator om testament van curanda te herroepen
Rechtbank Amsterdam 02-08-2017 C/13/534239 / HA ZA 13-88 e.v. OBV is enkel mogelijk ten behoeve van langstlevende echtgenoot
Rechtbank Noord-Nederland 02-08-2017 C/17/146260 / HA ZA 16-2 Vordering tot inbreng van giften in nalatenschap kan niet verjaren
Rechtbank Gelderland 02-08-2017 C/05/320834 / HZ ZA 17-273 Partiële verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap deels toegestaan door Rechtbank
Hof Amsterdam 01-08-2017 200.209.350/01 NOT Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken
Hof Den Bosch 27-07-2017 200.216.997_01 Verzoek tot uithuisplaatsing van een ongeboren kind
Hof Amsterdam 25-07-2017 200.192.149/01 Gebruik van terrein zonder betalen huur levert gift op voor berekening legitieme portie
Hof Den Haag 25-07-2017 200.184.016/01 Feitelijk gebruik van weg betekent niet dat recht van overpad is gevestigd
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-07-2017 C/05/318133 / KL RK 17/40 Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden
Rechtbank Noord-Holland 19-07-2017 C/15/248376 / HA ZA 16-583 Geen vermenging van erfdienstbaarheid als functie blijft behouden door gebruik van een derde
Hof Den Haag 19-07-2017 200.200.506/01 Uitsluitingsclausule bij girale overboeking bewezen geacht door later overlegde verklaring
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-07-2017 200.156.380 Schijn van vertegenwoordiging gewekt door makelaar
Hoge Raad 14-07-2017 16/02863 Als overeenkomst deel uitmaakt van een schakel van overeenkomsten, moet een contractspartij ook rekening houden met de belangen van derden in de schakel
Rechtbank Limburg 12-07-2017 5832249 CV EXPL 17-2711 Volgens Rechtbank geen verlengde verjaringstermijn bij samenwoners
Hof Den Haag 12-07-2017 200.199.992/01 Erkenning door duomoeder ook mogelijk bij geboorte kind vòòr inwerkingtreding van Wet lesbisch ouderschap
Rechtbank Gelderland 11-07-2017 C/05/326456 / KZ ZA 17-236 Bij onderhandse verkoop ex 3:268 lid 2 BW moet uitdrukkelijk om ontruimingstitel worden verzocht
Hof Den Bosch 11-07-2017 200.153.164_01 Hof past vaste jurisprudentie toe bij oordeel dat geen sprake is van bestanddeel ex art. 3:4 lid 1 BW
Hoge Raad 07-07-2017 16/03080 Hof had nader moeten onderzoeken of sprake was van inbezitneming met eigendomsverkrijging door verjaring als gevolg
Rechtbank Gelderland 05-07-2017 C/05/309317 / HA ZA 16-506 / 546 / 560 Algeheel gevolmachtigde heeft geen plicht een informeel bewind te voeren over vermogen van volmachtgever
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017 C/05/317177 / KL RK 17-31 Notaris heeft voldoende onderzoek verricht naar verzuim schuldenaar met executoriale veiling als gevolg
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017 200.184.643 Ondanks familieverhouding is te lage huur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hoge Raad 30-06-2017 16/00350 De verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande vennootschap eindigt zolang de vereffening niet is heropend
Rechtbank Midden-Nederland 30-06-2017 5735840 UT 17-1800 Kantonrechter verbindt voorwaarden aan toestemming maken uiterste wilsbeschikking door curandus
Hoge Raad 23-06-2017 16/02615 Kwaliteitsrekening vormt gemeenschap waarvan vordering tot verdeling niet verjaart
Hof van Justitie EG/EU 22-06-2017 C-126/16 HvJ EU oordeelt dat de regels van overgang van ondernemingen op een pre-packprocedure van toepassing zijn
Hof Den Bosch 20-06-2017 200.173.172_01 Recht op inzage en afschrift bestaat ook na vaststelling jaarstukken en deponering daarvan
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2017 200.212.969/01 Ondertoezichtstelling van een ongeboren kind
Rechtbank Midden-Nederland 15-06-2017 5698740 UT VERZ 17-1176 Erfgenamen behoorden de schuld van erflater te kennen, zodat zij geen beroep kunnen doen op art. 4:194a BW
Rechtbank Gelderland 15-06-2017 5852600 \ EZ VERZ 17-154 \ TS Kantonrechter verklaart kind niet ontvankelijk bij verzoek om vaststelling onderbedelingsvordering uit obv
Rechtbank Amsterdam 14-06-2017 C/13/614133 / HA ZA 16-850 Leidinggevende niet aansprakelijk op grond van art. 2:248 lid 7 BW omdat hij niet op gelijke voet met bestuurder kon besluiten
Hof Den Bosch 13-06-2017 200.181.475/01 Toekomstige geldleningen vallen ook onder derdenhypotheek, zodat uitwinning bij derden mogelijk blijft
Hof Den Bosch 13-06-2017 200.173.988/01 Aandelenoverdracht ontslaat schuldenaar niet van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-06-2017 5832528 OV VERZ 17-3082 Verzet tegen opgelegd griffierecht wegens deponering van uitdelingslijst gehonoreerd
Hoge Raad 09-06-2017 16/04866 Ook een herhaald WSNP-verzoek schorst behandeling van verzoek tot faillietverklaring
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2017 C/16/421943 / HA ZA 16-627 Boedelbeschrijving vormt vaststellingsovereenkomst waarvan partijen niet kunnen afwijken
Rechtbank Limburg 07-06-2017 5834548 \ EZ VERZ 17-79 Art. 4:194a BW biedt geen mogelijkheid voor een (achteraf onterecht) verworpen nalatenschap
Hoge Raad 02-06-2017 16/04301 Adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement
Hoge Raad 02-06-2017 16/01162 Privé-schuldeisers kunnen geen verhaal nemen op zaken die wegens inbreng in een bijzondere gemeenschap een afgescheiden vermogen vormen
Rechtbank Overijssel 31-05-2017 C/08/182832 / HA ZA 16-77 Overdracht van agrarisch bedrijf tegen agrarische waarde leidt niet tot schending legitieme portie
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.322/01 NOT Uitspraak nietig wegens onbevoegdheid lid Kamer voor het Notariaat
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.186.975/01 Termijnoverschrijding van voorwaarde in testament leidt niet tot verval voorwaarde
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.201.761/01 Statuten van stichting zijn onduidelijk: Hof wijzigt de wijze van benoeming bestuurders
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.267/01 e.a. Mogelijke aanwezigheid zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.191.826/01 NOT Notaris mag bij levering appartementsrecht vertrouwen op juistheid van informatie uit handelsregister omtrent VvE-bestuurder
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.137/01 NOT Mogelijke aanwezigheid van zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris
Hof Amsterdam 23-05-2017 200.186.186/01 Geen geldige titel: derdenhypotheek nietig
Hoge Raad 19-05-2017 16/01432 Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk
Hoge Raad 19-05-2017 16/04135 Oordeel Hof over draagkracht directeur-grootaandeelhouder ontoereikend gemotiveerd
Hof Den Bosch 16-05-2017 200.184.661/01 Verplichting tot sluiten van overeenkomsten met nutsbedrijven valt niet binnen bereik van erfdienstbaarheid
Hof Amsterdam 16-05-2017 200.185.153/01 en 200.185.159/01 Zekerheid van bankgarantie geldt ook voor rechtverkrijgende van verhuurder
Rechtbank Amsterdam 10-05-2017 C/13/627371 / KG ZA 17-437 CB/MN Verstandig om herleefde huwelijksvoorwaarden na hertrouwen opnieuw in te schrijven in huwelijksgoederenregister
Rechtbank Limburg 10-05-2017 5573945 CV EXPL 16-11722 Op grond van omstandigheden van het geval geen sprake van ernstig gebrek dat normaal gebruik onmogelijk maakt
Rechtbank Noord-Holland 10-05-2017 5570066 Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd (tussenuitspraak)
Hof Amsterdam 09-05-2017 200.186.196/01 Hof oordeelt dat beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is
Hof Den Bosch 09-05-2017 200.185.299/01 Monddoodclausule in leveringsakte nietig vanwege strijd met fundamentele rechtsbeginselen
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2017 200.205.877/01 Voorhuwelijks alimentatiebeding of toepassing art. 1:158 BW?
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2017 200.161.826/01 Ondanks dat beroep van notaris op art. 6:89 BW niet slaagt, is notaris niet aansprakelijk voor ontbreken van erfdienstbaarheid in leveringsakte
Rechtbank Midden-Nederland 26-04-2017 C/16/323079/ HA ZA 12-652 Beroep op verjaring vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Den Haag 25-04-2017 200.167.789/01 Waardering van goederen en schulden van eenmanszaak bij verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 21-04-2017 16/05148 Kerkgenootschap kan worden omgezet in privaatrechtelijke rechtspersoon overeenkomstig art. 2:18 BW
Rechtbank Overijssel 21-04-2017 5722659 HA VERZ 17-14 Door ontslag van statutair bestuurder wordt arbeidsovereenkomst inhoudsloos met ontbinding van arbeidsovereenkomst als gevolg
Rechtbank Gelderland 19-04-2017 C/05/318231 / KG ZA 17-163 Volmachtverlening door bestuurder vereist toestemming aandeelhoudersvergadering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-04-2017 5545451 CV EXPL 16-9006 Aanwezigheid beerput levert geen non-conformiteit nu het een oud huis betreft en een ouderdomsclasule is opgenomen
Hof Amsterdam 18-04-2017 200.202.969/01 Hoewel notaris voorkeursrecht bij kadastrale recherche mist, is hij in dit geval niet tuchtrechtelijk aansprakelijk
Hoge Raad 14-04-2017 15/04552 Tekort van het pensioen in eigen beheer moet bij verevening door beide echtgenoten worden gedragen
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 13-04-2017 615225/NT 16-62 en 615227/NT 16-63 Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie?
Rechtbank Amsterdam 12-04-2017 C/13/605495 / FA RK 16-2118 Schulden ontstaan door strafrechtelijk handelen zijn verknocht en vallen niet in de gemeenschap
Hof Amsterdam 11-04-2017 200.183.386/01 Gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen over uitgaven voor onkostenvergoeding
Hoge Raad 07-04-2017 16/02832 Echtgenoot die zelf om echtscheiding verzoekt kan geen pensioenverweer voeren
Hof Den Haag 07-04-2017 BK-16/00507 Hof oordeelt dat de koel- en rijpingscellen en de stellages naar verkeersopvattingen geen bestanddelen van de onroerende zaak zijn
Hof Den Bosch 06-04-2017 200.180.975_01 Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde woning
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-04-2017 C/05/312875 / KL RK 16-143 Notaris heeft bij herroepen levenstestament onvoldoende tijd genomen om wilsbekwaamheid te controleren
Hof Amsterdam 04-04-2017 200.196.237/01 NOT Leidt dienstweigering tot schending van een rechtmatig belang, dan moet notaris toch medewerking verlenen
Hof Amsterdam 04-04-2017 200.176.200/01 Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen
Hoge Raad 31-03-2017 16/00335 Rechter moet verzetsprocedure (art. 2:404 lid 5 BW) gegrond verklaren, ook indien de onderliggende vordering is betwist
Hoge Raad 31-03-2017 15/05398 Erfgenaam verbeurt aandeel in goed van de nalatenschap wegens opzettelijk verzwijgen Zwitserse bankrekening
A-G Hof van Justitie Europese Unie 29-03-2017 C-126/16 Conclusie A-G HvJ EU inzake overgang van onderneming bij pre-packprocedure
Hof Amsterdam 28-03-2017 200.177.458/01 Legitimaris heeft geen recht op rentevergoeding, want had niets meer te vorderen
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2017 200.160.737 Cessionaris kan bijdragen niet vorderen op grond van het lidmaatschap van de vereniging van bungalowpark
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 15-03-2017 201603608/1/A3 Heeft erfgenaam recht op historische adresgegevens overledene?
Hof Amsterdam 14-03-2017 200.170.043/01 Verdeling van een OBV-vordering bij echtscheiding
Hof Den Haag 14-03-2017 200.176.873/01 Volmacht in levenstestament blijft van kracht bij later intredende wilsonbekwaamheid
Hof Den Haag 14-03-2017 200.182.838/01 200.181.121/01 Ondanks overschrijden zorgvuldigheidsnorm is notaris niet aansprakelijk vanwege verwijtbaar handelen door belanghebbende
Rechtbank Den Haag 10-03-2017 C/09/16/351 R Aanvaarden nalatenschap onder testamentair bewind was geen reden tot voortijdige beëindiging van schuldsanering
Hoge Raad 10-03-2017 15/05147 Kasteel Groeneveld
Rechtbank Den Haag 01-03-2017 C/09/523012 / KG ZA 16/1489 Notaris wordt ondanks goede reden voor dienstweigering verplicht tot medewerking aan overdracht van certificaten
Hof Amsterdam 28-02-2017 200.197.429/01 Uitsluitingsclausule moet bij de gift zijn bepaald, een achteraf opgestelde notariële akte bewijst dit niet
Rechtbank Limburg 28-02-2017 5664168 CV EXPL 17-712 Het verlenen van diensten met betrekking tot dieren, zoals een manege, valt buiten het begrip veehouderij (art. 7:312 BW)
Hoge Raad 24-02-2017 16/00901 Niet taalkundige betekenis maar wilsvertrouwensleer bepalend voor uitleg brief
Hoge Raad 24-02-2017 15/01948 Als de bezitter te kwader trouw de eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende nog wel via onrechtmatige daad teruglevering vorderen
Rechtbank Limburg 23-02-2017 5739820/EZ/17-46 23022017 Nalatenschap door minderjarigen niet verworpen door te late verklaring ouders
Hof Den Haag 21-02-2017 200.180.127/01 Volgens Hof kwalificeert enkel de ondertekende bladzijde uit een geschrift als akte in de zin van art. 156 lid 1 Rv
Hoge Raad 17-02-2017 15/03646 Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (Kampschoër/Le Roux)
Hoge Raad 17-02-2017 15/05538 Italiaanse nalatenschap behoort tot Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap, geen onaanvaardbaarheidsexceptie
Kamer voor het Notariaat Den Haag 15-02-2017 16-47 Kamer past Novitaris-arrest toe: notaris heeft zorgvuldig gehandeld
Kamer voor het Notariaat Den Haag 15-02-2017 16-27 Onzorgvuldige notaris levert woning schijnbaar zonder geldige titel
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-02-2017 C/02/321103 / HA ZA 16-677 Notaris had overige erfgenamen moeten informeren over de verklaring van erfrecht
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2017 200.183.184 Boktoraantasting levert in casu non-conformiteit op
Rechtbank Noord-Holland 13-02-2017 5477811 BM VERZ 16-2706 Gezien het recent opgestelde levenstestament is er geen aanleiding een beschermingsbewind uit te spreken
Rechtbank Limburg 09-02-2017 5598205/EZ/16-304 09022017 Notarisklerk met ervaring in vereffenen krijgt een afwijkend en hoger vereffenaarsloon toegekend
Hof Den Haag 07-02-2017 200.190.001/01 Uitleg testament: tweede echtgenoot is geen erfgenaam
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2017 200.167.974/01 Bestuurder handelt in strijd met zijn verplichtingen als werknemer/bestuurder door concurrerende BV op te richten
Hoge Raad 03-02-2017 15/02904 Eenvoudige gemeenschap wordt betrokken in afwikkeling wettelijk deelgenootschap
Hoge Raad 03-02-2017 15/05587 Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Hoge Raad 03-02-2017 15/05400 Bekrachtiging van overeenkomst aangegaan door BV i.o. moet tot wederpartij zijn gericht en wederpartij hebben bereikt
Hoge Raad 03-02-2017 15/05423 Als is gehandeld in strijd met Selbsteintritt-verbod is bekrachtiging mogelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017 200.160.360/01 Bescherming ex art. 3:24 BW als gevolg van niet in de ruilverkavelingsakte vermelde hypotheekrechten
Rechtbank Limburg 30-01-2017 C/03/230696 / KG ZA 17-16 Notaris mag bij redelijke twijfel omtrent de benoeming van een bestuurder de inschrijving daarvan weigeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-01-2017 200.171.477/01 Bestuurder kan zich niet beroepen op de klachtplicht van art. 6:89 BW bij onbehoorlijk bestuur
Hof Den Haag 18-01-2017 200.186.568/01 Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig
Rechtbank Noord-Nederland 18-01-2017 KL 5572223 VZ VERZ 16-47 Kantonrechter wijkt af van wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking handlichting
Hof Den Bosch 17-01-2017 200.177.489_01 Hypotheekhouder is onterecht tot parate executie overgegaan, zodat ook een latere overdracht ongeldig is door zijn beschikkingsonbevoegdheid
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 16-01-2017 SHE/2016/24 Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 13-01-2017 C/05/309283/KL RK 16/115 Notaris handelt onzorgvuldig door VvE niet te informeren dat VvE-bijdrage niet aan haar zou worden overgemaakt
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 12-01-2017 613583/NT 16-56 Notaris had meteen diensten moeten weigeren bij de ongebruikelijke transactie in contanten
Hof Amsterdam 10-01-2017 200.186.398/01 NOT Ook Hof acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'Nationale Notaris'
Hof Amsterdam 10-01-2017 200.193.143/01 NOT Aangebrachte wijziging in ontwerpakte leidt tot zwaardere Belehrungsplicht notaris
Hoge Raad 06-01-2017 15/03095 Vaststellingsovereenkomsten ter voorkoming van een geschil mogen niet in strijd zijn met dwingend recht
Rechtbank Oost-Brabant 05-01-2017 5474712 / EJ VERZ 16-602 Beroep op art. 4:194a BW slaagt, ondanks dat de onverwachte schuld voor de inwerkingtreding van de wet is ontdekt
Rechtbank Amsterdam 04-01-2017 HA ZA 16-192 Verkoper is aansprakelijk voor gebreken die aan normaal gebruik van de woning in de weg staan
Hof Amsterdam 03-01-2017 200.194.175/01 NOT Wijze van beoordeling van wilsbekwaamheid door notaris valt niet onder zijn geheimhoudingsplicht
Hof Den Bosch 27-12-2016 200.165.219_01 Hof oordeelt dat een rij coniferen onder omstandigheden als heg kan worden aangemerkt
Hof Den Bosch 27-12-2016 200.149.520_01 Recht van gebruik en bewoning, uitleg testament bepalend voor hoogte te vergoeden onderhoudskosten
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2016 200.172.544 Berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk
Hof Den Haag 20-12-2016 200.190.473/01 Hof: taak voor rechter bij contractuele alimentatie tussen ex-samenwoners
Hoge Raad 16-12-2016 15/04731 Niet vermelden van agrarische bestemming woning leidt niet tot schending van art. 7:15 BW
Kamer voor het Notariaat Den Haag 14-12-2016 16-51 Kamer voor het Notariaat volgt burgerlijke rechter
Rechtbank Midden-Nederland 14-12-2016 C/16/392816 / HA ZA 15-456 Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW
Hof Amsterdam 13-12-2016 200.191.260/01 NOT Notaris had schriftelijk moeten informeren dat transactie mogelijk paulianeus was
Hof Den Haag 13-12-2016 200.180.446/01 Advocaatkosten die de executeur niet mede ten behoeve van de erfgenamen heeft gemaakt, zijn geen in redelijkheid te maken kosten
Rechtbank Midden-Nederland 12-12-2016 5191168 en 5191278 Advocaatkosten die zijn gemaakt om positie als executeur staande te houden vormen kosten van executele in de zin van art. 4:7 lid 1 onder d BW
College voor de Rechten van de Mens 09-12-2016 2016-136 Notaris maakt verboden onderscheid door meerkosten voor schrijftolk in rekening te brengen
Rechtbank Den Haag 01-12-2016 C-09-520286-KG ZA 16-1277 Overeenkomst in strijd met testeervrijheid wordt omgezet in niet-opeisbare geldvordering
Hof Amsterdam 29-11-2016 200.176.200/01 Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2016 200.174.354 Geen pacht, maar huur. Tegen betaling in gebruik gegeven grond voor een andere dan agrarische onderneming
Rechtbank Gelderland 23-11-2016 296617 Onzorgvuldige notaris gaat bij royeren hypotheken enkel af op eerdere akte
Rechtbank Rotterdam 23-11-2016 C/10/411651 / HA ZA 12-948 Toestemming echtgenote wegens vermogensinstandhoudingsverklaring
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 22-11-2016 605771 / NT RK 16/28 Waardering van inbreng in natura in BV valt niet binnen onderzoeksplicht notaris
Hoge Raad 18-11-2016 15/02433 Beslaglegger wordt niet beschermd door art. 3:36 BW na rectificatie van per ongeluk doorgehaald hypotheekrecht
Hof Den Bosch 17-11-2016 200.158.676_01 Turboliquidatie met baten ten tijde van ontbinding zorgt voor bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Amsterdam 15-11-2016 200.175.311/01 en 200.175.312/01 Geen vergoedingsrecht voor investering in woning partner wegens voldoening aan natuurlijke verbintenis
Hof Amsterdam 08-11-2016 200.182.892/01 Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex
Hoge Raad 04-11-2016 15/02090 Commanditaire vennoot niet aansprakelijk, ondanks personele unie tussen beherend en commanditaire vennoot
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 01-11-2016 KL RK 16-56 Bij ongedaanmaking wettelijke verdeling had notaris de cliënt nadrukkelijk moeten wijzen op zeer nadelige consequenties
Hof Den Bosch 25-10-2016 200.164.751_01 Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven
Hof Amsterdam 25-10-2016 200.181.359/01 Het uitoefenen van Air-BNB activiteiten wordt aangemerkt aan bedrijfsmatige exploitatie en is in strijd met de splitsingsakte
Rechtbank Amsterdam 20-10-2016 C/13/594503 / HA RK 15-288 Prejudiciële vraag aan Hoge Raad: kan kerkelijke rechtspersoon worden omgezet in een stichting?
Rechtbank Amsterdam 19-10-2016 C/13/6016161 / HA ZA 16-136 Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever
Rechtbank Overijssel 19-10-2016 C/08/187831 / HA ZA 16-261 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van woning na einde samenwoning
Hof Den Bosch 18-10-2016 200.172.500_01 en 200.172.560_01 Schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW geldt bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2016 200.175.258 Verzwegen vermogen verbeurd verklaard na sluiten vaststellingsovereenkomst?
Rechtbank Den Haag 13-10-2016 AWB - 16 _ 3183 Koel- en rijpingscellen en stellages vormen bestanddeel van gebouw en zijn daarmee onroerend
Rechtbank Oost-Brabant 12-10-2016 C/01/300920 / HA ZA 15-788 Oude en nieuwe bestuurder aansprakelijk voor faillissement door onbehoorlijke taakvervulling
Rechtbank Rotterdam 12-10-2016 C/10/494395 / HA ZA 16-118 Door de taakverdeling tussen bestuurders kan slechts aan één van hen een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt
Hof Den Bosch 11-10-2016 200.181.438_01 Hof: Niet snel sprake van verjaring van gemeente grond
Hof Amsterdam 11-10-2016 200.174.919/01 NOT Onvoldoende onderzoek door notaris naar herkomst van het geld bij viertal onroerend goed transacties
Hoge Raad 07-10-2016 15/03323 Vereenzelviging
Hoge Raad 07-10-2016 15/01323 Ook als sprake is van grote gebreken kan voldaan zijn aan art. 7:17 BW (conformiteit)
Rechtbank Rotterdam 05-10-2016 C/10/497982 / HA ZA 16-304 Wijziging van huwelijkse voorwaarden paulianeus, toedeling onder water staande panden niet
Hof Den Haag 05-10-2016 200.182.494/01 Door verlaten echtelijke woning is draagplicht voor huishoudkosten geëindigd
Rechtbank Gelderland 28-09-2016 C/05/289042 / HA ZA 15-511 Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV
Rechtbank Noord-Nederland 28-09-2016 C/17/143711 / HA ZA 15-259 Hypotheekrecht vervalt door vervroegde aflossing en geldt niet van rechtswege op de overgesloten lening
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2016 5000706 EJ VERZ 16-176 (H.K.) Rechter vernietigt VvE-besluit over beperking verhuur omdat niet aan wettelijk vereiste wijze tot standkoming is voldaan
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28-09-2016 201604566/1/A2 RvS geeft overzichtsuitspraak over planschade
Hof Den Haag 27-09-2016 200.170.204/01 Na gerechtelijke vaststelling ouderschap zijn bezitters te kwader trouw rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenaam
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.185.010/01 Geen sprake van toekomstig loon dus stamrecht is niet verknocht
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.181.735/01 Bestuurder aansprakelijk voor tekort in faillissementsboedel ook al was hij alleen op papier bestuurder
Hof Den Bosch 27-09-2016 200.168.652_01 Feitelijke omschrijving in akte van levering prevaleert indien in de akte twee verschillende omschrijvingen staan
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.162.413/01 Beslag tot zekerheidstelling voor vordering uit hoofde van OBV
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016 200.174.183/01 Onderscheid overeenkomst van verdeling en overeenkomst tot verdeling bij verdelen gemeenschap
Hoge Raad 23-09-2016 15/02192 Vernietiging dividendbesluit wegens faillissementspauliana
Rechtbank Rotterdam 21-09-2016 C/10/498658 / KG ZA 16-366 Legitimarissen hebben recht op informatie over de periode voor overlijden van erflater
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2016 C/16/405873 / FL RK 15-2868 Voorhuwelijks alimentatiebeding geldig omdat deze hoger is dan wettelijke norm
Hof Den Haag 20-09-2016 200.172.687/01 Geen geldige rechtskeuze voor Nederlands erfrecht gemaakt in Portugees testament
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 19-09-2016 SHE/2016/15 Verhouding taken executeur en die van boedelnotaris
Rechtbank Midden-Nederland 14-09-2016 C/16/404359 / HA ZA 15-923 Vordering tegen VOF en vennoten zijn afzonderlijke vorderingen: twee maal stuiting nodig
Hof Den Haag 14-09-2016 200.196.651/01 Vervroegde uitkering van onderbedelingsvordering mogelijk na machtiging van de bewindvoerder/erfgenaam
Rechtbank Den Haag 14-09-2016 C/09/506881 / HA ZA 16-284 Appartement in gebruik geven voor huisvesting ingehuurde zzp'ers is commerciële exploitatie en voldoet niet aan woonbestemming
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-09-2016 4576118 / CV EXPL 15-6423 Gebruik van containervelden voor sierteelt is aan te merken als landbouw in de zin van art. 7:312 BW
Hof Amsterdam 13-09-2016 200.186.637/01 Verhuur van strandappartementen niet toegestaan wegens strijd met de in de splitsingsakte bepaalde woonbestemming
Hof Den Haag 13-09-2016 200.170509/01 Tweedelijns-bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Amsterdam 13-09-2016 200.167.433/01 Vordering niet-ontvankelijk omdat niet werd opgetreden voor de gezamenlijke erfgenamen
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 08-09-2016 599907/NT 15-103 Notaris heeft niet aan zorgplicht voldaan bij wijziging bestemming appartementsrechten vlak voor passeren
Rechtbank Rotterdam 07-09-2016 508590 KG ZA 16-964 Ontruiming o.g.v. art. 525 lid 3 Rv niet mogelijk als gebruikers bekend zijn
Rechtbank Oost-Brabant 31-08-2016 C/01/290455 / HA ZA 15-154 Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking?
Rechtbank Den Haag 31-08-2016 C/09/500852 / HA ZA 15-1337 Derdenhypotheek niet rechtsgeldig gevestigd wegens dwaling omdat de bank in haar zorgplicht is tekortgeschoten
Rechtbank Midden-Nederland 31-08-2016 C/16/407741 / HA ZA 16-42 Moet bank inzage in bankafschriften verschaffen aan erfgenamen?
Hof Den Bosch 30-08-2016 200.157.096_01 Twee verschillende omschrijvingen van het te leveren perceel, feitelijke omschrijving prevaleert
Hof Den Haag 23-08-2016 200.189.022-01 Verbouwing van gedeelte van bestaande woning kwalificeert niet als 'bouw van een woning' in de zin van art. 7:765 BW
Rechtbank Rotterdam 22-08-2016 C/10/493122 / HA RK 16-30 Rechtbank geeft toestemming voor het afwijken van statutaire bepalingen bij de verkoop van een lidmaatschapsrecht
Rechtbank Gelderland 18-08-2016 AWB - 15 _ 6971 Volgens Rechtbank mocht curator eenzijdig wijziging aanbrengen in toedeling AB-inkomen failliete echtgenoot
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016 200.128.177/01 Ondanks onduidelijke omschrijving in splitsingsakte is de uiteindelijke rechtsopvolger aangemerkt als procespartij
Rechtbank Rotterdam 11-08-2016 C/10/502802 / KG RK 16-1079 Geen beroep op huurbeding door veilingkoper
Rechtbank Rotterdam 10-08-2016 C/10/492780 / HA ZA 16-43 Kortstondige verhuur van appartement aan derden is bedrijfsmatige exploitatie en daarmee verboden
Rechtbank Rotterdam 10-08-2016 C/10/492924 / HA ZA 16-59 Commandiet die voor een dag beherend vennoot is, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor reeds bestaande schulden
Hof Amsterdam 09-08-2016 200.181.565/01 NOT Geen sanctie voor notaris die een depotovereenkomst en jaarlijkse rente-opgave achterwege liet
Rechtbank Noord-Nederland 03-08-2016 C/17/144533 / HA ZA 15-306 OBV-vordering was verjaard vanwege opeisbaarheidsclausule
Hof Amsterdam 26-07-2016 200.180.302/01 NOT Klacht gegrond, notaris had akte niet mogen passeren omdat volmacht niet toereikend was
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2016 200.169.521/01 Exclusief gebruiksrecht mede-eigenaars op deel van mandelige zaak sluit mandeligheid niet uit
Rechtbank Den Haag 20-07-2016 C/09/501590 / HA ZA Verjaring van vordering is geen gift en dus niet voor inkorting vatbaar
Hof Den Haag 20-07-2016 200.180.398/01 Ondanks testamentaire bepaling heeft executeur toch recht op loon
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2016 200.144.706/01 Onroerende zaken van vrouw vallen in faillissement van man
Hof Amsterdam 19-07-2016 200.167.787/01 NOT en 200.168.718/01 NOT Oud-notaris is structureel in gebreke geweest om zorgvuldig onderzoek te doen bij ABC-transacties
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-07-2016 C/02/317394 / KG RK 16-722 Verlof tot inroepen van huurbeding ontvankelijk, bezichtigingsbeding biedt echter geen rechtsingang
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2016 200.152.812 Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor niet betaalde huur na turboliquidatie
Hof Amsterdam 12-07-2016 200.173.243/01 NOT Kandidaat-notaris, en niet de notaris, had de plicht verblijvensbeding in samenlevingsovereenkomst aan erfgenamen te vermelden
Hof Amsterdam 12-07-2016 200.182.013/01 NOT Kandidaat-notaris had de plicht verblijvensbeding in samenlevingsovereenkomst aan erfgenamen te vermelden
Hoge Raad 08-07-2016 15/00608 Renteclausule in hypotheekakte slechts van belang voor partijen; uitleg door middel van het Haviltex-criterium
Hoge Raad 08-07-2016 15/03856 Vennootschap is niet gefinancierd met verrekenbaar inkomen; komt niet voor verrekening in aanmerking
Hoge Raad 08-07-2016 15/01366 Beperkte strekking bij inschrijving van een rechtsmiddel op straffe van niet-ontvankelijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2016 200.184.887/01 Opheffing van onder oud erfrecht ingesteld testamentair bewind is mogelijk
Rechtbank Limburg 06-07-2016 C/03/206236 / HA ZA 15-284 Financiële transacties op basis van samenlevingscontract
Rechtbank Midden-Nederland 06-07-2016 C/16/396337 / HA ZA 15-607 Geen uitleg testament ondanks dat door het niet opnemen van een inkortingsregeling de staak van het onterfde kind meer verkrijgt
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-07-2016 C/02/317392 FA RK 16-3763 Vervangende toestemming door Rechtbank te laat verzocht
Rechtbank Amsterdam 29-06-2016 EA VERZ 16-466 Wijziging splitsingsakte slechts mogelijk bij verandering constructie of omgrenzing gebouw dat leidt tot goederenrechtelijke gevolgen
Rechtbank Oost-Brabant 29-06-2016 C/01/297152 / HA ZA 15-559 Loterijprijs van vrouw valt in het faillissement van man nu zij niet kan aantonen dat zij de loten voor meer dan de helft met eigen middelen heeft gefinancierd
Rechtbank Gelderland 28-06-2016 AWB - 15 _ 5339 Zonnepark is onroerend nu deze bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2016 200.155.684 Paardenfokkerij voldoet niet aan bedrijfsmatige exploitatie-eis door gebrek aan economisch oogmerk
Rechtbank Noord-Nederland 27-06-2016 C/15/243721 / KG ZA 16-385 Geen grond voor ministerieweigering ondanks voorkeursrecht
Hoge Raad 24-06-2016 14/05926 Bij vernietiging schenking wegens misbruik van omstandigheden geldt omgekeerde bewijslast
Hoge Raad 24-06-2016 15/04250 Stamrecht is verknocht als deze ziet op vervanging van inkomen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-06-2016 KL RK 16/10 Boete voor notaris die onjuist gewekt vertrouwen in stand heeft gelaten
Rechtbank Midden-Nederland 24-06-2016 4575293 UT VERZ 15-19927 Machtiging kantonrechter nodig voordat voogd toestemming kan geven aan bewindvoerder voor overdracht woning
Hoge Raad 24-06-2016 14/04377 Conservatoir beslag om vorderingen uit hoofde van ouderlijke boedelverdeling zeker te stellen
Rechtbank Rotterdam 23-06-2016 4131352 CP EXPL 15-7 Pachter exploiteert naast handel in runderen hoofdzakelijk paardenpension; tekortkoming in de nakoming van art. 7:376 BW
Rechtbank Midden-Nederland 22-06-2016 4805965 UC EXPL 16-2423 JH/1050 Vereenzelviging van rechtspersonen
Rechtbank Midden-Nederland 21-06-2016 C/16/417324 / KG RK 16-551 De uitleg van de publicatieplicht bij executieveilingen
Hof Amsterdam 21-06-2016 200.163.395/01 VOF is rechtssubject
Rechtbank Gelderland 15-06-2016 288317 Dwaling door beide partijen en ontbreken toestemming echtgenote zorgen voor vernietiging borgstellingen
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 08-06-2016 201507988/1/A2 Woonark is geen onroerende zaak, nu deze kan meebewegen met de waterstand
Hof Amsterdam 07-06-2016 200.172.378/01 Vordering op grond van art. 2:334r BW laat vordering op grond van art. 6:258 BW onverlet
Hoge Raad 03-06-2016 14/06346 Twee gerechtigden bij verkrijging goed onder voorwaarde
Hoge Raad 03-06-2016 15/02092 Strijd met art. 2:8 BW zorgt voor onrechtmatige opzegging lidmaatschap
Rechtbank Noord-Nederland 01-06-2016 C/17/143833 / HA ZA 15-266 E Vordering uit geldlening van ƒ 150.000 in familieverband is na 20 jaar verjaard
Rechtbank Rotterdam 01-06-2016 C/10/491474 / HA ZA 15-1264 Debiteur is niet draagplichtig voor de schuld van ex-partner/eigenaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2016 200.155.040 Ontbinding koopovereenkomst ter zake van bitcoins
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 25-05-2016 201505172/1/A2 en 201507289/1/A2 Geen recht op huurtoeslag wegens papieren schenking in vermogen van huurder
Hof Den Bosch 24-05-2016 200.150.999/01 Economisch eigenaar is geen bezitter, dus geen beroep op verjaring
Hof Amsterdam 24-05-2016 200.173.674/01 Uitsluiting verrekening pensioenrechten is geen uitsluiting wettelijke pensioenverevening
Hof Den Bosch 17-05-2016 200.155.347_01 Bij veiling op grond van niet onherroepelijk vonnis geniet koper geen bescherming
Hoge Raad 13-05-2016 15/01066 Tegenbewijsregeling van art. 157 Rv ziet ook op de vraag of de juiste verklaring is afgelegd
Hof Den Bosch 10-05-2016 200.189.096_01 Veroordeling van een coöperatie om lidmaatschap van een nieuw lid te beëindigen
Rechtbank Limburg 04-05-2016 C/03/191940 / HA ZA 14-304 Toestemmingsvereiste 1:88 ontbrak, notaris aansprakelijk
Rechtbank Oost-Brabant 29-04-2016 C/01/307339 / KG ZA 16-221 Nabetalingsclausule in leveringsakte redt gewraakte transactie niet, aandelenoverdracht paulianeus
Hoge Raad 29-04-2016 15/00044 en 15/00063 Aanpassing canon op grond van algemene voorwaarden niet ongeldig
Rechtbank Gelderland 26-04-2016 4450833 \ EZ VERZ 15-403 \ TS Vereisten voor een concreet verzoek om voorschot op het loon van de vereffenaar
Hof Amsterdam 26-04-2016 200.168.701/01 Voor de vraag wat is overgedragen, gaat de inhoud van de leveringsakte boven het kadaster
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-04-2016 200.160.184 Is onder de gegeven omstandigheden sprake van een (rechtspersoonlijkheid bezittende) informele vereniging in de zin van wet?
Hoge Raad 22-04-2016 15/02195 Hof motiveert onvoldoende dat geen reden aanwezig zou zijn voor afwijking van art. 1:100 BW bij schuld voor advocaatkosten
Hof Amsterdam 21-04-2016 200.187.702/01 OK Stemrecht op aandelen in BV ligt bij langstlevende echtgenoot als vruchtgebruiker
Hof Den Bosch 19-04-2016 200.109.306/02 Partijbedoeling in akte van levering leidend voor beantwoording vraag wat precies is overgedragen
Hof Amsterdam 19-04-2016 200.174.779/01 NOT Notaris mocht courtage niet tegen wil van verkoper uitkeren aan makelaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016 200.152.931 Uitleg statuten van gezamenlijke B.V.
Hof Amsterdam 19-04-2016 200.131.875/01 Geen erkenning Marokkaans huwelijk vanwege huwelijksdwang
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-04-2016 SHE/2015/77 Kamer oordeelt dat de taak van de executeur is geëindigd, nu de ruimschoots toereikend verklaring niet op het moment van beneficiaire aanvaarding is afgegeven
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-04-2016 SHE/2015/79 Notaris had schriftelijk moeten informeren over het risico van vernietiging wegens pauliana
Hoge Raad 15-04-2016 14/05715 HR: opzegging duurovereenkomst over exploitatie natuurreservaat niet mogelijk, statutenwijziging vereist
Hof Amsterdam 14-04-2016 200.180.180/01 NOT Mag notaris testament opstellen en passeren op één dag?
Hof Den Bosch 12-04-2016 HD 200.159.123/01 Rente over papieren schenking wordt niet als schenking aangemerkt voor berekening legitieme portie
Hof Amsterdam 12-04-2016 200.175.325/01 Statutair bestuurder BV niet draagplichtig voor belastingschuld, want geen feitelijk bestuurder
Hof Amsterdam 12-04-2016 200.173.749/01 statutenwijziging van een stichting terwijl in de statuten niet is voorzien in de mogelijkheid van wijziging
Hoge Raad 08-04-2016 15/02559 Schuiven in echtscheidingsconvenant tussen bijdrage kinderen partner vanwege fiscale consequenties leidt tot bewuste afwijking van wettelijke maatstaven
Rechtbank Gelderland 06-04-2016 285046 Ruilverkaveling heeft geen titelzuiverende werking ten aanzien van een kettingbeding
Hof Den Haag 05-04-2016 200.162.589/01 Eigenaar van net wordt niet zonder meer door natrekking eigenaar van aan net verbonden installaties
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30-03-2016 201505979/1/A2 Waterwoning wordt aangemerkt als onroerende zaak vanwege zijn duurzaamheid
Rechtbank Oost-Brabant 30-03-2016 HA ZA 07-609 403-verklaring vereist voldoende inzicht in eigen verplichtingen en niet in vermogen en resultaat dochtervennootschappen
Hof Den Bosch 29-03-2016 200.144.378/01 (Ouder) retentierecht gaat voor op jonger hypotheekrecht
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 29-03-2016 596184/NT 15-77P Notaris dient partijen in zijn declaratiegedrag op gelijkwaardige wijze te behandelen
Hoge Raad 25-03-2016 14/03973 Hoge Raad benadrukt het verschil tussen verdeling en verrekening bij berekenen van de wettelijke rente
Hoge Raad 25-03-2016 14/05950 Gedeeltelijke voorlezing bij passeren testament in aanwezigheid van getuigen leidt niet tot vernietigbaarheid
Rechtbank Overijssel 23-03-2016 C/08/173950 / HA ZA 15-362 Oneigenlijke dwaling bij borgtocht door onvolledige voorlichting geen sprake van opgewekt vertrouwen
Rechtbank Den Haag 23-03-2016 C/09/492259 / HA ZA 15-803 In casu leidt betalen van diverse kosten ten laste van de nalatenschap niet tot zuivere aanvaarding
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 22-03-2016 AL/2015/78 Notaris heeft bij cliëntenonderzoek teveel gesteund op informatie van derden; onvoldoende rekenschap van eigen verantwoordelijkheid
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 21-03-2016 SHE/2015/16 Klacht tegen openbaar maken BSN ongegrond omdat notaris niet bedacht hoefde te zijn op bezwaar tegen openbaring
Hoge Raad 18-03-2016 15/01064 Erfgenamen ontvankelijk in enquêteprocedure omdat partiële verdeling van aandelen nietig is wegens selbsteintritt
Hoge Raad 18-03-2016 14/04905 Verdeling van gemeenschap in 2012 na echtscheiding in 1986
Hoge Raad 18-03-2016 15/01858 Biologische ouder heeft recht op omgang met kind en juridische ouders zijn verplicht om kind afstammingsinformatie te verschaffen
Rechtbank Den Haag 17-03-2016 C/09/504044 / KG ZA 16-78 (Juridische) Splitsing is geen vervreemding, vruchtgebruikster heeft geen toestemming nodig van blooteigenaren
Hof Den Haag 16-03-2016 200.161.898/01 Geen verdeling of verrekening door Hof wegens ontbreken vermogensbeschrijving
Rechtbank Gelderland 16-03-2016 280601 Goedkeuring aandeelhoudersbesluit tot dividenduitkering leidt tot vergoedingsplicht voor middellijk bestuurders
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2016 200.144.328 Geen rechtsvordering instellen tegen deelgenoot maar toerekenen op aandeel bij verdeling gemeenschap
Hoge Raad 11-03-2016 14/05032 Hoge Raad verwerpt het beroep waarin de vraag is gesteld of de vereffeningskosten preferent zijn
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2016 200.171.257/01 Uitsluitingsclausule voor toekomstige schenkingen is geldig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-03-2016 BRE - 14 _ 6343 Bestuurder aansprakelijk omdat het niet betalen van (loon)belasting leidt tot kennelijk onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2016 200.167.343 Ondanks ontbreken schenkingstraditie wordt schenking van € 195.000 toegestaan
Hof Den Haag 01-03-2016 200.162.468/01 Niet voeren van administratie leidt bij samenwoners tot economische gemeenschap van goederen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-02-2016 BRE - 15 _ 1514 Omzetting vof naar eenmanszaak na echtscheiding, oud-vennoot toch nog hoofdelijk aansprakelijk
Rechtbank Den Haag 24-02-2016 C/09/486145 / HA ZA 15-404 Paulianeus handelen door wijzigen van huwelijksvoorwaarden?
Rechtbank Rotterdam 24-02-2016 C/10/481536 / HA ZA 15-801 Rechtbank kan alimentatie vaststellen bij ongehuwden met alimentatieregeling in samenlevingsovereenkomst
Rechtbank Midden-Nederland 24-02-2016 3821875 / MC EXPL 15-951 Is pre-pack zonder overneming van personeel in strijd met Europese richtlijn overgang ondernemingen?
Hof Den Haag 23-02-2016 200.154.759/01 Bank lost af met door haar als begunstigde ontvangen levensverzekeringsuitkering. Hoofdelijke aansprakelijkheid en draagplicht
Hof Den Bosch 23-02-2016 200.180.670/01 Veroordeling van een coöperatie om lidmaatschap van een nieuw lid te beëindigen
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016 200.157.475/01 Rechtverkrijgende onder algemene titel gebonden aan bij overdracht onderneming overeengekomen winstdelingsclausule
Hof Amsterdam 23-02-2016 200.166.438/01 Ouders die BV van kind minder huur voor winkelpand laten betalen bevoordelen het kind, sprake van een gift
Hof Amsterdam 23-02-2016 200.167.855/01 Onverplichte schenkingen door langstlevende waren paulianeus en dus vernietigbaar
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016 AL/2015/129 Notaris mocht inhoud lastbepaling bekendmaken aan lastbevoordeelde
Hoge Raad 19-02-2016 15/01318 Notaris moet gespreksaantekeningen bijhouden voor bewijs zorgvuldigheidsplicht
Hoge Raad 19-02-2016 14/05284 Volledige aansprakelijkheid notaris bij beroepsfout ondanks schadebeperkingsmogelijkheid benadeelde
Hoge Raad 19-02-2016 15/01143 Notaris had erfgenamen moeten wijzen op doorschuiffaciliteit IB
Hoge Raad 12-02-2016 14/06102 Wetenschap van oorzaken van faillissement is onvoldoende voor kennelijk onbehoorlijk bestuur
Hof Amsterdam 09-02-2016 200.160.012/01 Bestuurder handelt onrechtmatig door rechtshandeling in oprichtingsfase te bekrachtigen en zo persoonlijke aansprakelijkheid af te wentelen op de BV
Hoge Raad 05-02-2016 15/00279 Piramidespel niet toerekenbaar aan notaris die vennootschap heeft opgericht, geen Peeters/Gatzen-vordering voor curator
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 04-02-2016 567806/NT Kamer acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'de Nationale Notaris'
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2016 200.168.906 Uitsluitingsclausule ziet op kwijtschelding overbedelingsschuld, woning valt in gemeenschap
Rechtbank Amsterdam 04-02-2016 C/13/591030 / HA RK 15-236 Testamentair bewind wordt beheerst door oud erfrecht op grond van overgangsrecht
Rechtbank Noord-Holland 03-02-2016 C/17/137447 / HA ZA 14-386 Door herleven huwelijksvoorwaarden bij reparatiehuwelijk is geen gemeenschap van goederen ontstaan
Hof Den Bosch 02-02-2016 200.161.272/01 Ondanks nabetalingsclausule wordt aandelenoverdracht vernietigd wegens faillissementspauliana
Hof Amsterdam 02-02-2016 200.171.024/01 Levensexecuteur wordt niet benoemd tot bewindvoerder en mentor door zelfverrijking
Hof Amsterdam 02-02-2016 200.161.639/01 Voorkeur voor curator uit notariële volmacht niet gevolgd doordat gevolmachtigden niet voldoen aan financiële verantwoordingplicht
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2016 200.182.431 Van ontbonden rechtspersoon naar in staat van faillissement door schuldeisers en mogelijke baten
Hof Amsterdam 26-01-2016 200.159.959/01 Uitsluiten van pensioenverevening bij de verdeling is in casu onaanvaardbaar, de rest van de verdeling vormt geen benadeling
Hoge Raad 22-01-2016 14/03446 Verplichting tot afleggen rekening en verantwoording gaat bij overlijden executeur niet over op zijn erfgenamen
Hof Den Haag 19-01-2016 200.168.561/01 Uitleg begrip wonen in splitsingsregelement; verhuur aan meerdere huurders is daarmee in strijd
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-01-2016 AL/2015/142 Onzorgvuldige notaris laat fiscale aspecten verwerping en aanvaarding buiten beschouwing
Rechtbank Limburg 15-01-2016 C/03/210410 / FA RK 15-2895 Gedetineerde moeder draagt de rechten van wettelijk vertegenwoordiger bij notariële akte over aan haar zussen en behoudt daarmee het ouderlijk gezag
Hoge Raad 15-01-2016 14/03817 Termijnoverschrijding van voorwaarde in testament leidt niet tot vervallen voorwaarde
Hoge Raad 15-01-2016 14/05018 Verwachter heeft recht op bijgeschreven rente over bezwaarde onderbedelingsvordering
Rechtbank Amsterdam 14-01-2016 EA VERZ 15-1216 Verhuur via AirBnB is exploitatie van het privégedeelte als pension
Rechtbank Noord-Nederland 13-01-2016 C/15/219701 / FA RK 14-4235 Haviltex bij huwelijks voorwaarden omdat partijen twijfelen over uitleg
Centrale Raad van Beroep 13-01-2016 14/2111 AWBZ Centrale Raad van Beroep: eigen bijdrage is niet in strijd met EVRM
Hof Den Haag 12-01-2016 200.158.280/01 Notaris moet bij passeren pandakte waarschuwen dat hij geen zekerheid kan garanderen
Rechtbank Midden-Nederland 08-01-2016 4434789 Kantonrechter geeft overzicht van in casu af te geven informatie door executeur aan legitimaris
Rechtbank Rotterdam 06-01-2016 C/10/482958 / HA ZA 15-873 Islamitische scheiding kan niet worden afgedwongen via Nederlandse rechter
Rechtbank Rotterdam 06-01-2016 C/10/465033 / HA ZA 14-1206 Notaris is aansprakelijk voor passeren akten in omgekeerde volgorde
Rechtbank Overijssel 30-12-2015 C/08/179411 / KG RK 15-801 Einde volmacht wordt gepubliceerd in Staatscourant
Hof Den Haag 29-12-2015 200.082.000/01 Door aangifte erfbelasting te doen in hoedanigheid van erfgenaam is nalatenschap zuiver aanvaard
Rechtbank Den Haag 23-12-2015 C/09/486954 / HA ZA 15-481 Beroep op verjaring in strijd met maatstaven van redelijkheid en billijkheid
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 22-12-2015 AL/2015/139 Bij kunstvoorwerpen in een nalatenschap wordt verwacht dat notaris bekend is met erfbelastingregeling voor kunstvoorwerpen
Hof Amsterdam 22-12-2015 200.015.254/01 Waar bedrog is gepleegd, past geen beroep op de onderzoeksplicht, zelfs als sprake is van een deskundige
Hof Amsterdam 22-12-2015 200.168.788/01 NOT 200.168.882/01 NOT Notaris moest beschikkingsbevoegdheid van executeur onderzoeken
A-G Hoge Raad 18-12-2015 15/01064 Is ontvangen procesvolmacht toereikend voor vereffenaar om een enquêteverzoek in te dienen?
Hoge Raad 18-12-2015 14/03958 Toestemming echtgenote voor borgstelling door ondernemer
Hoge Raad 18-12-2015 15/02163 Bij een boedel zonder activa verdient turbo-liquidatie de voorkeur boven aanvraag van eigen faillissement
Hof Den Bosch 17-12-2015 HR 200 169 351_01 Herroeping van ontbindingsbesluit niet toegelaten na toetsing aan door Hoge Raad gestelde criteria
Hof Den Haag 16-12-2015 200.171.191.01 Wegens onttrekking aan controle wordt verzoek van curator tot inbreng vermogen rechthebbende in vennootschap afgewezen
Hof Den Haag 15-12-2015 200.153.457/01 Waardedaling geen invloed op hoogte OBV-vordering
Rechtbank Rotterdam 11-12-2015 3696566 CV EXPL 14-60048 Notaris had bij overdracht appartement handelsregister moeten raadplegen, maar fout tast vorderingsrecht VvE op koper niet aan
Hoge Raad 11-12-2015 14/04459 Nieuwe appartementseigenaren mochten vertrouwen op juistheid gewijzigde splitsingsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2015 200.157.945/01 Ontslagvergoeding niet (meer) verknocht omdat vergoeding is besteed aan echtelijke woning
Hof Amsterdam 08-12-2015 200.168.793/01 OK Bestuur mocht afgaan op uitgebreid onderbouwd advies van de ingeschakelde notaris
Rechtbank Rotterdam 07-12-2015 C/10/488384 / KG ZA 15-1223 Vordering tot opheffing loonbeslag afgewezen omdat buitenlands huwelijksvermogensregime niet kenbaar is gemaakt
Hoge Raad 04-12-2015 14/04537 Opzettelijk verzwegen polissen niet verrekend bij verdeling; waarde komt volledig toe aan ex-echtgenote
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2015 200.144.328 Geen rechtsvordering instellen tegen deelgenoot maar toerekenen op aandeel bij verdeling gemeenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2015 200.166.383 Minderjarig kind heeft recht op som ineens
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-11-2015 C/02/306224 / KG ZA 15-678 Deelgenoten zijn bevoegd om over aandeel in perceel te beschikken zonder toestemming van de andere deelgenoot
Hof Den Haag 25-11-2015 200.164.925.01 en 200.164.926.01 Verzoek tot afstorting pensioenrechten afgewezen wegens redelijkheid en vennootschappelijk belang
Rechtbank Rotterdam 25-11-2015 C/10/465533 / HA ZA 14-1234 Notaris niet aansprakelijk voor de vertraging die plaatsvindt bij het online bieden op een veiling
Hof Den Bosch 24-11-2015 HD 200.151.705_01 Correcte waardering van goederen behorende tot een ontbonden huwelijksgemeenschap bij rechterlijke verdeling
Hof Den Bosch 24-11-2015 HD 200.120.854_01 Geen goedkeuring vooraf van aandeelhouders buiten de statuten om
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-11-2015 AL/2015/12 Weigeren alsnog opmaken depotovereenkomst na nalaten ambtsvoorganger levert tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag op
Hoge Raad 20-11-2015 14/02658 Erfrechtelijke bevoegdheden niet beperkt door cautio Socini, verzoek ontslag executeur mogelijk
Hoge Raad 20-11-2015 15/02021 Geen machtiging verleend voor de inbreng van onder bewind gesteld vermogen in een BV
Rechtbank Oost-Brabant 18-11-2015 C/01/291560 / HA ZA 15-233 Art. 4:59 BW is alleen aan de orde wanneer testament wordt gemaakt gedurende de periode van ziekte waaraan de testateur is overleden
Rechtbank Oost-Brabant 18-11-2015 C/01/291560 / HA ZA 15-233 Priester is erfgenaam omdat testament gemaakt was voordat erflaatster ziek werd
Rechtbank Amsterdam 18-11-2015 C/13/593779 / FA RK 15-6582 Partijen hebben geen geschil over alimentatie, rechter kan verzoek tot vastlegging niet toewijzen
Rechtbank Den Haag 17-11-2015 4488506 / 15-94659 Kantonrechter verleent goedkeuring waardoor nalatenschap door een van de vereffenaars zelfstandig kan worden vereffend
Hoge Raad 13-11-2015 14/05588 Ook 'Haviltexen' als standpunten van partijen elkaar uitsluiten
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 12-11-2015 AL/2015/86 Functie van boedelnotaris prevaleert boven het verzoek tot geheimhouding voor een van de erfgenamen
Rechtbank Noord-Nederland 11-11-2015 C/19/102897 / HA ZA 14-12 Woning bleek dienstwoning te zijn, partijen hebben wederzijds gedwaald waardoor koopovereenkomst vernietigbaar is
Hof Amsterdam 10-11-2015 200.165.951/01NOT Stichting aanvaardt benoeming tot executeur en bewindvoerder niet vanwege zwart geld in de nalatenschap
Hof Den Bosch 03-11-2015 HD 200.166.776_01 Poging leden van overkoepelende vereniging te laten kiezen voor uitgetreden vereniging niet onrechtmatig
Rechtbank Amsterdam 29-10-2015 EA VERZ 15-591 Besluit van ALV om kortstondige verhuur toe te staan in strijd met statuten en daarom nietig
Rechtbank Amsterdam 28-10-2015 C/13/584291 / HA ZA 15-335 Aandeel in goederen nalatenschap kan niet worden verbeurd aan legitimaris
Hof Den Bosch 22-10-2015 F 200.169.187/01 Rechten van gebruik en bewoning hebben geen economische waarde, afstand om niet is mogelijk
Hof van Justitie EU 22-10-2015 C-264/14 Bitcoin gelijk gesteld aan wettig betaalmiddel voor de vrijstelling van de omzetbelasting
Rechtbank Gelderland 21-10-2015 C/05/272396 / HA ZA 14-593 Verlenging verjaringstermijn zoals die geldt voor ex-echtgenoten ook van toepassing op ex-samenwoners
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2015 200.135.239/01 Kennelijk onbehoorlijk bestuur door bekrachting van rechtshandelingen BV i.o.
Hof Amsterdam 20-10-2015 200.147.713/01 Notaris kan niet volstaan met raadplegen kadastrale basisregistratie
Hoge Raad 16-10-2015 15/00688 Prejudiciële vraag over dienen van twee heren
Hoge Raad 16-10-2015 14/06049 Wederzijdse zekerheden arrangement/meerwaarde overeenkomst ook in faillissement geldig
Rechtbank Gelderland 16-10-2015 4503671 BH VERZ 15-35337 BM 47446 De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen gaat voor meerderjarigenbewind bij verkoop woning van rechthebbende
Hof Den Haag 14-10-2015 200.162.839/01 en 200.163.081/01 Beroep op vervalbeding van twee jaar gekoppeld aan verrekenbeding is niet strijdig met redelijkheid en billijkheid
Kamer voor het Notariaat Den Haag 14-10-2015 15-37 Depotovereenkomst niet schriftelijk vastleggen leidt tot schending zorgplicht door notaris
Rechtbank Den Haag 14-10-2015 09/994181-13 Strafrechtelijke veroordeling voor notaris die meermaals ongebruikelijke onroerendgoedtransacties niet heeft gemeld
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2015 200.154.395 Bij zakelijke overeenkomsten is taalkundige uitleg van contractsbepalingen van groot belang
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2015 200.175.434/01 Hypotheekakte is rechtsgeldig gerectificeerd, toestemming van partijen is daarvoor niet vereist
Hoge Raad 09-10-2015 15/02543 Kindgebonden budget van invloed op de draagkracht van de verzorgende ouder
A-G Hoge Raad 09-10-2015 14/03958 Toestemming echtgenote voor borgstelling door ondernemer
Rechtbank Den Haag 09-10-2015 AWB - 14 _ 9366 Boomkwekerij wordt bedrijfsmatig geëxploiteerd; cultuurgrondvrijstelling van toepassing.
Rechtbank Noord-Holland 07-10-2015 C/15/216894 / HA ZA 14-418 Verklaringen en gedragingen ten tijde van aanwijzing begunstigden op (ongewijzigde) polis bij levensverzekering leidend
Rechtbank Oost-Brabant 07-10-2015 274503 HA ZA 14-106 Uitgifte van aandelen kan onrechtmatig zijn jegens pandhouder
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015 200.173.111/01 Inschrijving onderbewindstelling vormt wegens bescherming belangen van rechthebbende geen inbreuk op privacy
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015 200.153.533/01 Leerstuk afgeleide schade (Poot/ABP) geldt ook voor CV
Rechtbank Rotterdam 06-10-2015 C/10/468859 / HA RK 15-76 Rechtbank oordeelt dat omzetting van een stichting in een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap mogelijk is
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015 200.149.835/01 Kopers moesten beschikkingsbevoegdheid van executeur onderzoeken
Hof Amsterdam 06-10-2015 200.133.065/01NOT Notaris mocht afgifte relevant deel testament aan onterfde versterferfgenamen niet weigeren
Hof Amsterdam 06-10-2015 200.173.120/01 Geen beroep op Vormerkung jegens beslaglegger ingeval van rectificatie koper
Hof Den Bosch 06-10-2015 HD 200.138.366_01 Mededeling aan wederpartij niet voldoende voor contractsoverneming
Rechtbank Midden-Nederland 05-10-2015 4282106 UT VERZ 15-14333 Notariskosten behoren tot vereffeningskosten
Hof Amsterdam 29-09-2015 200.165.290/01 Wijziging van partneralimentatie wegens grove miskenning van de wettelijke maatstaven
Rechtbank Den Haag 28-09-2015 C/09/452785 / FA RK 13-8184 Biologische vader is geen verwekker maar donor bij bewijs spermadonorovereenkomst
Hof Den Bosch 24-09-2015 F 200.165.157/01 Gevraagde machtiging voor repeterende schenking afgewezen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2015 200.153.386 Notaris moest speculatieve belegger waarschuwen voor lage waarde van hypothecaire zekerheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2015 200.139.113/01 Bepaling uit erfpachtvoorwaarden getoetst aan de Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
Hof Amsterdam 22-09-2015 200.164.522/01 NOT Onderzoeksplicht naar partijbedoelingen voor notaris bij het opstellen van een aanvullende overeenkomst naast de koopovereenkomst
Hoge Raad 18-09-2015 14/03391 Persoonlijk verwijt niet vereist voor beroepsaansprakelijkheid advocaat
Hoge Raad 18-09-2015 14/03720 Maatstaf bij inbezitneming door feitelijke machtsverschaffing
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16-09-2015 201409147/1/A2 Geen recht op huurtoeslag door verrekening van schenkingen en huurkosten
Rechtbank Noord-Holland 16-09-2015 4308534 AO VERZ 15-60 Schade zorginstelling weegt niet op tegen ontslag zorgverleenster zonder dat er genoeg bewijs is voor verduistering en diefstal
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2015 200.144.381/01 Depotgeld kan in redelijkheid niet meer worden aangehouden
Rechtbank Rotterdam 09-09-2015 C/10/470513 / HA ZA 15-189 Dagvaarden van executeurs en bewindvoerders moeten niet in persoon maar in hun hoedanigheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2015 200.012.958 Schuldeisers kunnen worden benadeeld door overdracht woning aan partner
Hof Amsterdam 08-09-2015 200.158.975/01NOT Na indiening goedkeuringsverzoek valt onderhandse verkoopprijs niet meer onder geheimhoudingsplicht
Hof Den Bosch 08-09-2015 HD 200.132.822_01 Inbreng onderneming in VOF ziet Hof niet als afstaan huurgenot
Hoge Raad 04-09-2015 14/01834 Rechtsvordering tot beëindiging bezit verjaard en geen sprake van interversieverbod
Rechtbank Limburg 03-09-2015 C/03/197534 / FA RK 14-3272 en C/03/197544 / FA RK 14-3278 Niet inroepen legitieme portie houdt geen schenking aan de erfgenamen in
Rechtbank Limburg 31-08-2015 4374177 CV EXPL 15-7791 Grotere onderzoeksplicht koper door niet-zelfbewoningsclausule en de geconstateerde gebreken bij bezichtiging
Rechtbank Midden-Nederland 26-08-2015 C-16-377759-HL ZA 14-281 Samenspel rechter en notaris bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap
Rechtbank Noord-Nederland 26-08-2015 C/17/136703 / HA ZA 14-364 Erfrechtelijke perikelen bij een meerwaardeclausule
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-08-2015 200.169.571 Betaling loon vereffenaar
Rechtbank Amsterdam 24-08-2015 CV EXPL 14-20546 Wijzigen contractspartij wegens afsplitsing zonder verlies van verhaalspositie geen grond voor wijziging huurovereenkomst
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 19-08-2015 AL/2014/138 Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar bij overdracht domeinnamen
Hof Den Bosch 18-08-2015 HD 200.129.475_01 Koper handelt onrechtmatig indien oudere koopovereenkomst niet nietig is vanwege zwart-geld beding
Hoge Raad 14-08-2015 14/02241 Medehuurderschap ex-samenwoner vastgesteld aan de hand van feiten en omstandigheden
Hoge Raad 14-08-2015 14/02553 Bij gedeeltelijke niet-nakoming geldt bijzondere verjaringstermijn
Hof Den Bosch 13-08-2015 HD 200.135.298/01 Sprake van zo'n nauwe samenwerking dat exoneratiebeding ook geldt jegens niet-contractpartij
Rechtbank Midden-Nederland 12-08-2015 C/16/386664 / HA ZA 15-174 MAR Vordering tot vergoeding van schade jegens notaris niet verjaard
Rechtbank Overijssel 12-08-2015 C/08/174702 / KG ZA 15-253 Hypotheekakte is rechtsgeldig gerectificeerd, toestemming van partijen is daarvoor niet vereist
Hof Amsterdam 11-08-2015 200.161.368-01 NOT Bij aanvullingen op/wijzigingen in ontwerpakte heeft notaris zwaardere Belehrungsplicht
Hof Amsterdam 11-08-2015 200.143.220/01 Tweede volmacht herstelt gebrek in koopovereenkomst
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2015 200.123.330-01 Volgens Hof geen Haviltex bij uitleg van echtscheidingsconvenant wegens tegengestelde bedoelingen en verwachtingen
Rechtbank Midden-Nederland 05-08-2015 C/16/360547 / HA ZA 14-42 Gift wordt voor de inbrengregeling volledig toegerekend aan schenkende echtgenoot
Rechtbank Midden-Nederland 31-07-2015 C/16/394552 / KG ZA 15-432 Belang BV staat in de weg aan het doorwerken in de verhouding tussen BV en haar bestuurder van ontslagbepaling in aandeelhoudersovereenkomst
Rechtbank Overijssel 28-07-2015 4173357 \ CV EXPL 15-2564 Pre-pack is niet in strijd met EU-richtlijn inzake behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen
Hof Den Haag 22-07-2015 200.161.026/01 en 200.161.028/01 Beleggingsverlies komt voor rekening van beide echtgenoten omdat niet-verrekend inkomen op gezamenlijke rekening stond
Rechtbank Noord-Nederland 22-07-2015 C/19/110788 / KG ZA 15-121 Beneficiaire erfgenamen niet aansprakelijk voor na overlijden erflater op grond van bestuursdwang ontstane schuld
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2015 200.160.049-01 Beslag op aandeel in afzonderlijk gemeenschappelijk goed van ontbonden vennootschap was niet rechtsgeldig
Hof Den Bosch 21-07-2015 HD 200.136.513_01 Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Hof Amsterdam 21-07-2015 200.161.639-01 Voorkeur voor curator blijkt uit algehele notariële volmacht
Kamer voor het Notariaat Den Haag 15-07-2015 15-09 Notaris mocht courtage niet tegen de wil van verkoper uitkeren aan makelaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-07-2015 200.155.185 Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig
Hof Den Bosch 14-07-2015 HD 200.131.944_01 Aanvang verrekenrecht en verjaring van vergoedingsrechten bij samenwoners
Hof Den Haag 14-07-2015 200.154.810-01 Nieuwe eigenaar is gebonden aan voorkeursrecht huurder
Hof Den Haag 14-07-2015 200.145.152 Erfgenaam verbeurt zijn aandeel in goed van de nalatenschap wegens opzettelijk verzwijgen van Zwitserse bankrekening
Hoge Raad 10-07-2015 14/04610 Als sprake is van verdeling of verrekening gelden de dwalingsregeling voor verdeling
Hoge Raad 10-07-2015 14/04245 Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-07-2015 C/02/290983 / HA ZA 14-867 Rechter wijst vordering tot wijziging van partneralimentatie tussen ex-samenwoners af
Rechtbank Amsterdam 07-07-2015 KG ZA 15-661 Onderverhuur via Airbnb in strijd met de huurovereenkomst
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2015 200.140.550-01 Bij verwerping door failliet geen faillissementspauliana maar erfrechtpauliana (eindarrest)
Rechtbank Overijssel 06-07-2015 C/08/173620 / KG ZA 15-223 Verkoopvolmacht verplicht eigenaar om woning te ontruimen
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2015 4257602 UT VERZ 15-13598 Kantonrechter geeft vereffenaar aanwijzing bij vereffening vanwege gegronde reden
Hof Den Haag 02-07-2015 200.170.373/01 Faillietverklaring onder omstandigheden ook mogelijk als rechtspersoon is opgehouden te bestaan
Rechtbank Noord-Nederland 01-07-2015 C/19/106595 / HA ZA 14-185 Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding heeft bij ongehuwde samenwoners andere gevolgen dan bij gehuwden
Rechtbank Rotterdam 01-07-2015 C-10-468522 - HA ZA 15-87 Aanvaarding voorkeursrecht onder voorbehoud van financiering is geen aanvaarding aanbod
Hof Den Bosch 30-06-2015 HD 200.142.108_01 Mede-erfgenaam handelt in persoon en is daardoor niet-ontvankelijk omdat de verplichting uit het vervreemdingsbeding jegens de gezamenlijke erfgenamen geldt
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2015 200.166.529 Langstlevende heeft geen behoefte aan vruchtgebruik woning erflater vanwege eigen woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2015 200.140.082 Wijziging in goederenrechtelijke situatie vereist wijziging splitsingsakte met 4/5e meerderheid
Rechtbank Limburg 26-06-2015 K-4702-4075320-EZ-15-83 Weigering tot het verlenen van machtiging tot beneficiaire aanvaarding, geen anticiperende werking op wet(svoorstel) BETS
Rechtbank Amsterdam 24-06-2015 C/13/580202 / HA ZA 15-100 Is oude term wettelijk erfdeel synoniem voor legitieme portie?
Rechtbank Overijssel 24-06-2015 C/08/161678/ ha za 14-451 Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk naar BV voor in de oprichtingsfase gesloten huur- en koopovereenkomst
Rechtbank Overijssel 24-06-2015 C/08/169567 / FA RK 15-671 Gebruik van medicijnen zorgt niet voor een grond voor dwaling omtrent verklaring
Hof Den Haag 23-06-2015 200.143.393 Afwikkeling huwelijkse voorwaarden niet tot stand gekomen en vordering uit hoofde van finaal verrekenbeding verjaard
Rechtbank Noord-Holland 23-06-2015 C-15-226948 - KG ZA 15-386 Foute hypotheekgever kon niet worden vervangen met procesverbaal van verbetering
Rechtbank Amsterdam 18-06-2015 C/13/570277 / HA RK 14-229 Rechtbank Amsterdam staat omzetting stichting in kerkgenootschap niet toe
Rechtbank Amsterdam 17-06-2015 C-13-574538 - HA ZA 14-1022 Onjuiste vermelding huurachterstand leidt tot dwaling bij executieveiling
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2015 200.154.741 Advocatenkantoor was opdrachtnemer
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2015 200.128.795 Deels kwijtschelden koopprijs onder uitsluitingsclausule leidt niet tot uitsluiten van onverdeelde helft woning van huwelijksgemeenschap
Hof Amsterdam 16-06-2015 200.158.643/01 NOT HEMA-notarisservice is technisch, juridisch en inhoudelijk niet in strijd met voor deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving
Hoge Raad 12-06-2015 13/06172 Verplichting tot schadevergoeding bij uittreding coöperatie
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 04-06-2015 579886/NT 15-3 Th Notaris schendt zijn zorgplicht jegens partijen bij depotovereenkomst door depot uit te keren
Rechtbank Midden-Nederland 03-06-2015 C-16-366179 - HA ZA 14-287 Bij onenigheid over de verdeling van maatschapsvermogen geldt het algemeen belang onder toepassing redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Rotterdam 03-06-2015 C/10/467563 / HA ZA 15-34 Geen verkrijging van eigendom door erfpachter
Hof Amsterdam 02-06-2015 200.156.567-01 NOT Geheimhoudingsplicht notaris weegt zwaarder dan inlichten andere cliënt over mogelijk te leggen derdenbeslag
Hof Amsterdam 02-06-2015 200.155.519-01 NOT Onder bijzondere omstandigheden moet notaris interne bevoegdheid bestuurders BV controleren
Hoge Raad 29-05-2015 15/00303 Uitzondering op de strenge regel van art. 21 WvK (Lunchroom De Katterug)
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 28-05-2015 AL/2014/163 Notaris had erfgenamen direct moeten inlichten over afgifte verklaring van executele
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-05-2015 200.144.315 Op aansprakelijkheid nieuwe vennoot voor bestaande schulden lijkt geen uitzondering mogelijk
Hoge Raad 22-05-2015 12/05691 Overdracht van aandeel in een gedeelte vereist medewerking van alle deelgenoten
Hoge Raad 22-05-2015 14/03601 Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (De Koperen Pan-arrest)
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2015 00.151.011/01 Vaststellingsovereenkomst mogelijk nietig wegens dwaling over begrip inkomsten
Rechtbank Amsterdam 20-05-2015 C-13-565316 - HA ZA 14-519 Zorgplicht van bank jegens mederekeninghouders bij en/of-rekening
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2015 200.110.776 Hof bepaalt in hoeverre de bewindvoerder rekening en verantwoording is verschuldigd aan erfgenamen van onderbewindgestelde
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2015 200.130.977-01 Vrouw heeft bij echtscheiding recht op deel waarde woning door (verpande) kapitaalverzekering en door niet-nagekomen periodiek verrekenbeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2015 200.142.012 Erfdeel kinderen ook opeisbaar bij opname ouder in verzorgingstehuis
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13-05-2015 201408921/1/A2 NHG-schuld niet kwijtgescholden vanwege aankoop tweede woning met hypotheek
Kamer voor het Notariaat Den Haag 13-05-2015 14-68 Notaris maakt zich schuldig aan eenzijdige belangenbehartiging door mededeling aan koper over beslag
Hof Amsterdam 12-05-2015 200.155.418-01 Onder omstandigheden zorgplicht notaris voor publiekrechtelijk aspect bij passeren hypotheekakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2015 200.130.532 Door bij executie voorbij te gaan aan voorkeursrecht handelt hypotheekhouder niet onrechtmatig
Hof Den Haag 12-05-2015 200.141.516-01 Beletregeling is ook van toepassing op een rechtspersoon als bestuurder indien de zeggenschap wijzigt door overlijden
Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 3578848 CV EXPL 14-31342 en 3775851 CV EXPL 15-1330 Tijdelijk verhuren van een sociale huurwoning via Airbnb levert een tekort schieten van de huurder op
Rechtbank Overijssel 07-05-2015 C/08/170506 / KG ZA 15-133 Vordering wegens benadeling huwelijksgemeenschap afgewezen omdat gemeenschap nog niet is ontbonden
Rechtbank Amsterdam 06-05-2015 C-13-551629 - HA ZA 13-1557 Onzorgvuldige taakuitoefening executeur en geconsumeerde nalatenschap geen reden voor opheffing of wijziging legaat
Hoge Raad 01-05-2015 14/03358 HR: samenstel van rechtshandelingen duidt op bedoeling tegenprestatie voor pand ten laste van privévermogen man te doen komen
Rechtbank Rotterdam 29-04-2015 C/10/441938 / HA ZA 14-23 Notaris mag onder bepaalde omstandigheden een bod op de veiling weigeren
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2015 3773646 De bekende erfgenamen zijn vereffenaars vanwege spoorloze erfgenaam
Rechtbank Amsterdam 23-04-2015 C-13-553201 - HA RK 13-349 Rechtbank streng bij wijziging statuten stichting
Hof Den Bosch 21-04-2015 HD200.154.127_01 Gebruik en onderhoud van (gemeentelijke) grond leidt niet zonder meer tot verkrijgende verjaring
Rechtbank Midden-Nederland 21-04-2015 C/16/374134 / HA RK 14-170 Beroep op vervaltermijn art. 4:216 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Den Bosch 21-04-2015 HD200.139.635_01 Bij verrekening waarde van kapitaalpolissen geldt de contante waarde en niet de afkoopwaarde als niet afgekocht hoeft te worden
Rechtbank Den Haag 15-04-2015 C/09/471937 / HA ZA 14-960 Maken van huwelijkse voorwaarden na faillissement leidt tot relatieve nietigheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-04-2015 200.154.169-01 Nader te noemen meester
Hof Den Bosch 14-04-2015 HD200.161.077_01 Er is sprake van voldoende vervangende zekerheid bij beslag als de aangeboden zekerheid de vordering en de verschuldigde rente en kosten behoorlijk dekt en de crediteur de zekerheid zonder moeite kan uitwinnen
Hof Den Haag 09-04-2015 200.149.357/01 Gevolmachtigde zoon is geen rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenamen
Hof Den Haag 07-04-2015 200.143.396/01 Voor de waardering van de woning ter bepaling van de omvang van de legitieme portie wordt aangesloten bij hetgeen partijen zijn overeengekomen
Hoge Raad 03-04-2015 14/00380 Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht?
Hoge Raad 03-04-2015 14/00568 403-verklaring leidt tot op zich zelf staande eigen schuld
Rechtbank Midden-Nederland 02-04-2015 3549489 UT VERZ 14-11372 Kantonrechter wijst verzoek tot overdracht onderneming aan kind af omdat geen sprake is van geschil
Rechtbank Overijssel 01-04-2015 3888722 EJ VERZ 81-15 Aanwijzing deskundigen voor prijsbepaling aandelen bv door Kantonrechter
Rechtbank Oost-Brabant 31-03-2015 3899036 Ondanks volmacht uit levenstestament, toch onderbewindstelling wegens publicatie in openbare registers
Rechtbank Den Haag 30-03-2015 C-09-452785 - FA RK 13-8184 Biologische vader is geen verwekker maar donor bij bewijs spermadonorovereenkomst
Hoge Raad 27-03-2015 14/02198 Geen verjaring van de vordering tot (nadere) verdeling pensioenrechten
Rechtbank Oost-Brabant 26-03-2015 3912044/3913287 Onderbewindstelling persoonsgebonden budget wegens verantwoording aan zorgkantoor
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2015 200.153.745 Wegens onbekendheid met Nederlands huwelijksvermogensrecht geen verdeling bij helfte
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 200.142.198 Redelijkheid en billijkheid verhindert dat buitenlandse nalatenschap in algehele gemeenschap van goederen valt
Rechtbank Oost-Brabant 24-03-2015 3276506 Verstoorde relatie geen reden om levenstestament links te laten liggen
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 200.150.178 Geen verbeurte aandeel in gemeenschap maar onrechtmatige daad bij verdwenen inboedelzaken
Rechtbank Amsterdam 19-03-2015 RK: 14/7115 Geen verschoningsrecht notaris omdat stukken corpus of instrumentum delicti waren
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015 200.140.550-01 Bij verwerping door failliet geen faillissementspauliana maar erfrechtpauliana (art. 4:205 BW)
Rechtbank Oost-Brabant 16-03-2015 3276506 Onvoldoende grond voor onderbewindstelling omdat bij levenstestament al algemene volmacht is verleend
Hoge Raad 13-03-2015 14/00943 Vennoten vof en beherend vennoten CV ook aansprakelijk voor schulden van voor toetreding
A-G Hoge Raad 13-03-2015 14/03601 Conclusie A-G in De Koperen Pan arrest
Hoge Raad 13-03-2015 13/04790 Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur, ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2015 C-16-383101 - HA RK 14-288 Benoeming rechter-commissaris wordt afgewezen omdat notaris zich tot kantonrechter had moeten wenden
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2015 C-16-383101 - HA RK 14-288 Benoeming vereffenaar onbeheerde nalatenschap
Hof Den Bosch 05-03-2015 F 200.151.625_01 Leidt verschuiving tussen bijdrage partner en bijdrage kinderen in echtscheidingsconvenant tot afwijking van wettelijke maatstaven?
Hof Den Haag 03-03-2015 200.137.166 Ondanks verpanding blijft begunstiging levensverzekering in stand en valt dus niet in nalatenschap
Rechtbank Gelderland 26-02-2015 2267495 CU13-208 Kantonrechter gaat bij ondercuratelestelling voorbij aan veronderstelde wens van betrokkene
Rechtbank Noord-Nederland 25-02-2015 C-17-120978 - HA ZA 12-214 Erfenis is onderdeel gaan uitmaken van de gemeenschap, ex-echtgenoot heeft hierdoor een vergoedingsrecht (reprise)
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 200.153.712 Nabestaandenlijfrente voor minderjarig kind was quasi-legaat
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 200.142.880 Vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vof aangegaan voor zijn uittreding
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 200.124.297 Italiaanse onroerende zaken vallen in huwelijksgemeenschap; geen strijd met redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Gelderland 23-02-2015 C/05/276172 / HA RK 14-176 /902/ 721/ma Welke rechter is bevoegd bij een in het buitenland opengevallen nalatenschap
Rechtbank Overijssel 20-02-2015 C-08-167429 - KG ZA 15-30 Opheffing conservatoir beslag legitimarissen wegens blokkering verkoop gemeenschapsgoed
Rechtbank Amsterdam 18-02-2015 C-13-562964 - FA RK 14-2621_EB Draagplicht voor restantschuld geheel bij man vanwege verband tussen restantschuld en strafbaar gedrag van de man
Rechtbank Rotterdam 11-02-2015 C/10/440370 / HA ZA 13-1305 Na gerechtelijke vaststelling ouderschap zijn bezitters te kwader trouw rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenaam
Kamer voor het Notariaat Den Haag 11-02-2015 14-33 14-34 De enkele redenering dat gespreksnotitie achteraf is gefabriceerd is onvoldoende voor een klacht
Hof Amsterdam 10-02-2015 200.144.333-01 NOT Notaris krijgt waarschuwing na opstellen testament zonder overleg te hebben gevoerd met testatrice
Hoge Raad 06-02-2015 14/03627 Vennoten niet meer automatisch failliet bij faillissement vof
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2015 200.158.076 Retentierecht kon niet worden ingeroepen tegen ouder hypotheekrecht
Hof Den Haag 03-02-2015 200.138.861 In casu geen gift bij verkoop woning in bewoonde staat noch bij renteloze lening
Rechtbank Den Haag 03-02-2015 C/09/459843 / FA RK 14/966 Gemeente kan de kosten van lijkbezorging van erflater niet verhalen op zijn echtgenote
Hoge Raad 30-01-2015 13/03112 Een publiekrechtelijk besluit met algemene strekking vormt geen bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW)
Hoge Raad 30-01-2015 13/06400 Wettelijke rente over vordering tot betaling begint pas te lopen als verdeling en verrekening definitief zijn en debiteur in verzuim is
Hoge Raad 30-01-2015 13/03112 Portsight
Rechtbank Overijssel 29-01-2015 C/08/154412 / ES RK 14-840 en C/08/ 163317 / ES RK 14-3003 Uitsluitingsclausule ziet op kwijtschelding overbedelingsschuld, woning valt in gemeenschap
Rechtbank Overijssel 28-01-2015 C/08/164545 / KG ZA 14-394 Bij de rechter vastgestelde vaststellingsovereenkomst kan buitengerechtelijk worden ontbonden bij niet nakoming
Rechtbank Overijssel 27-01-2015 C/08/154686 / ES RK 14-900 en C/08/161465 / ES RK 14-2495 Ondanks gedragingen kon nog afstand van de gemeenschap worden gedaan
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-01-2015 200.139.122 Vergoedingsrecht ontstaan voor 1 januari 2012
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-01-2015 200.139.122 Stamrecht en verevening pensioenrechten
Rechtbank Overijssel 23-01-2015 C/08/164367 / FA RK 14-2649 Rechtbank heft stuiting van voorgenomen huwelijk op
Rechtbank Amsterdam 21-01-2015 C-13-566982 - HA ZA 14-614 Uitwinnen van aandeel van een echtgenoot in eenvoudige gemeenschap
Hof Amsterdam 20-01-2015 200.076.282-01 Notaris aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor onjuiste afrekening voor verkoper
Hof Den Bosch 13-01-2015 HD 200.131.597_01 Erflater is zelf overeenkomst aangegaan met uitvaartondernemer
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015 200.104.991 Goederenrechtelijk karakter van erfpachtrecht pleit voor canonherziening onder voorwaarden die uit de akte blijken
Hof Den Bosch 13-01-2015 HD 200.136.188_01 Als de bezitter te kwader trouw de eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende nog wel via onrechtmatige daad teruglevering vorderen
Hof Amsterdam 13-01-2015 200.142.208/01 Toepassing van aandeelhoudersovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (Kekk/Delfino)
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015 200.139.401 Statutaire basis vereist voor verbintenissen die aan lidmaatschap worden gekoppeld
Hof Amsterdam 13-01-2015 200.148.276-01 Notaris had betaling van canon en retributie ter sprake moeten brengen uit hoofde van zijn regiefunctie
Hof Amsterdam 13-01-2015 200.148.152-01 Notaris had advies arts moeten inwinnen bij oordeel wilsbekwaamheid
Hof Den Haag 13-01-2015 200.129.850/01 Essentie en kracht van de executele
Rechtbank Den Bosch 12-01-2015 HD 200.144.370_01 Onjuiste opgave rangorde pandrecht vormt onrechtmatige daad bestuurder
A-G Hoge Raad 09-01-2015 14/00380 Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht? (De Novitaris)
Hoge Raad 09-01-2015 13/05431 Ook voor verlengingsovereenkomsten is de toestemming van de andere echtgenoot is vereist
A-G Hoge Raad 09-01-2015 14/00943 Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?
Rechtbank Amsterdam 07-01-2015 C-13-560416 - HA ZA 14-230 Schuld ligt bij notaris ook al is de bank in beginsel aansprakelijk vanwege onzorgvuldig handelen
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 24-12-2014 201303444/1/R1 Peel en Maas
Rechtbank Midden-Nederland 24-12-2014 C-16-339576 - HA ZA 13-169 'Inboedel in breedste zin van het woord' omvat meer dan onder 'inboedel' wordt verstaan
Hof Amsterdam 23-12-2014 200.149.410 OK Erfgenamen ontvankelijk in enquêteprocedure omdat partiële verdeling van aandelen nietig is wegens selbsteintritt
Hoge Raad 19-12-2014 13/05081 Herroeping van ontbindingsbesluit is mogelijk (Rifgat-zaak)
Hof Den Haag 10-12-2014 200.149.005.01 Wijziging echtscheidingsconvenant wegens onbewuste afwijking wettelijke maatstaven
Hoge Raad 05-12-2014 13/04455 Bewindvoerder mag zich onder omstandigheden laten leiden door hetgeen rechthebbende als lening zou hebben verstrekt
Hof Den Bosch 02-12-2014 HD 200.080.032_01 Aansprakelijkheid ex 2:248 BW: derogerende werking art. 2:210 lid 1 BW
Hof Amsterdam 02-12-2014 200.142.168-01 Berekening legitieme portie en boedelkosten
Hoge Raad 28-11-2014 13/04874 Waardering onroerende zaken en belastinglatenties bij niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Rechtbank Gelderland 27-11-2014 3621829 \ EZ VERZ 14-377 Verzoek kosteloze vereffening kan niet worden gehonoreerd wegens opheffing
Rechtbank Rotterdam 26-11-2014 C-10-441938 - HA ZA 14-23 Notaris krijgt mogelijkheid om weigering bod op veiling te onderbouwen
Rechtbank Midden-Nederland 26-11-2014 3274904 UT VERZ 14-6291 Curator krijgt machtiging om testament van curanda te herroepen
Hof Amsterdam 18-11-2014 200.129.003-01 Notaris aansprakelijk voor verschuldigde inkomstenbelasting wegens niet wijzen op doorschuiffaciliteit
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-11-2014 200.141.674 Bij koop van een recreatiewoning met een tweeledig doel handelt koper niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-11-2014 564765/NT 14-33 Door het niet schriftelijk vastleggen van de depotovereenkomst heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden
Rechtbank Overijssel 14-11-2014 3408636 ER 14-114 Vereffenaar ontheven van publicatieplicht wegens kostenbesparing
Rechtbank Amsterdam 13-11-2014 C-13-568205 - HA RK 14-189 Buiten toepassing laten blokkeringsregeling bij executoriale verkoop aandelen