LOADING  
Fiscaal
Civiel
Instantie

Jaar


Boek 1 - Personen- en familierecht

Boek 2 - Rechtspersonen

Boek 3 - Vermogensrecht

Boek 4 - Erfrecht

Boek 5 - Zakelijke rechten

Boek 6 - Verbintenissenrecht

Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten

Boek 7A - Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Boek 10 - Internationaal privaatrecht

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Faillissementswet

Wet op het financieel toezicht

Wet op het notarisambt

Wetboek van Koophandel

Kadasterwet

Toezicht en compliance

PubliekrechtInstantie Datum Nummer Titel
Rechtbank Den Haag 02-12-2019 C/09/552892/HA RK 18-237 Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2019 200.248.202/01 Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren
Rechtbank Rotterdam 04-09-2019 C/10/556444 / HA ZA 18-760 Procederen namens executeur krachtens lastgeving
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 200.257.020/01 en 200.257.020/02 en 200.259.549/01 Afspraak om gedurende een periode geen echtscheidingsverzoek in te mogen dienen in strijd met openbare orde
Rechtbank Noord-Nederland 28-08-2019 C/18/162171/HA ZA 15-243 Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen
Rechtbank Den Haag 08-08-2019 C/09/571526 / HA RK 19-256 Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft
Hof Amsterdam 06-08-2019 200.251.388/01 Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging
Centrale Raad van Beroep 06-08-2019 17/3182 PW Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 200.247.240/01 Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was
Hof Amsterdam 30-07-2019 200.243.103/01 Hypotheekrecht is nietig omdat het uitsluitend met het doel is gevestigd schuldeisers te frustreren
Rechtbank Den Haag 25-07-2019 7379020 Bevel tot notariële boedelbeschrijving (art. 672 RV) is van toepassing op OBV
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 C/10/557675 / HA ZA 18-827 Vordering wegens gedeeltelijke aflossing op hypotheekschuld opeisbaar na einde relatie of verkoop woning
Rechtbank Limburg 24-07-2019 C/03/265753 / KG ZA 19-279 Verplichting van STAK tot decertificering is afhankelijk van haar objectief vast te stellen doel
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 200.209.578/01 Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV
Hof Den Haag 17-07-2019 200.246.414/01 en 200.246.417/01 Ex-echtgenoot heeft vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap door gift onder uitsluitingsclausule
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019 C/05/337799 KL RK 18-71 Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 7468504 \ EJ VERZ 19-8 Vestiging tijdelijk vruchtgebruik ex art. 4:29 BW
Hof Den Bosch 11-07-2019 200.194.485_01 en 200.216.942_01 Ook pensioenuitvoerder moet instemmen met afstand partnerpensioen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 C/05/351332 / KL RK 19-43 Notaris handelt in strijd met tuchtnorm door testament in bijzijn van kinderen te bespreken en passeren
Hof Den Bosch 09-07-2019 200.223.090/01 Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft
Hof Den Bosch 09-07-2019 200.217.983_01 Geen sprake van koopovereenkomst doordat niet was voldaan aan alle essentialia
Rechtbank Limburg 03-07-2019 7543533 \ CV EXPL 19-914 Appartementseigenaar kan andere appartementseigenaar aanspreken voor kosten van noodzakelijke werkzaamheden
Rechtbank Den Haag 03-07-2019 7129028 RL EXPL 18-17661 Recht op bijzonder partnerpensioen ondanks einde samenleving
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-07-2019 C/02/356036 / HA ZA 19-159 Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur
Hof Amsterdam 25-06-2019 200.140.935/01 Notaris moest hypotheekakte passeren ondanks schending bezwaringsverbod
Hof Amsterdam 25-06-2019 200.250.158/01 NOT Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken
Hoge Raad 21-06-2019 18/02342 Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten
Kamer voor het Notariaat Den Haag 19-06-2019 19-03 Notaris mag niet doorbetaling van gelden op derdenrekening weigeren ter verrekening van eigen declaratie
Hof Den Bosch 18-06-2019 200.249.892_01 Disclaimer in slotverklaring vaststellingsovereenkomst was toegestaan
Hof Amsterdam 18-06-2019 200.238.570/01 Geen besluit van VvE inhoudende de toestemming voor aanleg open haard in appartement
Hoge Raad 14-06-2019 18/01656 Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal
Hoge Raad 14-06-2019 19/00843 Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening
Rechtbank Midden-Nederland 12-06-2019 C/16/481236 / HA RK 19-146 Ontslag besluit bestuurder werkt pas wanneer besluit bestuurder heeft bereikt
Rechtbank Limburg 04-06-2019 AWB - 18 _ 1476 Legaat onder bewind en toekenning bijstandsuitkering met nadere verplichtingen
Hof Den Haag 04-06-2019 200.234.336/01 Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen
Hof Den Haag 04-06-2019 200.234.336/01 Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen
Rechtbank Noord-Nederland 29-05-2019 C/17/158596 / HA ZA 17-308 en C/17/161227 / HA ZA 18-139 Rechtbank oordeelt dat aan vormvoorschrift koopovereenkomst geen zelfstandige betekenis toekomt
Rechtbank Rotterdam 29-05-2019 C/10/558709 / HA ZA 18-890 Vrouw wordt bevrijd van hypotheekschuld door verkoop woning ex-partner
Hof Den Bosch 28-05-2019 200.223.102_01 Vrouw is hoofdelijk aansprakelijk voor huurschuld na haar vertrek uit woning
Hof Amsterdam 28-05-2019 200.247.177/01 NOT Notaris berispt wegens testamentbespreking in aanwezigheid van derden
Hof Amsterdam 28-05-2019 200.248.796/01 NOT Vervaltermijn van klachtrecht in notariële tuchtzaak
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 C/05/347226 / KL RK 18-185 Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 20-05-2019 SHE/2017/95 Oneigenlijk middel mag notaris niet gebruiken voor intrekking (tucht)klacht
Rechtbank Limburg 15-05-2019 C/03/248119 en C/03/251224 Geen vergoedingsrecht ter zake vermogen onder uitsluitingsclausule dat is aangewend voor huishoudkosten
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-05-2019 C/02/348473 / HA ZA 18-552 Bij subrogatie bankhypotheek omvang vordering beperkt tot omvang op moment van overgang vordering
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 C/05/347902 KL RK 19-4 en C/05/347903 KL RK 19-5 Beslag belet geldige verkoop woning namens minderjarige niet
Rechtbank Gelderland 14-05-2019 352583 Bepaling koopcontract niet onredelijk bezwarend nu niet duidelijk is of het een algemene voorwaarde betreft
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.242.731/01 Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.212.668_01 Bestuursaansprakelijkheid doordat sprake is van misbruik van identiteitsverschil
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019 200.211.520/01 Op aandeel in nalatenschap is geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd
Hof Den Bosch 14-05-2019 200.212.668_01 Activiteiten van ontbonden BV voortgezet in nieuwe BV is onrechtmatig
Hoge Raad 10-05-2019 18/00773 Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 NL17.15225 Vordering tot vernietiging erfpachtbepaling is verjaard
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 C/16/445059 / HA ZA 17-681 Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 200.219.885 Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen
Rechtbank Noord-Nederland 03-05-2019 LEE 18/2844 Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen
Rechtbank Den Haag 01-05-2019 C/09/557401 / HA ZA 18-839 Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak
Hof Amsterdam 30-04-2019 200.243.459/01 Voor de uitleg wat gemeenschappelijk of privé is moet naar de splistingsakte en -tekening worden gekeken
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 30-04-2019 Cur201901153 Geen overeenkomst tot overdracht van aandelen door discrepantie aanbod en aanvaarding
Centrale Raad van Beroep 23-04-2019 17/7925 PW Terugvorderen bijstandsuitkering door aanspraak op legaat vanaf overlijdensdatum van erflater
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 200.182.284 Door executeur niet in redelijkheid gemaakte advocatenkosten komen voor eigen rekening
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 200.242.376/01 Het ontvangen van een Participatiewet-uitkering leidt niet zonder meer tot recht op partneralimentatie
Hof Amsterdam 23-04-2019 200.229.584/01 Onmogelijkheid van verkrijgen van parkeervergunning kan door mededeling van makelaar leiden tot non-conformiteit woning
Hoge Raad 19-04-2019 18/01064 Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV
Hoge Raad 19-04-2019 18/01583 Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen
Hoge Raad 19-04-2019 18/02777 Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 200.211.887 Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW
Hof Amsterdam 16-04-2019 200.237.340/01 NOT Notaris berispt vanwege aanwezigheid neef van testateur bij testamentbespreking
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 15-04-2019 SHE/2018/34 Notaris schiet tekort in het informeren van en doorvragen bij testateurs
Hoge Raad 12-04-2019 18/01079 Stellige ontkenning van handtekening in onderhandse akte door echtpaar wordt gevolgd door Hoge Raad
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 10-04-2019 201805859/1/A2 Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2019 200.233.318/01 Bij executoriale verkoop van aandelen is statutaire blokkeringsregeling wegens onredelijk vertragende werking terzijde gesteld
Hoge Raad 05-04-2019 18/00548 Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand
Rechtbank Overijssel 05-04-2019 C/08/227409 Vooruitbetaling is onverschuldigd omdat deze niet overeenstemt met voortgang van de bouw
Rechtbank Amsterdam 28-03-2019 AMS 17/4262 Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019 6743243 Vader handelt onrechtmatig door geld op te nemen van spaarrekeningen kinderen
Hof Amsterdam 26-03-2019 200.246.947/ NOT Beschikken onder beschermingsbewind met goedkeuringsbesluit bewindvoerders
Hoge Raad 22-03-2019 18/00461 Adviesverplichting bij opdracht afhankelijk van de kenbare verwachtingen van opdrachtgever
Rechtbank Den Haag 21-03-2019 C/09/558863 Fourneerplicht huishoudkosten eindigt niet bij vertrek uit echtelijke woning
Rechtbank Amsterdam 20-03-2019 C/13/647401/HA ZA 18-469 Weigering doorhalen recht van hypotheek in casu onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 14-03-2019 7380559 AT VERZ 18-804 en 7380560 AT VERZ 18-805 Ondanks benoeming van gevolmachtigde in levenstestament heeft de rechter toch een professionele bewindvoerder en mentor benoemd
Hof Amsterdam 12-03-2019 200.243.082/01 NOT e.a. Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)
Hof Den Bosch 07-03-2019 200.222.727_01 Geen beroep op non-conformiteit bij puin in de grond, wel sprake van dwaling
Rechtbank Rotterdam 06-03-2019 C/10/557312 / HA ZA 18-810 Uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019 200.247.582 Hof bepaalt loon van executeur anders dan testament op grond van onvoorziene omstandigheden
Rechtbank Den Haag 27-02-2019 C/09/555403 / HA ZA 18-717 Bedrijfsoverdracht onder gunstige voorwaarden was gift die rol speelt bij bepaling legitieme van onterfde bedrijfsopvolger
Hof Amsterdam 26-02-2019 200.211.199/01 Gerechtelijke vaststelling vaderschap en gevolgen voor afgeven verklaring van erfrecht
Hoge Raad 22-02-2019 18/02659 Ontslagvergoeding verknocht ongeacht of deze is ondergebracht in een stamrechtverzekering
Rechtbank Den Haag 21-02-2019 C-09-565068-HA RK 18-607 Voor gegrond verzet van schuldeiser tegen fusie moet reële twijfel bestaan over de mogelijkheid tot voldoening van de vordering na de fusie
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 C/05/342033 / KL RK 18-123 Notaris moet bij doorgeven van wijziging adresgegevens aan KvK zelf onderzoek doen
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 18-02-2019 2019-125 Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte
Hof Amsterdam 12-02-2019 200.226.638/01 Volgens Hof bestaat geen recht op salaire differé indien onbezoldigde arbeid voor een vennootschap is verricht
Rechtbank Amsterdam 06-02-2019 C/13/646408 / HA ZA 18-375 Schriftelijkheidsvereiste koop onroerende zaak geldt niet omdat de koper geen particulier is
Rechtbank Den Bosch 05-02-2019 200.215.326_01 Mondelinge verkoop van een chalet leidt tot een ongeldige koopovereenkomst
Rechtbank Amsterdam 05-02-2019 7174848 CV EXPL 18-19124 Medehuurderschap voor gehandicapt kind
Rechtbank Overijssel 30-01-2019 C/08/215804 Verkoper mag overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen overeengekomen bedenktijd
Rechtbank Den Haag 30-01-2019 C/09/547297 / HA ZA 18-139 Ex-partner verkrijgt levensverzekeringsuitkering doordat polis was verdeeld
Rechtbank Overijssel 30-01-2019 C/08/218285 / HA ZA 18-246 Bij bepaling van het verkochte prevaleren partijbedoelingen boven kadastrale aanduiding
Hof Den Bosch 29-01-2019 200.220.064/01 Premiebetaling aan kleinkind geen ongebruikelijke en bovenmatige gift
Rechtbank Oost-Brabant 23-01-2019 C/01/301813 / HA ZA 15-831 Aandeel VOF valt volgens Rechtbank in huwelijksgoederengemeenschap
Hof Den Haag 22-01-2019 200.229.176/01 Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig
Hof Den Bosch 22-01-2019 200.215.264/01 Volgens Hof is tijdelijk schoolgebouw naar aard en inrichting toch onroerend
Hof Den Bosch 22-01-2019 200.243.837_01 STAK kan een bestuurder geen opdracht geven betalingsopdrachten te wijzigen
Hoge Raad 18-01-2019 15/03129 Hof is bevoegd in hoger beroep zwaardere maatregel op te leggen aan notaris
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-01-2019 7238861 AZ VERZ 18-77 Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 C-09-533622-HA ZA 17-596 Op grond van art. 6:2 BW overweegt de Rechtbank het gelijktijdig overlijden van erflaters
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 C-09-533622-HA ZA 17-596 Rechtbank oordeelt over casus van overlijden van beide echtgenoten kort na elkaar
Hof Den Haag 15-01-2019 200.236.212/01 Aanvragen kwijtschelding deelgenoot niet van invloed op andere schuldenaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019 200.237.563 Art. 4:15 BW niet van toepassing bij quasi-wettelijke verdeling; geschil over de omvang van geldvorderingen moet worden voorgelegd aan de Rechtbank in een dagvaardingsprocedure
Hoge Raad 11-01-2019 17/02787 Notaris dient bij wijzigen erfstelling bij aanvullend testament te letten op voorgaande uiterste wil
Rechtbank Limburg 10-01-2019 7184592 BR VERZ 18-245 Executeur is vertrouwenspersoon van erflater
Rechtbank Overijssel 09-01-2019 C/08/190695 / HA ZA 16-377 Door opzettelijk verzwijgen van Duits banktegoed geen bescherming van beneficiaire aanvaarding
Hoge Raad 21-12-2018 17/05979 Faillissementsaanvraag in strijd met art. 2:246 BW kan worden aangemerkt als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 BW
Hoge Raad 21-12-2018 18/00587 Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen
Rechtbank Limburg 19-12-2018 C/03/239497 / FA RK 17-3195 Uitsluitingsclausule gold enkel voor eerste verdeling
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 200.235.799/01 Ontbinding motorclub wegens strijd met openbare orde
Hof Amsterdam 18-12-2018 200.223.119/01 Volgens Hof valt bestuurder geen ernstig persoonlijk verwijt te maken
Hof Den Haag 18-12-2018 200.165.443/01 Woning had moeten worden getaxeerd na openvallen eerste nalatenschap
Rechtbank Limburg 12-12-2018 C/03/250266 / HA ZA 18-246 Feitelijke situatie is van groter belang dan de letterlijke bewoordingen van een uiterste wilsbeschikking
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018 C/13/643401 / HA ZA 18-164 Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018 C/13/643401 / HA ZA 18-164 Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte
Hof Den Bosch 11-12-2018 200.218.097_01 Bestuursaansprakelijkheid feitelijk bestuurder vereist ook ernstig persoonlijk verwijt
Hof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018 200.220.852/01 Belang notariële akte: kwijtingsverklaring vernietigd door toepassing art. 7:176 BW (omkering bewijslast)
Hoge Raad 07-12-2018 17/04631 Hof past vaste jurisprudentie toe bij oordeel dat geen sprake is van bestanddeel ex art. 3:4 lid 1 BW
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018 C/18/179551 Gebruik van woning zonder tegenprestatie is geen gift
Rechtbank Rotterdam 30-11-2018 6707057 VZ VERZ 18-8345 Statutenwijziging toegestaan ondanks bezwaar financiële steunverlener
Rechtbank Gelderland 28-11-2018 NL18.3938 Borgtocht en hypotheekrecht gaan slechts naar rato over bij het cederen van gedeeltelijke vordering
Hof Den Haag 27-11-2018 200.226.585/01 Door uitleg samenlevingsovereenkomst oordeelt Hof dat premiedepot gemeenschappelijk is geworden
Hof Amsterdam 27-11-2018 200.213.158/01 De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij opeising van familiaire geldlening
Hof Amsterdam 27-11-2018 200.238.759/01 NOT en 200.241.279/01 NOT Tuchtrecht kan ook gelden als notaris handelt in andere hoedanigheid
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 27-11-2018 650230/NT18-29 Notaris moet huwelijkse voorwaarden doornemen met partijen bij het opmaken van een testament
Hof Den Haag 21-11-2018 200.237.985/01 Meerderjarigenbewind gaat boven volmacht in samenlevingsovereenkomst
Rechtbank Rotterdam 21-11-2018 C/10/532603/HA ZA 17-775 Formeel-juridische echtgenoot is na uitgesproken echtscheiding door uitleg van het testament geen erfgenaam
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018 200.209.167/01 Overschrijding overeengekomen bouwtermijn is fataal (art. 6:83)
Hof Den Bosch 15-11-2018 200.234.299_01 Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst
Hoge Raad 14-11-2018 C06/345HR Van Dalfsen/Gemeente Kampen
Rechtbank Rotterdam 14-11-2018 C/10/536806 / HA ZA 17-967 Rechtbank legt bestuursverbod van twee jaar op aan bestuurder die zijn administratie niet aan de curator ter beschikking heeft gesteld
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018 C/13/654606 / KG ZA 18-1005 Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte
Rechtbank Limburg 14-11-2018 C/03/242258 / HA ZA 17-594 Verkrijgende verjaring niet te goeder trouw zorgt voor mogelijkheid beroep op onrechtmatige daad
Hof Amsterdam 12-11-2018 200.239.208/01 NOT Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren
Hoge Raad 09-11-2018 17/02977 Juridisch eigenaar ongerechtvaardigd verrijkt door verkoop woning
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018 C/13/642044 / HA ZA 18-72 Toestemming echtgenoot bij borgstelling niet nodig vanwege uitzondering art. 1:88 lid 5 BW
Rechtbank Rotterdam 07-11-2018 C/10/525997 / HA ZA 17-423 Complicaties bij geldlening die niet schriftelijk was vastgelegd
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-11-2018 17259a Huisarts die zonder toestemming van patiënt een medische verklaring verstrekt, handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 200.188.628/01 Hof verklaart partieel nietige overeenkomst algeheel nietig wegens niet gemelde steunmaatregel
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018 200.220.188 Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 01-11-2018 642910 / NT 18-4 Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken
Kamer voor het Notariaat Den Haag 31-10-2018 18-22 Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018 C/15/269155 / HA ZA 18-43 Beleggingsleer ex art. 1:87 BW niet van toepassing op samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst
Rechtbank Noord-Nederland 24-10-2018 C/19/121937 / HA ZA 18-36 Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 23-10-2018 649900/NT 18-26 Notaris brengt ten onrechte kosten in rekening voor verkoper
Hoge Raad 19-10-2018 17/06097 Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid
Rechtbank Amsterdam 17-10-2018 C/13/637608 / HA ZA 17-1108 Alimentatieverplichting zonder maximumtermijn in samenlevingscontract
Rechtbank Gelderland 17-10-2018 NL18.9149 Afwijken WVPS gebonden aan vormvoorschriften
Hof Den Haag 13-10-2018 200.242.507/01 Bepalen verkoopwijze goed en welk goed mede-eigendom partijen is, is wijze van verdeling uit art. 3:185 BW
Hoge Raad 12-10-2018 17/03536 Hof past ten onrechte twee kringenleer niet toe
Hoge Raad 12-10-2018 17/02554 Omdat niet onrechtmatig is gehandeld jegens dochter, heeft holding geen afgeleide schade geleden
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 C/15/270825 / HA ZA 18-129 Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper
Rechtbank Noord-Holland 04-10-2018 6363948 \ EJ VERZ 17-350 Vervangende machtiging voor de overdracht van erfpachtrechten, art. 5:91 lid 4 BW
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018 NL18.11030 Arbitragebepaling in notarieel samenlevingscontract naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hoge Raad 28-09-2018 17/03571 Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden
A-G Hoge Raad 28-09-2018 17/02787 A-G inzake onrechtmatig handelen notaris bij opstellen aanvullend testament
Rechtbank Noord-Holland 26-09-2018 C/17/151829 / HA ZA 16-296 Rechtbank oordeelt dat artikel 3:321 BW in casu bij ongehuwde samenwoners van toepassing is
Rechtbank Limburg 26-09-2018 04 5031106 CV 16-4624 In casu is faillissementsprocedure ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en niet (louter) gericht op liquidatie van het vermogen
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 7035570 \ BH VERZ 18-29082 Kantonrechter verleent machtiging tot gedeeltelijk verwerpen legaat minderjarige kleinkinderen
Rechtbank Rotterdam 25-09-2018 C/10/557355 /KG ZA 18-946 Verdeling heeft slechts obligatoire werking en onverdeeldheid eindigt pas door levering
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 200.213.457/01 Procedure tegen ontbonden en geliquideerde vennootschap kan worden voortgezet
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 21-09-2018 C/05/330744 / KL RK 17-211 Notaris moet zich vanwege tegengestelde belangen onthouden van het geven van advies
Hof Den Haag 19-09-2018 200.218.275/01 Vermogensrechtelijke afspraak niet volgens vormvereiste huwelijkse voorwaarden en daarom nietig
Rechtbank Midden-Nederland 19-09-2018 C/16/423204 / HA ZA 16-691 Bekrachtiging aandelenoverdracht en cessie vordering middels rekening-courant is paulianeus
Hof Amsterdam 18-09-2018 200.232.706/01 NOT Notaris verwijst in registerverklaring koop naar niet-bestaande koopakte en krijgt waarschuwing
Hof Amsterdam 18-09-2018 200.231.263/01 NOT Onder zorgplicht notaris behoort het toesturen van concept aan volmachtgever, ook bij onherroepelijke volmacht.
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 200.236.626 Vanwege bate tijdens ontbinding is vennootschap na turbo-liquidatie niet opgehouden te bestaan
Rechtbank Den Haag 18-09-2018 7117181 EJ VERZ 18-73090 Als het recht van de staat van de gewone verblijfplaats voor verwerping een rechterlijke toestemming of machtiging vereist, moet wettelijke vertegenwoordiger zich wenden tot de rechter van die staat
Rechtbank Den Haag 05-09-2018 C/09/548849 Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018 7125552 Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-09-2018 C/02/335870 / HA ZA 17-639 Te late melding van waarneming aan KNB leidt niet tot nietigheid notariële akte
Rechtbank Noord-Holland 05-09-2018 5570066 Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd
Rechtbank Oost-Brabant 05-09-2018 C/01/334859 / HA ZA 18-376 Geen aansprakelijkheid notaris als gevolg van onvolledig informeren bij wijzigen testament
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018 200.172.713 Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie
Rechtbank Noord-Holland 29-08-2018 C/15/273394 / HA ZA 18-293 Economisch eigendom staat bezit niet in de weg; verjaring maakt economisch eigenaar rechthebbende
Rechtbank Den Haag 29-08-2018 C/09/530449 / HA ZA 17-391 Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten
Hof Den Bosch 28-08-2018 200.232.067_01 Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018 C/15/259001 / HA ZA 17-366 Oordeel medisch deskundige over erflaters wilsonbekwaamheid leidt tot nietig testament
Rechtbank Noord-Nederland 21-08-2018 6807789 \ CV EXPL 18-2678 Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed
Hoge Raad 21-08-2018 17/06092 Bij beoordeling van redelijk belang bij erfdienstbaarheid mag geen rekening worden gehouden met het dienende erf
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 18-08-2018 C/05/334622 / KL RK 18-32 Horen van wederpartij bij opmaken van akte van verjaring niet verplicht, wel aanbevolen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-08-2018 BRE - 17 _ 1242 Vooruitbetaalde eigenwoningrente van periode ná overlijden is volledig aftrekbaar in jaar van betaling
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 200.177.023 'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding
Hof Den Haag 14-08-2018 200.217.389/01 Vrouw moet, naast gebruiksvergoeding, schadevergoeding aan man betalen als gevolg van niet meewerken aan verkoop van woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 200.204.154 Norm bestuurdersaansprakelijkheid vennootschap volgens Hof ook van toepassing op stichting
Rechtbank Limburg 01-08-2018 C/03/239801 / HA ZA 17-459 Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW
Kamer voor het Notariaat Den Haag 25-07-2018 17-73 Notaris dient terughoudend en behoedzaam te zijn bij juridische opinie van een eigen akte
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018 C/02/346309 / KG ZA 18-381 Notaris had ministerieplicht en mocht afgifte grosse testament aan legataris niet weigeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018 200.192.269 Vermindering quasi-legaat onredelijk vanwege verzorgingskarakter
Hof Amsterdam 24-07-2018 200.226.744/01 Bestuur STAK niet verplicht om verlangen van certificaathouder om te decertificeren in te willigen
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018 6537564 UT VERZ 17-28443 Rechtbank wijst verzoek om termijn op grond van art. 4:192 lid 2 en lid 4 BW te stellen en te verlengen af
Rechtbank Midden-Nederland 18-07-2018 C/16/418113/HA ZA 16-463 Door ruilverkaveling is gemeente eigenaar geworden van de grond en gaat verjaringstermijn van twintig jaar opnieuw lopen
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018 200.180.454 Geen misbruik flitsfaillissementsregeling nu faillissement was gericht op liquidatie van vermogen en pas na faillietverklaring overeenstemming over doorstart is bereikt
Hof Den Bosch 17-07-2018 200.217.091_01 Akte bevatte geen goedschrift, maar desondanks was nadere bewijslevering bij vordering onnodig
Hoge Raad 13-07-2018 17/04947 Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen
Hoge Raad 13-07-2018 17/03820 Borgstelling in privé voor lening BV ten behoeve van inkoop in maatschap is mogelijk rechtshandeling die past binnen normale bedrijfsuitoefening waarvoor geen toestemming is vereist
Hoge Raad 13-07-2018 17/03242 Nederlandse pensioenverevening voor buitenlands pensioen
Rechtbank Amsterdam 11-07-2018 C/13/635619 HA ZA 17-965 Bekrachtiging door een bevoegd orgaan van een door een onbevoegd orgaan genomen besluit is niet mogelijk
Hof Amsterdam 10-07-2018 200.192.909/01 Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan
Hof Amsterdam 10-07-2018 200.231.018/01 Geen overgang van onderneming omdat bestaan van pre-pack niet is gebleken
Hoge Raad 06-07-2018 17/03254 Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 6999819 EJ VERZ 18-70460 Naar Australisch recht geen machtiging vereist tot verwerping nalatenschap namens minderjarige, zodat de verwerping zonder machtiging in boedelregister kan worden ingeschreven
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 6574398 \ EZ VERZ 18-12/TS OBV-schulden leiden in casu niet tot toepassing van art. 4:194a BW
Hof Den Bosch 28-06-2018 200.208.329_01 Uitleg huwelijksvoorwaarden met betrekking tot bepaling dat geen verrekening plaatsvindt over tijd dat echtgenoten niet samenwonen
Rechtbank Oost-Brabant 27-06-2018 C/01/315673 / HA ZA 16-786 Voorpootrecht tenietgegaan door titelzuiverende werking van ruilverkaveling
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018 200.234.320 Datum van indiening machtigingsverzoek tot verwerping namens minderjarige is beslissend voor art. 4:193 BW
Rechtbank Midden-Nederland 25-06-2018 NL18.13 Canonherziening als voorwaarde voor toestemming overdracht erfpachtrecht volgt niet uit erfpachtvoorwaarden en is onredelijk
Hoge Raad 22-06-2018 17/01199 Tegenbewijs mogelijk bij kwijting voor betaling in leveringsakte
Hoge Raad 22-06-2018 17/03393 Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling
Hof van Justitie EU 21-06-2018 C-20/17 Bevoegdheidsregel art. 4 ErfVo kan rol spelen bij afgifte nationale erfrechtverklaring in grensoverschrijdende nalatenschappen
Hof Den Bosch 21-06-2018 200.210.535/01 Opheffing van testamentair bewind dat is ingesteld bij testament vóór 1 januari 2003 niet mogelijk
Hof Den Bosch 19-06-2018 200.193.526/01 Redelijkheid en billijkheid brengen mee dat winkelier moet bijdragen aan vereniging ondanks opzegging lidmaatschap
Hof Amsterdam 19-06-2018 200.210.354/01 Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-06-2018 SHE/2017/71 Notaris heeft zijn informatieplicht geschonden door volmachtgever op geen enkele wijze te informeren over de eigendomsoverdracht
Hoge Raad 15-06-2018 17/02367 Op grond van zaakwaarneming mag na overlijden erflater zonder machtiging worden doorgeprocedeerd
Rechtbank Noord-Nederland 14-06-2018 C/17/161453 / KG ZA 18-121 Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 14-06-2018 640380 / NT 17-85 Notaris handelt verwijtbaar door bankhypotheek te herkennen als krediethypotheek
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-06-2018 200.199.913/01 Geen verdeling spaarpolis omdat in notarieel samenlevingscontract geen bepaling over overgespaarde gelden was opgenomen
Hoge Raad 08-06-2018 16/04239 Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst
Rechtbank Overijssel 06-06-2018 C/13/623747 Schijnhuwelijk dat niet nietig is verklaard is bestaand en geldig en kent een huwelijksgemeenschap
Hof Den Bosch 05-06-2018 200.203.724/01 Ongelijke inbreng samenwoners en waardedaling woning
Hof Amsterdam 05-06-2018 200.227.998/01 NOT Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-06-2018 200.159.149/01 Voor een nieuwe geldlening is een nieuw hyptheekrecht vereist
Hoge Raad 01-06-2018 17/00271 Wils-vertrouwensleer ook van toepassing op telefonische uitlatingen over opzegging VOF
Rechtbank Midden-Nederland 01-06-2018 C/16/447797 HA RK 17/235 Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap
Rechtbank Noord-Nederland 30-05-2018 C/19/113888 / HA ZA 16-55 Rechtbank oordeelt dat overdracht van woonboerderij tegen waarde volgens Successiewet geen gift is
Rechtbank Den Haag 30-05-2018 C/09/529407 / HA ZA 17-322 Vordering op NAM rechtsgeldig aan koper overgedragen bij overdracht woning
Rechtbank Overijssel 29-05-2018 C/08/207858 / ES RK 17-4625 e.a. Een op een buitenlandse huwelijksakte vermelde regimekeuze voldoet niet aan vormvereisten voor afwijken van wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen
Hof Den Bosch 29-05-2018 200.220.963_01 en 200.221.230_01 Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 200.212.233/01 Vrouw heeft bijdrageplicht in gemeenschapsschuld terwijl de vordering jegens haar is verjaard na ontbinding van de huwelijksgemeenschap
Hof Den Bosch 22-05-2018 200.215.680_01 Beroep op verjaring op grond van art. 3:310 BW bij samenwoners zonder samenlevingscontract in casu slaagt
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2018 6690304 \ ER VERZ 18-38 Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten
Rechtbank Amsterdam 18-05-2018 647953 / KG ZA 18-466 Burgerlijke rechter bevoegd om schorsingsbesluit van lid van kerkelijk orgaan te toetsen
Rechtbank Overijssel 16-05-2018 C/08/213654 / HA ZA 18-53 Notaris hoeft in depot genomen akten niet nader inhoudelijk te onderzoeken
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 C/01/327091 / FA RK 17-5415 Adoptie van een meerderjarige
Rechtbank Noord-Holland 09-05-2018 6550170 Geen vereffening volgens de wet, rechter onbevoegd aanwijzingen aan executeur te geven
Hof Amsterdam 08-05-2018 200.223.441/01 NOT Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk
Hof Den Haag 08-05-2018 200.201.472 Turboliquidatie terwijl opeisbare schulden bestaan, kan leiden tot persoonlijk ernstig verwijt bestuurders
Hoge Raad 04-05-2018 18/00363 Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht
Hoge Raad 04-05-2018 17/02828 Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn
Rechtbank Gelderland 02-05-2018 322807 Eigenaar van grond wordt aangemerkt als bevoegde aanlegger netwerk; latere registratie door netbeheerder heeft geen invloed
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018 C/16/457540 Ontbinding geregistreerd partnerschap op grond van duurzame ontwrichting in casu toewijsbaar ondanks voornemen om te huwen
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018 6329400 UT VERZ 17-24031 Kantonrechter wijst verzoek voor som ineens af omdat verdiencapaciteit door de zorg voor erflater niet is aangetast
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2018 200.206.833 Bezwaarde erfgenaam is niet bevoegd schenkingen ten laste van nalatenschap te doen, tenzij anders is bepaald
Hof Amsterdam 30-04-2018 200.229.574/01 OK Hof ziet gegronde redenen om te twijfelen aan beleid en juiste gang van zaken bij zorginstelling
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2018 6578004 EJ VERZ 18-9 VvE kon in redelijkheid tot het besluit komen om splitsingsakte niet te wijzigen
Hoge Raad 20-04-2018 17/00910 Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven
Hoge Raad 20-04-2018 16/04091 Geen algemeen agenderingsrecht voor aandeelhouder
Hoge Raad 20-04-2018 17/02482 Hoge Raad geeft eiser tot cassatie gelegenheid om mede-erfgenamen op te roepen als partijen in vorderingsprocedure
Rechtbank Limburg 19-04-2018 C/03/247892 / KG ZA 18-160 Een WhatsApp bericht voldoet niet aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW waardoor geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen
Rechtbank Midden-Nederland 19-04-2018 5940964 MT VERZ 17-4814 Professioneel bewindvoerder handelt in strijd met Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren door nalatenschap te aanvaarden
Hof Den Bosch 19-04-2018 200.226.068_01 Bate die voortkomt uit of samenhangt met vereffening kan leiden tot heropening vereffening op grond van art. 2:23c BW
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 C/05/324194 / KL RK 17-104 e.a. Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren
Hof Den Bosch 17-04-2018 200.196.908/01 Draagplicht voor restschuld samenwoners bij ontbreken overeenkomst
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17-04-2018 16/1054 Voor recht op betalingsrechten jonge landbouwers moet blokkerende zeggenschap expliciet in statuten worden opgenomen
Hof Amsterdam 17-04-2018 17/00613 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 17/00508 Zonnepanelen zijn onroerend door natrekking
Rechtbank Rotterdam 17-04-2018 C/10/529367 en C/10/536758 Afwijking van bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW, omdat partijen anders in huwelijksvoorwaarden hebben afgesproken
Rechtbank Amsterdam 16-04-2018 6532200 EA VERZ 17-1091 Eigenaresse van woning draagt drie keer meer bij aan gemeenschappelijk onderhoud pand dan bovenburen
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 C/10/439391 / HA ZA 13-1244 e.a. Décharge als voorwaarde voor taakbeëindiging executeur is nietig
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 C/10/534244 / HA ZA 17-847 Draagplicht huishoudkosten niet geëindigd ondanks verlaten van echtelijke woning
Rechtbank Noord-Holland 11-04-2018 C/15/265897 Termijnoverschrijding bij verzoek ontkenning vaderschap in casu gerechtvaardigd op grond van family life (art. 8 EVRM)
Hof Amsterdam 10-04-2018 200.220.976/01 NOT Pas bij gerede twijfel aan wilsbekwaamheid van cliënt moet notaris stappenplan volgen
Hof Den Haag 10-04-2018 200.179.324/01 Appartement juridisch eigenaar kan worden geëxecuteerd ten behoeve van de economische eigenaar
Hof Den Bosch 05-04-2018 200.220.955/01 Geen machtiging voor omzetting van vermogen onder bewind in participatie fonds voor gemene rekening
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2018 C/02/337288 / HA ZA 17-712 Vooraf overeenkomen dat Kantonrechter over geschil zal beslissen valt buiten grenzen art. 96 Rv
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-04-2018 200.201.055/01 Afwijking van draagplicht bij helfte op grond van zeer uitzonderlijke omstandigheden
Hoge Raad 30-03-2018 16/06014 Hoge Raad herhaalt uitgangspunt dat bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk karakter heeft (TMF)
Rechtbank Den Haag 29-03-2018 C/09/523506 / FA RK 16-9468 Gevraagde machtiging tot uitoefenen van het recht van erfgenaam afgewezen, omdat vermiste persoon mogelijk een kind heeft
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018 6420578 AT VERZ 17-642 Behandeling verzoek tot verwerping Duitse nalatenschap namens minderjarige
Rechtbank Noord-Nederland 28-03-2018 C/19/119426 / HA ZA 17-145 Inbezitneming van onroerend goed zonder notariële akte is niet te goeder trouw
Rechtbank Noord-Holland 28-03-2018 C/15/254088 / HA ZA 17-52 Notaris mag afgaan op mededeling van gevolmachtigde
Hof Amsterdam 27-03-2018 200.217.781/01 KG Bij reparatiehuwelijk niet nodig om herleefde huwelijksvoorwaarden opnieuw in te schrijven
Rechtbank Limburg 27-03-2018 6584809 BR VERZ 18-16 Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2018 200.216.503 Afwijking draagplicht bij helfte omdat het in strijd is met redelijkheid en billijkheid als echtgenote moet meebetalen aan boetes
Rechtbank Den Haag 26-03-2018 6691192 EJ VERZ 18-63232 Kantonrechter keurt onderhandse verdeling van nalatenschap met minderjarigen goed
Hoge Raad 23-03-2018 17/01075 Hoge Raad geeft nadere invulling aan begrippen 'aanhangig' en 'verkrijging' in de zin van art. 3:43 BW
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 22-03-2018 639105/NT 17-80 Notaris handelt in dit geval niet in strijd met zorgplicht door legataris niet te informeren
Rechtbank Noord-Holland 21-03-2018 C/15/255915 / HA ZA 17-163 Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2018 200.190.567 Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes)
Hof Amsterdam 20-03-2018 200.188.694/01 Tijdig en conform statuten oproepen van aandeelhouders is fundamentele eis eerlijke besluitvorming
Hof Amsterdam 19-03-2018 200.121.058/01 NOT en 200.122.252/01 NOT Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming
Hof Den Haag 14-03-2018 200.216.509/01 Alleen de feitelijk als vereffenaar verrichte werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking
Hof Den Haag 13-03-2018 200.203.348/01 Afwezigheid van argwaan maakte dat voormalig bestuurder niet hoefde te onderzoeken of nieuwe bestuurder katvanger was
Hof Den Bosch 13-03-2018 200.212.655/01 Aandeel in eigendomsverhouding in woning bepaalt draagplicht in hypotheekschuld voor deelgenoten
Rechtbank Midden-Nederland 09-03-2018 6502957 UT VERZ 17-28009 Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap
Hoge Raad 09-03-2018 17/02755 Onvoldoende draagkracht jegens kinderen uit verschillende relaties wordt niet altijd gelijkelijk verdeeld
Rechtbank Limburg 07-03-2018 C/03/227346 / HA ZA 16-632 Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling
Hof Den Bosch 06-03-2018 200.178.302/01 Verdeling vermogens ex-samenwoners bij ontbreken samenlevingscontract
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 C/05/327807/KL RK 17-157 Een als partijadviseur opgetreden notaris mocht testament van een bij het conflict betrokken andere partij niet passeren
Hoge Raad 23-02-2018 17/01505 Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum
Hoge Raad 23-02-2018 16/06046 Verknochtheid van ontslagvergoedingen waarvan één ondergebracht in stamrecht-BV
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-02-2018 200.220.830 Schuldeiser is belanghebbende en kan daarom om opheffing vereffening vragen
Hof Amsterdam 20-02-2018 200.221.513/01 NOT Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018 C/13/614261 / FA RK 16-5893 e.a. Ondanks finaal verrekenbeding wordt bij einde huwelijk ook niet-nageleefd periodiek verrekenbeding uitgevoerd
Rechtbank Amsterdam 14-02-2018 C/13/642655 FT RK 18.196 Verplichting tot betaling in Bitcoin
Rechtbank Rotterdam 05-02-2018 C/10/543771 / KG ZA 18-107 Misbruik van bevoegdheid door weigering beslag op onderpand te laten doorhalen
Hoge Raad 02-02-2018 17/00757 Hoge Raad anticipeert op Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000 door dit reeds voor ratificatie toe te passen
Hoge Raad 02-02-2018 17/00591 Uitleg kettingbeding in akte van levering
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 31-01-2018 201605702/1/A1 Gemeente bevoegd last onder dwangsom op te leggen nu kamerbewoning in strijd is met het bestemmingsplan
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 C/16/419640 / HA ZA 16-536 Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend
A-G Hoge Raad 31-01-2018 18/00363 Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht
Rechtbank Midden-Nederland 24-01-2018 C/16/453200 / KL ZA 18-14 Verzekeringsmaatschappij niet gerechtigd tot afgeven machtiging aan politie voor binnentreden bij geplande bezichtiging
Hof Amsterdam 23-01-2018 200.219.099/01 Mededelingsplicht notaris bij teveel aan huurtoeslag
Hof Amsterdam 23-01-2018 200.215.570/01 NOT Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht
Hof Den Bosch 19-01-2018 200.212.679_01 Geen hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet bij uitdelingslijst nalatenschap
Hof Den Haag 17-01-2018 200.216.308/01 Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan
Rechtbank Midden-Nederland 17-01-2018 C/16/430316 / HL ZA 17-16 Woning uit verkoop halen vanwege verplichting te delen met ex-partner is geen fictieve vervulling van voorwaarde in de zin van art. 6:23 lid 1 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2018 200.215.316 Gelet op schenkingstraditie en omvang resterende liquide vermogen krijgt meerderjarigenbewindvoerder machtiging voor schenking
Rechtbank Limburg 10-01-2018 C/03/236031 / HA ZA 17-285 Statutair ontslag van rechtspersoon-bestuurder leidt ook tot beëindiging van de managementovereenkomst
Hoge Raad 05-01-2018 16/03556 Eigenaar van net wordt niet zonder meer door natrekking eigenaar van aan net verbonden installaties
Rechtbank Noord-Nederland 03-01-2018 C18/180839 HA ZA 17/270 Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte
Rechtbank Den Haag 27-12-2017 C/09/515212 / HA ZA 16-866 Adviseur van stichting aansprakelijk wegens onrechtmatige daad jegens stichting
Hoge Raad 22-12-2017 16/05320 Invulling begrip 'opzettelijk' bij verbeuring van aandeel in bijzondere gemeenschap
Rechtbank Den Haag 20-12-2017 C/09/533974 / HA ZA 17-606 Notaris heeft ten onrechte geweigerd om bankgarantie in te roepen
Hof Amsterdam 12-12-2017 200.209.204/01 NOT Notaris mag in principe voortbouwen op werk van andere notaris
Rechtbank Midden-Nederland 08-12-2017 6302950 UT VERZ 17-23312 Alsnog beneficiair aanvaarden onmogelijk, omdat belastingschulden geen onbekende schulden zijn
Rechtbank Limburg 06-12-2017 C/03/222079 / HA ZA 16-345 Erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, zijn met eigen vermogen aansprakelijk om legaat te voldoen
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017 200.194.388/01 Kettingbeding van toepassing ondanks dat deze in leveringsakte ontbreekt
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2017 200.193.898/01 Strijdige bepaling in splitsingsreglement leidt tot nietigheid van daarop gegronde besluiten
Rechtbank Oost-Brabant 29-11-2017 C/01/325881 / KG ZA 17-589 Ten uitvoerleggen besluit tot uitgifte aandelen kan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid uit art. 2:8 BW
Rechtbank Rotterdam 29-11-2017 C/10/520213 / HA ZA 17-132 Bij overname protocol is notaris niet aansprakelijk voor fouten van ambtsvoorganger
Hoge Raad 24-11-2017 16/04671 Na bestuurswisseling blijft de administratie bij de rechtspersoon
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 21-11-2017 C/13/629256 / NT 17/48 (B) Waarschuwing notaris wegens het niet volgen van uitkomst Stappenplan
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 20-11-2017 SHE/2017/53 Berisping voor notaris die onterecht client wilsbekwaam achtte
Hoge Raad 17-11-2017 BK-16/00507 Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW
Rechtbank Amsterdam 15-11-2017 C/13/614686 / FA RK 16-6051 DUO-schuld (studieschuld) is niet verknocht
Centrale Raad van Beroep 14-11-2017 15/7788 WWB Bijstandsuitkering van gevolmachtigde ingetrokken vanwege machtiging om over bankrekening te beschikken
Hof Den Bosch 14-11-2017 200.198.627_01 Geen recht van terugneming omdat met erfenis voldane kosten geen vergoedingsrecht oplevert
Hoge Raad 10-11-2017 16/02607 Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig
Hof Den Haag 10-11-2017 200.204.574/01 en 200.204.575/01 Spaanse erfenis valt niet in de Nederlands huwelijksgemeenschap, ondanks ontbreken uitsluitingsclausule
Hof Den Bosch 09-11-2017 200.163.637/01 e.a. Regeling omtrent uitsluitingsclausule volgens Hof in strijd met EVRM
Rechtbank Rotterdam 08-11-2017 C/10/517514 / HA ZA 16-1436 Vetorecht in splitsingsakte staat op gespannen voet met VvE-rechterlijke stelsel
Rechtbank Noord-Holland 08-11-2017 5755492 \ CV EXPL 17-1781 Achterwege laten onderzoek bij koop onroerende zaak speelt rol bij oordeel dat geen sprake is van non-conformiteit
Hof Den Haag 07-11-2017 200.207.713/01 Geen goederenrechtelijke gemeenschap tussen samenwoners in het kader van draagplicht schulden
Hof Den Bosch 07-11-2017 200.171.411_01 Non-conformiteit woning nu normaal gebruik niet mogelijk is
Rechtbank Rotterdam 03-11-2017 C/10/535104 / FT EA 17/1904 Erfgenaam die nalatenschap heeft verworpen, heeft geen recht op toepassing schuldsaneringsregeling
Rechtbank Amsterdam 01-11-2017 C/13/635090 / FA RK 17-5923 Termijn voor ontkenning van vaderschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017 16/01045 Oud dwangbevel leidt tot vordering belastingschuld bij erfgenamen
Hof van Justitie EU 25-10-2017 C-106/16 Aan zetelverplaatsing binnen de EU kan geen liquidatieverplichting worden verbonden
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-10-2017 200.205.865 Besluit waarmee bestemming van appartementen werd gewijzigd, is niet rechtsgeldig tot stand gekomen
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017 200.174.205/01 Bij vernietiging van koopovereenkomst woning door misbruik van omstandigheden is geen teruglevering noodzakelijk
Hof Den Bosch 17-10-2017 200.205.794/01 Schenking bij onderhandse akte vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden
Hof Den Bosch 17-10-2017 200.176.251_01 Nakoming door BV van alimentatieverplichting in privé van dga leidt niet tot doeloverschrijding BV
Rechtbank Amsterdam 12-10-2017 C/13/635339 / KG ZA 17-1030 Vordering tot opheffing van conservatoir beslag afgewezen wegens uithollen pandrecht
Hof van Justitie EU 12-10-2017 C-218/16 Europese Hof van Justitie beantwoordt vraag over erkenning van vindicatielegaat
Rechtbank Noord-Holland 12-10-2017 6230455 AO VERZ 17-100 Geen overgang van onderneming omdat bestaan van pre-pack niet is gebleken
Rechtbank Gelderland 11-10-2017 C/05/316273 / HZ ZA 17-106 Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik
Rechtbank Limburg 11-10-2017 6167183 BR VERZ 17-188 Nalatenschap met wettelijke schuldsanering had direct moeten worden geconserveerd door notaris
Hof Den Haag 11-10-2017 200.203.838/01 Vergoedingsrecht op gemeenschap blijft in stand ondanks vermenging van privévermogen met gemeenschapsvermogen
Rechtbank Amsterdam 10-10-2017 C/13/634579 / KG ZA 17-971 FB/AB Notaris door rechter veroordeeld tot medewerking aan veiling van aandelen
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017 5796683 Testamentair bewindvoerder kan beheer nalatenschap niet uitvoeren voordat vereffening heeft plaatsgevonden
Hoge Raad 06-10-2017 nr 16/02319 Huurder ook beschermd bij overdracht van gedeelte van onroerende zaak
Hof Den Bosch 05-10-2017 200.210.986_01 Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid
Hof Den Bosch 05-10-2017 200.207.862/01 Verdeling van niet-opeisbare erfrechtelijke schuld in ontbonden huwelijksgemeenschap niet mogelijk
Rechtbank Overijssel 02-10-2017 C/08/207844 KG ZA 17-312 Door verwatering van staat van aanbrengsten gaan goederen deel uitmaken van gemeenschap
Rechtbank Den Haag 27-09-2017 C/09/507240 / HA ZA 16-304 Stemovereenkomst met derde niet-aandeelhouder heeft geen vennootschappelijke werking
Hoge Raad 22-09-2017 16/02960 Nieuwe stap erkenning eigen rechtssubjectiviteit personenvennootschap
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2017 6063431 UT VERZ etc. Aanwijzen van beheerder in nalatenschap vormt alternatief voor benoemen van vereffenaar
Rechtbank Amsterdam 20-09-2017 C/13/632772 / KG ZA 17-831 Hiërarchische verhouding tussen hoofdvereniging en afdelingen
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017 200.139.113/01 De canonverhoging bij overdracht van erfpacht vormt een oneerlijk beding
Hof Den Haag 12-09-2017 200.202.342/01 Overgangsrecht beschermt levensgezel tegen legitieme portie
Rechtbank Den Haag 08-09-2017 C/09/531650 / FA RK 17-3269 Gerechtelijke vaststelling ouderschap overleden man zonder DNA-onderzoek
Hoge Raad 08-09-2017 16/03828 In rechtshandeling van verdeling kan mede een schenking besloten liggen waarop uitsluitingsclausule kan zien
Hoge Raad 08-09-2017 16/03217 Onder omstandigheden kan erfdienstbaarheid van weg ook gelden om via heersend erf een aangrenzend erf te bereiken
Rechtbank Overijssel 06-09-2017 C/08/148647 / HA ZA 13-755 Rechter geeft legitimaris machtiging om zelf bescheiden bij bank op te vragen
Hof Den Haag 06-09-2017 200.204.021/01 e.a. Geen notariële akte voor allonge waarin huwelijksvoorwaarden nader worden ingevuld
Rechtbank Midden-Nederland 06-09-2017 C/16/413070 / HA ZA 16-267 Waarde van onroerende zaak kan in civiel geschil niet zonder meer worden gebaseerd op WOZ-waarde
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 06-09-2017 C/05/314369 etc. Onvoldoende voorlichten van executeurs over beschikkingsbevoegdheid door notaris is klachtwaardig
Hof Den Haag 29-08-2017 200.191.906/01 In casu leidt betalen van diverse kosten ten laste van de nalatenschap niet tot zuivere aanvaarding
Hof Den Bosch 25-08-2017 200.180.420_01 Erfgenamen zijn geen rekening en verantwoording verschuldigd over bankrekening erflater
Rechtbank Den Haag 24-08-2017 AWB-17_2377 Schenking door gevolmachtigde aan erfgenaam ten onrechte als erfrechtelijke verkrijging aangemerkt
Rechtbank Amsterdam 17-08-2017 AMS 16/7475 Verhuur van Amsterdamse woning aan toeristen beboet wegens strijd met Huisvestingswet
Rechtbank Noord-Nederland 09-08-2017 5729963 EZ VERZ 17-22 Geen fixatiebeginsel bij vereffening nalatenschap: ook lopende rente moet op uitdelingslijst
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-08-2017 5747036 OV VERZ 17-1304 Weigering machtiging curator om testament van curanda te herroepen
Rechtbank Noord-Nederland 02-08-2017 C/17/146260 / HA ZA 16-2 Vordering tot inbreng van giften in nalatenschap kan niet verjaren
Rechtbank Gelderland 02-08-2017 C/05/320834 / HZ ZA 17-273 Partiële verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap deels toegestaan door Rechtbank
Rechtbank Amsterdam 02-08-2017 C/13/534239 / HA ZA 13-88 e.v. OBV is enkel mogelijk ten behoeve van langstlevende echtgenoot
Hof Amsterdam 01-08-2017 200.209.350/01 NOT Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken
Hof Den Bosch 27-07-2017 200.216.997_01 Verzoek tot uithuisplaatsing van een ongeboren kind
Hof Den Haag 25-07-2017 200.184.016/01 Feitelijk gebruik van weg betekent niet dat recht van overpad is gevestigd
Hof Amsterdam 25-07-2017 200.192.149/01 Gebruik van terrein zonder betalen huur levert gift op voor berekening legitieme portie
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-07-2017 C/05/318133 / KL RK 17/40 Wijziging inhoudende een aanvulling op of verbetering van de akte is geen kennelijke misslag; opstellen van rectificatie-akte is geboden
Hof Den Haag 19-07-2017 200.200.506/01 Uitsluitingsclausule bij girale overboeking bewezen geacht door later overlegde verklaring
Rechtbank Noord-Holland 19-07-2017 C/15/248376 / HA ZA 16-583 Geen vermenging van erfdienstbaarheid als functie blijft behouden door gebruik van een derde
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-07-2017 200.156.380 Schijn van vertegenwoordiging gewekt door makelaar
Hoge Raad 14-07-2017 16/02863 Als overeenkomst deel uitmaakt van een schakel van overeenkomsten, moet een contractspartij ook rekening houden met de belangen van derden in de schakel
Rechtbank Limburg 12-07-2017 5832249 CV EXPL 17-2711 Volgens Rechtbank geen verlengde verjaringstermijn bij samenwoners
Hof Den Haag 12-07-2017 200.199.992/01 Erkenning door duomoeder ook mogelijk bij geboorte kind vòòr inwerkingtreding van Wet lesbisch ouderschap
Rechtbank Gelderland 11-07-2017 C/05/326456 / KZ ZA 17-236 Bij onderhandse verkoop ex 3:268 lid 2 BW moet uitdrukkelijk om ontruimingstitel worden verzocht
Hof Den Bosch 11-07-2017 200.153.164_01 Hof past vaste jurisprudentie toe bij oordeel dat geen sprake is van bestanddeel ex art. 3:4 lid 1 BW
Hoge Raad 07-07-2017 16/03080 Hof had nader moeten onderzoeken of sprake was van inbezitneming met eigendomsverkrijging door verjaring als gevolg
Rechtbank Gelderland 05-07-2017 C/05/309317 / HA ZA 16-506 / 546 / 560 Algeheel gevolmachtigde heeft geen plicht een informeel bewind te voeren over vermogen van volmachtgever
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-07-2017 C/05/317177 / KL RK 17-31 Notaris heeft voldoende onderzoek verricht naar verzuim schuldenaar met executoriale veiling als gevolg
Hoge Raad 30-06-2017 16/00350 De verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande vennootschap eindigt zolang de vereffening niet is heropend
Rechtbank Midden-Nederland 30-06-2017 5735840 UT 17-1800 Kantonrechter verbindt voorwaarden aan toestemming maken uiterste wilsbeschikking door curandus
Hoge Raad 23-06-2017 16/02615 Kwaliteitsrekening vormt gemeenschap waarvan vordering tot verdeling niet verjaart
Hof van Justitie EG/EU 22-06-2017 C-126/16 HvJ EU oordeelt dat de regels van overgang van ondernemingen op een pre-packprocedure van toepassing zijn
Hof Den Bosch 20-06-2017 200.173.172_01 Recht op inzage en afschrift bestaat ook na vaststelling jaarstukken en deponering daarvan
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2017 200.212.969/01 Ondertoezichtstelling van een ongeboren kind
Rechtbank Midden-Nederland 15-06-2017 5698740 UT VERZ 17-1176 Erfgenamen behoorden de schuld van erflater te kennen, zodat zij geen beroep kunnen doen op art. 4:194a BW
Rechtbank Gelderland 15-06-2017 5852600 \ EZ VERZ 17-154 \ TS Kantonrechter verklaart kind niet ontvankelijk bij verzoek om vaststelling onderbedelingsvordering uit obv
Rechtbank Amsterdam 14-06-2017 C/13/614133 / HA ZA 16-850 Leidinggevende niet aansprakelijk op grond van art. 2:248 lid 7 BW omdat hij niet op gelijke voet met bestuurder kon besluiten
Hof Den Bosch 13-06-2017 200.181.475/01 Toekomstige geldleningen vallen ook onder derdenhypotheek, zodat uitwinning bij derden mogelijk blijft
Hof Den Bosch 13-06-2017 200.173.988/01 Aandelenoverdracht ontslaat schuldenaar niet van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-06-2017 5832528 OV VERZ 17-3082 Verzet tegen opgelegd griffierecht wegens deponering van uitdelingslijst gehonoreerd
Hoge Raad 09-06-2017 16/04866 Ook een herhaald WSNP-verzoek schorst behandeling van verzoek tot faillietverklaring
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2017 C/16/421943 / HA ZA 16-627 Boedelbeschrijving vormt vaststellingsovereenkomst waarvan partijen niet kunnen afwijken
Rechtbank Limburg 07-06-2017 5834548 \ EZ VERZ 17-79 Art. 4:194a BW biedt geen mogelijkheid voor een (achteraf onterecht) verworpen nalatenschap
Hoge Raad 02-06-2017 16/04301 Adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement
Hoge Raad 02-06-2017 16/01162 Privé-schuldeisers kunnen geen verhaal nemen op zaken die wegens inbreng in een bijzondere gemeenschap een afgescheiden vermogen vormen
Rechtbank Overijssel 31-05-2017 C/08/182832 / HA ZA 16-77 Overdracht van agrarisch bedrijf tegen agrarische waarde leidt niet tot schending legitieme portie
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.137/01 NOT Mogelijke aanwezigheid van zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.201.761/01 Statuten van stichting zijn onduidelijk: Hof wijzigt de wijze van benoeming bestuurders
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.186.975/01 Termijnoverschrijding van voorwaarde in testament leidt niet tot verval voorwaarde
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.322/01 NOT Uitspraak nietig wegens onbevoegdheid lid Kamer voor het Notariaat
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.197.267/01 e.a. Mogelijke aanwezigheid zwart geld in nalatenschap rechtvaardigt doorbreking geheimhoudingsplicht notaris
Hof Amsterdam 30-05-2017 200.191.826/01 NOT Notaris mag bij levering appartementsrecht vertrouwen op juistheid van informatie uit handelsregister omtrent VvE-bestuurder
Hof Amsterdam 23-05-2017 200.186.186/01 Geen geldige titel: derdenhypotheek nietig
Hoge Raad 19-05-2017 16/01432 Verdeling van een nalatenschap terwijl de vereffening nog niet is voltooid, is onder voorwaarden mogelijk
Hoge Raad 19-05-2017 16/04135 Oordeel Hof over draagkracht directeur-grootaandeelhouder ontoereikend gemotiveerd
Hof Den Bosch 16-05-2017 200.184.661/01 Verplichting tot sluiten van overeenkomsten met nutsbedrijven valt niet binnen bereik van erfdienstbaarheid
Hof Amsterdam 16-05-2017 200.185.153/01 en 200.185.159/01 Zekerheid van bankgarantie geldt ook voor rechtverkrijgende van verhuurder
Rechtbank Amsterdam 10-05-2017 C/13/627371 / KG ZA 17-437 CB/MN Verstandig om herleefde huwelijksvoorwaarden na hertrouwen opnieuw in te schrijven in huwelijksgoederenregister
Rechtbank Noord-Holland 10-05-2017 5570066 Schenking door minderjarige, rechterlijke toestemming en ontbreken medewerking toeziend voogd (tussenuitspraak)
Rechtbank Limburg 10-05-2017 5573945 CV EXPL 16-11722 Op grond van omstandigheden van het geval geen sprake van ernstig gebrek dat normaal gebruik onmogelijk maakt
Hof Amsterdam 09-05-2017 200.186.196/01 Hof oordeelt dat beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is
Hof Den Bosch 09-05-2017 200.185.299/01 Monddoodclausule in leveringsakte nietig vanwege strijd met fundamentele rechtsbeginselen
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2017 200.205.877/01 Voorhuwelijks alimentatiebeding of toepassing art. 1:158 BW?
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2017 200.161.826/01 Ondanks dat beroep van notaris op art. 6:89 BW niet slaagt, is notaris niet aansprakelijk voor ontbreken van erfdienstbaarheid in leveringsakte
Rechtbank Midden-Nederland 26-04-2017 C/16/323079/ HA ZA 12-652 Beroep op verjaring vorderingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Den Haag 25-04-2017 200.167.789/01 Waardering van goederen en schulden van eenmanszaak bij verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 21-04-2017 16/05148 Kerkgenootschap kan worden omgezet in privaatrechtelijke rechtspersoon overeenkomstig art. 2:18 BW
Rechtbank Overijssel 21-04-2017 5722659 HA VERZ 17-14 Door ontslag van statutair bestuurder wordt arbeidsovereenkomst inhoudsloos met ontbinding van arbeidsovereenkomst als gevolg
Rechtbank Gelderland 19-04-2017 C/05/318231 / KG ZA 17-163 Volmachtverlening door bestuurder vereist toestemming aandeelhoudersvergadering
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-04-2017 5545451 CV EXPL 16-9006 Aanwezigheid beerput levert geen non-conformiteit nu het een oud huis betreft en een ouderdomsclasule is opgenomen
Hof Amsterdam 18-04-2017 200.202.969/01 Hoewel notaris voorkeursrecht bij kadastrale recherche mist, is hij in dit geval niet tuchtrechtelijk aansprakelijk
Hoge Raad 14-04-2017 15/04552 Tekort van het pensioen in eigen beheer moet bij verevening door beide echtgenoten worden gedragen
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 13-04-2017 615225/NT 16-62 en 615227/NT 16-63 Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie?
Rechtbank Amsterdam 12-04-2017 C/13/605495 / FA RK 16-2118 Schulden ontstaan door strafrechtelijk handelen zijn verknocht en vallen niet in de gemeenschap
Hof Amsterdam 11-04-2017 200.183.386/01 Gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen over uitgaven voor onkostenvergoeding
Hof Den Haag 07-04-2017 BK-16/00507 Hof oordeelt dat de koel- en rijpingscellen en de stellages naar verkeersopvattingen geen bestanddelen van de onroerende zaak zijn
Hoge Raad 07-04-2017 16/02832 Echtgenoot die zelf om echtscheiding verzoekt kan geen pensioenverweer voeren
Hof Den Bosch 06-04-2017 200.180.975_01 Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde woning
Hof Amsterdam 04-04-2017 200.176.200/01 Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen
Hof Amsterdam 04-04-2017 200.196.237/01 NOT Leidt dienstweigering tot schending van een rechtmatig belang, dan moet notaris toch medewerking verlenen
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 04-04-2017 C/05/312875 / KL RK 16-143 Notaris heeft bij herroepen levenstestament onvoldoende tijd genomen om wilsbekwaamheid te controleren
Hoge Raad 31-03-2017 16/00335 Rechter moet verzetsprocedure (art. 2:404 lid 5 BW) gegrond verklaren, ook indien de onderliggende vordering is betwist
Hoge Raad 31-03-2017 15/05398 Erfgenaam verbeurt aandeel in goed van de nalatenschap wegens opzettelijk verzwijgen Zwitserse bankrekening
A-G Hof van Justitie Europese Unie 29-03-2017 C-126/16 Conclusie A-G HvJ EU inzake overgang van onderneming bij pre-packprocedure
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2017 200.160.737 Cessionaris kan bijdragen niet vorderen op grond van het lidmaatschap van de vereniging van bungalowpark
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 15-03-2017 201603608/1/A3 Heeft erfgenaam recht op historische adresgegevens overledene?
Hof Den Haag 14-03-2017 200.182.838/01 200.181.121/01 Ondanks overschrijden zorgvuldigheidsnorm is notaris niet aansprakelijk vanwege verwijtbaar handelen door belanghebbende
Hof Den Haag 14-03-2017 200.176.873/01 Volmacht in levenstestament blijft van kracht bij later intredende wilsonbekwaamheid
Hof Amsterdam 14-03-2017 200.170.043/01 Verdeling van een OBV-vordering bij echtscheiding
Rechtbank Den Haag 10-03-2017 C/09/16/351 R Aanvaarden nalatenschap onder testamentair bewind was geen reden tot voortijdige beëindiging van schuldsanering
Rechtbank Den Haag 01-03-2017 C/09/523012 / KG ZA 16/1489 Notaris wordt ondanks goede reden voor dienstweigering verplicht tot medewerking aan overdracht van certificaten
Hof Amsterdam 28-02-2017 200.197.429/01 Uitsluitingsclausule moet bij de gift zijn bepaald, een achteraf opgestelde notariële akte bewijst dit niet
Hoge Raad 24-02-2017 15/01948 Als de bezitter te kwader trouw de eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende nog wel via onrechtmatige daad teruglevering vorderen
Hoge Raad 24-02-2017 16/00901 Niet taalkundige betekenis maar wilsvertrouwensleer bepalend voor uitleg brief
Rechtbank Limburg 23-02-2017 5739820/EZ/17-46 23022017 Nalatenschap door minderjarigen niet verworpen door te late verklaring ouders
Hof Den Haag 21-02-2017 200.180.127/01 Volgens Hof kwalificeert enkel de ondertekende bladzijde uit een geschrift als akte in de zin van art. 156 lid 1 Rv
Hoge Raad 17-02-2017 15/03646 Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (Kampschoër/Le Roux)
Hoge Raad 17-02-2017 15/05538 Italiaanse nalatenschap behoort tot Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap, geen onaanvaardbaarheidsexceptie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-02-2017 C/02/321103 / HA ZA 16-677 Notaris had overige erfgenamen moeten informeren over de verklaring van erfrecht
Kamer voor het Notariaat Den Haag 15-02-2017 16-27 Onzorgvuldige notaris levert woning schijnbaar zonder geldige titel
Kamer voor het Notariaat Den Haag 15-02-2017 16-47 Kamer past Novitaris-arrest toe: notaris heeft zorgvuldig gehandeld
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2017 200.183.184 Boktoraantasting levert in casu non-conformiteit op
Rechtbank Noord-Holland 13-02-2017 5477811 BM VERZ 16-2706 Gezien het recent opgestelde levenstestament is er geen aanleiding een beschermingsbewind uit te spreken
Rechtbank Limburg 09-02-2017 5598205/EZ/16-304 09022017 Notarisklerk met ervaring in vereffenen krijgt een afwijkend en hoger vereffenaarsloon toegekend
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2017 200.167.974/01 Bestuurder handelt in strijd met zijn verplichtingen als werknemer/bestuurder door concurrerende BV op te richten
Hof Den Haag 07-02-2017 200.190.001/01 Uitleg testament: tweede echtgenoot is geen erfgenaam
Hoge Raad 03-02-2017 15/02904 Eenvoudige gemeenschap wordt betrokken in afwikkeling wettelijk deelgenootschap
Hoge Raad 03-02-2017 15/05423 Als is gehandeld in strijd met Selbsteintritt-verbod is bekrachtiging mogelijk
Hoge Raad 03-02-2017 15/05400 Bekrachtiging van overeenkomst aangegaan door BV i.o. moet tot wederpartij zijn gericht en wederpartij hebben bereikt
Hoge Raad 03-02-2017 15/05587 Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017 200.160.360/01 Bescherming ex art. 3:24 BW als gevolg van niet in de ruilverkavelingsakte vermelde hypotheekrechten
Rechtbank Limburg 30-01-2017 C/03/230696 / KG ZA 17-16 Notaris mag bij redelijke twijfel omtrent de benoeming van een bestuurder de inschrijving daarvan weigeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-01-2017 200.171.477/01 Bestuurder kan zich niet beroepen op de klachtplicht van art. 6:89 BW bij onbehoorlijk bestuur
Hof Den Haag 18-01-2017 200.186.568/01 Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig
Rechtbank Noord-Nederland 18-01-2017 KL 5572223 VZ VERZ 16-47 Kantonrechter wijkt af van wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking handlichting
Hof Den Bosch 17-01-2017 200.177.489_01 Hypotheekhouder is onterecht tot parate executie overgegaan, zodat ook een latere overdracht ongeldig is door zijn beschikkingsonbevoegdheid
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 16-01-2017 SHE/2016/24 Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 13-01-2017 C/05/309283/KL RK 16/115 Notaris handelt onzorgvuldig door VvE niet te informeren dat VvE-bijdrage niet aan haar zou worden overgemaakt
Hof Amsterdam 10-01-2017 200.186.398/01 NOT Ook Hof acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'Nationale Notaris'
Hof Amsterdam 10-01-2017 200.193.143/01 NOT Aangebrachte wijziging in ontwerpakte leidt tot zwaardere Belehrungsplicht notaris
Hoge Raad 06-01-2017 15/03095 Vaststellingsovereenkomsten ter voorkoming van een geschil mogen niet in strijd zijn met dwingend recht
Rechtbank Oost-Brabant 05-01-2017 5474712 / EJ VERZ 16-602 Beroep op art. 4:194a BW slaagt, ondanks dat de onverwachte schuld voor de inwerkingtreding van de wet is ontdekt
Rechtbank Amsterdam 04-01-2017 HA ZA 16-192 Verkoper is aansprakelijk voor gebreken die aan normaal gebruik van de woning in de weg staan
Hof Den Bosch 27-12-2016 200.165.219_01 Hof oordeelt dat een rij coniferen onder omstandigheden als heg kan worden aangemerkt
Hof Den Bosch 27-12-2016 200.149.520_01 Recht van gebruik en bewoning, uitleg testament bepalend voor hoogte te vergoeden onderhoudskosten
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-12-2016 200.172.544 Berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk
Hof Den Haag 20-12-2016 200.190.473/01 Hof: taak voor rechter bij contractuele alimentatie tussen ex-samenwoners
Hoge Raad 16-12-2016 15/04731 Niet vermelden van agrarische bestemming woning leidt niet tot schending van art. 7:15 BW
Kamer voor het Notariaat Den Haag 14-12-2016 16-51 Kamer voor het Notariaat volgt burgerlijke rechter
Rechtbank Midden-Nederland 14-12-2016 C/16/392816 / HA ZA 15-456 Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW
Hof Amsterdam 13-12-2016 200.191.260/01 NOT Notaris had schriftelijk moeten informeren dat transactie mogelijk paulianeus was
Hof Den Haag 13-12-2016 200.180.446/01 Advocaatkosten die de executeur niet mede ten behoeve van de erfgenamen heeft gemaakt, zijn geen in redelijkheid te maken kosten
Rechtbank Midden-Nederland 12-12-2016 5191168 en 5191278 Advocaatkosten die zijn gemaakt om positie als executeur staande te houden vormen kosten van executele in de zin van art. 4:7 lid 1 onder d BW
Rechtbank Den Haag 01-12-2016 C-09-520286-KG ZA 16-1277 Overeenkomst in strijd met testeervrijheid wordt omgezet in niet-opeisbare geldvordering
Hof Amsterdam 29-11-2016 200.176.200/01 Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen
Rechtbank Gelderland 23-11-2016 296617 Onzorgvuldige notaris gaat bij royeren hypotheken enkel af op eerdere akte
Rechtbank Rotterdam 23-11-2016 C/10/411651 / HA ZA 12-948 Toestemming echtgenote wegens vermogensinstandhoudingsverklaring
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 22-11-2016 605771 / NT RK 16/28 Waardering van inbreng in natura in BV valt niet binnen onderzoeksplicht notaris
Hoge Raad 18-11-2016 15/02433 Beslaglegger wordt niet beschermd door art. 3:36 BW na rectificatie van per ongeluk doorgehaald hypotheekrecht
Hof Den Bosch 17-11-2016 200.158.676_01 Turboliquidatie met baten ten tijde van ontbinding zorgt voor bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Amsterdam 15-11-2016 200.175.311/01 en 200.175.312/01 Geen vergoedingsrecht voor investering in woning partner wegens voldoening aan natuurlijke verbintenis
Hoge Raad 04-11-2016 15/02090 Commanditaire vennoot niet aansprakelijk, ondanks personele unie tussen beherend en commanditaire vennoot
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 01-11-2016 KL RK 16-56 Bij ongedaanmaking wettelijke verdeling had notaris de cliënt nadrukkelijk moeten wijzen op zeer nadelige consequenties
Hof Den Bosch 25-10-2016 200.164.751_01 Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven
Hof Amsterdam 25-10-2016 200.181.359/01 Het uitoefenen van Air-BNB activiteiten wordt aangemerkt aan bedrijfsmatige exploitatie en is in strijd met de splitsingsakte
Rechtbank Amsterdam 20-10-2016 C/13/594503 / HA RK 15-288 Prejudiciële vraag aan Hoge Raad: kan kerkelijke rechtspersoon worden omgezet in een stichting?
Rechtbank Amsterdam 19-10-2016 C/13/6016161 / HA ZA 16-136 Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever
Rechtbank Overijssel 19-10-2016 C/08/187831 / HA ZA 16-261 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van woning na einde samenwoning
Hof Den Bosch 18-10-2016 200.172.500_01 en 200.172.560_01 Schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW geldt bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2016 200.175.258 Verzwegen vermogen verbeurd verklaard na sluiten vaststellingsovereenkomst?
Rechtbank Den Haag 13-10-2016 AWB - 16 _ 3183 Koel- en rijpingscellen en stellages vormen bestanddeel van gebouw en zijn daarmee onroerend
Rechtbank Rotterdam 12-10-2016 C/10/494395 / HA ZA 16-118 Door de taakverdeling tussen bestuurders kan slechts aan één van hen een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt
Rechtbank Oost-Brabant 12-10-2016 C/01/300920 / HA ZA 15-788 Oude en nieuwe bestuurder aansprakelijk voor faillissement door onbehoorlijke taakvervulling
Hof Den Bosch 11-10-2016 200.181.438_01 Hof: Niet snel sprake van verjaring van gemeente grond
Hoge Raad 07-10-2016 15/01323 Ook als sprake is van grote gebreken kan voldaan zijn aan art. 7:17 BW (conformiteit)
Hoge Raad 07-10-2016 15/03323 Vereenzelviging
Hof Den Haag 05-10-2016 200.182.494/01 Door verlaten echtelijke woning is draagplicht voor huishoudkosten geëindigd
Rechtbank Rotterdam 05-10-2016 C/10/497982 / HA ZA 16-304 Wijziging van huwelijkse voorwaarden paulianeus, toedeling onder water staande panden niet
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2016 5000706 EJ VERZ 16-176 (H.K.) Rechter vernietigt VvE-besluit over beperking verhuur omdat niet aan wettelijk vereiste wijze tot standkoming is voldaan
Rechtbank Noord-Nederland 28-09-2016 C/17/143711 / HA ZA 15-259 Hypotheekrecht vervalt door vervroegde aflossing en geldt niet van rechtswege op de overgesloten lening
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28-09-2016 201604566/1/A2 RvS geeft overzichtsuitspraak over planschade
Rechtbank Gelderland 28-09-2016 C/05/289042 / HA ZA 15-511 Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV
Hof Den Bosch 27-09-2016 200.168.652_01 Feitelijke omschrijving in akte van levering prevaleert indien in de akte twee verschillende omschrijvingen staan
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.185.010/01 Geen sprake van toekomstig loon dus stamrecht is niet verknocht
Hof Den Haag 27-09-2016 200.170.204/01 Na gerechtelijke vaststelling ouderschap zijn bezitters te kwader trouw rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenaam
Hof Amsterdam 27-09-2016 200.181.735/01 Bestuurder aansprakelijk voor tekort in faillissementsboedel ook al was hij alleen op papier bestuurder
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016 200.174.183/01 Onderscheid overeenkomst van verdeling en overeenkomst tot verdeling bij verdelen gemeenschap
Hoge Raad 23-09-2016 15/02192 Vernietiging dividendbesluit wegens faillissementspauliana
Rechtbank Midden-Nederland 21-09-2016 C/16/405873 / FL RK 15-2868 Voorhuwelijks alimentatiebeding geldig omdat deze hoger is dan wettelijke norm
Rechtbank Rotterdam 21-09-2016 C/10/498658 / KG ZA 16-366 Legitimarissen hebben recht op informatie over de periode voor overlijden van erflater
Hof Den Haag 20-09-2016 200.172.687/01 Geen geldige rechtskeuze voor Nederlands erfrecht gemaakt in Portugees testament
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 19-09-2016 SHE/2016/15 Verhouding taken executeur en die van boedelnotaris
Hof Den Haag 14-09-2016 200.196.651/01 Vervroegde uitkering van onderbedelingsvordering mogelijk na machtiging van de bewindvoerder/erfgenaam
Rechtbank Midden-Nederland 14-09-2016 C/16/404359 / HA ZA 15-923 Vordering tegen VOF en vennoten zijn afzonderlijke vorderingen: twee maal stuiting nodig
Rechtbank Den Haag 14-09-2016 C/09/506881 / HA ZA 16-284 Appartement in gebruik geven voor huisvesting ingehuurde zzp'ers is commerciële exploitatie en voldoet niet aan woonbestemming
Hof Den Haag 13-09-2016 200.170509/01 Tweedelijns-bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Amsterdam 13-09-2016 200.167.433/01 Vordering niet-ontvankelijk omdat niet werd opgetreden voor de gezamenlijke erfgenamen
Hof Amsterdam 13-09-2016 200.186.637/01 Verhuur van strandappartementen niet toegestaan wegens strijd met de in de splitsingsakte bepaalde woonbestemming
Rechtbank Rotterdam 07-09-2016 508590 KG ZA 16-964 Ontruiming o.g.v. art. 525 lid 3 Rv niet mogelijk als gebruikers bekend zijn
Rechtbank Midden-Nederland 31-08-2016 C/16/407741 / HA ZA 16-42 Moet bank inzage in bankafschriften verschaffen aan erfgenamen?
Rechtbank Den Haag 31-08-2016 C/09/500852 / HA ZA 15-1337 Derdenhypotheek niet rechtsgeldig gevestigd wegens dwaling omdat de bank in haar zorgplicht is tekortgeschoten
Rechtbank Oost-Brabant 31-08-2016 C/01/290455 / HA ZA 15-154 Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking?
Hof Den Bosch 30-08-2016 200.157.096_01 Twee verschillende omschrijvingen van het te leveren perceel, feitelijke omschrijving prevaleert
Hof Den Haag 23-08-2016 200.189.022-01 Verbouwing van gedeelte van bestaande woning kwalificeert niet als 'bouw van een woning' in de zin van art. 7:765 BW
Rechtbank Rotterdam 22-08-2016 C/10/493122 / HA RK 16-30 Rechtbank geeft toestemming voor het afwijken van statutaire bepalingen bij de verkoop van een lidmaatschapsrecht
Rechtbank Gelderland 18-08-2016 AWB - 15 _ 6971 Volgens Rechtbank mocht curator eenzijdig wijziging aanbrengen in toedeling AB-inkomen failliete echtgenoot
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016 200.128.177/01 Ondanks onduidelijke omschrijving in splitsingsakte is de uiteindelijke rechtsopvolger aangemerkt als procespartij
Rechtbank Rotterdam 11-08-2016 C/10/502802 / KG RK 16-1079 Geen beroep op huurbeding door veilingkoper
Rechtbank Rotterdam 10-08-2016 C/10/492924 / HA ZA 16-59 Commandiet die voor een dag beherend vennoot is, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor reeds bestaande schulden
Rechtbank Rotterdam 10-08-2016 C/10/492780 / HA ZA 16-43 Kortstondige verhuur van appartement aan derden is bedrijfsmatige exploitatie en daarmee verboden
Hof Amsterdam 09-08-2016 200.181.565/01 NOT Geen sanctie voor notaris die een depotovereenkomst en jaarlijkse rente-opgave achterwege liet
Rechtbank Noord-Nederland 03-08-2016 C/17/144533 / HA ZA 15-306 OBV-vordering was verjaard vanwege opeisbaarheidsclausule
Hof Amsterdam 26-07-2016 200.180.302/01 NOT Klacht gegrond, notaris had akte niet mogen passeren omdat volmacht niet toereikend was
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2016 200.169.521/01 Exclusief gebruiksrecht mede-eigenaars op deel van mandelige zaak sluit mandeligheid niet uit
Rechtbank Den Haag 20-07-2016 C/09/501590 / HA ZA Verjaring van vordering is geen gift en dus niet voor inkorting vatbaar
Hof Den Haag 20-07-2016 200.180.398/01 Ondanks testamentaire bepaling heeft executeur toch recht op loon
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2016 200.144.706/01 Onroerende zaken van vrouw vallen in faillissement van man
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-07-2016 C/02/317394 / KG RK 16-722 Verlof tot inroepen van huurbeding ontvankelijk, bezichtigingsbeding biedt echter geen rechtsingang
Hof Amsterdam 12-07-2016 200.173.243/01 NOT Kandidaat-notaris, en niet de notaris, had de plicht verblijvensbeding in samenlevingsovereenkomst aan erfgenamen te vermelden
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2016 200.152.812 Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor niet betaalde huur na turboliquidatie
Hof Amsterdam 12-07-2016 200.182.013/01 NOT Kandidaat-notaris had de plicht verblijvensbeding in samenlevingsovereenkomst aan erfgenamen te vermelden
Hoge Raad 08-07-2016 15/00608 Renteclausule in hypotheekakte slechts van belang voor partijen; uitleg door middel van het Haviltex-criterium
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2016 200.184.887/01 Opheffing van onder oud erfrecht ingesteld testamentair bewind is mogelijk
Rechtbank Midden-Nederland 06-07-2016 C/16/396337 / HA ZA 15-607 Geen uitleg testament ondanks dat door het niet opnemen van een inkortingsregeling de staak van het onterfde kind meer verkrijgt
Rechtbank Limburg 06-07-2016 C/03/206236 / HA ZA 15-284 Financiële transacties op basis van samenlevingscontract
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-07-2016 C/02/317392 FA RK 16-3763 Vervangende toestemming door Rechtbank te laat verzocht
Rechtbank Amsterdam 29-06-2016 EA VERZ 16-466 Wijziging splitsingsakte slechts mogelijk bij verandering constructie of omgrenzing gebouw dat leidt tot goederenrechtelijke gevolgen
Rechtbank Oost-Brabant 29-06-2016 C/01/297152 / HA ZA 15-559 Loterijprijs van vrouw valt in het faillissement van man nu zij niet kan aantonen dat zij de loten voor meer dan de helft met eigen middelen heeft gefinancierd
Rechtbank Gelderland 28-06-2016 AWB - 15 _ 5339 Zonnepark is onroerend nu deze bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven
Rechtbank Noord-Nederland 27-06-2016 C/15/243721 / KG ZA 16-385 Geen grond voor ministerieweigering ondanks voorkeursrecht
Rechtbank Midden-Nederland 24-06-2016 4575293 UT VERZ 15-19927 Machtiging kantonrechter nodig voordat voogd toestemming kan geven aan bewindvoerder voor overdracht woning
Hoge Raad 24-06-2016 14/04377 Conservatoir beslag op een niet-opeisbare vordering uit ouderlijke boedelverdeling
Hoge Raad 24-06-2016 15/04250 Stamrecht is verknocht als deze ziet op vervanging van inkomen
Hoge Raad 24-06-2016 14/05926 Bij vernietiging schenking wegens misbruik van omstandigheden geldt omgekeerde bewijslast
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 24-06-2016 KL RK 16/10 Boete voor notaris die onjuist gewekt vertrouwen in stand heeft gelaten
Rechtbank Midden-Nederland 22-06-2016 4805965 UC EXPL 16-2423 JH/1050 Vereenzelviging van rechtspersonen
Rechtbank Midden-Nederland 21-06-2016 C/16/417324 / KG RK 16-551 De uitleg van de publicatieplicht bij executieveilingen
Hof Amsterdam 21-06-2016 200.163.395/01 VOF is rechtssubject
Rechtbank Gelderland 15-06-2016 288317 Dwaling door beide partijen en ontbreken toestemming echtgenote zorgen voor vernietiging borgstellingen
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 08-06-2016 201507988/1/A2 Woonark is geen onroerende zaak, nu deze kan meebewegen met de waterstand
Hof Amsterdam 07-06-2016 200.172.378/01 Vordering op grond van art. 2:334r BW laat vordering op grond van art. 6:258 BW onverlet
Hoge Raad 03-06-2016 14/06346 Twee gerechtigden bij verkrijging goed onder voorwaarde
Hoge Raad 03-06-2016 15/02092 Strijd met art. 2:8 BW zorgt voor onrechtmatige opzegging lidmaatschap
Rechtbank Rotterdam 01-06-2016 C/10/491474 / HA ZA 15-1264 Debiteur is niet draagplichtig voor de schuld van ex-partner/eigenaar
Rechtbank Noord-Nederland 01-06-2016 C/17/143833 / HA ZA 15-266 E Vordering uit geldlening van ƒ 150.000 in familieverband is na 20 jaar verjaard
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 25-05-2016 201505172/1/A2 en 201507289/1/A2 Geen recht op huurtoeslag wegens papieren schenking in vermogen van huurder
Hof Den Bosch 24-05-2016 200.150.999/01 Economisch eigenaar is geen bezitter, dus geen beroep op verjaring
Hof Amsterdam 24-05-2016 200.173.674/01 Uitsluiting verrekening pensioenrechten is geen uitsluiting wettelijke pensioenverevening
Hof Den Bosch 17-05-2016 200.155.347_01 Bij veiling op grond van niet onherroepelijk vonnis geniet koper geen bescherming
Hoge Raad 13-05-2016 15/01066 Tegenbewijsregeling van art. 157 Rv ziet ook op de vraag of de juiste verklaring is afgelegd
Hof Den Bosch 10-05-2016 200.189.096_01 Veroordeling van een coöperatie om lidmaatschap van een nieuw lid te beëindigen
Rechtbank Limburg 04-05-2016 C/03/191940 / HA ZA 14-304 Toestemmingsvereiste 1:88 ontbrak, notaris aansprakelijk
Rechtbank Oost-Brabant 29-04-2016 C/01/307339 / KG ZA 16-221 Nabetalingsclausule in leveringsakte redt gewraakte transactie niet, aandelenoverdracht paulianeus
Hoge Raad 29-04-2016 15/00044 en 15/00063 Aanpassing canon op grond van algemene voorwaarden niet ongeldig
Hof Amsterdam 26-04-2016 200.168.701/01 Voor de vraag wat is overgedragen, gaat de inhoud van de leveringsakte boven het kadaster
Rechtbank Gelderland 26-04-2016 4450833 \ EZ VERZ 15-403 \ TS Vereisten voor een concreet verzoek om voorschot op het loon van de vereffenaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-04-2016 200.160.184 Is onder de gegeven omstandigheden sprake van een (rechtspersoonlijkheid bezittende) informele vereniging in de zin van wet?
Hoge Raad 22-04-2016 15/02195 Hof motiveert onvoldoende dat geen reden aanwezig zou zijn voor afwijking van art. 1:100 BW bij schuld voor advocaatkosten
Hof Amsterdam 21-04-2016 200.187.702/01 OK Stemrecht op aandelen in BV ligt bij langstlevende echtgenoot als vruchtgebruiker
Hof Den Bosch 19-04-2016 200.109.306/02 Partijbedoeling in akte van levering leidend voor beantwoording vraag wat precies is overgedragen
Hof Amsterdam 19-04-2016 200.131.875/01 Geen erkenning Marokkaans huwelijk vanwege huwelijksdwang
Hof Amsterdam 19-04-2016 200.174.779/01 NOT Notaris mocht courtage niet tegen wil van verkoper uitkeren aan makelaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-04-2016 200.152.931 Uitleg statuten van gezamenlijke B.V.
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-04-2016 SHE/2015/79 Notaris had schriftelijk moeten informeren over het risico van vernietiging wegens pauliana
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-04-2016 SHE/2015/77 Kamer oordeelt dat de taak van de executeur is geëindigd, nu de ruimschoots toereikend verklaring niet op het moment van beneficiaire aanvaarding is afgegeven
Hoge Raad 15-04-2016 14/05715 HR: opzegging duurovereenkomst over exploitatie natuurreservaat niet mogelijk, statutenwijziging vereist
Hof Amsterdam 14-04-2016 200.180.180/01 NOT Mag notaris testament opstellen en passeren op één dag?
Hof Amsterdam 12-04-2016 200.175.325/01 Statutair bestuurder BV niet draagplichtig voor belastingschuld, want geen feitelijk bestuurder
Hof Den Bosch 12-04-2016 HD 200.159.123/01 Rente over papieren schenking wordt niet als schenking aangemerkt voor berekening legitieme portie
Hoge Raad 08-04-2016 15/02559 Schuiven in echtscheidingsconvenant tussen bijdrage kinderen partner vanwege fiscale consequenties leidt tot bewuste afwijking van wettelijke maatstaven
Rechtbank Gelderland 06-04-2016 285046 Ruilverkaveling heeft geen titelzuiverende werking ten aanzien van een kettingbeding
Hof Den Haag 05-04-2016 200.162.589/01 Eigenaar van net wordt niet zonder meer door natrekking eigenaar van aan net verbonden installaties
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30-03-2016 201505979/1/A2 Waterwoning wordt aangemerkt als onroerende zaak vanwege zijn duurzaamheid
Rechtbank Oost-Brabant 30-03-2016 HA ZA 07-609 403-verklaring vereist voldoende inzicht in eigen verplichtingen en niet in vermogen en resultaat dochtervennootschappen
Hof Den Bosch 29-03-2016 200.144.378/01 (Ouder) retentierecht gaat voor op jonger hypotheekrecht
Hoge Raad 25-03-2016 14/03973 Hoge Raad benadrukt het verschil tussen verdeling en verrekening bij berekenen van de wettelijke rente
Hoge Raad 25-03-2016 14/05950 Gedeeltelijke voorlezing bij passeren testament in aanwezigheid van getuigen leidt niet tot vernietigbaarheid
Rechtbank Overijssel 23-03-2016 C/08/173950 / HA ZA 15-362 Oneigenlijke dwaling bij borgtocht door onvolledige voorlichting geen sprake van opgewekt vertrouwen
Rechtbank Den Haag 23-03-2016 C/09/492259 / HA ZA 15-803 In casu leidt betalen van diverse kosten ten laste van de nalatenschap niet tot zuivere aanvaarding
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 21-03-2016 SHE/2015/16 Klacht tegen openbaar maken BSN ongegrond omdat notaris niet bedacht hoefde te zijn op bezwaar tegen openbaring
Hoge Raad 18-03-2016 15/01064 Erfgenamen ontvankelijk in enquêteprocedure omdat partiële verdeling van aandelen nietig is wegens selbsteintritt
Hoge Raad 18-03-2016 15/01858 Biologische ouder heeft recht op omgang met kind en juridische ouders zijn verplicht om kind afstammingsinformatie te verschaffen
Hoge Raad 18-03-2016 14/04905 Verdeling van gemeenschap in 2012 na echtscheiding in 1986
Rechtbank Den Haag 17-03-2016 C/09/504044 / KG ZA 16-78 (Juridische) Splitsing is geen vervreemding, vruchtgebruikster heeft geen toestemming nodig van blooteigenaren
Rechtbank Gelderland 16-03-2016 280601 Goedkeuring aandeelhoudersbesluit tot dividenduitkering leidt tot vergoedingsplicht voor middellijk bestuurders
Hof Den Haag 16-03-2016 200.161.898/01 Geen verdeling of verrekening door Hof wegens ontbreken vermogensbeschrijving
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2016 200.144.328 Geen rechtsvordering instellen tegen deelgenoot maar toerekenen op aandeel bij verdeling gemeenschap
Hoge Raad 11-03-2016 14/05032 Hoge Raad verwerpt het beroep waarin de vraag is gesteld of de vereffeningskosten preferent zijn
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2016 200.171.257/01 Uitsluitingsclausule voor toekomstige schenkingen is geldig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-03-2016 BRE - 14 _ 6343 Bestuurder aansprakelijk omdat het niet betalen van (loon)belasting leidt tot kennelijk onbehoorlijk bestuur
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2016 200.167.343 Ondanks ontbreken schenkingstraditie wordt schenking van € 195.000 toegestaan
Hof Den Haag 01-03-2016 200.162.468/01 Niet voeren van administratie leidt bij samenwoners tot economische gemeenschap van goederen
Rechtbank Midden-Nederland 24-02-2016 3821875 / MC EXPL 15-951 Is pre-pack zonder overneming van personeel in strijd met Europese richtlijn overgang ondernemingen?
Rechtbank Rotterdam 24-02-2016 C/10/481536 / HA ZA 15-801 Rechtbank kan alimentatie vaststellen bij ongehuwden met alimentatieregeling in samenlevingsovereenkomst
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-02-2016 BRE - 15 _ 1514 Omzetting vof naar eenmanszaak na echtscheiding, oud-vennoot toch nog hoofdelijk aansprakelijk
Rechtbank Den Haag 24-02-2016 C/09/486145 / HA ZA 15-404 Paulianeus handelen door wijzigen van huwelijksvoorwaarden?
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016 200.157.475/01 Rechtverkrijgende onder algemene titel gebonden aan bij overdracht onderneming overeengekomen winstdelingsclausule
Hof Den Bosch 23-02-2016 200.180.670/01 Veroordeling van een coöperatie om lidmaatschap van een nieuw lid te beëindigen
Hof Den Haag 23-02-2016 200.154.759/01 Bank lost af met door haar als begunstigde ontvangen levensverzekeringsuitkering. Hoofdelijke aansprakelijkheid en draagplicht
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016 AL/2015/129 Notaris mocht inhoud lastbepaling bekendmaken aan lastbevoordeelde
Hof Amsterdam 23-02-2016 200.167.855/01 Onverplichte schenkingen door langstlevende waren paulianeus en dus vernietigbaar
Hof Amsterdam 23-02-2016 200.166.438/01 Ouders die BV van kind minder huur voor winkelpand laten betalen bevoordelen het kind, sprake van een gift
Hoge Raad 19-02-2016 15/01318 Notaris moet gespreksaantekeningen bijhouden voor bewijs zorgvuldigheidsplicht
Hoge Raad 19-02-2016 15/01143 Notaris had erfgenamen moeten wijzen op doorschuiffaciliteit IB
Hoge Raad 19-02-2016 14/05284 Volledige aansprakelijkheid notaris bij beroepsfout ondanks schadebeperkingsmogelijkheid benadeelde
Hoge Raad 12-02-2016 14/06102 Wetenschap van oorzaken van faillissement is onvoldoende voor kennelijk onbehoorlijk bestuur
Hof Amsterdam 09-02-2016 200.160.012/01 Bestuurder handelt onrechtmatig door rechtshandeling in oprichtingsfase te bekrachtigen en zo persoonlijke aansprakelijkheid af te wentelen op de BV
Hoge Raad 05-02-2016 15/00279 Piramidespel niet toerekenbaar aan notaris die vennootschap heeft opgericht, geen Peeters/Gatzen-vordering voor curator
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2016 200.168.906 Uitsluitingsclausule ziet op kwijtschelding overbedelingsschuld, woning valt in gemeenschap
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 04-02-2016 567806/NT Kamer acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'de Nationale Notaris'
Rechtbank Noord-Holland 03-02-2016 C/17/137447 / HA ZA 14-386 Door herleven huwelijksvoorwaarden bij reparatiehuwelijk is geen gemeenschap van goederen ontstaan
Hof Amsterdam 02-02-2016 200.161.639/01 Voorkeur voor curator uit notariële volmacht niet gevolgd doordat gevolmachtigden niet voldoen aan financiële verantwoordingplicht
Hof Amsterdam 02-02-2016 200.171.024/01 Levensexecuteur wordt niet benoemd tot bewindvoerder en mentor door zelfverrijking
Hof Den Bosch 02-02-2016 200.161.272/01 Ondanks nabetalingsclausule wordt aandelenoverdracht vernietigd wegens faillissementspauliana
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-02-2016 200.182.431 Van ontbonden rechtspersoon naar in staat van faillissement door schuldeisers en mogelijke baten
Hof Amsterdam 26-01-2016 200.159.959/01 Uitsluiten van pensioenverevening bij de verdeling is in casu onaanvaardbaar, de rest van de verdeling vormt geen benadeling
Hoge Raad 22-01-2016 14/03446 Verplichting tot afleggen rekening en verantwoording gaat bij overlijden executeur niet over op zijn erfgenamen
Hoge Raad 15-01-2016 14/03817 Termijnoverschrijding van voorwaarde in testament leidt niet tot vervallen voorwaarde
Hoge Raad 15-01-2016 14/05018 Verwachter heeft recht op bijgeschreven rente over bezwaarde onderbedelingsvordering
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 15-01-2016 AL/2015/142 Onzorgvuldige notaris laat fiscale aspecten verwerping en aanvaarding buiten beschouwing
Rechtbank Limburg 15-01-2016 C/03/210410 / FA RK 15-2895 Gedetineerde moeder draagt de rechten van wettelijk vertegenwoordiger bij notariële akte over aan haar zussen en behoudt daarmee het ouderlijk gezag
Rechtbank Amsterdam 14-01-2016 EA VERZ 15-1216 Verhuur via AirBnB is exploitatie van het privégedeelte als pension
Centrale Raad van Beroep 13-01-2016 14/2111 AWBZ Centrale Raad van Beroep: eigen bijdrage is niet in strijd met EVRM
Rechtbank Noord-Nederland 13-01-2016 C/15/219701 / FA RK 14-4235 Haviltex bij huwelijks voorwaarden omdat partijen twijfelen over uitleg
Hof Den Haag 12-01-2016 200.158.280/01 Notaris moet bij passeren pandakte waarschuwen dat hij geen zekerheid kan garanderen
Rechtbank Midden-Nederland 08-01-2016 4434789 Kantonrechter geeft overzicht van in casu af te geven informatie door executeur aan legitimaris
Rechtbank Rotterdam 06-01-2016 C/10/482958 / HA ZA 15-873 Islamitische scheiding kan niet worden afgedwongen via Nederlandse rechter
Rechtbank Rotterdam 06-01-2016 C/10/465033 / HA ZA 14-1206 Notaris is aansprakelijk voor passeren akten in omgekeerde volgorde
Rechtbank Overijssel 30-12-2015 C/08/179411 / KG RK 15-801 Einde volmacht wordt gepubliceerd in Staatscourant
Hof Den Haag 29-12-2015 200.082.000/01 Door aangifte erfbelasting te doen in hoedanigheid van erfgenaam is nalatenschap zuiver aanvaard
Rechtbank Den Haag 23-12-2015 C/09/486954 / HA ZA 15-481 Beroep op verjaring in strijd met maatstaven van redelijkheid en billijkheid
Hof Amsterdam 22-12-2015 200.015.254/01 Waar bedrog is gepleegd, past geen beroep op de onderzoeksplicht, zelfs als sprake is van een deskundige
Hof Amsterdam 22-12-2015 200.168.788/01 NOT 200.168.882/01 NOT Notaris moest beschikkingsbevoegdheid van executeur onderzoeken
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 22-12-2015 AL/2015/139 Bij kunstvoorwerpen in een nalatenschap wordt verwacht dat notaris bekend is met erfbelastingregeling voor kunstvoorwerpen
Hoge Raad 18-12-2015 14/03958 Toestemming echtgenote voor borgstelling door ondernemer
A-G Hoge Raad 18-12-2015 15/01064 Is ontvangen procesvolmacht toereikend voor vereffenaar om een enquêteverzoek in te dienen?
Hoge Raad 18-12-2015 15/02163 Bij een boedel zonder activa verdient turbo-liquidatie de voorkeur boven aanvraag van eigen faillissement
Hof Den Bosch 17-12-2015 HR 200 169 351_01 Herroeping van ontbindingsbesluit niet toegelaten na toetsing aan door Hoge Raad gestelde criteria
Hof Den Haag 16-12-2015 200.171.191.01 Wegens onttrekking aan controle wordt verzoek van curator tot inbreng vermogen rechthebbende in vennootschap afgewezen
Hof Den Haag 15-12-2015 200.153.457/01 Waardedaling geen invloed op hoogte OBV-vordering
Rechtbank Rotterdam 11-12-2015 3696566 CV EXPL 14-60048 Notaris had bij overdracht appartement handelsregister moeten raadplegen, maar fout tast vorderingsrecht VvE op koper niet aan
Hof Arnhem-Leeuwarden 10-12-2015 200.157.945/01 Ontslagvergoeding niet (meer) verknocht omdat vergoeding is besteed aan echtelijke woning
Hof Amsterdam 08-12-2015 200.168.793/01 OK Bestuur mocht afgaan op uitgebreid onderbouwd advies van de ingeschakelde notaris
Rechtbank Rotterdam 07-12-2015 C/10/488384 / KG ZA 15-1223 Vordering tot opheffing loonbeslag afgewezen omdat buitenlands huwelijksvermogensregime niet kenbaar is gemaakt
Hoge Raad 04-12-2015 14/04537 Opzettelijk verzwegen polissen niet verrekend bij verdeling; waarde komt volledig toe aan ex-echtgenote
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2015 200.166.383 Minderjarig kind heeft recht op som ineens
Hof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2015 200.144.328 Geen rechtsvordering instellen tegen deelgenoot maar toerekenen op aandeel bij verdeling gemeenschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-11-2015 C/02/306224 / KG ZA 15-678 Deelgenoten zijn bevoegd om over aandeel in perceel te beschikken zonder toestemming van de andere deelgenoot
Rechtbank Rotterdam 25-11-2015 C/10/465533 / HA ZA 14-1234 Notaris niet aansprakelijk voor de vertraging die plaatsvindt bij het online bieden op een veiling
Hof Den Haag 25-11-2015 200.164.925.01 en 200.164.926.01 Verzoek tot afstorting pensioenrechten afgewezen wegens redelijkheid en vennootschappelijk belang
Hof Den Bosch 24-11-2015 HD 200.120.854_01 Geen goedkeuring vooraf van aandeelhouders buiten de statuten om
Hof Den Bosch 24-11-2015 HD 200.151.705_01 Correcte waardering van goederen behorende tot een ontbonden huwelijksgemeenschap bij rechterlijke verdeling
Hoge Raad 20-11-2015 14/02658 Erfrechtelijke bevoegdheden niet beperkt door cautio Socini, verzoek ontslag executeur mogelijk
Hoge Raad 20-11-2015 15/02021 Geen machtiging verleend voor de inbreng van onder bewind gesteld vermogen in een BV
Rechtbank Oost-Brabant 18-11-2015 C/01/291560 / HA ZA 15-233 Priester is erfgenaam omdat testament gemaakt was voordat erflaatster ziek werd
Rechtbank Amsterdam 18-11-2015 C/13/593779 / FA RK 15-6582 Partijen hebben geen geschil over alimentatie, rechter kan verzoek tot vastlegging niet toewijzen
Rechtbank Oost-Brabant 18-11-2015 C/01/291560 / HA ZA 15-233 Art. 4:59 BW is alleen aan de orde wanneer testament wordt gemaakt gedurende de periode van ziekte waaraan de testateur is overleden
Rechtbank Den Haag 17-11-2015 4488506 / 15-94659 Kantonrechter verleent goedkeuring waardoor nalatenschap door een van de vereffenaars zelfstandig kan worden vereffend
Hoge Raad 13-11-2015 14/05588 Ook 'Haviltexen' als standpunten van partijen elkaar uitsluiten
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 12-11-2015 AL/2015/86 Functie van boedelnotaris prevaleert boven het verzoek tot geheimhouding voor een van de erfgenamen
Rechtbank Noord-Nederland 11-11-2015 C/19/102897 / HA ZA 14-12 Woning bleek dienstwoning te zijn, partijen hebben wederzijds gedwaald waardoor koopovereenkomst vernietigbaar is
Hof Amsterdam 10-11-2015 200.165.951/01NOT Stichting aanvaardt benoeming tot executeur en bewindvoerder niet vanwege zwart geld in de nalatenschap
Hof Den Bosch 03-11-2015 HD 200.166.776_01 Poging leden van overkoepelende vereniging te laten kiezen voor uitgetreden vereniging niet onrechtmatig
Rechtbank Amsterdam 29-10-2015 EA VERZ 15-591 Besluit van ALV om kortstondige verhuur toe te staan in strijd met statuten en daarom nietig
Rechtbank Amsterdam 28-10-2015 C/13/584291 / HA ZA 15-335 Aandeel in goederen nalatenschap kan niet worden verbeurd aan legitimaris
Hof Den Bosch 22-10-2015 F 200.169.187/01 Rechten van gebruik en bewoning hebben geen economische waarde, afstand om niet is mogelijk
Rechtbank Gelderland 21-10-2015 C/05/272396 / HA ZA 14-593 Verlenging verjaringstermijn zoals die geldt voor ex-echtgenoten ook van toepassing op ex-samenwoners
Hof Amsterdam 20-10-2015 200.147.713/01 Notaris kan niet volstaan met raadplegen kadastrale basisregistratie
Hof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2015 200.135.239/01 Kennelijk onbehoorlijk bestuur door bekrachting van rechtshandelingen BV i.o.
Rechtbank Gelderland 16-10-2015 4503671 BH VERZ 15-35337 BM 47446 De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen gaat voor meerderjarigenbewind bij verkoop woning van rechthebbende
Hoge Raad 16-10-2015 14/06049 Wederzijdse zekerheden arrangement/meerwaarde overeenkomst ook in faillissement geldig
Hoge Raad 16-10-2015 15/00688 Prejudiciële vraag over dienen van twee heren
Kamer voor het Notariaat Den Haag 14-10-2015 15-37 Depotovereenkomst niet schriftelijk vastleggen leidt tot schending zorgplicht door notaris
Hof Den Haag 14-10-2015 200.162.839/01 en 200.163.081/01 Beroep op vervalbeding van twee jaar gekoppeld aan verrekenbeding is niet strijdig met redelijkheid en billijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2015 200.154.395 Bij zakelijke overeenkomsten is taalkundige uitleg van contractsbepalingen van groot belang
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2015 200.175.434/01 Hypotheekakte is rechtsgeldig gerectificeerd, toestemming van partijen is daarvoor niet vereist
A-G Hoge Raad 09-10-2015 14/03958 Toestemming echtgenote voor borgstelling door ondernemer
Hoge Raad 09-10-2015 15/02543 Kindgebonden budget van invloed op de draagkracht van de verzorgende ouder
Rechtbank Oost-Brabant 07-10-2015 274503 HA ZA 14-106 Uitgifte van aandelen kan onrechtmatig zijn jegens pandhouder
Rechtbank Noord-Holland 07-10-2015 C/15/216894 / HA ZA 14-418 Verklaringen en gedragingen ten tijde van aanwijzing begunstigden op (ongewijzigde) polis bij levensverzekering leidend
Rechtbank Rotterdam 06-10-2015 C/10/468859 / HA RK 15-76 Rechtbank oordeelt dat omzetting van een stichting in een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap mogelijk is
Hof Den Bosch 06-10-2015 HD 200.138.366_01 Mededeling aan wederpartij niet voldoende voor contractsoverneming
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015 200.173.111/01 Inschrijving onderbewindstelling vormt wegens bescherming belangen van rechthebbende geen inbreuk op privacy
Hof Amsterdam 06-10-2015 200.173.120/01 Geen beroep op Vormerkung jegens beslaglegger ingeval van rectificatie koper
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015 200.149.835/01 Kopers moesten beschikkingsbevoegdheid van executeur onderzoeken
Hof Amsterdam 06-10-2015 200.133.065/01NOT Notaris mocht afgifte relevant deel testament aan onterfde versterferfgenamen niet weigeren
Hof Arnhem-Leeuwarden 06-10-2015 200.153.533/01 Leerstuk afgeleide schade (Poot/ABP) geldt ook voor CV
Rechtbank Midden-Nederland 05-10-2015 4282106 UT VERZ 15-14333 Notariskosten behoren tot vereffeningskosten
Hof Amsterdam 29-09-2015 200.165.290/01 Wijziging van partneralimentatie wegens grove miskenning van de wettelijke maatstaven
Rechtbank Den Haag 28-09-2015 C/09/452785 / FA RK 13-8184 Biologische vader is geen verwekker maar donor bij bewijs spermadonorovereenkomst
Hof Den Bosch 24-09-2015 F 200.165.157/01 Gevraagde machtiging voor repeterende schenking afgewezen
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2015 200.139.113/01 Bepaling uit erfpachtvoorwaarden getoetst aan de Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
Hof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2015 200.153.386 Notaris moest speculatieve belegger waarschuwen voor lage waarde van hypothecaire zekerheid
Hof Amsterdam 22-09-2015 200.164.522/01 NOT Onderzoeksplicht naar partijbedoelingen voor notaris bij het opstellen van een aanvullende overeenkomst naast de koopovereenkomst
Hoge Raad 18-09-2015 14/03391 Persoonlijk verwijt niet vereist voor beroepsaansprakelijkheid advocaat
Hoge Raad 18-09-2015 14/03720 Maatstaf bij inbezitneming door feitelijke machtsverschaffing
Rechtbank Noord-Holland 16-09-2015 4308534 AO VERZ 15-60 Schade zorginstelling weegt niet op tegen ontslag zorgverleenster zonder dat er genoeg bewijs is voor verduistering en diefstal
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16-09-2015 201409147/1/A2 Geen recht op huurtoeslag door verrekening van schenkingen en huurkosten
Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2015 200.144.381/01 Depotgeld kan in redelijkheid niet meer worden aangehouden
Rechtbank Rotterdam 09-09-2015 C/10/470513 / HA ZA 15-189 Dagvaarden van executeurs en bewindvoerders moeten niet in persoon maar in hun hoedanigheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2015 200.012.958 Schuldeisers kunnen worden benadeeld door overdracht woning aan partner
Hof Den Bosch 08-09-2015 HD 200.132.822_01 Inbreng onderneming in VOF ziet Hof niet als afstaan huurgenot
Hof Amsterdam 08-09-2015 200.158.975/01NOT Na indiening goedkeuringsverzoek valt onderhandse verkoopprijs niet meer onder geheimhoudingsplicht
Hoge Raad 04-09-2015 14/01834 Rechtsvordering tot beëindiging bezit verjaard en geen sprake van interversieverbod
Rechtbank Limburg 03-09-2015 C/03/197534 / FA RK 14-3272 en C/03/197544 / FA RK 14-3278 Niet inroepen legitieme portie houdt geen schenking aan de erfgenamen in
Rechtbank Limburg 31-08-2015 4374177 CV EXPL 15-7791 Grotere onderzoeksplicht koper door niet-zelfbewoningsclausule en de geconstateerde gebreken bij bezichtiging
Rechtbank Noord-Nederland 26-08-2015 C/17/136703 / HA ZA 14-364 Erfrechtelijke perikelen bij een meerwaardeclausule
Rechtbank Midden-Nederland 26-08-2015 C-16-377759-HL ZA 14-281 Samenspel rechter en notaris bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-08-2015 200.169.571 Betaling loon vereffenaar
Rechtbank Amsterdam 24-08-2015 CV EXPL 14-20546 Wijzigen contractspartij wegens afsplitsing zonder verlies van verhaalspositie geen grond voor wijziging huurovereenkomst
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 19-08-2015 AL/2014/138 Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar bij overdracht domeinnamen
Hof Den Bosch 18-08-2015 HD 200.129.475_01 Koper handelt onrechtmatig indien oudere koopovereenkomst niet nietig is vanwege zwart-geld beding
Hoge Raad 14-08-2015 14/02553 Bij gedeeltelijke niet-nakoming geldt bijzondere verjaringstermijn
Hoge Raad 14-08-2015 14/02241 Medehuurderschap ex-samenwoner vastgesteld aan de hand van feiten en omstandigheden
Hof Den Bosch 13-08-2015 HD 200.135.298/01 Sprake van zo'n nauwe samenwerking dat exoneratiebeding ook geldt jegens niet-contractpartij
Rechtbank Midden-Nederland 12-08-2015 C/16/386664 / HA ZA 15-174 MAR Vordering tot vergoeding van schade jegens notaris niet verjaard
Rechtbank Overijssel 12-08-2015 C/08/174702 / KG ZA 15-253 Hypotheekakte is rechtsgeldig gerectificeerd, toestemming van partijen is daarvoor niet vereist
Hof Amsterdam 11-08-2015 200.143.220/01 Tweede volmacht herstelt gebrek in koopovereenkomst
Hof Amsterdam 11-08-2015 200.161.368-01 NOT Bij aanvullingen op/wijzigingen in ontwerpakte heeft notaris zwaardere Belehrungsplicht
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2015 200.123.330-01 Volgens Hof geen Haviltex bij uitleg van echtscheidingsconvenant wegens tegengestelde bedoelingen en verwachtingen
Rechtbank Midden-Nederland 05-08-2015 C/16/360547 / HA ZA 14-42 Gift wordt voor de inbrengregeling volledig toegerekend aan schenkende echtgenoot
Rechtbank Midden-Nederland 31-07-2015 C/16/394552 / KG ZA 15-432 Belang BV staat in de weg aan het doorwerken in de verhouding tussen BV en haar bestuurder van ontslagbepaling in aandeelhoudersovereenkomst
Rechtbank Overijssel 28-07-2015 4173357 \ CV EXPL 15-2564 Pre-pack is niet in strijd met EU-richtlijn inzake behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen
Rechtbank Noord-Nederland 22-07-2015 C/19/110788 / KG ZA 15-121 Beneficiaire erfgenamen niet aansprakelijk voor na overlijden erflater op grond van bestuursdwang ontstane schuld
Hof Den Haag 22-07-2015 200.161.026/01 en 200.161.028/01 Beleggingsverlies komt voor rekening van beide echtgenoten omdat niet-verrekend inkomen op gezamenlijke rekening stond
Hof Den Bosch 21-07-2015 HD 200.136.513_01 Berekening vordering van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-07-2015 200.160.049-01 Beslag op aandeel in afzonderlijk gemeenschappelijk goed van ontbonden vennootschap was niet rechtsgeldig
Hof Amsterdam 21-07-2015 200.161.639-01 Voorkeur voor curator blijkt uit algehele notariële volmacht
Kamer voor het Notariaat Den Haag 15-07-2015 15-09 Notaris mocht courtage niet tegen de wil van verkoper uitkeren aan makelaar
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-07-2015 200.155.185 Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig
Hof Den Haag 14-07-2015 200.145.152 Erfgenaam verbeurt zijn aandeel in goed van de nalatenschap wegens opzettelijk verzwijgen van Zwitserse bankrekening
Hof Den Haag 14-07-2015 200.154.810-01 Nieuwe eigenaar is gebonden aan voorkeursrecht huurder
Hof Den Bosch 14-07-2015 HD 200.131.944_01 Aanvang verrekenrecht en verjaring van vergoedingsrechten bij samenwoners
Hoge Raad 10-07-2015 14/04610 Als sprake is van verdeling of verrekening gelden de dwalingsregeling voor verdeling
Hoge Raad 10-07-2015 14/04245 Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-07-2015 C/02/290983 / HA ZA 14-867 Rechter wijst vordering tot wijziging van partneralimentatie tussen ex-samenwoners af
Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2015 200.140.550-01 Bij verwerping door failliet geen faillissementspauliana maar erfrechtpauliana (eindarrest)
Rechtbank Amsterdam 07-07-2015 KG ZA 15-661 Onderverhuur via Airbnb in strijd met de huurovereenkomst
Rechtbank Overijssel 06-07-2015 C/08/173620 / KG ZA 15-223 Verkoopvolmacht verplicht eigenaar om woning te ontruimen
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2015 4257602 UT VERZ 15-13598 Kantonrechter geeft vereffenaar aanwijzing bij vereffening vanwege gegronde reden
Hof Den Haag 02-07-2015 200.170.373/01 Faillietverklaring onder omstandigheden ook mogelijk als rechtspersoon is opgehouden te bestaan
Rechtbank Rotterdam 01-07-2015 C-10-468522 - HA ZA 15-87 Aanvaarding voorkeursrecht onder voorbehoud van financiering is geen aanvaarding aanbod
Rechtbank Noord-Nederland 01-07-2015 C/19/106595 / HA ZA 14-185 Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding heeft bij ongehuwde samenwoners andere gevolgen dan bij gehuwden
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2015 200.140.082 Wijziging in goederenrechtelijke situatie vereist wijziging splitsingsakte met 4/5e meerderheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-06-2015 200.166.529 Langstlevende heeft geen behoefte aan vruchtgebruik woning erflater vanwege eigen woning
Hof Den Bosch 30-06-2015 HD 200.142.108_01 Mede-erfgenaam handelt in persoon en is daardoor niet-ontvankelijk omdat de verplichting uit het vervreemdingsbeding jegens de gezamenlijke erfgenamen geldt
Rechtbank Limburg 26-06-2015 K-4702-4075320-EZ-15-83 Weigering tot het verlenen van machtiging tot beneficiaire aanvaarding, geen anticiperende werking op wet(svoorstel) BETS
Rechtbank Overijssel 24-06-2015 C/08/169567 / FA RK 15-671 Gebruik van medicijnen zorgt niet voor een grond voor dwaling omtrent verklaring
Rechtbank Overijssel 24-06-2015 C/08/161678/ ha za 14-451 Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk naar BV voor in de oprichtingsfase gesloten huur- en koopovereenkomst
Rechtbank Amsterdam 24-06-2015 C/13/580202 / HA ZA 15-100 Is oude term wettelijk erfdeel synoniem voor legitieme portie?
Hof Den Haag 23-06-2015 200.143.393 Afwikkeling huwelijkse voorwaarden niet tot stand gekomen en vordering uit hoofde van finaal verrekenbeding verjaard
Rechtbank Noord-Holland 23-06-2015 C-15-226948 - KG ZA 15-386 Foute hypotheekgever kon niet worden vervangen met procesverbaal van verbetering
Rechtbank Amsterdam 18-06-2015 C/13/570277 / HA RK 14-229 Rechtbank Amsterdam staat omzetting stichting in kerkgenootschap niet toe
Rechtbank Amsterdam 17-06-2015 C-13-574538 - HA ZA 14-1022 Onjuiste vermelding huurachterstand leidt tot dwaling bij executieveiling
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2015 200.154.741 Advocatenkantoor was opdrachtnemer
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2015 200.128.795 Deels kwijtschelden koopprijs onder uitsluitingsclausule leidt niet tot uitsluiten van onverdeelde helft woning van huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 12-06-2015 13/06172 Verplichting tot schadevergoeding bij uittreding coöperatie
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 04-06-2015 579886/NT 15-3 Th Notaris schendt zijn zorgplicht jegens partijen bij depotovereenkomst door depot uit te keren
Rechtbank Midden-Nederland 03-06-2015 C-16-366179 - HA ZA 14-287 Bij onenigheid over de verdeling van maatschapsvermogen geldt het algemeen belang onder toepassing redelijkheid en billijkheid
Rechtbank Rotterdam 03-06-2015 C/10/467563 / HA ZA 15-34 Geen verkrijging van eigendom door erfpachter
Hof Amsterdam 02-06-2015 200.155.519-01 NOT Onder bijzondere omstandigheden moet notaris interne bevoegdheid bestuurders BV controleren
Hof Amsterdam 02-06-2015 200.156.567-01 NOT Geheimhoudingsplicht notaris weegt zwaarder dan inlichten andere cliënt over mogelijk te leggen derdenbeslag
Hoge Raad 29-05-2015 15/00303 Uitzondering op de strenge regel van art. 21 WvK (Lunchroom De Katterug)
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 28-05-2015 AL/2014/163 Notaris had erfgenamen direct moeten inlichten over afgifte verklaring van executele
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-05-2015 200.144.315 Op aansprakelijkheid nieuwe vennoot voor bestaande schulden lijkt geen uitzondering mogelijk
Hoge Raad 22-05-2015 14/03601 Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (De Koperen Pan-arrest)
Hoge Raad 22-05-2015 12/05691 Overdracht van aandeel in een gedeelte vereist medewerking van alle deelgenoten
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2015 00.151.011/01 Vaststellingsovereenkomst mogelijk nietig wegens dwaling over begrip inkomsten
Rechtbank Amsterdam 20-05-2015 C-13-565316 - HA ZA 14-519 Zorgplicht van bank jegens mederekeninghouders bij en/of-rekening
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2015 200.142.012 Erfdeel kinderen ook opeisbaar bij opname ouder in verzorgingstehuis
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2015 200.130.977-01 Vrouw heeft bij echtscheiding recht op deel waarde woning door (verpande) kapitaalverzekering en door niet-nagekomen periodiek verrekenbeding
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-05-2015 200.110.776 Hof bepaalt in hoeverre de bewindvoerder rekening en verantwoording is verschuldigd aan erfgenamen van onderbewindgestelde
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13-05-2015 201408921/1/A2 NHG-schuld niet kwijtgescholden vanwege aankoop tweede woning met hypotheek
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-05-2015 200.130.532 Door bij executie voorbij te gaan aan voorkeursrecht handelt hypotheekhouder niet onrechtmatig
Hof Amsterdam 12-05-2015 200.155.418-01 Onder omstandigheden zorgplicht notaris voor publiekrechtelijk aspect bij passeren hypotheekakte
Hof Den Haag 12-05-2015 200.141.516-01 Beletregeling is ook van toepassing op een rechtspersoon als bestuurder indien de zeggenschap wijzigt door overlijden
Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 3578848 CV EXPL 14-31342 en 3775851 CV EXPL 15-1330 Tijdelijk verhuren van een sociale huurwoning via Airbnb levert een tekort schieten van de huurder op
Rechtbank Overijssel 07-05-2015 C/08/170506 / KG ZA 15-133 Vordering wegens benadeling huwelijksgemeenschap afgewezen omdat gemeenschap nog niet is ontbonden
Rechtbank Amsterdam 06-05-2015 C-13-551629 - HA ZA 13-1557 Onzorgvuldige taakuitoefening executeur en geconsumeerde nalatenschap geen reden voor opheffing of wijziging legaat
Hoge Raad 01-05-2015 14/03358 HR: samenstel van rechtshandelingen duidt op bedoeling tegenprestatie voor pand ten laste van privévermogen man te doen komen
Rechtbank Rotterdam 29-04-2015 C/10/441938 / HA ZA 14-23 Notaris mag onder bepaalde omstandigheden een bod op de veiling weigeren
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2015 3773646 De bekende erfgenamen zijn vereffenaars vanwege spoorloze erfgenaam
Rechtbank Amsterdam 23-04-2015 C-13-553201 - HA RK 13-349 Rechtbank streng bij wijzing statuten stichtingm
Hof Den Bosch 21-04-2015 HD200.139.635_01 Bij verrekening waarde van kapitaalpolissen geldt de contante waarde en niet de afkoopwaarde als niet afgekocht hoeft te worden
Rechtbank Midden-Nederland 21-04-2015 C/16/374134 / HA RK 14-170 Beroep op vervaltermijn art. 4:216 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Hof Den Bosch 21-04-2015 HD200.154.127_01 Gebruik en onderhoud van (gemeentelijke) grond leidt niet zonder meer tot verkrijgende verjaring
Rechtbank Den Haag 15-04-2015 C/09/471937 / HA ZA 14-960 Maken van huwelijkse voorwaarden na faillissement leidt tot relatieve nietigheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 14-04-2015 200.154.169-01 Nader te noemen meester
Hof Den Haag 09-04-2015 200.149.357/01 Gevolmachtigde zoon is geen rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenamen
Hof Den Haag 07-04-2015 200.143.396/01 Voor de waardering van de woning ter bepaling van de omvang van de legitieme portie wordt aangesloten bij hetgeen partijen zijn overeengekomen
Hoge Raad 03-04-2015 14/00380 Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht?
Hoge Raad 03-04-2015 14/00568 403-verklaring leidt tot op zich zelf staande eigen schuld
Rechtbank Midden-Nederland 02-04-2015 3549489 UT VERZ 14-11372 Kantonrechter wijst verzoek tot overdracht onderneming aan kind af omdat geen sprake is van geschil
Rechtbank Overijssel 01-04-2015 3888722 EJ VERZ 81-15 Aanwijzing deskundigen voor prijsbepaling aandelen bv door Kantonrechter
Rechtbank Oost-Brabant 31-03-2015 3899036 Ondanks volmacht uit levenstestament, toch onderbewindstelling wegens publicatie in openbare registers
Rechtbank Den Haag 30-03-2015 C-09-452785 - FA RK 13-8184 Biologische vader is geen verwekker maar donor bij bewijs spermadonorovereenkomst
Hoge Raad 27-03-2015 14/02198 Geen verjaring van de vordering tot (nadere) verdeling pensioenrechten
Rechtbank Oost-Brabant 26-03-2015 3912044/3913287 Onderbewindstelling persoonsgebonden budget wegens verantwoording aan zorgkantoor
Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2015 200.153.745 Wegens onbekendheid met Nederlands huwelijksvermogensrecht geen verdeling bij helfte
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 200.142.198 Redelijkheid en billijkheid verhindert dat buitenlandse nalatenschap in algehele gemeenschap van goederen valt
Rechtbank Oost-Brabant 24-03-2015 3276506 Verstoorde relatie geen reden om levenstestament links te laten liggen
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 200.150.178 Geen verbeurte aandeel in gemeenschap maar onrechtmatige daad bij verdwenen inboedelzaken
Rechtbank Amsterdam 19-03-2015 RK: 14/7115 Geen verschoningsrecht notaris omdat stukken corpus of instrumentum delicti waren
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015 200.140.550-01 Bij verwerping door failliet geen faillissementspauliana maar erfrechtpauliana (art. 4:205 BW)
Rechtbank Oost-Brabant 16-03-2015 3276506 Onvoldoende grond voor onderbewindstelling omdat bij levenstestament al algemene volmacht is verleend
Hoge Raad 13-03-2015 14/00943 Vennoten vof en beherend vennoten CV ook aansprakelijk voor schulden van voor toetreding
A-G Hoge Raad 13-03-2015 14/03601 Conclusie A-G in De Koperen Pan arrest
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2015 C-16-383101 - HA RK 14-288 Benoeming vereffenaar onbeheerde nalatenschap
Rechtbank Midden-Nederland 10-03-2015 C-16-383101 - HA RK 14-288 Benoeming rechter-commissaris wordt afgewezen omdat notaris zich tot kantonrechter had moeten wenden
Hof Den Bosch 05-03-2015 F 200.151.625_01 Leidt verschuiving tussen bijdrage partner en bijdrage kinderen in echtscheidingsconvenant tot afwijking van wettelijke maatstaven?
Hof Den Haag 03-03-2015 200.137.166 Ondanks verpanding blijft begunstiging levensverzekering in stand en valt dus niet in nalatenschap
Rechtbank Gelderland 26-02-2015 2267495 CU13-208 Kantonrechter gaat bij ondercuratelestelling voorbij aan veronderstelde wens van betrokkene
Rechtbank Noord-Nederland 25-02-2015 C-17-120978 - HA ZA 12-214 Erfenis is onderdeel gaan uitmaken van de gemeenschap, ex-echtgenoot heeft hierdoor een vergoedingsrecht (reprise)
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 200.124.297 Italiaanse onroerende zaken vallen in huwelijksgemeenschap; geen strijd met redelijkheid en billijkheid
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 200.153.712 Nabestaandenlijfrente voor minderjarig kind was quasi-legaat
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-02-2015 200.142.880 Vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vof aangegaan voor zijn uittreding
Rechtbank Gelderland 23-02-2015 C/05/276172 / HA RK 14-176 /902/ 721/ma Welke rechter is bevoegd bij een in het buitenland opengevallen nalatenschap
Rechtbank Overijssel 20-02-2015 C-08-167429 - KG ZA 15-30 Opheffing conservatoir beslag legitimarissen wegens blokkering verkoop gemeenschapsgoed
Rechtbank Amsterdam 18-02-2015 C-13-562964 - FA RK 14-2621_EB Draagplicht voor restantschuld geheel bij man vanwege verband tussen restantschuld en strafbaar gedrag van de man
Kamer voor het Notariaat Den Haag 11-02-2015 14-33 14-34 De enkele redenering dat gespreksnotitie achteraf is gefabriceerd is onvoldoende voor een klacht
Rechtbank Rotterdam 11-02-2015 C/10/440370 / HA ZA 13-1305 Na gerechtelijke vaststelling ouderschap zijn bezitters te kwader trouw rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenaam
Hof Amsterdam 10-02-2015 200.144.333-01 NOT Notaris krijgt waarschuwing na opstellen testament zonder overleg te hebben gevoerd met testatrice
Hoge Raad 06-02-2015 14/03627 Vennoten niet meer automatisch failliet bij faillissement vof
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2015 200.158.076 Retentierecht kon niet worden ingeroepen tegen ouder hypotheekrecht
Hof Den Haag 03-02-2015 200.138.861 In casu geen gift bij verkoop woning in bewoonde staat noch bij renteloze lening
Rechtbank Den Haag 03-02-2015 C/09/459843 / FA RK 14/966 Gemeente kan de kosten van lijkbezorging van erflater niet verhalen op zijn echtgenote
Hoge Raad 30-01-2015 13/03112 Een publiekrechtelijk besluit met algemene strekking vormt geen bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW)
Hoge Raad 30-01-2015 13/06400 Wettelijke rente over vordering tot betaling begint pas te lopen als verdeling en verrekening definitief zijn en debiteur in verzuim is
Hoge Raad 30-01-2015 13/03112 Portsight
Rechtbank Overijssel 29-01-2015 C/08/154412 / ES RK 14-840 en C/08/ 163317 / ES RK 14-3003 Uitsluitingsclausule ziet op kwijtschelding overbedelingsschuld, woning valt in gemeenschap
Rechtbank Overijssel 28-01-2015 C/08/164545 / KG ZA 14-394 Bij de rechter vastgestelde vaststellingsovereenkomst kan buitengerechtelijk worden ontbonden bij niet nakoming
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-01-2015 200.139.122 Vergoedingsrecht ontstaan voor 1 januari 2012
Hof Arnhem-Leeuwarden 27-01-2015 200.139.122 Stamrecht en verevening pensioenrechten
Rechtbank Overijssel 27-01-2015 C/08/154686 / ES RK 14-900 en C/08/161465 / ES RK 14-2495 Ondanks gedragingen kon nog afstand van de gemeenschap worden gedaan
Rechtbank Overijssel 23-01-2015 C/08/164367 / FA RK 14-2649 Rechtbank heft stuiting van voorgenomen huwelijk op
Rechtbank Amsterdam 21-01-2015 C-13-566982 - HA ZA 14-614 Uitwinnen van aandeel van een echtgenoot in eenvoudige gemeenschap
Hof Amsterdam 20-01-2015 200.076.282-01 Notaris aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor onjuiste afrekening voor verkoper
Hof Amsterdam 13-01-2015 200.142.208/01 Toepassing van aandeelhoudersovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (Kekk/Delfino)
Hof Den Haag 13-01-2015 200.129.850/01 Essentie en kracht van de executele
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015 200.139.401 Statutaire basis vereist voor verbintenissen die aan lidmaatschap worden gekoppeld
Hof Amsterdam 13-01-2015 200.148.276-01 Notaris had betaling van canon en retributie ter sprake moeten brengen uit hoofde van zijn regiefunctie
Hof Amsterdam 13-01-2015 200.148.152-01 Notaris had advies arts moeten inwinnen bij oordeel wilsbekwaamheid
Hof Den Bosch 13-01-2015 HD 200.136.188_01 Als de bezitter te kwader trouw de eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende nog wel via onrechtmatige daad teruglevering vorderen
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015 200.104.991 Goederenrechtelijk karakter van erfpachtrecht pleit voor canonherziening onder voorwaarden die uit de akte blijken
Hof Den Bosch 13-01-2015 HD 200.131.597_01 Erflater is zelf overeenkomst aangegaan met uitvaartondernemer
Rechtbank Den Bosch 12-01-2015 HD 200.144.370_01 Onjuiste opgave rangorde pandrecht vormt onrechtmatige daad bestuurder
A-G Hoge Raad 09-01-2015 14/00943 Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?
Hoge Raad 09-01-2015 13/05431 Ook voor verlengingsovereenkomsten is de toestemming van de andere echtgenoot is vereist
A-G Hoge Raad 09-01-2015 14/00380 Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht? (De Novitaris)
Rechtbank Amsterdam 07-01-2015 C-13-560416 - HA ZA 14-230 Schuld ligt bij notaris ook al is de bank in beginsel aansprakelijk vanwege onzorgvuldig handelen
Rechtbank Midden-Nederland 24-12-2014 C-16-339576 - HA ZA 13-169 'Inboedel in breedste zin van het woord' omvat meer dan onder 'inboedel' wordt verstaan
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 24-12-2014 201303444/1/R1 Peel en Maas
Hof Amsterdam 23-12-2014 200.149.410 OK Erfgenamen ontvankelijk in enquêteprocedure omdat partiële verdeling van aandelen nietig is wegens selbsteintritt
Hoge Raad 19-12-2014 13/05081 Herroeping van ontbindingsbesluit is mogelijk (Rifgat-zaak)
Hof Den Haag 10-12-2014 200.149.005.01 Wijziging echtscheidingsconvenant wegens onbewuste afwijking wettelijke maatstaven
Hoge Raad 05-12-2014 13/04455 Bewindvoerder mag zich onder omstandigheden laten leiden door hetgeen rechthebbende als lening zou hebben verstrekt
Hof Den Bosch 02-12-2014 HD 200.080.032_01 Aansprakelijkheid ex 2:248 BW: derogerende werking art. 2:210 lid 1 BW
Hof Amsterdam 02-12-2014 200.142.168-01 Berekening legitieme portie en boedelkosten
Hoge Raad 28-11-2014 13/04874 Waardering onroerende zaken en belastinglatenties bij niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
Rechtbank Gelderland 27-11-2014 3621829 \ EZ VERZ 14-377 Verzoek kosteloze vereffening kan niet worden gehonoreerd wegens opheffing
Rechtbank Rotterdam 26-11-2014 C-10-441938 - HA ZA 14-23 Notaris krijgt mogelijkheid om weigering bod op veiling te onderbouwen
Rechtbank Midden-Nederland 26-11-2014 3274904 UT VERZ 14-6291 Curator krijgt machtiging om testament van curanda te herroepen
Hof Amsterdam 18-11-2014 200.129.003-01 Notaris aansprakelijk voor verschuldigde inkomstenbelasting wegens niet wijzen op doorschuiffaciliteit
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-11-2014 564765/NT 14-33 Door het niet schriftelijk vastleggen van de depotovereenkomst heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden
Hof Arnhem-Leeuwarden 18-11-2014 200.141.674 Bij koop van een recreatiewoning met een tweeledig doel handelt koper niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Rechtbank Overijssel 14-11-2014 3408636 ER 14-114 Vereffenaar ontheven van publicatieplicht wegens kostenbesparing
Rechtbank Amsterdam 13-11-2014 C-13-568205 - HA RK 14-189 Buiten toepassing laten blokkeringsregeling bij executoriale verkoop aandelen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-11-2014 3142884_E12112014 Vereffeningskosten nalatenschap zijn preferent; ook notariskosten zijn vereffeningskosten
Hof Den Haag 12-11-2014 200.148.496/01 en 200.148.498/01 Benadeling van de gemeenschap van goederen door verspilling van gemeenschappelijke gelden
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-11-2014 C/02/267293 FA RK 13-4177 Noch verwerping van de nalatenschap noch draagkracht heeft invloed op verhaalsmogelijkheid van kosten van lijkbezorging
Hof Den Haag 05-11-2014 200.149.113/01 Benadeling huwelijksgoederengemeenschap door terugboeken spaargeld aan ouders
Rechtbank Oost-Brabant 31-10-2014 C/01/284724 / BP RK 14-1058 Voor ontruiming ex art. 3:267 BW is geen machtiging voorzieningenrechter vereist
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2014 200.123.756-01 Echtscheiding van een vrije beroepsbeoefenaar: welke goodwill valt in de huwelijksgemeenschap?
Hof Amsterdam 28-10-2014 200.142.911-01 Verval van kettingbeding was geen wijziging van veilingvoorwaarden
Hof Den Haag 28-10-2014 200.140.796/01 Verkeerde wilsrechten uitgesloten? Uitleg testament biedt uitkomst
Rechtbank Midden-Nederland 22-10-2014 C-16-369687 - HA ZA 14-409 Ondanks dat vruchtgebruikvermogen meetelt voor eigen bijdrage AWBZ geen recht op interen
Rechtbank Noord-Nederland 22-10-2014 C-17-130666 - HA ZA 13-333 Volgens Rechtbank vormt bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde geen gift die voor inkorting in aanmerking komt
Hof Arnhem-Leeuwarden 21-10-2014 200.137.319 Gift wordt voor legitieme portie volledig toegerekend aan schenkende echtgenoot
Hof Den Haag 21-10-2014 200.140.356 Retentierecht is ondeelbaar
Hoge Raad 10-10-2014 13/02796 Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van rechtspersoon
Rechtbank Noord-Nederland 08-10-2014 C-17-130686 - HA ZA 13-334 Geen aansprakelijkheid notaris als erfdienstbaarheid niet volgt uit voorgaande akten en Kadaster
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 08-10-2014 201400681/1/A3 Vertegenwoordiging tijdens beheer door executeur is privatieve bevoegdheid
Rechtbank Gelderland 06-10-2014 3407007 EZ VERZ 14-293 Notaris mag vereffeningskosten niet periodiek declareren
Hof Arnhem-Leeuwarden 03-10-2014 200.149.035-01 Geschil over omvang vorderingen verhindert niet opheffing van de vereffening
Hof Arnhem-Leeuwarden 02-10-2014 200.145.027 Ook Hof Arnhem-Leeuwarden weigert toestemming bewindvoerder oprichting BV
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-10-2014 AWB 13/6876 BV kan geen gerechtelijke procedure voeren nadat zij is ontbonden
Rechtbank Amsterdam 01-10-2014 C-13-515071 - FA RK 12-3088_EB Onderhandse akte was nietig omdat sprake was van huwelijkse voorwaarde
Hof Arnhem-Leeuwarden 30-09-2014 200.098.190-01 Het ontbreken van een erfstelling in testament leidt niet tot stilzwijgende onterving
Hof Amsterdam 30-09-2014 200.128.695-01 Bestuurders van amateurvoetbalclub niet aansprakelijk als borg wegens ontbreken toestemming van hun echtgenoten (art. 1:88 BW)
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-09-2014 200.105.532-01 Ook verdeling bij vaststellingsovereenkomst kan leiden tot benadeling voor meer dan een kwart
Hof Den Bosch 23-09-2014 HD 200.125.523_01 Geen erfdienstbaarheid door verjaring bij mede-eigendom
Hof Den Haag 23-09-2014 200.118.694-01 Verkoper kan zich succesvol exonereren voor schimmels en zwamvorming door beroep op ouderdomsclausule in koopovereenkomst
Hof van Justitie EG/EU 17-09-2014 C-441/12 Verplichting publiceren prospectus voordat effecten aan het publiek worden aangeboden, niet van toepassing op een executoriale verkoop
Hof Den Haag 17-09-2014 200.142.651/01 Verwijderen van keuken uit echtelijke woning vormt benadeling gemeenschap van goederen
Hof Den Bosch 16-09-2014 HD 200.108.733_01 Uitgetreden vennoot ook aansprakelijk voor latere verplichtingen uit duurovereenkomsten
Hof Den Haag 09-09-2014 200.133.088/01 Stuiting vervaltermijn voor te veel betaalde huishoudkosten bij samenwoners in casu niet mogelijk
Hoge Raad 05-09-2014 13/03116 Geen ernstig persoonlijk verwijt van bestuurder als schade door handeling niet is voorzien
Hof Arnhem 04-09-2014 200.057.555 Samenlevingsovereenkomst wordt vernietigd wegens dwaling
Rechtbank Noord-Holland 03-09-2014 C-14-144482 HA ZA 13-73 Besluiten bestuur zijn non-existent door verstrijken bestuurstermijn en niet herbenoemen bestuursleden
Rechtbank Noord-Nederland 27-08-2014 C-19-102483 Mantelzorgwoning aangemerkt als roerende zaak mede vanwege tijdelijke karakter bouwvergunning
Rechtbank Overijssel 27-08-2014 C/08/149225 / HA ZA 13-771 Niet vereffenen vennootschap leverde onrechtmatige daad op
Rechtbank Noord-Nederland 22-08-2014 C18/148160/HA RK 14-121 Partiële vereffening toch mogelijk?
Hof Den Bosch 21-08-2014 200.144.625/01 Bewindvoerder krijgt geen machtiging voor oprichten BV met het oog op verlaging AWBZ-bijdrage
Hof Den Haag 19-08-2014 200.122.838 Erfgenamen onbevoegd om te procederen wanneer executeur is benoemd
Kamer voor het Notariaat Den Bosch 18-08-2014 SHE/2014/9 Notaris hoeft naleving persoonlijk voorkeursrecht tot koop niet te verifieren
Rechtbank Gelderland 13-08-2014 C/05/267426 / KG ZA 14-181 Wijziging huwelijkse voorwaarden was paulianeus
Rechtbank Gelderland 13-08-2014 C-05-268152 - KZ ZA 14-193 Schuld aan kinderen uit eerste huwelijk gaat voor legaat aan tweede echtgenote
Hof Den Haag 12-08-2014 200.128.730 Hof beveelt wijziging splitsingstekening vanwege niet verwerkte wijziging ten tijde van de bouw
Rechtbank Rotterdam 06-08-2014 C/10/450246 / HA ZA 14-476 Clausule om geschil aan kantonrechter voor te leggen in casu nietig
Centrale Grondkamer 06-08-2014 V 1691 Voorkeursrecht pachter wegens afgifte van legaat genegeerd
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-08-2014 2623505 Mede-erfgenaam moet bij instellen vordering kenbaar maken dat hij optreedt namens de gezamenlijke deelgenoten ten behoeve van de gemeenschap
Hof Den Bosch 05-08-2014 HD 200.111.988_01 Belang vennootschap gaat boven afstorten pensioen bij echtscheiding DGA
Hof Den Haag 05-08-2014 200.106.422 Om legitieme portie te kunnen vaststellen heeft legitimaris alle bescheiden nodig
Rechtbank Noord-Holland 29-07-2014 C/15/214317 / HA RK 14-31 Bij op huwelijksgemeenschap te verhalen nalatenschapsschulden kan een vereffenaar worden benoemd
Hof Den Haag 29-07-2014 200.096.967 Geen gift bij verkoop tegen waarde in verpachte staat vanwege ontbreken bevoordelingsbedoeling
Hof Den Bosch 29-07-2014 HD 200.129.715_01 Bij Groninger akte i.v.m. art. 13 WBR: vergeet de gevolgen van ontbinding niet
Rechtbank Oost-Brabant 23-07-2014 C/01/270185 / HA ZA 13-785 Legitimaris profiteert niet van verrekenbaar verlies van tot de nalatenschap behorende BV
Rechtbank Oost-Brabant 23-07-2014 C/01/268922 / HA ZA 13-704 Executie door beslaglegger en vernietiging van executoriale titel
Hof Amsterdam 22-07-2014 200.114.273-01 Niet-professionele executeur handelt niet onzorgvuldig door snelle verkoop van bedrijfspanden
Hof Amsterdam 22-07-2014 200.140.545/01 Bij letselschadevergoeding kan volgens Hof sprake zijn van verknochtheid anders dan krachtens zaaksvervanging
Hof Den Bosch 15-07-2014 HD 200.132.462_01 Gebruiksvergoeding voormalige echtelijke woning blijft gebaseerd op 4%
Hof Den Bosch 10-07-2014 F 200.133.819_01 Door het afleggen van goede rekening en verantwoording mocht bewindvoerder erop vertrouwen dat later gemaakte kosten zouden worden vergoed
Hof Amsterdam 08-07-2014 200.133.122/01 Berekening legitieme bij niet geëffectueerde verkoop tegen te lage waarde
Rechtbank Midden-Nederland 07-07-2014 C/16/372150 / KG ZA 14-472 Vennootschappelijk besluit om bestuurder te ontslaan leidt tevens tot einde van managementovereenkomst
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-07-2014 C/02/281676 / KG ZA 14-302 Ongeldigheid van vaststellingsovereenkomst tussen erfgenamen
Hof Amsterdam 01-07-2014 200.134.707/01 Houden de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding bij echtscheiding in?
Rechtbank Den Haag 01-07-2014 AWB-12_4298 Onjuist inschatten toekomstige onzekere gebeurtenis geen grond voor dwaling
Rechtbank Limburg 25-06-2014 C-04-127110 - HA ZA 13-364 Diefstal en/of verduistering door bestuurder zorgt voor dringende reden ontslag
Hoge Raad 20-06-2014 13/01857 Het voeren van verweer als daad van stilzwijgende zuivere aanvaarding (art. 4:192 lid 1 BW)
Hof Den Bosch 17-06-2014 HD 200.037.556_01 Kennelijk onbehoorlijk bestuur bij verkoop aandelen dochtervennootschappen
Hof Den Bosch 17-06-2014 HD 200.128.241_01 Komt aan het loon van de vereffenaar een hogere preferentie toe dan aan de overige schulden van art. 4:7 BW?
Hof van Justitie EG/EU 12-06-2014 C-118/13 Altijd recht op vergoeding niet-opgenomen vakantiedagen
Centrale Raad van Beroep 11-06-2014 12-5294 AWBZ Gevolgen invordering na afzien van beneficiaire aanvaarding voor rekening van erfgenamen
Rechtbank Midden-Nederland 11-06-2014 C-16-325080 - HA ZA 12-824 Uitzondering op toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing bij buitenlandse vennootschap
Hoge Raad 06-06-2014 13/02643 In vennootschap behaalde winst kan rol spelen bij draagkrachtberekening dga
Hof Den Haag 28-05-2014 200.132.535/01 Hoofdregel van boedelmenging geldt in casu niet bij Russische erflater
Rechtbank Overijssel 28-05-2014 C/08/135905/HA ZA 13-72 Ruilverkaveling als bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW)
Hof Den Haag 28-05-2014 200.138.394/01 Ook voor huwelijk tussen twee vrouwen geldt het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978
Hof Amsterdam 27-05-2014 2014/387 Ook vereffenaar nalatenschap kan Ondernemingskamer verzoeken onmiddellijke voorzieningen te treffen
Hoge Raad 23-05-2014 13/02497 Ontvanger/Roelofsen geldt ook voor middellijk bestuurder
Rechtbank Limburg 21-05-2014 C/03/182337 / HA ZA 13-283 Splitsing lijfrentepolis ter voorkoming van inkomstenbelasting bij echtscheiding
Hof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2014 200.133.004 Hof vult strekking van testamentair bewind over voorwaardelijke making in
Rechtbank Overijssel 14-05-2014 C/08/140456 / HA ZA 13-255 Bitcoin is volgens Rechtbank geen 'geld' in de zin van Boek 6 BW
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-05-2014 200.125.283-01 Uitgekeerde letselschadevergoeding niet identificeerbaar en daarom niet verknocht
Hof Amsterdam 13-05-2014 200.132.298/01 NOT Notaris heeft laakbaar gehandeld door geen rekening te houden met vaderschapsactie
Hoge Raad 09-05-2014 13/01303 Aan herroepingsclausule in buitenlands testament werd geen betekenis toegekend
Hoge Raad 09-05-2014 13/01792 Bij volmacht plicht tot afleggen van rekening en verantwoording conform wettelijke regels opdracht en gemeenschap
Hof Den Haag 06-05-2014 200.116.710/01 Leasio enormis
Hof Den Haag 06-05-2014 200.113.432-01 Nieuwe appartementseigenaren mochten vertrouwen op juistheid gewijzigde splitsingsakte
Hof Amsterdam 06-05-2014 200.121.301/01 NOT Cliënt heeft eigen verantwoordelijkheid om vragen aan notaris te stellen
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-04-2014 200.106.616 Onwaardigheid erfgenaam heeft geen gevolg voor zachte uitsluitingsclausule
Hof Den Haag 29-04-2014 200.130.367/01 Ouderlijke boedelverdeling en termijnen
Hof Den Haag 29-04-2014 200.118.326/01 Verdeling bij onderhandse akte nietig omdat deelgenoot was overgeslagen
Rechtbank Rotterdam 23-04-2014 C-10-428439_23042014 Non-concurrentiebeding al gauw verboden concurrentiebeperking
Hof Amsterdam 23-04-2014 200.142.777/01 OK Vergeten 403-verklaring
Hof Den Haag 15-04-2014 200.132.854 Geslaagd beroep op rechtsverwerking bij verdeling pensioenrechten
Hof Den Haag 15-04-2014 200.108.999 Overeenkomst die erflaatster was aangegaan, kwalificeert als huurovereenkomst
Hof Den Haag 08-04-2014 200.121.589 Etentje ten laste van nalatenschap is zuivere aanvaarding
Hof Amsterdam 08-04-2014 200.126.281-01 Geen toestemming echtgenote voor borgstelling nodig want er is gehandeld ten behoeve van de normale uitoefening van de onderneming
Hoge Raad 04-04-2014 12/04946 Strekking joint venture-overeenkomst is mede bepalend voor belang vennootschap
Hof Den Bosch 03-04-2014 HV 200 102 811_01 Door kwijtschelding van meer dan 50% van de tegenprestatie onder uitsluitingsclausule is pand privé, nominaal vergoedingsrecht
Hof Amsterdam 01-04-2014 200.133.560/01 Geen verrekening tussen samenwoners op grond van stilzwijgende afspraken en feitelijke taakverdeling
Hoge Raad 28-03-2014 13/02184 Koper die een aanvankelijk onbekend voorkeursrecht schendt, handelt alleen onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig
Hoge Raad 28-03-2014 12/05436 Bij opheffing erfdienstbaarheid wegens ontbreken van redelijk belang telt enkel het belang van eigenaar van heersend erf
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-03-2014 200.123.188-01 Bij geldlening kan nalaten van crediteur leiden tot niet-verschuldigdheid van wettelijke rente over periode tijdens leven van crediteur
Hof Den Haag 25-03-2014 200.136.539/01 Executeur is in privé benoemd en mag derhalve geen BTW in rekening brengen
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-03-2014 200.116.934 Notaris schadeplichtig voor handelen notarisklerk, helft schade komt voor rekening van client door nalaten voortvarend handelen
Hoge Raad 21-03-2014 12/05258 Uitleg contractueel verbod tot overdracht vorderingen in algemene voorwaarden (Coface Finance Gmbh / Intergamma B.V.)
Rechtbank Rotterdam 20-03-2014 C/11/14/147 F Rechtbank: geen faillissement op eigen verzoek als er geen baten zijn, gebruik turbo-liquidatie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-03-2014 2718301_E20032014 Bewindvoerders mochten nalatenschap vanwege flinke toename AWBZ-kosten verwerpen
Hof Den Bosch 18-03-2014 HD 200.097.641_01 / HD 200.100.429_01 Inbreng en verdeling vof
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-03-2014 200.130.617 Uitsluitingsclausule volgt titel verkrijging: na verdeling rust uitsluitingsclausule op gehele goed
Hof Arnhem-Leeuwarden 13-03-2014 200.103.275-01 Vrouw is niet draagplichtig voor gemeenschapsschuld door man aangegaan bij zijn zuster
Hoge Raad 07-03-2014 13/04148 Overneming van bewindvoerder als formele procespartij van tegen rechthebbende aanhangig gemaakt geding
Rechtbank Gelderland 05-03-2014 C/05/247026 / HA ZA 13-485 Wijziging huwelijkse voorwaarden was paulianeus
Hof Den Haag 04-03-2014 200.117.526 Gebruiksvergoeding en echtscheiding
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2014 200.126.807/01 Ondernemingsschulden verhinderen overname geërfd bedrijf via rechter
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 28-02-2014 AL/2013/71 Geen maatregel maar de klacht is wel gegrond voor het niet horen van testatrice tijdens opmaken testament
Hof Amsterdam 27-02-2014 200139449/01 OK Besluit tot verkoop van alle aandelen in enige dochter komt neer op materiële liquidatie
Hof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2014 200.115.694/01 Beneficiair aanvaarde nalatenschap en verdeling
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 25-02-2014 AL/2013/83 Een veilingnotaris is niet gehouden geldigheid van het retentierecht te onderzoeken
Hof Den Haag 25-02-2014 200.129.960-01 Strandpaviljoen roerend of onroerend?
Hoge Raad 21-02-2014 12/05846 Samenlevingsovereenkomst wordt vernietigd wegens dwaling
Rechtbank Den Haag 19-02-2014 C-09-425971 + C-09-434361 + C-09-434549 Uitoefenen stemrecht is daad van beheer
Hof Den Bosch 11-02-2014 HD 200.124.698/01 Zorgplicht voor alle notarissen van de maatschap bij bewaking zekerheidsstelling
Hoge Raad 07-02-2014 13/00049 Aanspraak op schadevergoeding in relatie tot contractuele boete
Rechtbank Gelderland 05-02-2014 C/05/241399 / HA ZA 13-217 Gekunstelde rechtsverhouding leidt tot nietigheid wegens artikel 3:43 BW
Rechtbank Oost-Brabant 05-02-2014 C/01/265765 Zakelijk recht en persoonlijk recht vermengen niet: erfdienstbaarheid blijft in stand
Rechtbank Oost-Brabant 30-01-2014 C/01/272939 Omzetting van een stichting in een private kerkelijke rechtspersoon
Hof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2014 200.118.191 De arbeidsrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrechtelijke ontslag als statutair bestuurder
Hof Amsterdam 21-01-2014 200.108.651/01 Borgtocht en geen hoofdelijkheid, ondanks tekst hypotheekakte
Hof Den Haag 21-01-2014 200.117.329/01 Geen rekening en verantwoording bij volmacht, wel sprake van onrechtmatig handelen en ongerechtvaardigde verrijking
Hoge Raad 17-01-2014 12/03895 Op grond van de hereditatis petitio kan geen geldvordering worden geïnd
Hoge Raad 17-01-2014 12/04600 Mag inwonende zoon het huurcontract van overleden moeder voortzetten?
Hof Den Haag 09-01-2014 200.075.067/01 Erfbelasting van erfenis verkregen onder uitsluiting betaald met gemeenschapsgelden moet worden vergoed aan huwelijksgemeenschap
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-12-2013 200.128.063/01 Privéschuldeiser kan geen beslag leggen op onverdeeld aandeel in geërfde woning
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-12-2013 200.111.284 Executeur moet legataris inzage geven in bescheiden van erflater
Rechtbank Midden-Nederland 23-12-2013 2279961 UF VERZ 13-9467 Bewindvoerder aansprakelijk gesteld nu hij geen correcte rekening en verantwoording kon afleggen
Hoge Raad 20-12-2013 13/02201 Latente IB-claim op pand van onderneming moet bij echtscheiding nominaal worden gewaardeerd
Hoge Raad 20-12-2013 12/02881 Hoge Raad handhaaft restrictieve uitleg van art. 1:160 BW
Hoge Raad 20-12-2013 12/05400 Geen plaats voor redelijkheid en billijkheid bij vaststellen peildatum van samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 20-12-2013 13/00450 Zaaksvervanging bij opnieuw vestigen van vruchtgebruik
Rechtbank Rotterdam 18-12-2013 C/10/423805 / HA ZA 13-475 Rechter veroordeelt gevolmachtigde om rekening en verantwoording af te leggen aan erfgenaam van volmachtgever
Hof Amsterdam 17-12-2013 200.123.801/01 Hof bevestigt dat erfgenaam geen belanghebbende is volgens art. 4:204 BW
Rechtbank Gelderland 13-12-2013 2172535 EZ VERZ 13-99 PHSK Rechter verleent machtiging tot beneficiaire aanvaarding wegens later voorgevallen gebeurtenis
Rechtbank Noord-Nederland 11-12-2013 nr C/17/123989 / HA ZA 12-374 Rechtbank: onroerende zaken van vrouw vallen in faillissement van man
Hof Amsterdam 26-11-2013 200.121.211-01 Vennoten VOF en beherend vennoten CV ook aansprakelijk voor schulden van voor toetreding
Rechtbank Midden-Nederland 20-11-2013 C-16-319513 - FA RK 12-787 Hoofdregel van boedelmenging geldt in casu niet bij Macedonische erflater
Rechtbank Den Haag 20-11-2013 C/09/403330 / HA ZA 11-2425 Werk was tegenprestatie voor kost en inwoning, daarom geen recht op salaire différé ex artikel 4:36 BW
Rechtbank Oost-Brabant 20-11-2013 246869 / HA ZA 12-433 Directeur aansprakelijk voor schade stopgezet bouwproject door onbehoorlijke taakvervulling
Hof Den Bosch 19-11-2013 nr HD 200.113.166/01 Verrekening waarde van aandelen in BV
Hof Den Haag 19-11-2013 200.123.926/01 Gewone verblijfplaats van erflater is bepalend voor toepasselijke recht
Hoge Raad 15-11-2013 12/03959 HR bevestigt oordeel van Hof dat huwelijkse voorwaarden en vaststellingsovereenkomst ongeldig zijn
Hof Arnhem-Leeuwarden 12-11-2013 200.115.693/01 Ziet de uitsluitingsclausule op de kwijtgescholden koopsom of op de gekochte woning?
Hof Amsterdam 12-11-2013 200.114.170-01 Ontslag rechtspersoon/bestuurder beëindigt niet automatisch de managementovereenkomst
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 07-11-2013 07.831/2012/14 Notaris mag bij leveringsakte met grote risico's niet volstaan met schriftelijke Belehrung aan kwetsbare cliënt
Hof Den Bosch 05-11-2013 HD 200.119.901/01 Misbruik van omstandigheden bij schenking
Hoge Raad 01-11-2013 12/04137 Wat gaat voor: splitsingsakte of splitsingstekening?
Hoge Raad 01-11-2013 12/04153 Onbelangrijk verzuim uit art. 2:248 BW ziet op het bestuur als zodanig, niet op de individuele bestuurder
Rechtbank Oost-Brabant 31-10-2013 886013\CV EXPL 13-3575 Aansprakelijkheid voor betaling van werkzaamheden verricht door boedelnotaris
Hof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2013 200.096.239-01 De aanduiding van de debiteur in de hypotheekakte ontbreekt waardoor hypotheekakte niet rechtsgeldig is
Hof Den Bosch 22-10-2013 HD 200.106.215/01 Geldige titel voor levering door vertegenwoordigingsonbevoegde ontbreekt
Hoge Raad 18-10-2013 12/03380 Verhouding tussen testamentair bewind en ouderlijk vruchtgenot
Hoge Raad 11-10-2013 12/01159 Testament gold alleen voor de situatie dat er geen alternatief bestond en komt te vervallen als erflaatster trouwt
Hoge Raad 11-10-2013 12/03792 Schadeverplichting niet direct aanwezig bij dwaling
Hof Den Bosch 10-10-2013 HV 200.125.232/01 Hof geeft toestemming aan bewindvoerder voor inbreng in commanditaire vennootschap
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-10-2013 AL/2013/29 Onzorgvuldige notaris gaat bij royeren hypotheken enkel af op eerdere akte
Hof Amsterdam 08-10-2013 CR 200.124.854-01 8-10-2013 Door kwetsend en grievend gedrag is van lotsverbondenheid geen sprake meer; einde alimentatieplicht man
Rechtbank Den Haag 28-09-2013 405776 / HA RK 11-652 Niet erkend in het buitenland gesloten huwelijk is non-existent
Hoge Raad 27-09-2013 12/05271 Hoge Raad casseert uitspraak Hof Amsterdam waarin winst B.V. verrekend moest worden
Hoge Raad 27-09-2013 12/04622 Geldigheidstermijn bij niet-wijzigingsbeding in echtscheidingsconvenant
Rechtbank Amsterdam 26-09-2013 C/13/549991 / HA RK 13-285 Partiële vereffening past niet in wettelijk systeem
Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2013 200.080.802 Ouderlijke boedelverdeling nietig vanwege gelegateerd vruchtgebruik
Rechtbank Overijssel 24-09-2013 426944 Notaris hoeft de geldigheid van vonnis niet te beoordelen
Hoge Raad 20-09-2013 12/04255 Uitzondering op regel verdeling van ontbonden gemeenschap bij helfte tussen echtgenoten wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegepast
Hof Den Bosch 17-09-2013 HD 200.107.580/01 Terugleververplichting en toestemming van art. 1:88 BW
Hof Den Bosch 17-09-2013 HD 200.104.238-01 Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht (De Novitaris)
Rechtbank Oost-Brabant 16-09-2013 C/01/266391 / EX RK 13-120 Benoemen van vereffenaar bij onbeheerde nalatenschap
Hoge Raad 13-09-2013 12/00395 Rechter toetst ambtshalve of boetebeding in overeenstemming is met de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
Rechtbank Amsterdam 11-09-2013 FA RK 12-10658 In partnerschapsvoorwaarden opgenomen nihilbeding over alimentatie is nietig; geen beperkende werking op basis van redelijkheid en billijkheiden
Hoge Raad 06-09-2013 11/05503 Toepasselijkheid Nederlands recht, afwikkeling omvat verdeling nalatenschap
Hoge Raad 06-09-2013 11/05503 Betekenis van het begrip 'afwikkeling'
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2013 200.114.683 Toepassing van nominaliteitsleer bij vergoedingsrechten ontstaan voor 1 januari 2012 in casu niet onaanvaardbaar
Rechtbank Midden-Nederland 04-09-2013 834396 UC EXPL 12-15278 Huurbescherming ondanks tijdelijke verhuur
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-08-2013 2105272 OV VERZ 13-3127 Schenking door bewindvoerder geoorloofd wegens schenkingstraditie rechthebbende
Rechtbank Amsterdam 14-08-2013 FA RK 13-984 Nietigverklaring werkt terug tot moment van huwelijksvoltrekking, echtgenoot niet te goeder trouw
Rechtbank Oost-Brabant 13-08-2013 265302 / BP RK 13-712 Huurbeding heeft geen effect
Rechtbank Overijssel 25-07-2013 C/08/141609 / KG ZA 13-265 Rechtbank: schuldeiser moet persoonlijk de royementsakte bij de notaris te ondertekenen
Rechtbank Rotterdam 24-07-2013 nr C/10/388598 / HA ZA 11-1997 Had de notaris onderzoek moeten doen naar de bestemming van een verkochte woning?
Hof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2013 D 200.088.222-01 Twee methoden om bij de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden het te verrekenen bedrag te berekenen
Rechtbank Amsterdam 23-07-2013 C/13/532527 / HA ZA 12-1519 Vereiste ondertekening van uiterste wil met handtekeningstempel van erflater
Hof Den Bosch 16-07-2013 HD 200.037.556/01 Kennelijk onbehoorlijk bestuur bij verkoop aandelen dochtervennootschappen
Hoge Raad 12-07-2013 12/01661 Verdeling en 'economische' eigendom
Hoge Raad 12-07-2013 12/00226 Ondanks Vormerkung is beslag onder koper mogelijk
Hof Den Bosch 09-07-2013 HD 200.104.647-01 Geen onrechtmatige daad van de bank hoewel niet werd voldaan aan Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
Hof Amsterdam 09-07-2013 200.106.369/01 Regeling inzake verbeuren aandeel door verzwijging nalatenschapsgoed niet van overeenkomstige toepassing bij wettelijke verdeling
Hof Den Bosch 02-07-2013 HD 200.103.471-01 Bestemming voldoet volgens de gemeente niet aan bestemmingsplan dus rustig genot wordt niet verschaft door verhuurder
Hof Amsterdam 02-07-2013 200.110.901/01 NOT Notaris hoeft bij Vormerkung niet altijd vertegenwoordigingsbevoegdheid te controleren
Hoge Raad 28-06-2013 12/00634 Hoge Raad geeft invulling aan het begrip 'boedelberedderaar'
Hoge Raad 28-06-2013 12/00634 Na einde taak moet executeur ook beheer beëindigen
Rechtbank Midden-Nederland 26-06-2013 C-16-341920 - HA ZA 13-270 Afspraak in samenlevingscontract leidt niet tot berekening van alimentatie door rechter
Rechtbank Rotterdam 26-06-2013 C/10/421045 / FT EA 13/658 Schuldsaneringsverzoek van in gemeenschap van goederen gehuwde partner
Hof Den Bosch 25-06-2013 HD 200.093.769-01 Twee boetebedingen uit NVM-modelkoopakte zijn niet naast elkaar verschuldigd (II)
Hoge Raad 21-06-2013 13/02534 Aansprakelijkheid ex art. 2:11 BW geldt ook voor naar buitenlands recht opgerichte vennootschap (II)
Hoge Raad 21-06-2013 12/00850 Omzetting stil pandrecht naar vuistloos pandrecht valt buiten de werking van art. 42 Fw
Hof Den Haag 19-06-2013 200.006.610/01 Beleggingspanden vallen in het te verrekenen vermogen, nu de man geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden
Hoge Raad 14-06-2013 CPG 12/03802 Opgekomen baten na vereffening van rechtspersoon
Hoge Raad 14-06-2013 10/05145 Geen wettelijke verplichtingen voor samenlevers om in elkaars levensonderhoud te voorzien na verbreken samenwoning
Rechtbank Rotterdam 11-06-2013 401083 / HA ZA 12-403 De vormvoorschriften van cessie
Rechtbank Noord-Nederland 05-06-2013 C/18/134362 / HA ZA 12-200 Bestuurders aansprakelijk bij faillissement kort na oprichting BV
Hof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2013 200.059.460/01 Hoe ver reikt de waarschuwingsplicht van een notaris?
Hof Den Haag 04-06-2013 200.123.392 Continuïteit BV in gevaar indien pensioen zou worden afgestort
Rechtbank Amsterdam 04-06-2013 C/13/540279 / KG ZA 13-472 Geregistreerd parnerschap was schijnhandeling: geen voortgezette huur voor geregistreerd partner
Hoge Raad 31-05-2013 13/02008 HR inzake pandrecht op assurantieportefeuille
Hof van Justitie EG/EU 30-05-2013 C-488/11 Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is ook van toepassing op de huurovereenkomst voor woonruimte
Rechtbank Noord-Nederland 29-05-2013 C/15/195661 / HA ZA 12-407 Hypotheek nietig omdat een titel tot hypotheekverlening ontbreekt
Rechtbank Midden-Nederland 28-05-2013 C-16-13-573F Bestuurder aansprakelijk nu bekrachtiging plaatsvindt voor inschrijving handelsregister
Hoge Raad 24-05-2013 12/01075 Voortgezet gebruik huurpand
Rechtbank Limburg 23-05-2013 475670 BR VERZ 12-50 Ontslag van executeur en bewindvoerder om 'gewichtige redenen'
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-05-2013 773233 ov 13-1897 Kantonrechter verleent geen machtiging voor schenking die tot doel heeft de werking van de AWBZ-wetgeving te frustreren
Rechtbank Midden-Nederland 22-05-2013 C/16/295506 / HA ZA 10-2303 Risico van aansprakelijkheid wegens onterechte dividenduitkering
Hoge Raad 17-05-2013 CPG 12/00480 Uitkering uit levensverzekering is quasi-legaat en het verminderen van quasi-legaten behoort tot de taken van executeurs en vereffenaars.
Hoge Raad 17-05-2013 CPG 12/02270 Procedure tot ontkenning en vaststelling van het vaderschap
Rechtbank Limburg 15-05-2013 C/04/116670 / FA RK 12-843 Hond behoort tot de ontbonden huwelijksgemeenschap
Rechtbank Amsterdam 13-05-2013 C/13/541232 / KG ZA 13-543 SR/SvE Hypotheekhouder maakt misbruik van recht tot executie nu hypotheekgever al extra inkomen genereert
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2013 C/15/194535 / HA ZA 12-353 Ontslag als bestuurder BV impliceert niet einde aandeelhouderschap
Hoge Raad 03-05-2013 CPG 13/00186 Gebruik van appartement overeenkomstig de bestemming woonruimte?
Rechtbank Midden-Nederland 26-04-2013 SBR 12/1667 Weiland viel onder de cultuurgrondvrijstelling wet WOZ
Hoge Raad 26-04-2013 12/03276 Huwelijk met terugwerkende kracht nietig verklaard
Rechtbank Amsterdam 24-04-2013 527806 / HA ZA 12-1239 Borgtocht in notariële akte was slechts geldig voor de hoofdsom van de lening
Rechtbank Oost-Brabant 22-04-2013 888676 Woning kort verhuurd i.v.m. mogelijke verkoop; huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur
Rechtbank Gelderland 17-04-2013 234697 Fatale gevolgen van wijze van benoeming van bestuursleden van stichting
Rechtbank Alkmaar 16-04-2013 394352 CV EXPL 12-629 Schone lei heeft geen betrekking op schulden uit nalatenschap die tijdens schuldsaneringsregeling openvalt
Hof Amsterdam 16-04-2013 200.100.250/01 KG VvE maakt geen misbruik van executiebevoegdheid ondanks kleine vordering
Hoge Raad 12-04-2013 12/05992 Geen benadeling huwelijksgemeenschap want vrouw voldeed aan wettelijke onderhoudsplicht art. 328 ZGB
Hoge Raad 12-04-2013 11/04553 Financiële dienstverleners hebben bijzondere zorgplicht jegens particulieren
Rechtbank Overijssel 10-04-2013 C/08/133879 / HA ZA 12-439 Clausule om geschil aan kantonrechter voor te leggen geldig?
A-G Hoge Raad 05-04-2013 11/05503 Toepasselijkheid Nederlands recht, afwikkeling omvat verdeling nalatenschap
Hoge Raad 05-04-2013 11/05299 Haviltex-norm geldt ook bij commerciële contracten (Lundiform/Mexx)
Hof Amsterdam 02-04-2013 200.092.926/01 Geen vernietiging verdeling huwelijksgoederengemeenschap nu vordering tot vernietiging door tijdsverloop is vervallen
Hof Amsterdam 02-04-2013 200.094.580/01 Onderzoek naar regels voor splitsing behoort tot de taak van de makelaar
Hoge Raad 29-03-2013 12/01002 Rechtskeuze voor Italiaans recht geldig?
Rechtbank Rotterdam 22-03-2013 1364821 Executeur is in privé benoemd en heeft ten onrechte BTW in rekening gebracht
Hof Den Bosch 19-03-2013 HD 200.098.106 T Kwalificatie hoofdelijk schuldenaarschap bij hypotheek van kind
Hof Den Bosch 19-03-2013 HD 200.106.971 Verdeling huwelijksgoederengemeenschap: tijdstip waardering aandeel in maatschap
Hoge Raad 15-03-2013 11/05494 Persoonlijke aansprakelijkheid van maten in advocatenmaatschap
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2013 573133 \ CV EXPL 12-11960 Bewindvoerder aansprakelijk voor (her)begrafeniskosten
Rechtbank Rotterdam 13-03-2013 98877 / HA ZA 12-2163 HR inzake pandrecht op assurantieportefeuille
Rechtbank Oost-Nederland 08-03-2013 C/07/204502 / KZ ZA 12-218 Recht van gebruik en bewoning niet geëindigd, omdat metterwoon-clausule ontbrak
Hof Amsterdam 05-03-2013 200.088.329/01 NOT en 200.088.722/01 NOT Verzoek tot benoeming vereffenaar is niet kostenloos
Hof Den Bosch 05-03-2013 HD 200.107.597/01 Beroep van erfgenamen van ongehuwde partner van erflater op natuurlijke verbintenis
Hof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2013 200.107.392 en 200.109.911 Hof: testamentaire last moet voor ‘niet geschreven’ worden gehouden
Hof Amsterdam 05-03-2013 200.090.173-01 NOT Belehrung kan voorafgaand aan passeren plaatsvinden, mits notaris zich tijdens passeren ervan vergewist dat betrokkene betekenis van desbetreffende akte realiseert
A-G Hoge Raad 01-03-2013 CPG 12/00480 Uitkering uit levensverzekering is quasi-legaat en het verminderen van quasi-legaten behoort tot de taken van executeurs en vereffenaars
Rechtbank Amsterdam 27-02-2013 491659 / HA ZA 11-1776 Stichting kan toch voordeel trekken uit uiterste wilsbeschikking
Hof Arnhem 26-02-2013 200.103.072/01 Leidt beschikken over goederen tot zuivere aanvaarding?
Hof Arnhem 26-02-2013 200.101.328 Besteding van geld aan verbouwing van woning is vertering van fideï-commissair vermogen
Rechtbank Rotterdam 25-02-2013 C/10/417317 / KG ZA 13-91 Door bestemmingsplan hoefde koper de woning niet af te nemen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2013 752740 ov 12-5261 en 752741 ov 12-5262 Geen opheffing onderbewindstelling van ouders
Rechtbank Oost-Nederland 12-02-2013 861479 BH VERZ 13-8369 Is machtiging ex art. 1:345 BW nodig bij verkrijging door minderjarige met bewind?
Hof Amsterdam 12-02-2013 200.105.042-01 en 200.111.196-01 Vrouw slaagt niet in weerleggen vermoeden dat saldi op haar rekening is ontstaan uit overgespaard inkomen
Hof Amsterdam 11-02-2013 200.103.010/01 NOT Notaris handelt in strijd met art. 17 WNA door tekort aan belangenbehartiging en informatievoorziening
Hoge Raad 08-02-2013 12/03781 Of executoriale titel ook geldt voor restschuld betreft uitleg van hypotheekakte
Hoge Raad 08-02-2013 11/03946 Verkeerde wilsrechten uitgesloten in testament
Hoge Raad 08-02-2013 10/01300 Peildatum bij verdeling huwelijksgemeenschap
Hoge Raad 08-02-2013 11/05318 Art. 6:89 BW is van toepassing op alle verbintenissen
Rechtbank Limburg 01-02-2013 359545 \ EZ 12-83 Redelijkheid en billijkheid kan grond zijn alsnog toestemming te verkrijgen voor beneficiaire aanvaarding
Hoge Raad 01-02-2013 11/05244 Vernietiging van een vaststellingsovereenkomst wegens dwaling is ook mogelijk als de informatie niet rechstreeks aan de dwalende is verstrekt
Hof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2013 200.105.183 Kosten voor de bewijsvoering dat ex samenwoont met ander zodat de alimentatieverplichting eindigt, zijn ter instructie van de zaak en onderdeel van de kostenveroordeling
Hoge Raad 25-01-2013 10/05467 Echtscheidingsconvenant gesloten vóór 1 september 2002 niet vernietigbaar o.g.v. wettelijke vermoeden van dwaling
Hoge Raad 25-01-2013 11/05213 Invulling begrip uitdrukkelijke aanvaarding bij art. 7:15 BW
A-G Hoge Raad 25-01-2013 11/05213 Invulling begrip uitdrukkelijke aanvaarding bij art. 7:15 BW
Hof Amsterdam 22-01-2013 200.111.263-01 Ontslagvergoeding gestort in stamrechtverzekering was niet verknocht
Rechtbank Amsterdam 22-01-2013 EA12-1642 Appartementseigenaar blijft weigeren tot medewerking verlenen aan het wijzigen van splitsingsakte
Hof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2013 200.105.743 Begiftigde heeft reprisevordering op ontbonden gemeenschap wegens schenkingen met uitsluitingsclausule
Hof Den Bosch 17-01-2013 HV 200.102.811 T Hof: Erven Bal-arrest geldt als ten minste 50% van de koopprijs wordt kwijtgescholden (tussenuitspraak)
Hoge Raad 11-01-2013 11/05257 Verzorgingsvruchtgebruik
Rechtbank Oost-Nederland 11-01-2013 848468 VV Expl. 12-10169 Bewindvoerder diende in rechte te worden betrokken bij huurgeschil vanwege onderbewindstelling van alle goederen
Hoge Raad 11-01-2013 11/04505 Procedure voortzetten tegen al ontbonden rechtspersoon strookt met art. 2:19 lid 6 en 2:23c lid 1 BW
Rechtbank Den Haag 09-01-2013 425974 - HA ZA 12-1026 ‘Besluit’ bestuurder van de VVE niet te ontslaan is geen besluit in de zin van art. 2:14 BW
Hof Den Bosch 08-01-2013 HD 200.102.661 Bewindvoerder handelt niet onrechtmatig over gelegateerd vermogen
Hof Amsterdam 07-01-2013 200.103.622/01 NOT Notaris mag legitimarissen benaderen over hun rechten
Rechtbank Noord-Holland 02-01-2013 189925 / HA ZA 12-109 Eigenaar niet gedwongen tot verkoop van woning ondanks voortduren hoofdelijk aansprakelijkheid ex-partner voor hypothecaire geldlening
Hoge Raad 21-12-2012 11/05496 Verschil tussen de leerstukken van proportionele aansprakelijkheid en kansschade bij beroepsaansprakelijkheid
Rechtbank Haarlem 21-12-2012 197401 - HA RK 12-130 Is een erfgenaam een 'belanghebbende' die een verzoek kan doen als in art. 4:204 BW?
Rechtbank Groningen 19-12-2012 123303 - HA ZA 10-1067 Ook bestuurdersaansprakelijkheid volgens Beklamelnorm voor bekrachtigde rechtshandeling
Rechtbank Amsterdam 19-12-2012 483830 / HA ZA 11-611 Volgens Rechtbank was depot niet naar de opvolgende koper overgegaan
Rechtbank Dordrecht 19-12-2012 97495 Samenwoners kunnen geen beroep doen op vernietiging van rechtshandelingen ex art. 1:88 BW
Hof Arnhem 18-12-2012 12/00331 Heffing overdrachtsbelasting terecht bij zaaksvervanging bij opnieuw vestigen van vruchtgebruik
Hof Den Bosch 18-12-2012 HD 200.077.370-01 Hof: inbreng in vennootschap is overgang en levert geen contractsoverneming op, maar overgang van vordering
Hof Amsterdam 18-12-2012 200.086.422/01 Huurder is niet door verjaring eigenaar geworden van strook gemeentegrond
Hof Den Bosch 13-12-2012 HV 200.109.466 Rekening en verantwoording bewindvoerder
Hof Den Haag 12-12-2012 200.103.955-01 Verstrekken van volmacht is geen daad van zuivere aanvaarding
Hof Den Haag 12-12-2012 200.107.813/01 Verdeling en ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
Hof Leeuwarden 11-12-2012 200.068.896/01 Opgraving van overledene in verband met gerechtelijke vaststelling vaderschap
Hoge Raad 07-12-2012 12/00522 Geen verknochtheid bij een uitkering in geld?
Hoge Raad 06-12-2012 11/02193 Prorail/Rijswijk Wonen
Hoge Raad 06-12-2012 11/02193 Zaak met enkel tijdelijke hulpfunctie kan alsnog bestanddeel zijn o.g.v. verkeersopvattingen
A-G Hoge Raad 30-11-2012 12/03781 Of executoriale titel ook geldt voor restschuld betreft uitleg van hypotheekakte
Hof Leeuwarden 27-11-2012 200.076.207 Toestemming art. 1:88 BW voor borgtocht
Hof Amsterdam 27-11-2012 200.095.994-01 Hof verleent ambtshalve ontslag aan executeur
Hoge Raad 23-11-2012 11/03296 Voor bestuurdersaansprakelijkheid die berust op een losstaande zorgvuldigheidsnorm gelden de regels van onrechtmatige daad
Rechtbank Amsterdam 21-11-2012 506224 / HA ZA 11-2856 en 515647 / HA ZA 12-511 Boete verschuldigd door het niet woordelijk opnemen van kettingbeding in huurcontract
Rechtbank Breda 16-11-2012 730233-OV-12-4547 Omvang van preferente schulden is aanleiding tot opheffing van de vereffening
Rechtbank Den Haag 14-11-2012 416902 - HA ZA 12-471 Gevolmachtigde was bevoegd wijzigingen in leveringsakte aan te brengen
Hof Den Haag 13-11-2012 200.077.239 Aan herroepingsclausule in buitenlands testament werd geen betekenis toegekend
Rechtbank Almelo 08-11-2012 131781/FT-RK 12.1061 Schuldsanering alleen indien schulden te goeder trouw zijn ontstaan
Hof Den Haag 06-11-2012 200.074.760-01 Verplichte betaling servicekosten recreatiepark op grond van redelijkheid en billijkheid
Hof Arnhem 30-10-2012 200.106.238 Hof: professionele verkoper is niet altijd gebonden aan mondelinge koopovereenkomst
Hof Den Haag 30-10-2012 200.029.697/01 Erfgenaam van niet-handelende echtgenoot kan vernietigingsgrond van art. 1:89 BW inroepen
Hof Den Bosch 23-10-2012 HD 103.005.169 T Waardering van aandelen bij echtscheiding
Hoge Raad 19-10-2012 11/05084 Vordering ex art. 1:95 BW op de gemeenschap en niet op de andere echtgenoot privé
Hoge Raad 19-10-2012 11/01207 Geen gemeenschap van goederen tussen samenwoners ontstaan door effectenrekening op beider naam
Rechtbank Amsterdam 17-10-2012 515792 / HA ZA 12-521 Bij de uitoefening van zijn bestuurstaak heeft de bestuurder een ruime beoordelingsmarge
Hof Leeuwarden 16-10-2012 200.082.447/01, 200.082.453/01, 200.082.471/01 Bij ontbreken statutaire en obligatoire verplichting tot betaling toetredingsbijdragen kan betaalde bijdrage worden teruggevorderd
Hof Amsterdam 16-10-2012 200.097.553-01 Omzetbelasting valt niet onder kosten koper
Rechtbank Utrecht 15-10-2012 330236 - KG ZA 12-677 Hypotheekhouder kan woning niet vervreemden op grond van zaakwaarneming bij ontbreken wil rechthebbenden
Rechtbank Utrecht 15-10-2012 330264 - KG ZA 12-678 Hypotheekhouder kan woning niet vervreemden op grond van zaakwaarneming bij ontbreken wil rechthebbenden
Rechtbank Den Haag 11-10-2012 1151294 - CV EXPL 12-2655 Geen secundaire bestuurdersaansprakelijkheid uit art. 6:162 BW
Hof Den Haag 10-10-2012 200.105.372/01 Uitleg van begrip 'benadeling' van art. 1:164 BW
Hoge Raad 05-10-2012 11/02274 Echtgenoten zijn beiden voor het geheel tot de gemeenschap van goederen gerechtigd
Hof Leeuwarden 02-10-2012 200.067.420/01 Geen vergoedingsrecht tussen samenwoners op grond van stilzwijgende afspraken over verdeling van baten en lasten
Hoge Raad 28-09-2012 12/01140 Machtiging vrijwaart van aansprakelijkheid vanwege lichtvaardig aangaan van gerechtelijke procedure
Hoge Raad 28-09-2012 12/01130 Ondanks geringe kosten aankoop boekhoudprogramma door bewindvoerder toch aangemerkt als een beschikkingsdaad
Hof Arnhem 25-09-2012 200.089.981 Splitsing kan niet worden vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana
Hof Amsterdam 25-09-2012 200.089.033/01 Gebruik van appartement overeenkomstig de bestemming woonruimte?
Hof Amsterdam 18-09-2012 200.099.770/01 Geen benadeling huwelijksgemeenschap want vrouw voldeed aan wettelijke onderhoudsplicht art. 328 ZGB
Rechtbank Dordrecht 05-09-2012 97389 / HA RK 12-2013 Herroeping ontbindingsbesluit
Hof Arnhem 30-08-2012 200.095.034 Op grond van redelijkheid en billijkheid neemt Hof andere datum voor ontbinding huwelijksgemeenschap dan datum inschrijving echtscheiingsbeschikking
Hof Den Haag 29-08-2012 200.102.590-01 Bij waardebepaling woning ten onrechte geen rekening gehouden met waardedrukkende verplichting tot aanbieding tegen lagere verkoopprijs
Hof Arnhem 28-08-2012 200.092.160/01 Partijen zijn bewust afgeweken van art. 6:92 lid 2 BW
Hof Amsterdam 14-08-2012 200.095.055-01 Hof: redelijkheid en billijkheid leiden ertoe dat het overeengekomen huwelijksgoederenregime wordt doorbroken en derhalve verrekening moet plaatsvinden
Rechtbank Arnhem 10-08-2012 831134 AZ VERZ 12-7046 Vereffening en omzetting van verbintenis in geldschuld
Hof Den Haag 18-07-2012 200.096.023/01 Betekenis van algemene volmacht ten opzichte van een later ingetreden meerderjarigenbewind
Hof Amsterdam 17-07-2012 200.074.226/01 Aanwezigheid van niet aanvaarde lasten leidt tot teruglevering van dienstwoning aan verkoper
Hoge Raad 13-07-2012 11/02039 Bij koop woning tussen particulieren hoeft rechter niet minder terughoudend te zijn met matiging
Rechtbank Arnhem 10-07-2012 07.831/2011/1017 Notaris hoeft bij Vormerkung niet altijd vertegenwoordigingsbevoegdheid te controleren
Hoge Raad 29-06-2012 10/05187 Aflossing van hypotheekschuld vormt geen kosten van de huishouding
Hoge Raad 08-06-2012 11/03261 Het bewijsvermoeden bij een niet-uitgevoerde periodieke verrekenplicht
Hoge Raad 08-06-2012 11/00723 Gedragingen en omstandigheden bij ongehuwde samenwoners kunnen leiden tot bestaan stilzwijgende afspraken
Hof Amsterdam 05-06-2012 200.094.466-01 Vordering tot voortzetten huur wordt niet toegewezen nu duurzame gemeenschappelijke huishouding niet aannemelijk is
Hof Den Haag 05-06-2012 200.087.064-01 Gaat het bij het financieringsvoorbehoud om de formele afwijzing van financiering of om de materiele onmogelijkheid tot verkrijging van financiering?
Hof Den Haag 05-06-2012 200.052.074 Woning toegedeeld aan huurder/erfgenamen tegen waarde in bewoonde staat met sterfdatum erflater als peildatum
Hoge Raad 25-05-2012 11/03822 Of iemand belanghebbende is, kan worden afgeleid uit de aard van de procedure en de daarmee verband houdende wetsbepalingen
Hof Amsterdam 22-05-2012 200.086.125-01 Onbelangrijk verzuim uit art. 2:248 BW ziet op het bestuur als zodanig, niet op de individuele bestuurder
Hof Arnhem 22-05-2012 200.055.240 Aflossen op woningschuld met te verrekenen inkomsten beleggingsleer van toepassing
Hof Den Haag 16-05-2012 200.097.071.01 Schulden voortgekomen uit strafrechtelijke veroordelingen en verknochtheid
Hof Arnhem 08-05-2012 200.092.039 Opgekomen baten na vereffening van rechtspersoon
Hof Den Bosch 01-05-2012 HD 200.079.984 E Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
Hof Amsterdam 26-04-2012 200.080.404 Lijfrentepolissen vielen onder finaal verrekenbeding bij echtscheiding
Rechtbank Leeuwarden 24-04-2012 385163 EZ VERZ 12-28 Gecombineerd verzoek tot opheffing vereffening en kosteloze vereffening
Hoge Raad 20-04-2012 11/03259 Voor een kwalitatief recht is geen kwalitatieve verplichting noodzakelijk
Rechtbank Den Haag 19-04-2012 402543 - HA RK 11-523 Herroeping ontbindingsbesluit niet mogelijk indien de rechtspersoon reeds is opgehouden te bestaan
Hof Arnhem 10-04-2012 200.02.233 De samenhang tussen inkomen, vermogen en de bevoegdheid tot het inroepen van het van het financieringsvoorbehoud
Hof Arnhem 03-04-2012 200.060.878 Beneficiaire aanvaarding leidt niet tot rechtsverwerking van beroep op legitieme portie
Hoge Raad 30-03-2012 11/03045 Hoewel de schuld niet verknocht is, wordt deze op grond van zeer bijzondere omstandigheden toch buiten de verdeling gelaten
Hoge Raad 30-03-2012 11/01893 Wie worden begrepen onder 'belanghebbenden'?
Rechtbank Roermond 28-03-2012 99877 / HA ZA 10-230 Volmacht en tegenstrijdig belang
Rechtbank Zutphen 27-03-2012 129029 / HA RK 12-21 Rechtbank heft last verbonden aan legaat van in 1924 overleden burgermeester op
Hoge Raad 09-03-2012 11/01761 Een Marina is geen onroerende zaak
Hof Arnhem 06-03-2012 200.013.150/01 Vooruitbetalingen bij de bouw van een woning moeten in overeenstemming met de voortgang van de bouw
Hof Den Bosch 06-03-2012 HV 200.089.633 Geen vergoedingsrecht omdat onder uitsluitingsclausule geschonken bedrag consumptief is besteed
Rechtbank Middelburg 05-03-2012 225866 Aandeelhouders aansprakelijk voor overdracht aandelen aan koper zonder financiële gegoedheid
Hof Leeuwarden 28-02-2012 200.083.882/01 Het laten verlopen van de termijn voor het financieringsvoorbehoud komt voor rekening van de koper
Hof Den Bosch 28-02-2012 HD 200.085.753 Nietige vaststellingsovereenkomst
Hoge Raad 24-02-2012 10/04577 Herstel van bij landinrichting gemaakte fout ondanks gesloten stelsel
Rechtbank Amsterdam 22-02-2012 455540 / HA ZA 10-1131 Uitleg van testament: het legitimaire breukdeel moet conform het oude erfrecht worden berekend
Rechtbank Den Bosch 22-02-2012 235505 - HA ZA 11-1410 Het inroepen van het financieringsvoorbehoud als geen einddatum is opgenomen in de koopakte
Hof Amsterdam 21-02-2012 200.080.339/01 NOT Dat verzekeringsuitkering niet onder bewind viel wordt de notaris niet aangerekend
Hof Amsterdam 14-02-2012 200.079.334-01 Het niet financieren van de vennootschap leidt niet tot aansprakelijkheid voor de bestuurder
Rechtbank Zutphen 10-02-2012 123770 FA RK 11-148 Duur alimentatie beperkt omdat gerechtigde moet worden geacht op korte termijn te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud
Hoge Raad 03-02-2012 10/02068 Samenhang tussen overeenkomsten met dezelfde wederpartijen
Hoge Raad 03-02-2012 11/00128 Generieke omschrijving van te verpanden vorderingen kan onder omstandigheden tot geldige verpanding leiden
Rechtbank Haarlem 27-01-2012 187510 - KG ZA 11-544 Verkoper schendt zijn mededelingsplicht door bij vrijwillige veiling funderingsgebrek niet te melden
Rechtbank Amsterdam 25-01-2012 484614 - HA ZA 11-737 Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de crediteuren van een vervreemde vennootschap
Hoge Raad 20-01-2012 10/04069 Gelet op de nauwe feitelijk-economische samenhang leidt ontbinding van de huurkoopovereenkomst ook tot ontbinding van de financieringsovereenkomst
Hoge Raad 20-01-2012 10/04069 Samenhang tussen overeenkomsten met twee gelieerde partijen
Hof Den Haag 18-01-2012 200.092.564/01 Bij verdeling is waarderingsgrondslag voor ondernemingsvermogen de economische waarde en voor fiscale claims nominale bedrag
Hof Den Haag 18-01-2012 200.092.564/01 Bij geschil partijen over waardering eenmanszaak moet in beginsel worden uitgegaan van de economische waarde van de onderneming
Hoge Raad 13-01-2012 10/03028 Gebondenheid verenigingslid aan door vereniging met derde gesloten overeenkomst
Rechtbank Roermond 04-01-2012 104625/HAZA 10-818 Bewindvoerder handelt niet onrechtmatig over gelegateerd vermogen
Hoge Raad 23-12-2011 10/03488 Onjuiste etikettering als ondernemingsvermogen hersteld met foutenleer
Hof Amsterdam 20-12-2011 200.078.634 Hoewel de samenleving al geruime tijd was verbroken en de erflater zijn vrouw had onterfd, heeft de vrouw toch nog recht op een verzorgingsvruchtgebruik
Hoge Raad 09-12-2011 11/03863 (CW 2629) Een particuliere verkoper mag zich ook beroepen op het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW
Hof Leeuwarden 06-12-2011 200.092.888/01 De alles bepalende moedermaatschappij is aansprakelijk voor de schulden van de dochter
Hof Den Haag 22-11-2011 MHD 200.075.857 Beding tot uitsluiting van pensioenverevening wordt op grond van de redelijkheid en billijkheid vernietigd
Rechtbank Breda 22-11-2011 687310 vv 11-126 Kantonrechter bepaalt aan de hand van feiten en omstandigheden wie woning mag blijven bewonen
Rechtbank Amsterdam 21-11-2011 504227 / KG ZA 11-1825 VvE maakt geen misbruik van executiebevoegdheid ondanks kleine vordering
Hof Den Haag 26-10-2011 200.087.262/01 Geen verknochtheid bij een uitkering in geld?
Hof Amsterdam 18-10-2011 200.038.545/01 Vaststellingsovereenkomst en verkrijgende verjaring
Hof Leeuwarden 18-10-2011 200.088.780/01 Hypotheekgever kan rechtsgeldig een ontruimingsvordering instellen, nu dit valt onder het beheersbeding van art. 3:267 BW
Hof Amsterdam 18-10-2011 200.007.378-01 Testament verviel toen testatrice opnieuw in het huwelijk trad
Rechtbank Haarlem 11-10-2011 526190 Bewindvoerder dient zekerheden te stellen bij het uitlenen van onder bewind gesteld vermogen
Hof Amsterdam 27-09-2011 200.061.618 Uitkering uit levensverzekering is quasi-legaat en het verminderen van quasi-legaten behoort tot de taken van executeurs en vereffenaars
Hof Amsterdam 20-09-2011 200.081.238/01 NOT Belehrung dient door notaris of waarnemer zelf te gebeuren
Hoge Raad 09-09-2011 10/00422 Verkrijgende verjaring door inbezitneming met toestemming verkoper
Hoge Raad 02-09-2011 09/04986 Een maatschap kan ontstaan op grond van gedrag, zonder dat daar een overeenkomst aan ten grondslag ligt
Hof Den Haag 23-08-2011 200.074.882/01 Herroeping van een ontbindingsbesluit moet door de rechter kunnen worden getoetst
Hof Arnhem 23-08-2011 200.073.345 Geen horizontale natrekking
Rechtbank Den Haag 17-08-2011 377151 - HA ZA 10-3565 Nieuwe bestuurder had moeten onderzoeken of was voldaan aan stortingsplicht
Rechtbank Amsterdam 10-08-2011 476916 / HA ZA 10-3847 Omzetbelasting valt niet onder kosten koper
Rechtbank Groningen 05-08-2011 127327 KGZA 11-189 Voor de vraag of bij ontbinding van de rechtspersoon nog baten aanwezig zijn, gaat het om goederen, ongeacht of deze een positieve waarde hebben
Rechtbank Breda 20-07-2011 231628 / HA ZA 11-374 Rechtbank honoreert beroep op vervalbeding
Hof Den Haag 12-07-2011 200.069.162 Uitleg testament wegens ontbinding van een stichting
Rechtbank Haarlem 05-07-2011 172932-2010-4258 Winst uit onderneming valt onder het inkomensbegrip in de huwelijksvoorwaarden van partijen
Rechtbank Leeuwarden 29-06-2011 nr 345938 \ CV EXPL 11-709 Erfgename heeft recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen van werknemer na overlijden werknemer.
Hof Amsterdam 21-06-2011 200.041.334/01 NOT Keuzetestament bevatte geen onbevoegde wilsdelegatie
Hoge Raad 10-06-2011 09/02453 Bij beoordeling van beroep op art. 6:23 BW moeten alle omstandigheden die van belang zijn in aanmerking worden genomen
Rechtbank Arnhem 01-06-2011 204312 Rb Arnhem 01-06-2011, nr 204312
Hof Den Haag 25-05-2011 200.069.292 Hof Den Haag 25-05-2011, nr 200.069.292
Rechtbank Utrecht 25-05-2011 298541 / HA ZA 10-2695 Verkoper aandelen aansprakelijk omdat hij geen onderzoek heeft gedaan naar koper van aandelen
Hof Amsterdam 03-05-2011 200.069.473-01 Hof Amsterdam 03-05-2011, nr 200.069.473-01
Hof Amsterdam 26-04-2011 200.069.707-01 Bevoegdheid om bij einde bewind rekening en verantwoording te vragen gaat niet van rechtswege over op erfgenamen
Hof Den Bosch 22-04-2011 10/00486 Niet meer bestaande rechtspersoon niet-ontvankelijk in bezwaar tegen belastingaanslag
Hof Den Bosch 19-04-2011 HD 200.025.047 & HD 200.032.496 T Betalen voorzieningen op bungalowpark ondanks ontbreken verplicht lidmaatschap
Hof Den Bosch 12-04-2011 HD 200.058.066 Voor bestuurdersaansprakelijkheid welke berust op een losstaande zorgvuldigheidsnorm gelden de regels van onrechtmatige daad
Hoge Raad 18-03-2011 09/03787 Aansprakelijkheid ex art. 2:11 BW geldt ook voor naar buitenlands recht opgerichte vennootschap (I)
Hof Den Haag 16-03-2011 200.054.470.01 Geen vergoeding tot som ineens omdat geen ongebruikelijke werkzaamheden zijn verricht
Hof Den Bosch 08-03-2011 HV 200.044.831-01 Herroeping ontbindingsbesluit door curator na twijfel over behoorlijke besluitvorming
Hof Den Bosch 04-03-2011 09-00652 Een Marina is geen onroerende zaak
Rechtbank Arnhem 02-03-2011 204327 Penningmeester blijft aansprakelijk na de verleende decharge wegen hem te verwijten handelen
Rechtbank Den Haag 21-02-2011 350235 FA RK 09-8654 en 349290 FA RK 09-8326 Geestelijke problemen een grond voor nietigverklaring huwelijk
Hoge Raad 18-02-2011 09/01393 Maatstaf uitleg uiterste wilsbeschikking
A-G Hoge Raad 28-01-2011 09/03446 Beroep op art. 2:180 lid 2 sub a BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, bestuurders niet aansprakelijk
Hoge Raad 28-01-2011 09/03446 Beroep op art. 2:180 lid 2 sub a BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, bestuurders niet aansprakelijk
Rechtbank Haarlem 26-01-2011 170459 / HA ZA 10-823 Huurder is niet door verjaring eigenaar geworden van strook gemeentegrond
Hoge Raad 21-01-2011 09/04463 Optas
Hof Den Bosch 30-12-2010 10/00046 Door wijze waarop woonark mee beweegt met de waterstand is geen sprake is van (duurzaam) verenigd zijn met de bodem of oever
Hof Arnhem 28-12-2010 200.047.556 Twee boetebedingen uit NVM-modelkoopakte zijn niet naast elkaar verschuldigd (I)
Hoge Raad 24-12-2010 10/01452 Havenkranen onroerend ondanks beweegbaarheid
Rechtbank Zutphen 22-12-2010 109265 / HA ZA 09-1582 Leidt beschikken over goederen tot zuivere aanvaarding?
Hof van Justitie EG/EU 22-12-2010 C-497-10 PUU Mercredi-arrest: uitleg van het begrip ‘gewone verblijfplaats’
Rechtbank Amsterdam 15-12-2010 350512 / HA ZA 06-2908 Artikel 3:194 lid 2 BW is van toepassing op de wettelijke verdeling
Hof Amsterdam 14-12-2010 200.057.616/01 Kosten woning en gebruiksvergoeding na einde samenleving
Hoge Raad 10-12-2010 09/01321 Lijden aan het leven is geen ziekte is in de zin van art. 7:178 BW
Hoge Raad 03-12-2010 09/01269 Rechtshandeling in de zin van art. 42 Fw moet onverplicht verricht zijn
Hoge Raad 19-11-2010 09/02341 Niet-afgeloste leningen worden niet in de verrekening betrokken
Hoge Raad 19-11-2010 09/01563 Skare meat packers k/s tegen Flexmen projecten B.V.
Hof Amsterdam 02-11-2010 104.004.352 Uitleg voorwaarde legaat
Hof Arnhem-Leeuwarden 19-10-2010 200.046.429 Vereniging heeft vordering op bungaloweigenaar op grond van ongerechtvaardigde verrijking
Hoge Raad 08-10-2010 08/04581 Certificaathouder valt onder art. 1:88 lid 5 BW
Hoge Raad 08-10-2010 08/05299 Art. 7:3 lid 3 BW kent een limitatieve opsomming
Rechtbank Amsterdam 30-09-2010 VB 138306 Som ineens voor minderjarige zwakt de positie van langstlevende bij wettelijke verdeling af
Hoge Raad 24-09-2010 09/00529 Landinrichtingswet voorziet in een gesloten stelsel van vergoedingen
Rechtbank Rotterdam 08-09-2010 332696/HA ZA 09-1668 Aan herroepingsclausule in buitenlands testament werd geen betekenis toegekend
Hof Amsterdam 02-09-2010 09/00461 t/m 09/00463 Niet-handelende echtgenoot niet mede-debiteur van gemeenschapsschuld
Hof Arnhem 31-08-2010 200.041.388 Deelgenoot verbeurt zijn aandeel in gemeenschappelijk goed door verzwijging
Hof Den Bosch 31-08-2010 HD 103.001.529 T4 Echtscheidingsconvenant gesloten vóór 1 september 2002 niet vernietigbaar o.g.v. wettelijke vermoeden van dwaling
Hof Amsterdam 24-08-2010 200.041.937/01 Bij een gezamenlijke polis kan de begunstiging niet door een van de verzekeringnemers alleen worden gewijzigd
Rechtbank Den Bosch 11-08-2010 172405 - HA ZA 08-557 Art. 2:207c BW moet restrictief worden uitgelegd
Rechtbank Zutphen 21-07-2010 109265 / HA ZA 09-1582 Rb Zutphen 21-07-2010, nr 109265 / HA ZA 09-1582
Hoge Raad 25-06-2010 08/04540 De Rouw/Dingemans q.q.
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 22-06-2010 200.026.572/01 NOT Notaris moet desgevraagd en zonder het belang te wegen of te toetsen een afschrift van verklaring van erfrecht afgeven aan degenen die stellen daarbij belang te hebben.
Hoge Raad 21-05-2010 09/02548 Broer geen belanghebbende bij beslissing van kinderrechter tot uithuisplaatsing van zijn broers en zusters
Rechtbank Almelo 13-04-2010 314430 CV EXPL 4797-09 Gebondenheid verenigingslid aan door vereniging met derde gesloten overeenkomst
Hof Den Haag 07-04-2010 200.042.771 Vergoedingsrecht op grond van in de gemeenschap gevloeide gelden uit erfrechtelijke verkrijging met uitsluitingsclausule.
Hoge Raad 26-03-2010 08/01935 Geen gebondenheid opvolgende eigenaar aan in huurovereenkomst opgenomen koopoptie van de huurder
A-G Hoge Raad 26-03-2010 08/01935 Geen gebondenheid opvolgende eigenaar aan in huurovereenkomst opgenomen koopoptie van de huurder
Hof Den Bosch 16-03-2010 HD 103.006.118 Vergoedingsrecht voor verbouwing van woning tussen samenwoners gesteld op nominale waarde
Hoge Raad 19-02-2010 08/02289 Besluit dat verder gaat dan past bij de rol van tijdelijk bestuurder niet nietig op grond van art. 2:14 BW
Hoge Raad 19-02-2010 08/00331 Ontneming van verkrijging uit nalatenschap vanwege gerechtelijke vaststelling ouderschap geoorloofd
Rechtbank Den Haag 05-02-2010 340215 / HA RK 09-0277 Geen sprake van zodanige omstandigheden die de opheffing van een testamentaire last tot tentoonstelling van schilderijen rechtvaardigen
Hoge Raad 05-02-2010 07/11382 Voorwaarde die eigenaar aan toestemming voor overdracht erfpachtrecht verbindt, wordt door rechter getoetst op redelijkheid
Hof Den Bosch 26-01-2010 200.013.231 Samenhang tussen overeenkomsten met dezelfde wederpartijen
Hoge Raad 15-01-2010 07/13305 Woonark is bestemd om te drijven, zodat deze moet worden aangemerkt als schip en dus roerende zaak
Rechtbank Utrecht 23-12-2009 265715 / HA ZA 09-878 Uitkering uit levensverzekering is quasi-legaat en het verminderen van quasi-legaten behoort tot de taken van executeurs en vereffenaars
Hoge Raad 22-12-2009 09/03150 VOF failliet, vennoten failliet, ookal wonen vennoten in andere lidstaat van de EU
Hoge Raad 22-12-2009 08/02255 Invulling begrip wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw
Hof Amsterdam 10-11-2009 104.004.352 Uitleg voorwaarde legaat
Hoge Raad 06-11-2009 08/00208 Evidente vergissing in persoon leidt niet tot niet-ontvankelijkheid
Hof Den Bosch 03-11-2009 HD 103.004.052 Reservering voor een fiscale oudedagsvoorziening geldt als verteerd inkomen
Rechtbank Roermond 21-10-2009 141796 / FA RK 09-903 Verzoek tot adoptie van ongeboren kind kan pas worden toegewezen wanneer het kind ter wereld komt
Hof Den Haag 13-10-2009 200.009.386-01 Verkrijgende verjaring door inbezitneming met toestemming verkoper
Rechtbank Haarlem 06-10-2009 148948-08-2862 en 151835-08-4091 Echtgenoot-dga met 33% belang is niet in overwegende mate bij machte om winstbestemming te bepalen
Hof Den Haag 29-09-2009 200.006.934-01 Koop van onroerende zaken en het inroepen van het financieringsvoorbehoud
Hoge Raad 26-09-2009 07/13656 Bewijslastverdeling bij door biologische vader gesteld donorschap
Hoge Raad 18-09-2009 07/12792 Bestuurder kan vordering op failliete vennootschap niet verrekenen met vordering van boedel op bestuurder
Hof Den Bosch 14-09-2009 HV 200.013.958 Twijfelachtig geval van zaaksvervanging bij kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van een deel van de koopsom van een woning
Hoge Raad 04-09-2009 07/10682 Aan legaat verbonden termijn geldt niet als afzonderlijke verplichting maar als aansporingstermijn
Rechtbank Amsterdam 24-08-2009 434374 / KG ZA 09-1624 Pee/BB Zowel statutaire vestigingsplaats als vestigingsplaats van kantoor van de rechtspersoon geldt als woonplaats
Kamer van toezicht 13-08-2009 8a-09 en 8b-09 Keuzetestament bevatte geen onbevoegde wilsdelegatie
Rechtbank Zutphen 15-07-2009 84360 / HA ZA 07-261 Vermelding kadastrale gegevens is niet doorslaggevend voor omvang gekochte perceel
Rechtbank Roermond 15-07-2009 90039 / HA ZA 08-787 Wat valt er onder het begrip 'kosten van lijkbezorging'?
Hoge Raad 10-07-2009 07/12242 Verrekening van bij hypothecaire lening gesloten kapitaalverzekering
Rechtbank Den Haag 30-06-2009 301923/FA RK 08-38 Schuld wegens overbedeling als gevolg van verdeling nalatenschap is niet verknocht
Rechtbank Den Haag 29-06-2009 320154 - FA RK 08-7502 Feitelijke onderbouwing bij verzoek tot niet verklaring huwelijk noodzakelijk
Hoge Raad 26-06-2009 07/11791 Opdracht tot bemiddeling houdt geen bevoegdheid in tot tekenen koopovereenkomst
Hof Den Bosch 23-06-2009 HD 103.005.817 In casu tussen samenwoners geen vergoedingsrecht op grond van te veel betaalde huishoudkosten vanwege rechtsverwerking
Hof Arnhem 16-06-2009 200.012.491 Woning privé omdat koopprijs direct was kwijtgescholden met uitsluitingsclausule
Rechtbank Den Haag 03-06-2009 324616 - HA ZA 08-3834 Overdracht woning uit 1890; aanwezigheid asbest behoorde tot onderzoekplicht koper
Rechtbank Den Haag 19-05-2009 309962 - FA RK 08-3283 Rechtbank verlengt partneralimentatie na verstrijken 12 jaar wegens bijzondere omstandigheden
Hof Amsterdam 12-05-2009 200.021.398-01 Afwikkeling van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding; geen compensatie voor de verliezen van de vrouw
Rechtbank Zutphen 22-04-2009 95884 / HA ZA 08-963 Leegruimen van de kamer die de erflater in een zorginstelling bewoonde, leidt tot zuivere aanvaarding
Hof Den Bosch 21-04-2009 HD 103.005.878 Geen toepassing van art. 2:180 lid 2 BW en dus geen bestuurdersaansprakelijkheid
Hof Den Bosch 17-04-2009 HV 103.009.833 Boedelbeschrijving 20 jaar na openvallen nalatenschap
Rechtbank Middelburg 01-04-2009 54086/ha za 06-419 Erfgenaam van niet-handelende echtgenoot kan vernietingsgrond van art. 1:89 BW inroepen
Rechtbank Amsterdam 25-03-2009 405323 Bedenktijd begint bij terhandstelling door beide partijen ondertekend koopcontract
Hoge Raad 20-03-2009 07/13611 Opnemen verzekeringspremie tegen inkomensverlies bij overlijden alimentatieplichtige in onderhoudsbijdrage leidt tot verzwaring bestaande onderhoudsplicht
Hof Den Bosch 10-03-2009 HV 103.009.672 Kosten voor gebruikelijk onderhoud aan echtelijke woning zijn huishoudkosten
Hof Amsterdam 10-03-2009 200.004.634/01 NOT Oneigenlijk gebruik van derdengelden
Hof Den Haag 04-03-2009 105.012.193/01 Alleen noodzakelijke kosten voor onderhoud echtelijke woning worden aangemerkt als huishoudkosten
Rechtbank Arnhem 27-02-2009 180648 Monumentenstatus vormt bijzondere beperking in de zin van art. 7:15 BW, levering monument mag worden opgeschort wegens illegale serre
Rechtbank Rotterdam 18-02-2009 298404 / HA ZA 08-34 Geen wettelijke bedenktijd bij koop door particulier van tot woning te verbouwen kantoorpand
Rechtbank Alkmaar 17-02-2009 284586 \ EJ VERZ 08-334 Handelingen met stilzwijgende zuivere aanvaarding als gevolg in de termijn van 4:192 lid 2 BW zijn onvoorwaardelijk en maken beneficiaire aanvaarding nadien onmogelijk
Rechtbank Amsterdam 04-02-2009 394842 Verkeerde wilsrechten uitgesloten in testament
Rechtbank Groningen 19-12-2008 105791/KG ZA 08-383 Artikel 4:52 BW analoog toegepast doordat echtscheidingsbeschikking niet was ingeschreven
Rechtbank Haarlem 10-12-2008 133760 / HA ZA 07-395 Onder uitsluitingsclausule verkregen goederen kunnen worden geschonken aan de andere echtgenoot
Hof Den Haag 10-12-2008 105.010.965-01 Een vennootschapscontract dat afwijkt van het bij huwelijksvoorwaarden overeengekomen periodiek verrekenbeding kan toepassing van het periodiek verrekenbeding niet opzij zetten
Hof Amsterdam 09-12-2008 200.007.802 Haviltex-norm leidt bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden ertoe dat het finale verrekenbeding niet van toepassing is
Hoge Raad 21-11-2008 C07/049HR Zorgplicht executeur
Rechtbank Roermond 28-10-2008 218636 \ CV EXPL 08-2520 Geldlening aan moeder voor vliegtickets van haar 3 kinderen vormen schuld van de gewone gang van de huishouding
Hoge Raad 17-10-2008 R07/078HR Verknochtheid van nadien ontstane aanspraken uit een stamrechtverzekering
Hoge Raad 10-10-2008 C07/023HR Recht van opstal kan door verjaring worden verkregen
Rechtbank Alkmaar 01-10-2008 250864 CV EXPL 07-4820 Samenhang tussen overeenkomsten met twee gelieerde partijen
Hoge Raad 26-09-2008 C07/048HR De vraag of de wederbelegging van een verknocht goed ook verknocht is, hangt af van de aard van de wederbelegging en de maatschappelijke opvattingen
Hoge Raad 19-09-2008 C07/040HR Rechtsgeldigheid van de borgtocht indien geen maximumbedrag in de zin van art. 7:858 lid 1 BW is overeengekomen
Hof Amsterdam 16-09-2008 200.000.662/01 NOT Beperkte Belehrungsplicht waarnemer indien waarnemer niet behandelaar van dossier is en cliënten de concept-akte(n) tijdig hebben ontvangen
Hoge Raad 05-09-2008 C07/038HR Eerbiediging van tussen opheffing en herleving beslag gewijzigde rechtstoestand (Hubers/Forward)
Hoge Raad 08-08-2008 42946 Gestelde dwaling leidt niet tot vernietiging kapitaalsbelasting nu overeenkomst niet is vernietigd
Rechtbank Maastricht 06-08-2008 301892 BR VERZ 08-38 Faillissementswet is lex specialis
Rechtbank Maastricht 06-08-2008 301892 BR VERZ 08-38 Lex specialis gaat voor lex generalis, Faillissementswet gaat voor Boek 1 BW
Hof Den Haag 01-08-2008 363-M-05 Vaststelling van arbeidsbeloning naar noodzakelijke werkzaamheden bepaald