LOADING  
Fiscaal
Civiel

Trouwen bij volmacht (art. 1:66 BW)

Trouwen bij volmacht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 januari 2020

1 Trouwen bij volmacht

De aanstaande echtgenoten zijn in principe verplicht bij de voltrekking van hun huwelijk in persoon te verschijnen (art. 1:65 BW). Wanneer het niet mogelijk is om persoonlijk te verschijnen, kan de Minister van Justitie een vergunning verlenen om een huwelijk te sluiten bij volmacht. Dit wordt ook wel 'huwelijk met de handschoen' genoemd (art. 1:66 BW). Het huwelijk wordt dan voltrokken door een bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde. Voor het verlenen van de vergunning moeten gewichtige redenen zijn. Bijvoorbeeld het verblijf in een gevangenis of het door ernstige ziekte niet in staat zijn om bij het huwelijk persoonlijk aanwezig te zijn.

Het huwelijk kan alleen worden voltrokken als door de aanstaande echtgenoten aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk is voldaan. Deze vereisten zijn omschreven in art. 1:31 t/m art. 1:42 BW. Zo zullen de aanstaande echtgenoten achttien jaar of ouder moeten zijn om in het huwelijk te kunnen treden (art. 1:31 BW) en geldt bijvoorbeeld een verbod om te trouwen met een broer of zus (art. 1:41 lid 1 BW). De Minister kan op grond van gewichtige redenen ontheffing van dit verbod verlenen aan hen die door adoptie broer(s) of zus(sen) zijn (art. 1:41 lid 2 BW). De vereisten van art. 1:31 t/m art. 1:42 BW gelden niet voor degene die als gevolmachtigde optreedt.

2 Procedure

De stukken die bij het verzoek moeten worden meegestuurd en de adresgegevens waar het verzoek naartoe kan worden gestuurd, zijn te vinden op de website van Justis.

Wanneer de vergunning wordt geweigerd, kan bezwaar worden ingediend bij Justis. Na bezwaar is beroep mogelijk bij de bestuursrechter van de Rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

3 Geregistreerd partnerschap bij volmacht

Een geregistreerd partnerschap kan ook bij volmacht worden aangegaan, op grond van de schakelbepaling van art. 1:80a lid 5 BW. 
Ook de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kan bij volmacht geschieden, wanneer de Minister van Justitie hiervoor, uit hoofde van gewichtige redenen, vergunning verleent (art. 1:80g lid 2 BW).