LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht (art. 17 WNA)

Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Notarisambt, Wils(on)bekwaamheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 oktober 2021

1 Algemeen

Eén van de kernvereisten die de wet aan de notaris stelt, is dat hij onpartijdig en onafhankelijk optreedt, art. 17 lid 1 WNA. Hierbij dient voor ogen te worden gehouden dat de notaris ambtenaar én ondernemer is. De eisen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid moeten dan ook in het licht van het ondernemerschap realistisch worden ingevuld.
De notaris dient eveneens te waken voor de schijn van partijdigheid of afhankelijkheid. Naast bijvoorbeeld zijn persoonlijke houding, kan de plaats waar de notaris zijn diensten verricht in dit kader van belang zijn. Een notaris die hypotheekakten passeert op het kantoor van de bank heeft de schijn tegen.

De notaris behartigt bij de uitoefening van zijn ambt de belangen van de betrokken partijen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Een zorgplicht van de notaris kan bijvoorbeeld bestaan uit een bijzondere waarschuwingsplicht voor specifieke, aan relevante rechtshandelingen verbonden (financiële) risico’s (vergelijk Rb Noord-Holland 21 maart 2018, nr C/15/255915 / HA ZA 17-163, ECLI:NL:RBNHO:2018:2288 en ook Kamer voor het Notariaat Amsterdam 15 augustus 2019, nr 658206 / NT 18-59, ECLI:NL:TNORAMS:2019:16).
De zorgplicht van een notaris brengt bijvoorbeeld ook mee dat de notaris partijen wijst op het verschil tussen een onderhandse akte en een notariële akte (Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2019, nr C/05/350569/ KL RK 19-35, ECLI:NL:TNORARL:2019:39...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.