LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levenstestament (art. 3:72 BW)

Levenstestament

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Levenstestament, Wils(on)bekwaamheid, Volmacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 november 2021
mr. M.N. Bende

1 Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een akte waarin de levenstestateur vastlegt op welke wijze zijn persoonlijke en/of zakelijke belangen moeten worden behartigd in de situatie dat hij - blijvend of tijdelijk - niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen. Het levenstestament wordt bij voorkeur vastgelegd in een notariële akte. Door de notariële akte bestaat zekerheid over de identiteit van de levenstestateur, de dagtekening van het levenstestament en ook over het feit dat de levenstestateur wilsbekwaam was op het moment dat hij de akte tekende. Het verlenen van een volmacht wordt getypeerd als een eenzijdige, gerichte rechtshandeling. In geval een echtpaar een levenstestament maakt, verdient het aanbeveling dat iedere echtgenoot een eigen levenstestament maakt, vastgelegd in een 'eigen' notariële akte (dit blijkt ook uit de beantwoording van een rechtsvraag door Waaijer in WPNR 2014(7019)).

Een levenstestament bevat één of meerdere volmachten, persoonlijke wensen en instructies en vaak ook praktische gegevens (zoals wachtwoorden en codes, bij voorkeur in een bijlage). Verder kunnen in een levenstestament wensen ten aanzien van medische behandeling en verzorging worden vastgelegd. Ook kan de levenstestateur aangeven wie eventueel later tot curator, bewindvoerder en/of mentor moet worden benoemd, indien instelling van curatele, bewind of mentorschap toch ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.