LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handvat geheimhoudingsplicht

Handvat geheimhoudingsplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2020
De redactie

1 Notariële geheimhoudingsplicht op grond van Wna (art. 22 Wna)

  1. De notaris is, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald, ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht. Dezelfde verplichting geldt voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn voor al hetgeen waarvan zij kennis dragen uit hoofde van hun werkzaamheid.
  2. De geheimhoudingsplicht van de notaris en van de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen blijft ook bestaan na beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht.

2 Geen notariële geheimhoudingsplicht bij meldingsplicht (art. 18a Wwft)

De geheimhoudingsplicht van art. 22 Wna geldt niet bij naleving van art. 16 Wwft.

Let wel: als te snel wordt gemeld, kan juist weer gehandeld worden in strijd met de geheimhoudingsplicht. Immers, de geheimhoudingsplicht wordt alleen doorbroken door de verplichting om te melden. Er moet wel voldoende grond zijn om te melden.

3 Geen notariële geheimhoudingsplicht bij verzoek inlichtingen FIU (art. 18a Wwft)

De geheimhoudingsplicht van art. 22 Wna geldt niet bij naleving van art. 17 Wwft.

Let wel: gegevens mogen alleen worden verstrekt indien en voor zover het een dienst betreft die binnen de reikwijdte van de Wwft valt; zo niet, dan wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.