LOADING  
Fiscaal
Civiel

Faillissementspauliana (art. 42 - 43 Fw)

Faillissementspauliana

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

De actio Pauliana biedt een schuldeiser de mogelijkheid op te komen tegen onverplicht verrichte rechtshandelingen van zijn schuldenaar, door welke de schuldeiser minder verhaalsmogelijkheden overhoudt. De algemene actio Pauliana is te vinden in art. 3:45 BW. In de Faillissementswet is een specifieke Paulianaregeling te vinden in art. 42 Fw. Alleen de curator heeft de mogelijkheid ten behoeve van de failliete boedel paulianeuze rechtshandelingen te vernietigen (zie art. 42 lid 1 aanhef en art. 49 Fw). Om een geslaagd beroep te doen op de faillissementspauliana, moet sprake zijn van een door de schuldenaar vóór de faillietverklaring onverplicht verrichte rechtshandeling, waarvan hij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn.

2 Onverplichte rechtshandeling

Alleen rechtshandelingen kunnen door een beroep op de actio Pauliana worden vernietigd. Feitelijke handelingen vallen dus niet onder het bereik van art. 42 Fw. De Hoge Raad oordeelde dat ook de omzetting van een stil pandrecht in een vuistpandrecht kwalificeert als een feitelijke handeling en derhalve niet onder de werking van art. 42 Fw valt (HR 21 juni 2013, nr 12/00850, ECLI:NL:HR:2013:BZ7199). 
De betreffende rechtshandeling moet onverplicht zijn verricht. Een rechtshandeling is onverplicht verricht indien de plicht tot verrichting niet volgt uit wet of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.