LOADING  
Fiscaal
Civiel

De overgang van de huur bij overdracht van verhuurde zaken (art. 7:226 - 7:231 BW)

De overgang van de huur bij overdracht van verhuurde zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Het adagium 'koop breekt geen huur' is opgenomen in art. 7:226 BW. Tussen de koper van een verhuurd pand en de huurder van dat pand blijft de huurovereenkomst ongewijzigd doorlopen. De overgang van rechten en plichten is echter niet alomvattend. Zie hierna voor de reikwijdte van art. 7:226 BW.

2 Reikwijdte

2.1 Bedingen die rechtstreeks verband houden met gebruik van verhuurde zaak

'De verkrijger van de verhuurde zaak is slechts gebonden aan de bedingen die rechtstreeks verband houden met het doen hebben van het gebruik van een verhuurde zaak tegen een door de huurder te betalen prijs', aldus art. 7:226 lid 3 BW. Bedingen die zijn gericht op het verwerven van eigendom zijn naar hun aard niet gericht op het door de verhuurder te verschaffen gebruik en de daarop betrekking hebbende tegenprestatie van het betalen van de huur en gaan daarmee niet over. Hierop bestaat echter een uitzondering van bepaalde koopopties. Koopopties waarbij het door de huurder periodiek te betalen bedrag naast een gebruiksvergoeding ook een vergoeding voor de uiteindelijke verkrijging in zich bergt, zoals bij leaseovereenkomsten, gaan van rechtswege over op de opvolgende verhuurder (vgl. Hoge Raad 26 maart 2010, nr 08/01935, ECLI:NL:HR:2010:BK9632). Een dergelijke vergoeding voor een koopoptie kan ook worden voldaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.