LOADING  
Fiscaal
Civiel

Boetebeding (art. 6:91 - 6:94 BW)

Boetebeding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Boetebeding algemeen

Het boetebeding is geregeld in artt. 6:91-94 BW. Van een boetebeding is sprake indien wordt bepaald dat de schuldenaar ingeval van tekortschieting in de nakoming van zijn verbintenis, gehouden is een geldsom of andere prestatie te voldoen, ongeacht of het beding strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming (art. 6:91 BW).
Een boetebeding kan ten doel hebben de nakoming van de hoofdverbintenis te waarborgen dan wel bij voorbaat een bedrag aan schadevergoeding vast te stellen, of een combinatie hiervan. De wet maakt geen onderscheid tussen beide strekkingen. Overigens, indien partijen ter beëindiging van een onzekerheid of geschil een bedrag aan schadevergoeding vaststellen, is geen sprake van een boetebeding maar van een vaststellingsovereenkomst (artt. 7:900-910 BW). In beginsel zijn aan een boetebeding geen vormvereisten verbonden. In onder meer arbeidsrechtelijke verhoudingen kunnen wel bijzondere vormvoorschriften gelden, bijvoorbeeld voor een arbeidsrechtelijk concurrentiebeding (art. 7:650 BW).

2 Rechtskarakter

Een boetebeding is een accessoire verbintenis: de verbintenis hangt samen met de hoofdverbintenis waaraan het boetebeding is verbonden. Pas zodra de hoofdverbintenis niet is nagekomen, ontstaat de accessoire verbintenis. Een boetebeding is geen voorwaardelijke verbintenis, zie het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld
A en B spreken af dat A aan B een fiets zal leveren. Als A de fiets niet levert, is A aan B een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.