LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen verzekering (art. 7:925 - 7:943 BW)

Algemene bepalingen verzekering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Levensverzekering Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
De redactie

1 Begripsbepalingen

1.1 Begrip verzekering

Verzekering: art. 7:925 BW. Een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van een premie jegens de verzekeringnemer verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen en bij het sluiten van de overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Het betreft hetzij een schadeverzekering hetzij een sommenverzekering.

Persoonsverzekering: art. 7:925 lid 2 BW. Een verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft.

Verzekeraar: art. 7:925 lid 1 BW. De partij die zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringsnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen.

Verzekeringsnemer: de partij die zich verbindt om jegens de verzekeraar premies te betalen ten behoeve van een eventuele uitkering in de toekomst.

Sommenverzekering: art. 7:964 BW. Een verzekering waarbij het onverschillig is óf en in hoeverre de schade wordt vergoed. Dit is slechts toegestaan bij persoonsverzekeringen of bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verzekeringen.

Levensverzekering: art. 7:975 BW. De in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat een ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd. In een casus met betrekking tot art. 13 SW definieerde de Hoge ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.