LOADING  
Fiscaal
Civiel
Terug
Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Op 8 oktober 2018 is het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in internetconsultatie gegeven. In dit wetsvoorstel wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal technische wijzigingen door te voeren in Boek 1 BW en enkele andere wetten.

Eén van die technische wijzigingen heeft tot gevolg dat de redelijke vergoeding als bedoeld in art. 1:95a BW niet geldt voor een gemeenschap van goederen die is ontstaan vóór 1 januari 2018. Het werd aanvankelijk niet nodig geacht om voor art. 1:95a BW een overgangsregeling op te nemen.

Artikel IV van de Wet beperking gemeenschap van goederen (Stb. 2017, 177) betreft de overgangsbepaling van de wet die het basisstelsel van de algehele gemeenschap van goederen verving door een standaard beperkte gemeenschap waarin echtgenoten trouwen als zij voor de voltrekking van hun huwelijk geen huwelijkse voorwaarden opmaken (voor een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden geldt uiteraard hetzelfde).

Door alsnog een overgangsbepaling op te nemen voor art. 1:95a BW wordt verduidelijkt dat het daarin geregelde vergoedingsrecht ten bate van de huwelijksgemeenschap bij het bestaan van een privéonderneming, niet geldt bij huwelijken (en geregistreerd partnerschappen) die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn gesloten. Hiermee wordt beoogd de in de praktijk ontstane rechtsonzekerheid rondom de toepassing van artikel 1:95a BW op vóór 1 januari 2018 bestaande huwelijken (en geregistreerde partnerschappen) weg te nemen.

Het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap voorziet in inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Instantie Vergaderjaar Dossiernummer Volg nr. Titel
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018-2019 nog niet bekend Concept regeling
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018-2019 nog niet bekend Ontwerp toelichting