LOADING  
Fiscaal
Civiel
Titel Dossiernummer Laatste kamerstuk
Personenvennootschappen Invoeringswet - ingetrokken 31065 nr. 1, Koninklijke boodschap
Awb Vierde tranche 29702 nr. 265, Wettekst
Boek 10 BW (IPR)- Vaststellings- en invoeringswet Boek 10 BW 32137 nr. 272, Definitieve wettekst
Flexibilisering BV recht 31058 nr. 4, Advies Raad van State en nader rapport
Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen 28867 nr. 9, Tweede nota van wijziging
Echtscheidingsnotaris - ingetrokken 31714 nr. D, Nadere memorie van antwoord
Wetsvoorstel Personenvennootschappen - ingetrokken 28746 nr. F, Brief aan de Minister van Justitie
Wijziging informatieplicht derdengeldenrekening notariaat 32700 nr. 557, Definitieve wettekst
Vervallen nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris - ingetrokken 31040 nr. 272, Definitieve wettekst
Centraal aandeelhoudersregister voor besloten en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen 32608 nr. 7, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie
Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht 32426 nr. 2, Voorstel van wet
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's 31763 nr. 455, Wet bestuur en toezicht op 1 januari 2013 in werking
Boek 2 BW Versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen 32458 nr. 294, Definitieve wettekst
Wet Hammerstein 32250 nr. 314, Definitieve wettekst
Boek 1 BW Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap 33054 nr. 85, Inwerkingtredingsbesluit enige onderdelen Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Aanpassing art. 1:97 BW en reparatie van enkele technische onvolkomenheden bij Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen 32870 nr. 505, Definitieve wettekst
Lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven, wijziging BW e.a. 32038 nr. 205, Definitieve wettekst
Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen 33124 nr. Stb. 2014, nr 294, Wijziging van Besluit energieprestatie gebouwen
Boek 1 BW Wijziging juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie 33032 nr. M, Brief van de Minister voor Rechtsbescherming
Boek 2 BW Wijziging enquêterecht 32887 nr. 274, Definitieve wettekst
Wijziging Rv en BW tbv toegankelijker maken van executoriale veilingen van onroerende zaken 33484 nr. 432, Definitieve wettekst
Reparatiewet bestuur en toezicht 32873 nr. 456, Definitieve wettekst
Uitbreiding nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris tot EU burgers 33419 nr. 215, Definitieve wettekst
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 33323 nr. 1, Bijlage eindrapport Wkpb - evaluatie eerste tranche
Wet voorkeursrecht gemeenten - vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure 31285 nr. 155, Definitieve wettekst
Wet plattelandswoningen 33078 nr. 571, Definitieve wettekst
Boek 1 BW en Rv Wijziging in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap 33526 nr. 486, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel implementatie richtlijn mediation 32555 nr. I, Verslag van een schriftelijk overleg
Herijking Faillissementswet 33695 nr. 14, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie; achtste voortgangsbrief
Wijziging WNA in verband met gewijzigde regeling van legalisatie van handtekeningen van notarissen 33569 nr. 202, Definitieve wettekst
Wet bevordering mediation in het burgerlijk recht (ingetrokken) 33723 nr. 14, Brief van het lid Van Oosten (intrekking wetsvoorstel)
Wet bevordering mediation in het bestuursrecht (ingetrokken) 33727 nr. 14, Brief van het lid Van Oosten (intrekking wetsvoorstel)
Wet registermediation (ingetrokken) 33722 nr. 23, Brief van het lid Van Oosten (intrekking wetsvoorstel)
Boek 1 BW Beperking van alimentatieverplichting 33311 nr. 8, Nota n.a.v. het verslag
Boek 1 BW Initiatiefnota over partneralimentatie 33312 nr. 2, Initiatiefnota
Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 33771 nr. 540, Definitieve wettekst
Wet continuïteit ondernemingen I 34218 nr. G, Verslag van een schriftelijk overleg
Uitvoeringswet Verordening Erfrecht 33851 nr. 430, Definitieve wettekst
Wet bescherming erfgenamen tegen schulden 34224 nr. 226, Definitieve wettekst
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 34491 nr. 2021, 284, Wijziging inwerkingtreding
Wet versterking positie curator 34253 nr. Stb. 2017, 176, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering civiel procesrecht 34059 nr. 289, Wettekst
Wetsvoorstel beperking omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen 33987 nr. Stb. 2017, 178, Inwerkingtreding
Wet civielrechtelijk bestuursverbod 34011 nr. 205, Inwerkingtredingsbesluit
Wet scheiden zonder rechter (ingetrokken) 34118 nr. 5, Verslag
Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 33966 nr. 209, Definitieve wettekst
Wet ter verbetering werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers 34148 nr. 396, Definitieve wettekst
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) 35249 nr. 2020, 415, Inwerkingtreding
Wet herziening partneralimentatie 34231 nr. 2019, 352, Inwerkingtreding
Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude 33994 nr. F, Eindverslag vaste commissie voor VenJ
Evaluatie Wet controle op rechtspersonen 33857 nr. 3, Verslag van een schriftelijk overleg
Modernisering van het ondernemingsrecht 29752 nr. 16586, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering bestuursrecht 34212 nr. A, Gewijzigd voorstel van wet
Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen 34145 nr. Stb. 2017, 86, Inwerkingtreding
Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening 34176 nr. 351, Inwerkingtredingsbesluit
Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (ingetrokken) 34389 nr. 23, Brief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie: Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak
Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang 33488 nr. D, Eindverslag
Wijziging van de handelsregisterwet 34262 nr. 24575, Nader rapport
Wet herziening kinderalimentatie (vervallen) 34154 nr. 8, Verslag
Wet variabele pensioenuitkering 34344 nr. 10, Brief van de Staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid
Wet doorstroming huurmarkt 2015 34373 nr. 158, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel inzagerecht medisch dossier overleden patiënt 34994 nr. 2019, 284, Inwerkingtreding
Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening 34442 nr. Stb. 2016, 438, Inwerkingtreding
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering 31477 nr. 18, Verslag van een algemeen overleg
Wet huis voor klokkenluiders 33258 nr. E, Brief van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Wijziging van de wet Huis voor klokkenluiders 34105 nr. 148, Definitieve wettekst
Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen (Initiatiefwetsvoorstel) 34095 nr. 2, Initiatiefnota 'Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen'
Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars 34479 nr. 6, Nota naar aanleiding van het verslag
Wet verduidelijking voorschriften woonboten 34434 nr. Stb. 2017, 495, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie 34608 nr. 2019, 447, Inwerkingtreding
Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen 34462 nr. 440, Definitieve wettekst
Wet centraal aandeelhoudersregister 34661 nr. 13, Brief inzake Kabinetsstandpunt wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister
Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet 34628 nr. Stb. 2017, 110, Definitieve wettekst
Wet modernisering faillissementsprocedure 34740 nr. 2018, 348, Inwerkingtreding
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten 35179 nr. 2020, 339, Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen 34795 nr. 2018, 332, Definitieve wettekst
Wijziging WNA i.v.m. het inrichten van een fonds t.b.v. de continuïteit en kwaliteit van protocollen en de betaling van kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak 34810 nr. 2018, 200, Inwerkingtreding
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 34808 nr. L, Verslag
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 34851 nr. Stb. 2018, 145, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen (ingetrokken) ingetrokken nr. 3907867, Brief inzake intrekking wetsvoorstel wegnemen notariskosten algehele gemeenschap van goederen
Voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners 34605 Concept Wijziging Besluit burgerlijke stand 1994 ivm regels over gezamenlijk gezag door erkenning
Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen nog niet bekend Concept toelichting
Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 34910 nr. 464, Inwerkingtreding
Wet omzetting aandelen aan toonder 34930 nr. 2019, 149, Inwerkingtreding
Wet toetreding zorgaanbieders 34767 nr. 2020, 180, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap 35348 nr. C, Memorie van antwoord
Wetsvoorstel ter bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders 35058 nr. 2019, 436, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen nog niet bekend Ontwerp toelichting (herzien)
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet 35133 nr. 2020, 112, Definitieve wettekst
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 34453 nr. Stb. 2022, 145, Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn 35245 nr. E, Nadere memorie van antwoord
Wetsvoorstel wijziging van de Handelsregisterwet 34687 nr. 2019, 450, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht 35225 nr. 7, Nota van wijziging
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 35287 nr. 2022-0000088663, Kamerbrief over wetsvoorstel toekomst pensioenen
Wet franchise 35392 nr. 6, Nota naar aanleiding van het verslag
Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten 35395 nr. 4, Advies Afdeling Raad van State en nader rapport
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 35434 nr. W, Verslag inzake vervallen van de tijdelijke voorzieningen COVID-19
Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten 35431 nr. 33, Tweede nota van wijziging
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen 35366 nr. 2021, 346, Inwerkingtreding
Wet kind, draagmoederschap en afstamming nog niet bekend Advies Afdeling advisering Raad van State
Wet deelgezag nog niet bekend Advies Afdeling advisering Raad van State
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies 35819 nr. 2022, 405, Inwerkingtreding
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 35447 nr. A, Gewijzigd voorstel van wet
Wetsvoorstel man/vrouw-verhouding in bestuur en raad van commissarissen 35628 nr. E, Nota naar aanleiding van het verslag
Herstelwet financiële markten 2020 35440 nr. 2020, 380, Definitieve wettekst
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders 34768 nr. A, Gewijzigd voorstel van wet
Wet transparantie maatschappelijke organisaties 35646 nr. 5, Verslag
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden 35482 nr. 5, Verslag
Conceptwetsvoorstel Besloten vennootschap met maatschappelijk doel nog niet bekend nr. 2022Z12625, Beantwoording Kamervragen inzake voortgang wetsvoorstel maatschappelijke BV
Wet plan van aanpak witwassen 36228 nr. 4, Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Wetsvoorstel modernisering van het bewijsrecht 35498 nr. 5, Verslag
Digitale oprichting BV 36085 nr. 5, Verslag
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 36172 nr. 2, Voorstel van wet
Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 35870 nr. 4, Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte 35825 nr. 13, Gewijzigd amendement
Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders 35851 nr. 5, Verslag
Derdenbesluit BRP nog niet bekend Reactie KNB op consultatie Derdenbesluit BRP
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 36003 nr. 2022, 345, Definitieve wettekst
Woningwet 2022 35517 nr. G, Eindverslag
Wet toekomst pensioenen 36067 nr. 2, Voorstel van wet
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen 36267 nr. 4, Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Wet collectieve warmtevoorziening nog niet bekend Ontwerp toelichting
Wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35990 nr. 7, Nota van wijziging
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen 35408 nr. B, Eindverslag
Wet huurbescherming weeskinderen 35999 nr. 3, Memorie van toelichting