LOADING  
Fiscaal
Civiel
Titel Dossiernummer Laatste kamerstuk
Personenvennootschappen Invoeringswet - ingetrokken 31065 nr. D, Brief van de minister van veiligheid en justitie
Awb Vierde tranche 29702 nr. 265, Wettekst
Boek 10 BW (IPR)- Vaststellings- en invoeringswet Boek 10 BW 32137 nr. 272, Definitieve wettekst
Flexibilisering BV recht 31058 nr. 4, Advies Raad van State en nader rapport
Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen 28867 nr. 9, Tweede nota van wijziging
Echtscheidingsnotaris - ingetrokken 31714 nr. D, Nadere memorie van antwoord
Wetsvoorstel Personenvennootschappen - ingetrokken 28746 nr. F, Brief aan de Minister van Justitie
Wijziging informatieplicht derdengeldenrekening notariaat 32700 nr. 557, Definitieve wettekst
Vervallen nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris - ingetrokken 31040 nr. 272, Definitieve wettekst
Centraal aandeelhoudersregister voor besloten en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen 32608 nr. 7, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie
Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht 32426 nr. 2, Voorstel van wet
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's 31763 nr. 455, Wet bestuur en toezicht op 1 januari 2013 in werking
Boek 2 BW Versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen 32458 nr. 294, Definitieve wettekst
Wet Hammerstein 32250 nr. 314, Definitieve wettekst
Boek 1 BW Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap 33054 nr. 85, Inwerkingtredingsbesluit enige onderdelen Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Aanpassing art. 1:97 BW en reparatie van enkele technische onvolkomenheden bij Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen 32870 nr. 505, Definitieve wettekst
Lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven, wijziging BW e.a. 32038 nr. 205, Definitieve wettekst
Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen 33124 nr. Stb. 2014, nr 294, Wijziging van Besluit energieprestatie gebouwen
Boek 1 BW Wijziging juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie 33032 nr. M, Brief van de Minister voor Rechtsbescherming
Boek 2 BW Wijziging enquêterecht 32887 nr. 274, Definitieve wettekst
Wijziging Rv en BW tbv toegankelijker maken van executoriale veilingen van onroerende zaken 33484 nr. 432, Definitieve wettekst
Reparatiewet bestuur en toezicht 32873 nr. 456, Definitieve wettekst
Uitbreiding nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris tot EU burgers 33419 nr. 215, Definitieve wettekst
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 33323 nr. 1, Bijlage eindrapport Wkpb - evaluatie eerste tranche
Wet voorkeursrecht gemeenten - vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure 31285 nr. 155, Definitieve wettekst
Wet plattelandswoningen 33078 nr. 571, Definitieve wettekst
Boek 1 BW en Rv Wijziging in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap 33526 nr. 486, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel implementatie richtlijn mediation 32555 nr. I, Verslag van een schriftelijk overleg
Herijking Faillissementswet 33695 nr. 14, Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie; achtste voortgangsbrief
Wijziging WNA in verband met gewijzigde regeling van legalisatie van handtekeningen van notarissen 33569 nr. 202, Definitieve wettekst
Wet bevordering mediation in het burgerlijk recht (ingetrokken) 33723 nr. 14, Brief van het lid Van Oosten (intrekking wetsvoorstel)
Wet bevordering mediation in het bestuursrecht (ingetrokken) 33727 nr. 14, Brief van het lid Van Oosten (intrekking wetsvoorstel)
Wet registermediation (ingetrokken) 33722 nr. 23, Brief van het lid Van Oosten (intrekking wetsvoorstel)
Boek 1 BW Beperking van alimentatieverplichting 33311 nr. 8, Nota n.a.v. het verslag
Boek 1 BW Initiatiefnota over partneralimentatie 33312 nr. 2, Initiatiefnota
Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 33771 nr. 540, Definitieve wettekst
Wet continuïteit ondernemingen I 34218 nr. G, Verslag van een schriftelijk overleg
Uitvoeringswet Verordening Erfrecht 33851 nr. 430, Definitieve wettekst
Wet bescherming erfgenamen tegen schulden 34224 nr. 226, Definitieve wettekst
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 34491 nr. A, Gewijzigd voorstel van wet
Wet versterking positie curator 34253 nr. 6, Nota n.a.v. het verslag
Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering civiel procesrecht 34059 nr. 289, Wettekst
Wetsvoorstel beperking omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen 33987 nr. Stb. 2017, 178, Inwerkingtreding
Wet civielrechtelijk bestuursverbod 34011 nr. 205, Inwerkingtredingsbesluit
Wet scheiden zonder rechter (ingetrokken) 34118 nr. 5, Verslag
Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 33966 nr. 209, Definitieve wettekst
Wet ter verbetering werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers 34148 nr. 396, Definitieve wettekst
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) 35249 nr. 20, Verslag van een wetgevingsoverleg
Wet herziening partneralimentatie 34231 nr. 2019, 352, Inwerkingtreding
Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude 33994 nr. F, Eindverslag vaste commissie voor VenJ
Evaluatie Wet controle op rechtspersonen 33857 nr. 3, Verslag van een schriftelijk overleg
Modernisering van het ondernemingsrecht 29752 nr. 16586, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering bestuursrecht 34212 nr. A, Gewijzigd voorstel van wet
Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen 34145 nr. Stb. 2017, 86, Inwerkingtreding
Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening 34176 nr. 351, Inwerkingtredingsbesluit
Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (ingetrokken) 34389 nr. 23, Brief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie: Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak
Wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang 33488 nr. D, Eindverslag
Wijziging van de handelsregisterwet 34262 nr. 24575, Nader rapport
Wet herziening kinderalimentatie 34154 nr. 8, Verslag
Wet variabele pensioenuitkering 34344 nr. 10, Brief van de Staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid
Wet doorstroming huurmarkt 2015 34373 nr. 158, Definitieve wettekst
Wetsvoorstel inzagerecht medisch dossier overleden patiënt 34994 nr. 2019, 284, Inwerkingtreding
Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening 34442 nr. Stb. 2016, 438, Inwerkingtreding
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering 31477 nr. 18, Verslag van een algemeen overleg
Wet huis voor klokkenluiders 33258 nr. E, Brief van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Wijziging van de wet Huis voor klokkenluiders 34105 nr. 148, Definitieve wettekst
Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen (Initiatiefwetsvoorstel) 34095 nr. 2, Initiatiefnota 'Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen'
Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars 34479 nr. 2017, 352, Inwerkingtreding
Wet verduidelijking voorschriften woonboten 34434 nr. Stb. 2017, 495, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie 34608 nr. 2019, 447, Inwerkingtreding
Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen 34462 nr. 440, Definitieve wettekst
Wet centraal aandeelhoudersregister 34661 nr. 13, Brief inzake Kabinetsstandpunt wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister
Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet 34628 nr. Stb. 2017, 110, Definitieve wettekst
Wet modernisering faillissementsprocedure 34740 nr. 2018, 348, Inwerkingtreding
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten 35179 nr. 2020, 339, Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen 34795 nr. 2018, 332, Definitieve wettekst
Wijziging WNA i.v.m. het inrichten van een fonds t.b.v. de continuïteit en kwaliteit van protocollen en de betaling van kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak 34810 nr. 2018, 200, Inwerkingtreding
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 34808 nr. L, Verslag
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 34851 nr. Stb. 2018, 145, Inwerkingtreding
Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen nog niet bekend Toelichting
Voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners 34605 nr. 5, Gewijzigd voorstel van wet (n.a.v. advies Raad van State)
Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen nog niet bekend Concept toelichting
Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 34910 nr. 464, Inwerkingtreding
Wet omzetting aandelen aan toonder 34930 nr. 2019, 149, Inwerkingtreding
Wet toetreding zorgaanbieders 34767 nr. 18, Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen nog niet bekend Concept regeling
Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap 35348 nr. 5, Verslag
Wetsvoorstel ter bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders 35058 nr. 2019, 436, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen nog niet bekend Concept regeling
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet 35133 nr. F, Nader voorlopig verslag
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 34453 nr. 6, Nota naar aanleiding van het verslag
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn 35245 nr. E, Nadere memorie van antwoord
Wetsvoorstel wijziging van de Handelsregisterwet 34687 nr. 2019, 450, Inwerkingtreding
Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht 35225 nr. 7, Nota van wijziging
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287 nr. 11, Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verschuiven beoogde inwerkingtreding naar 1 januari 2022
Wet franchise 35392 nr. A, Gewijzigd voorstel van wet
Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten 35395 nr. 4, Advies Afdeling Raad van State en nader rapport
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 35434 nr. 2020, 304, Besluit van 27 augustus 2020 tot wijziging van enkele vervaldata in verband met COVID-19
Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten 35431 nr. 33, Tweede nota van wijziging
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen 35366 nr. 5, Verslag
Wet kind, draagmoederschap en afstamming nog niet bekend Ontwerp toelichting
Wet deelgezag nog niet bekend Ontwerp toelichting
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies nog niet bekend Ontwerp toelichting
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 35447 nr. 5, Verslag
Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding nog niet bekend Ontwerp toelichting