LOADING  

Algemene leveringsvoorwaarden Via Juridica

Versie 7 augustus 2018

De internetdiensten en website Via Juridica worden u ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de internetdiensten en website, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te accepteren.

1    Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Uitgever en de Wederpartij waarop deze Algemene leveringsvoorwaarden Via Juridica van toepassing zijn verklaard.
1.2 Uitgever: Via Juridica Kennis B.V.
1.3 Wederpartij: de partij waarmee Uitgever een Overeenkomst sluit waarop de Algemene leveringsvoorwaarden Via Juridica van toepassing zijn, onverschillig of dit een natuurlijk persoon is, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, een vennootschap onder firma, een maatschap, een rechtspersoon of enig ander.
1.4 Website: www.viajuridica.nl, middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.
1.5 Internetdienst: een door Uitgever (Via Juridica Kennis B.V.) geëxploiteerde dienst onder de naam ‘Via Juridica’ bestaande uit het online ter beschikking stellen van informatie en/of software (waaronder ontsluitingssoftware), welke dienst wordt geleverd gedurende de in het abonnement overeengekomen termijn.
1.6 Aanbod: elke aanbieding van de Internetdienst, zoals Uitgever die in zijn openbare aanprijzingen aan de Wederpartij aanbiedt.
1.7 Abonnement: de Overeenkomst tussen Uitgever en Wederpartij op grond waarvan aan Wederpartij via een of meerdere toegangscodes of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang wordt verleend tot de internetdienst die Uitgever levert of een gedeelte daarvan.
1.8 Persoonlijk abonnement: abonnement dat op persoonlijke basis toegang verstrekt tot de Internetdienst, voor de door Wederpartij aan te wijzen persoon. 
1.9 Vestigingsabonnement: abonnement dat toegang verstrekt tot de Internetdienst op de locatie van de Wederpartij voor alle op die vestiging werkzame personen. Indien Wederpartij meerdere vestigingen heeft, is bepalend op welke vestiging de persoon is geregistreerd bij de brancheorganisatie.
1.10 Content: werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde programmatuur), in welke vorm dan ook door Uitgever ter beschikking gesteld.
1.11 Ontsluitingssoftware: programmatuur die nodig is om informatie te ontsluiten, raadplegen, doorzoekbaar maken en ordenen.
1.12 Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2    Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever met betrekking tot de Internetdienst indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit, alsmede op de Overeenkomst zelf.

3    Algemeen

3.1 Alle rechten met betrekking tot de internetdiensten en de website van Via Juridica berusten bij de Uitgever, tenzij het betreft door derden ter publicatie op de website beschikbaar gesteld materiaal.
3.2 Aanbiedingen gedaan door Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt Uitgever niet. Een aanbod gedaan in voornoemd reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie.
3.3 Overeenkomsten met Uitgever komen tot stand door het plaatsen van een (schriftelijke of mondelinge) bestelling of een aanvraag via elektronische weg bij Uitgever en de bevestiging en/of aanvaarding hiervan door Uitgever. Aanvaarding vindt plaats door toezending van de inloggegevens of verlening van elektronische toegang op andere wijze aan Wederpartij. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt de Wederpartij deze Algemene leveringsvoorwaarden.
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

4    Abonnement

4.1 Los abonnement

4.1.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor ten minste twaalf maanden en geeft toegang tot de gehele inhoud van Via Juridica of een in de overeenkomst omschreven deelgebied. Een Abonnement vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Hiervan kan worden afgeweken als het betreft een abonnement bij een cursus, zie hiervoor onder 5.
4.1.2 Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt na afloop van de initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende door Uitgever vastgestelde abonnementsprijs.
4.1.3 Het Abonnement eindigt door opzegging door Uitgever of Wederpartij en is per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Onder opzegging wordt verstaan het schriftelijk dan wel elektronisch opzeggen van het abonnement.
4.1.4 Facturatie van het Abonnement vindt plaats op jaarbasis waarbij de factuur ineens wordt verschuldigd. Indien het Abonnement in de loop van de verlengde looptijd wordt beëindigd, zal een creditfactuur worden opgemaakt voor de resterende volledige kalendermaanden.

4.2 Abonnement bij een cursus 

4.2.1 Onder een Abonnement bij een cursus wordt verstaan de Overeenkomst tussen Uitgever en Wederpartij ontstaan uit een aanbod tot toegang ontvangen wegens deelname aan een cursus, op grond van welke overeenkomst aan Wederpartij via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang wordt verleend tot de internetdienst die Uitgever levert of een in de Overeenkomst omschreven gedeelte daarvan.
4.2.2 Een Abonnement bij een cursus wordt aangegaan voor de bij het aanbod bepaalde termijn en geeft toegang tot de gehele inhoud van Via Juridica of een in de overeenkomst omschreven deelgebied. Een Abonnement vangt aan bij ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. 
4.2.3 Een Abonnement bij een cursus wordt na afloop van de initiële looptijd stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden tegen de dan geldende door Uitgever vastgestelde reguliere abonnementsprijs, tenzij bij het aanbod en/of bij de aanvaarding anders is overeengekomen.
4.2.4 Een Abonnement bij een cursus eindigt door opzegging door Uitgever of Wederpartij en is na het verstrijken van de bij het aanbod bepaalde termijn per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Onder opzegging wordt verstaan het schriftelijk dan wel elektronisch opzeggen van het abonnement.
4.2.5 Facturatie van een Abonnement bij een cursus vindt plaats op jaarbasis waarbij de factuur ineens wordt verschuldigd. Indien het abonnement in de loop van de verlengde looptijd wordt beëindigd, zal een creditfactuur worden opgemaakt voor de resterende volledige kalendermaanden.

4.3 Tijdelijke toegang tot een bepaald(e) (set) document(en)

4.3.1 Onder Tijdelijke toegang wordt verstaan toegang voor tot een bepaald document of een bepaalde set van documenten voor een vaste periode. Na deze periode eindigt de toegang automatisch. 
4.3.2 Facturatie van Tijdelijke toegang vindt plaats bij het plaatsen van een bestelling voor tijdelijke toegang. 

4.4 Diversen

4.4.1 Na afloop van een Abonnement of Tijdelijke toegang is Wederpartij niet langer gerechtigd tot het gebruik van het de Internetdienst.
4.4.2 De mogelijkheid bestaat een proefabonnement te nemen ter kennismaking met een internetdienst van Uitgever. Een proefabonnement geeft in beginsel recht op één maand gratis gebruik van de internetdienst. Het proefabonnement vangt aan na ontvangst van de inloggegevens of openstelling van elektronische toegang op andere wijze. Na afloop van het proefabonnement eindigt het abonnement automatisch en wordt dit niet worden omgezet in een betaald abonnement, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Een persoonlijk proefabonnement kan binnen een termijn van één jaar slechts eenmaal worden afgesloten. Per kantoorvestiging kunnen binnen één jaar maximaal twee persoonlijke proefabonnementen worden afgesloten.  

5    Prijs

5.1 Levering van de Internetdienst geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
5.3 Uitgever is gerechtigd prijzen van producten en diensten jaarlijks te indexeren. 
5.4 Een Abonnement bij een cursus geeft recht op toegang voor de kortingsprijs gedurende de in het aanbod vermelde periode. Uitgever behoudt zich het recht voor na deze periode het kortingspercentage aan te passen of de korting te beëindigen. Een aanpassing in de korting geeft Wederpartij het recht het Abonnement per direct te beëindigen zonder opzegtermijn.
5.5 Uitgever behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden ingevoerd. In geval van een Abonnement met een bepaalde looptijd zal een dergelijke prijswijziging ingaan bij de eerstvolgende verlenging van het Abonnement. Zo mogelijk stelt Uitgever Wederpartij ten minste één maand voor het intreden van de wijziging hiervan op de hoogte.
5.6 Uitgever zal Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van prijsveranderingen. Indien Wederpartij het niet eens is met de prijsverandering heeft Wederpartij het recht het abonnement op te zeggen.

6    Beschikbaarheid internetdienst

6.1 Uitgever zal zich inspannen de beschikbaarheid van de internetdienst zo groot mogelijk te doen zijn en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Onderhoud zal zoveel mogelijk buiten reguliere werktijden worden verricht.
6.2 Een storing aan de Internetdienst kan niet leiden tot schadevergoeding door Uitgever aan Wederpartij. Uitgever is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan toegang tot de internetdienst wordt verkregen.

7    Kwaliteit en aansprakelijkheid

7.1 Aan de kwaliteit en inhoud van de Internetdienst wordt de uiterste zorg besteed. Uitgever noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de internetdienst. Uitgever, auteurs, redacteuren en anderen die betrokken zijn bij de inhoud van het product kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke onjuistheid of onvolledigheid.
7.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot de internetdienst geeft Wederpartij nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting jegens Uitgever.
7.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van de Internetdienst is in enig jaar beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de internetdienst bedongen prijs voor het betreffende jaar (exclusief BTW).
7.4 Voor inhoud die door derden aan Uitgever wordt aangeleverd en wordt gepresenteerd via de Internetdienst, is Uitgever niet verantwoordelijk; derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
7.5 Noch Wederpartij, noch derden, kunnen voorts enig recht of enige aanspraak ontlenen aan de in de Internetdienst gepresenteerde informatie.

8    Betaling

8.1 Wederpartij is verplicht van of in naam van Uitgever ontvangen facturen binnen veertien dagen te voldoen. De betaling zal jaarlijks plaatsvinden tenzij anders overeengekomen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
8.2 De betalingstermijn van veertien dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.
8.3 In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is Uitgever gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50 (excl. BTW), maar nooit meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten. 

9    Gebruik toegangscode

9.1 Een persoonlijke toegangscode mag uitsluitend worden gebruikt door Wederpartij zelf of een door Wederpartij aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de vestiging van Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan de persoonlijke toegangscode aan meerdere personen te verstrekken, dan wel aan derden bekend te maken of door derden te laten gebruiken, op straffe van een boete van € 5.000, onverminderd Uitgever overigens wegens schending van deze overeenkomst toekomende rechten.
9.2 Indien sprake is een Vestigingsabonnement, worden behalve aan de hoofdabonnee op verzoek van deze abonnee ook toegangscodes verstrekt aan andere personen werkzaam binnen de vestiging. Het is Wederpartij niet toegestaan de toegangscode(s) aan anderen dan daartoe volgens het Vestigingsabonnement gerechtigden bekend te maken of deze door anderen te laten gebruiken, op straffe van een boete van € 5.000 per overtreding, onverminderd overigens wegens schending van deze overeenkomst toekomende rechten van Uitgever.
9.3 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever rechten en plichten die worden ontleend aan een Overeenkomst met Uitgever over te dragen aan één of meer derden.

10    Intellectueel eigendom

10.1 Uitgever behoudt alle rechten van intellectueel eigendom voor ter zake van de door Uitgever aan Wederpartij geleverde (toegankelijkheidsstructuur van) producten en diensten alsmede (digitale) afdrukken daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.
10.2 Wederpartij erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop, op straffe van een boete van € 5.000 voor elke overtreding, onverminderd Uitgever overigens ter zake toekomende rechten.
Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enig geleverd product, geleverde content of resultaat van geleverde diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan in enig geautomatiseerd bestand, te wijzigen of over te nemen in enig (al dan niet digitaal) blad, tijdschrift, of vergelijkbaar medium, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of te exploiteren.
10.3 Het is Wederpartij niet toegestaan de content vastgelegd in de Internetdienst al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of andere producten, tenzij de aard van het product dit met zich meebrengt.
Evenmin is toegestaan de bij de Internetdienst behorende software te (doen) kopiëren of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden, de broncode te verveelvoudigen of te vertalen.

11    Persoonsgegevens

11.1 Wederpartij is ermee bekend dat Uitgever Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van Wederpartij kunnen door Uitgever worden verwerkt indien Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer informatie over de wijze waarop Uitgever Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van FBN Juristen en Via Juridica.
 

12    Klachtenregeling

12.1 Klachten over de factuur of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitgever uiterlijk veertien dagen nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
12.2 Uitgever streeft ernaar klachten binnen vijf werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de Wederpartij hierover bericht en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

13    Diversen

13.1 Uitgever is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten, vanaf een door Uitgever aangegeven moment. Uitgever zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.viajuridica.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven Wederpartij het recht om Uitgever mede te delen dat zij de Overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.